Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

På rett vei med Paul Collier?

"Bistandsguruen" Paul Collier's bok, "The Bottom Billion", har blitt omfavnet med begeistring av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. Andre er mer skeptiske. Denne uka var Charles Abugre fra Christian Aid på besøk i Oslo og redegjorde for sitt syn på Colliers kritikk av hans organisasjon.
Fredag 16. november 2007
Linker oppdatert: Fredag 28. mars 2008

- "The Bottom Billion" omtales både som en veileder og en bibel av de nyfrelste, heter det i en anmeldelse av Colliers bok i Bistandsaktuelt (les mer her). Blant de "nyfrelste" er miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, som i en omtale av boka i avisa Morgenbladet bl.a. skrev (les mer her):

"Når jeg er så be­geist­ret for Colliers bok er det selv­sagt for­di han på man­ge om­rå­der be­kref­ter mitt syn på hva som er pro­ble­mer og løs­nin­ger for ver­dens al­ler fat­tig­ste. Hans bok vi­ser en tred­je og smar­te­re vei. Col­li­er er da også blitt kalt «den smar­te sa­ma­ri­tan». Han gir en mer ny­an­sert frem­stil­ling, ikke pre­get av «en­ten mer pen­ger» el­ler «lite nyt­ter», men at det nyt­ter hvis vi mål­ret­ter inn­sat­sen sat­sen. Jeg tror og hå­per Colliers bok nett­opp vil være den in­spi­ra­sjo­nen vi tren­ger til å ten­ke nytt og lage en bed­re ut­vik­lings­po­li­tikk."

"Frelseren" selv har imidlertid ikke mye til overs for Kirkens Nødhjelps britiske søsterorganisasjon, Christian Aid, som han mener har blitt forledet av marxister. Christian Aid's Charles Abugre har tidligere i høst kommentert Colliers anklager og redegjort for organisasjonens vurderinger av ulike kapitler i boka (les mer her). På et møte i Norads informasjonssenter denne uka sa han bl.a. (les mer her):

"Vi er hverken kommunister eller forskere med 'store hjerter og tomme hoder', som Collier omtaler oss som over hele 3 sider i sin bok. Derimot sier vår rapport at liberaliseringen av handel har hatt en negativ effekt på økonomisk vekst i mange land."

Rapporten han viser til, som er utgangspunktet for Colliers angrep, er "The Economics of Failure", fra juni 2005 (last ned her). Christian Aid, forklarte Abugre på møtet hos Norad, ønsket å finne ut om handelsliberalisering faktisk hadde ført til økonomisk vekst. Dersom det hadde vært tilfelle på lengre sikt ville Christian Aid vært villige til å godta at det på kort sikt kunne oppstå bl.a. fordelingsproblemer. Deres funn, som ble presentert i denne rapporten, konkluderte imidlertid på tvers av det som er dagens dominerende oppfatning:

"Handelsliberalisering har kostet Afrika sør for Sahara 272 milliarder dollar de siste 20 årene. Dersom de ikke hadde blitt tvunget til liberalisering, som betingelse for for bistand, lån og gjeldslette, ville landene i Afrika sør for Sahara hatt nok ekstra inntekter til å slette gjelda og tilstrekkelig til overs til å betale for vaksinasjon og skolegang for hvert eneste barn."

Rapporten førte til debatt i avisa Financial Times, der Paul Collier, sammen med flere andre professorer, i et innlegg i desember 2005 mente det ikke var faglig grunnlag for rapportens negative konklusjoner med hensyn til handelsliberalisering (les mer her).  Abugre og de øvrige bidragsyterne til Christian Aids rapport sto imidlertid fast på at det var faglig grunnlag for konklusjonen i et innlegg i samme avis noen dager senere (les mer her). På møtet hos Norad sa Abugre at Christian Aid fortsatt ventet på hva det konkret er Collier mener er feil i det faglig grunnlaget for Christian Aids konklusjoner.

Colliers bok er imidlertid omstrid på flere felt. Forut for hans besøk i Norge i oktober fikk han bl.a. kritikk fra forskerne Astri Suhrke og Ingrid Samset ved Christian Michelsens Institutt (CMI), som i en kommentar i Dagbladet bl.a. skrev (les mer her):

"Colliers hang til enkle svar, tydelige pakkeløsninger og kvantifisering av en komplisert verden passer som hånd i hanske med politikernes behov for en salgbar bistandsstrategi. Spesielt populære er analysene som innebærer at det er hos de andre problemene ligger, og at vi selv ikke har noe annet ansvar enn å fortsette å bære den hvite manns byrde. Uten særlig motstand omfavnes nå Colliers analyse som en nytt trylleformular i bistandspolitikken." 

I sitt svar noen dager senere skrev utviklingsminister Erik Solheim bl.a. (les mer her):

"Når jeg liker boka er det nettopp fordi den ikke har et enkelt og salgbart budskap, i motsetning til enkelte andre forfattere og debattanter. Forslagene hans er ikke lette å gjennomføre. Noen av dem er ganske så politiske ukorrekte, for eksempel hans syn på verdien av militære intervensjoner." 

I et innlegg i Morgenbladet senere i oktober gjør forsker Benedicte Bull ved Senter for utvikling og miljø ved Universitet i Oslo rede for fire feller utviklingsminister Erik Solheim risikrer å gå i dersom han følger Colliers råd. Disse er (les mer her):

 1. Den før­s­te er «trickle-down»-fel­len
 2. Den and­re er miljøfellen.
 3. Den tred­je er kondisjonalitetsfellen.
 4. Den fjer­de er styresettfellen.

- Be­sø­ket i Oslo sist veke av den bri­tis­ke bistandseksperten Paul Collier var det foreløpige høg­de­punk­tet i ein norsk bistandsdebatt som for al­vor star­ta med pro­fes­sor Øy­vind Østeruds ar­tik­kel i Nytt Norsk Tids­skrift i fjor, skrev Norads evalueringsdirektør As­bjørn Eidhammer i en kronikk i Morgenbladet 19. oktober (les mer her). Men hverken bistandsdebatten (les mer her) eller debatten om Colliers bok er nok slutt med det.


Aktuelle lenker:

Temanummer av In Focus fra IDS (mars 2008):

Bokomtaler av "The Bottom Billion":

 • Calliers helter og skurker, omtale av John Y. Jones (Networkers SouthNorth), Bistandsaktuelt, januar 2008
  Det er foruroligende at mottakelsen av ”The Bottom” i Norge ikke ble møtt med substansiell kritikk fra forsker og politikerhold. Det gir grunn til bekymring med hensyn til hvor norsk bistands- og utenrikspolitikk vil bevege seg i framtida, spesielt i lys a Colliers meget utilslørte nyliberale og militaristiske agenda.
 • Å like eller ikke like Collier?, omtale av Ruth Haug, Bistandsaktuelt 09/2007
  Jeg har lest den siste boka til Paul Collier ”The Bottom Billion” og må – noe overrasket – innrømme at jeg likte boka. Men på hvilket grunnlag liker man egentlig en bok? Må man være enig i konklusjonene for å like boka? Kan man ikke like en bok fordi den stiller gode spørsmål, fører noen morsomme debatter, er provoserende, kreativ, overraskende og humoristisk?
 • Bi­stand i rik­tig ret­ning, bokomtale av Erik Solheim i Morgenbladet 12.10.07
  «Hva vir­ker?» er det spørs­må­let jeg sta­dig pla­ger mine om­gi­vel­ser med. Hvor­for har det gått så bra i Sør-Korea og ikke i Ghana, når lan­de­ne på slut­ten av 1950-årene var på det sam­me utvik­lings­ni­vå­et? Dis­se spørs­må­le­ne be­sva­res grun­dig av den tid­li­ge­re verdensbankøkonomen Paul Col­li­er.
 • Smart Samaritans, Foreign Affaires 01.09.07
  Looking beyond the summary statements, many of the proposals in this volume are indeed sensible and worthwhile. Still, these recommendations are not quite enough to liberate benevolent rich countries from their own trap -- the Sachs-versus-Easterly, planners-versus-searchers conundrum. Ultimately, Collier's approach does not succeed in either remedying the fatal problem with Sachs' plan or addressing the heart of Easterly's critique.
 • Springing the traps, The Economist 02.08.07
  In the past two years, two famously opposing clarion calls, one from the aid-loving left, the other from the aid-is-always-wasted sceptical right, have been trumpeted. The one, Jeffrey Sachs's “The End of Poverty”, exaggerates the value of aid, especially in the massive dollops he proposes. The other, William Easterly's “The White Man's Burden”, rightly mocks the delusions of the aid lobby but exaggerates the negative aspect. Mr Collier, though tending towards the second view, steers a masterly course between the two.
 • The Bottom Billion, review by Charles Abugre, Pambazuka News 01.08.07
  There is much to be commended in the book – especially its accessible style and its quest to take a fresh and facts-based approach to old controversies. Unfortunately this does not always result in the unbiased analysis and objective solutions that the author (and the reader) are seeking. The importance of inequality, of geopolitics and of history in determining both problems and solutions, for example, is given little analytical space and resulting policy advice is therefore skewed.
 • The Least Among Us, The New York Times 01.07.07
  As Collier rightly says, it is time to dispense with the false dichotomies that bedevil the current debate on Africa: “ ‘Globalization will fix it’ versus ‘They need more protection,’ ‘They need more money’ versus ‘Aid feeds corruption,’ ‘They need democracy’ versus ‘They’re locked in ethnic hatreds,’ ‘Go back to empire’ versus ‘Respect their sovereignty,’ ‘Support their armed struggles’ versus ‘Prop up our allies.’ ” If you’ve ever found yourself on one side or the other of those arguments — and who hasn’t? — then you simply must read this book.
 • Action will speak louder than words, The Guardian 10.06.07
  Paul Collier's polemical The Bottom Billion gets past the wristbands and slogans to the harsh realities of world poverty, says Heather Stewart.
 • How the bottom billion are trapped, review by Martin Wolf, Financial Times 13.05.07
  Paul Collier, the director of the Centre for the Study of African Economies at Oxford university, has devoted three decades to the study of African economics. In this splendid book he has used that work to answer the most important question in development: why are so many countries now failing?

Medieklipp og -debatt:

 • Bistandsguruen om feller og feilslått fairtrade, Bistandsaktuelt 08/2007
  Forfatteren og økonomen Paul Collier forsvarer strukturtilpasning og refser etisk handel.
 • Det haster for 1 milliard mennesker - Vesten må endre sin bistandspolitikk radikalt, Ukebrevet MandagMorgen 21.10.07
  I Sverige halverer regjeringen antall samarbeidsland for å få en mer effektiv bruk av bistandsressursene. I Norge har utviklingen gått motsatt vei. «Vesten sprer bistandsmidlene for tynt utover. Utviklingsarbeidet må rettes mot de aller fattigste – mot «bunnmilliarden,» hevder bistandsprofessor Paul Collier, som nylig var på besøk hos utviklingsminister Erik Solheim.
 • Små penger, store spørsmål, kronikk av Asbjørn Eidhammer i Morgenbladet 19.10.07
  Be­sø­ket i Oslo sist veke av den bri­tis­ke bistandseksperten Paul Collier var det foreløpige høg­de­punk­tet i ein norsk bistandsdebatt som for al­vor star­ta med pro­fes­sor Øy­vind Østeruds ar­tik­kel i Nytt Norsk Tids­skrift i fjor. Det grunn­leg­gjan­de spørs­må­let i den­ne de­bat­ten er om ut­vik­lings­hjel­pa gjer si­tua­sjo­nen bet­re for ver­das fat­ti­ge. Det and­re spørs­må­let – om ein i det mins­te sva­rar eit be­tin­ga ja på det første – blir kor­leis ut­vik­lings­sam­ar­bei­det kan bli bet­re.
 • Collier + Solheim = norsk bistandspolitikk?, Debatt av Benedicte Bull i Morgenbladet 19.10.07
  Men hvis Sol­heim skal føl­ge Colliers råd, hvil­ke fel­ler kan han selv kom­me til å gå i? Jeg vil peke på fire.
 • Bistandsguru, Morgenbladet 12.10.07
  Utviklingsminister Erik Solheims bistandsguru hyller USAs invasjon av Sør-Afghanistan.
 • Bi­stand i rik­tig ret­ning, bokomtale av Erik Solheim i Morgenbladet 12.10.07
  «Hva vir­ker?» er det spørs­må­let jeg sta­dig pla­ger mine om­gi­vel­ser med. Hvor­for har det gått så bra i Sør-Korea og ikke i Ghana, når lan­de­ne på slut­ten av 1950-årene var på det sam­me utvik­lings­ni­vå­et? Dis­se spørs­må­le­ne be­sva­res grun­dig av den tid­li­ge­re verdensbankøkonomen Paul Col­li­er.
 • Lettlurte politikere?, Debatt av Erik Solheim i Dagbladet 11.10.07
  I sin kronikk i Dagbladet 8. oktober kritiserer forskerne Ingrid Samset og Astri Suhrke ved Chr. Michelsens Institutt (CMI) meg og min analyseenhet for å omfavne Paul Colliers bok «The Bottom Billion» som et nytt trylleformular. Collier lager enkle løsninger for en komplisert verden - noe som passer som hånd i hanske for politikernes behov for en salgbar bistandsstrategi, påstår de to forskerne. Når jeg liker boka er det nettopp fordi den ikke har et enkelt og salgbart budskap, i motsetning til enkelte andre forfattere og debattanter.
 • Tallmagi og bistand, Kronikk av Ingrid Samset og Astri Suhrke i Dagbladet 08.10.07
  12. oktober kommer økonomen Paul Collier til Oslo for å legge fram sin nye bok, «The Bottom Billion», på et seminar i regi av UD. Boken har blitt varmt omtalt av utviklingsminister Erik Solheim og hans analyseenhet, på tross av at den inneholder funn som er svært omdiskuterte i forskningsmiljøene.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.