Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Parliament Watch:

Senterpartiet om u-landsgjeld

Torsdag 21. april 2005
Linker oppdatert: Fredag 29. april 2005

Utdrag fra sentrale kilder:

I partiprogrammet

I Sps program 2001-2005 står det bl.a. at:

"Den aller største utfordringen er å løse gjeldskrisa u-landene sliter med, og få verdensøkonomien til å virke mer rettferdig. Gjeldslette er svært viktig for ikke å underminere andre utviklingstiltak i fattige land. U-landene betaler 13 ganger mer i gjeldsbetjening enn de får i u-hjelp, og gapet er økende. Land med gjeldsproblemer bør kunne søke FN om en uavhengig gjennomgang av gjelden og om gjeldslette, og gå igjennom en uavhengig, åpen meklingsprosess med kreditor. Representanter fra det sivile samfunnet bør ha innsyn i meklingsprosessen."

I Sps prinsipprogram står det:

"Vi mener verden trenger en ny økonomisk verdensordning som sikrer rettferdig fordeling og en rettferdig handel. Den skjeve fordelingen mellom rike og fattige land er en etisk utfordring. U-landenes uakseptable situasjon krever radikale endringer i internasjonal fordelingpolitikk gjennom f.eks. økte råvarepriser, sletting av utenlandsgjeld, bedre ressursforvaltning og demokratisering."

---

"Gjeldskrisen hindrer utvikling i de fattige landene. For mange land er sanering av gjeld det eneste realistiske alternativet. Ved sletting av gjeld må det settes betingelser knyttet til fordeling, miljø og demokratisk utvikling i det enkelte landet."

I Stortinget

I Innst.S.nr.119 (2002-2003), 5. februar 2003 sluttet Sp seg til en felles merknad der det bl.a. het:

"Komiteen har særlig merket seg gjennomgangen av strukturtilpasningsprogrammene og den konsekvens en har tatt av både erfaringene og den kritikken som disse programmene har forårsaket. Komiteen støtter den langsiktige linjen som har vært ført av Norge og de nordiske land for å endre bankens strategier og policy på dette området, og vil understreke viktigheten av prosessene rundt nasjonale strategier for utvikling (PRSP), fattigdomsreduksjon og gjeldsletteinitiativet HIPC, hvor det må legges avgjørende vekt på å øke de offentlige utgiftene til helse, utdanning og andre formål spesielt innrettet mot de fattigste. Verdensbanken er ledende i arbeidet med å utvikle evalueringsmetoder for måloppnåelse og det nødvendige verktøy for å gjennomføre slikt arbeid. Ved fremtidige rapporteringer av denne art, imøteser komiteen spesielt tilbakemelding om erfaringene med PSIA (Poverty and Social Impact Analysis) og de konsekvensene disse får for bankens videre arbeid."

I en merknad i B.innst.S.nr.3 (2002-2003), 5.12.02 mente Sps medlem bl.a.:

"Dette medlem vil peke på at en av de aller største utfordringene globalt er å løse gjeldskrisen u-landene sliter med, og å få verdensøkonomien til å virke mer rettferdig. Gjeldslette er svært viktig for ikke å underminere andre utviklingstiltak i fattige land."

I debatten om utviklingsministerens redegjørelse om utviklingspolitikk, 8. mai 2001 sa Sps Johan J. Jakobsen bl.a.:

"De rene økonomiske ressursoverføringene til utviklingslandene er bare en del av bistandspolitikken, selv om det er en avgjørende forutsetning for å kunne skape bedre levekår og dermed også grunnlag for en bedre utvikling. Gjeldslette er en annen viktig forutsetning for at de fattigste landene skal kunne komme seg ut av den økonomiske hengemyra mange av dem befinner seg i. Gjeldsplanen, som sentrumsregjeringen presenterte i redegjørelsen for tre år siden, er trolig et av de viktigste bistandspolitiske grep som er gjennomført på år og dag. At andre kreditorland som bl.a. USA og Storbritannia nå følger opp, viser at også mindre land kan spille en viktig bistandsrolle også på andre områder enn den direkte økonomiske bistanden. Statsråden sa at Norge den senere tid har vært « en drivende kraft » i etableringen av en omfattende gjeldslette. Jeg går ut fra at Regjeringen har ambisjoner om å følge opp den gjeldslettestrategi som den forrige regjeringen la opp til."

 

Kilder Sp - u-landsgjeld:

2003:

  • 5. februar: Merknader i Innst.S.nr.119 (2002-2003)
    I
    nnstilling fra utenrikskomiteen om samtykke til at Norge deltar i den 13. kapitalpåfylling av Det internasjonale utviklingsfondet (IDA) - Del II Generelt om Verdensbanken og Norges rolle i dens styrende organer og virksomhet

2002:


2001:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.