Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Parliament Watch:

Senterpartiet om internasjonal skatt (Tobin tax o.l.)

Torsdag 21. april 2005
Linker oppdatert: Fredag 29. april 2005

Utdrag fra sentrale kilder:

I partiprogrammet

I Sps program 2001-2005 står det bl.a. at:

"Senterpartiet vil:

  • arbeide for en internasjonal avgift på valutatransaksjoner, der inntektene overføres til FN, som for eksempel en Tobinskatt."

 I Stortinget

I Innst.S.nr.221 (2000-2001), 3. mai 2001 sluttet Sp seg til en flertallsmerknad der det bl.a. sto:

"Komiteen legger til grunn at Regjeringen i de bebudede meldinger til Stortinget redegjør for det internasjonale arbeid for å begrense valutaspekulasjoner, herunder drøftinger av spørsmålet om en internasjonal valutaavgift.

       Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, vil vise til at det særlig er utviklingslandene som rammes av valutaspekulasjoner. Flertallet vil be om at Regjeringen også ser på andre virkemidler som kan bidra til å skjerme disse økonomiene fra slike virkninger."

I debatten om interpellasjon fra representanten Djupedal om internasjonal avgift på valutatransaksjoner, 1. mars 2001 sa Sps Odd Roger Enoksen bl.a.:

"I mai 1994 fremmet Johan J Jakobsen et forslag hvor man henstillet til Regjeringen å ta kontakt med de andre nordiske landene med sikte på å få til internasjonale tiltak mot valutaspekulasjon. Den saken ble fulgt opp våren 1995 under behandlingen av St.meld.nr.26 (1994-1995), og i april 1995 skrev også Senterpartiets sentralstyre et brev til statsminister Gro Harlem Brundtland, hvor man bad om det samme. Det svaret som kom fra statsministeren den gangen, var ikke spesielt oppløftende. Jeg er derfor glad for at Arbeiderpartiet, først og fremst ved utenriksminister Thorbjørn Jagland, men også finansministeren og de talere fra Arbeiderpartiet som har hatt order her i dag, synes å ha inntatt en noe mer åpen og offensiv holdning til spørsmålet om innføring av en internasjonal avgift på valutatransaksjoner."

 

Kilder Sp - internasjonal skatt (Tobin tax o.l.):

2003:


2002:


2001:

Regjeringen Stoltenberg - Ap (17. mars 2000 - 19. oktober 2001):


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.