Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Parliament Watch:

Senterpartiet om bistand

Torsdag 21. april 2005
Linker oppdatert: Fredag 29. april 2005

Utdrag fra sentrale kilder:

I partiprogrammet

I Sps program 2001-2005 står det bl.a. at:

"U-hjelp er et middel til å hjelpe lokalbefolkningen i mottakerlandene til egen utvikling, på egne premisser En av globaliseringens kostnader er at også i fattige land er det elitene som har størst mulighet til å nyttiggjøre seg de økonomiske fordelene og et lite mindretall får stadig større del av ressursene på bekostning av øvrig befolkning. Uten fungerende beskatningsordninger og fordelingsmekanismer hemmer dette en nødvendig utvikling for de mange. Støtte til demokratiske prinsipper og utvikling av organisasjoner og er et viktig skritt mot reell demokratisk innflytelse. Her har norsk organisasjonsliv mye å bidra med. Utvikling må defineres ut fra et helhetssyn. I hjelpearbeidet må u-landenes situasjon være utgangspunktet, og ikke i-landenes ønske om å overføre vårt samfunnssystem til u-landene i et og alt"

"Senterpartiet vil:

 • slette resten av u-landenes gjeld til Norge. Mellominntektsland må omfattes av gjeldsletten, og den skal ikke gå over u-hjelpsbudsjettet. Norge skal ikke knytte krav om strukturreformer til gjeldslette, og andre kreditorer bør også avstå fra slike krav.
 • overføre deler av oljefondet til et nytt u-hjelpsfond, der avkastningen skal gå til u-hjelp. Norsk u- hjelp skal utgjøre minst 1 % av BNP, på sikt 1,5% av BNP.
 • at oljefondet i større grad skal brukes til å tilgodese de fattigste landene (mul-landene) ved å benytte deler av fondet til å slette u-lands gjeldsforpliktelser.
 • gi katastrofehjelp gjennom særskilte bevilgninger, ikke finansiere den over u-hjelpsbudsjettet. Det samme gjelder midler til flyktninger i Norge.
 • kanalisere minst 50% av Norges samla u-hjelp gjennom FN.
 • innføre en plikt for medlemslandene til å bidra til FNs u-hjelpsvirksomhet.
 • styre mer av utviklingshjelpen til oppbygging av demokrati og direkte støtte til organisasjoner i u-land.
 • opprettholde høy støtte til u-hjelp i regi av frivillige organisasjoner.
 • at NORFUNDs midler skal brukes i tråd med overordna mål for norsk u-hjelp.
 • øke støtten til tiltak initiert av grasrotorganisasjoner i mottakerlandene.
 • øke støtten til tiltak for å bedre kvinners situasjon, med særlig fokus på utdanning og helse.
 • prioritere tiltak for å bekjempe HIV/AIDS.
 • støtte utviklingsland i forbindelse med arbeidet i internasjonale organisasjoner og forhandlinger, og hjelpe til med diplomatisk opplæring.
 • opprette en norsk kontrollordning for næringslivsetableringer i utlandet. Denne skal ha sanksjons- muligheter
 • jobbe for et FN-regime for overvåking og sanksjonering av etiske overtramp ved næringslivets uten landsengasjement
 • styrke FNs overvåkning av menneskerettighetene"

I Sps prinsipprogram står det bl.a.:

"Utvikling må stimuleres og bygges nedenfra i et samfunn. Utvikling skjer gjennom befolkningen selv og deres egen kultur, den kan aldri importeres utenfra. Demokratibygging er den viktigste fredsskapende prosessen vi i dag kan investere i. Men demokratisk organisering må gis et innhold som gir praktisk betydning og reell makt og innflytelse til folk.

Bistand og handel må bygge opp og støtte lokalsamfunnenes evne til å stå på egne bein. Økonomi, sysselsetting, sosiale og kulturelle behov må balanseres for å gi best mulig forhold for å dekke folks grunnleggende behov. Internasjonal konkurranse som slår beina under lokal økonomi og lokale arbeidsplasser, ødelegger rammene for felleskap og tilhørighet. Målet for utviklingen er ikke at «sør» skal bli som «nord». Vi skal samarbeide, hjelpe og handle, og særlig er det behov for mer utveksling av teknologi, kunnskaper, ferdigheter og erfaringer som fremmer globalt ansvar, gjensidig respekt og selvtillit."

I Stortinget

I debatten om utviklingsministerens redegjørelse om utviklingspolitikk, 6. mai 2002 sa Sps ^slaug Haga bl.a.:

"Senterpartiet er godt fornøyd med utviklingsministerens redegjørelse. Den bekrefter kloke prioriteringer som et bredt flertall på Stortinget støtter, og som gradvis er blitt utviklet over 50 år med norsk bistand. Det legges ikke opp til eksperimenter i bistandspolitikken framover. Det er det heller ikke behov for. Vi ser fram til budsjettet til høsten og forventer at Regjeringa tar et solid skritt i retning av å nå målet om 1 % av BNI i bistand."

 

Kilder Sp - bistand:

2003:


5. desember: Merknader i B.innst.S.nr.3 (2002-2003)
Innstilling fra utenrikskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2003 vedkommende Utenriksdepartementet mv.


2001:

Regjeringen Stoltenberg - Ap (17. mars 2000 - 19. oktober 2001):


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.