Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Parliament Watch:

Senterpartiet om Verdensbanken og IMF

Torsdag 21. april 2005
Linker oppdatert: Fredag 29. april 2005

Utdrag fra sentrale kilder:

I partiprogrammet

I Sps program 2001-2005 står det bl.a. at:

"FN må få en overordna rolle i forhold til andre internasjonale organisasjoner og institusjoner, som for eksempel Pengefondet og Verdensbanken, for å gjøre det lettere å gjennomføre programmer og mål fra FN-konferanser. Når disse multilaterale organisasjonene blir innlemmet i FN-systemet, skal prinsippet om ”ett land, en stemme” ligge til grunn for stemmeberegningen. Oppgavene til Verdensbanken bør i hovedsak være å bidra til finansiering av infrastruktur og sosial utvikling i de fattigste landene."

----

"Senterpartiet vil:

 • at Norge skal kreve reformer i Verdensbanken/IMF for å sikre økt åpenhet, økt bruk av uavhengige evalueringer. Dersom slike reformer ikke er mulig, må Norge redusere støtten til disse organisasjonene."

I prinsipprogrammet

I Sps prinsipprogram står det bl.a.

"Verdensbanken må desentraliseres. Den bør gjøres til en bank for de fattigste landene og bør deles opp og samordnes med de regionale utviklingsbankene, som igjen bør få sterkere landbasering. En slik nærhet vil gi sunnere lånepolitikk. Verdensbanken gjøres ansvarlig for lånene, sammen med landene. For at Verdensbanken skal bli et nyttig instrument for utviklingslandene, må samarbeidet preges av langsiktighet og respekt for at landene har ulike behov, muligheter og tradisjoner."

I Stortinget

Under debatten om Innst.S.nr.119 (2002-2003), 26.2.03 sa Sps Åslaug Haga bl.a.:

"Til tross for omlegging av Verdensbankens politikk i de seinere år er Verdensbankens politikk fortsatt, etter Senterpartiets syn, i for stor grad tuftet på ideen om handelsliberalisering som et ubetinget gode for de fattigste landene. Ideen om at en friest mulig handel er et ubetinget gode for de fattigste landene, fikk et kraftig skudd for baugen gjennom et omfattende arbeid og ei bok som UNDP nylig har lansert."

---

"På sikt bør Verdensbanken underordnes FN. Det vil gjøre det lettere å gjennomføre programmer og mål for FN-konferanser, som f.eks milleniumsmålene. En slik innlemming vil også åpne for å gi Verdensbanken mer demokratisk legitimitet ved å la prinsippet « ett land - én stemme » ligge til grunn for stemmeberegningen. Inntil videre må det arbeides for tettest mulig koordinering og en fornuftig arbeidsdeling mellom Verdensbanken og de regionale utviklingsbankene og FN. På landnivå må bank- og FN-systemet opptre på en helhetlig måte.

       Institusjoner som IMF og Verdensbanken har opplagt potensial til å være både viktige og nyttige verktøy for en mer rettferdig fordeling av verdens goder, vel å merke dersom de styres på riktig måte. Her gjenstår det viktig arbeid. Norge må derfor konsentrere sin innsats og innflytelse ytterligere for å få endret måten institusjonen styres på. Norge bør være en pådriver for reformer i Verdensbanken for å sikre økt demokratisk legitimitet, økt åpenhet og økt bruk av uavhengige evalueringer. Norge må være synlig og gå i forkant."

I Innst.S.nr.8 (2002-2003), 23. oktober 2002 mener Sps medlem i en merknad at:

"Komiteens medlem fra Senterpartiet er enig med forslagsstillerne om at rapporteringen til Stortinget om Norges holdninger og politikk i de internasjonale finansinstitusjonene bør styrkes. Dette medlem mener imidlertid at det er uhensiktsmessig at det blir fremmet en egen Stortingsmelding. Dette medlem ber Regjeringen vurdere å legge frem en samlemelding om Norges arbeid i internasjonale organisasjoner. Meldingen bør ha et mer analytisk preg enn de tradisjonelle meldingene om Europarådet, FN, NATO og OSSE har i dag, og den bør inkludere vurderinger av samarbeidet med de multilaterale finansinstitusjonene."

 

Kilder Sp - Verdensbanken/IMF:

2003:

 • 13. februar: Innlegg i debatten om
  Innstilling fra utenrikskomiteen om samtykke til at Norge deltar i den 13. kapitalpåfylling i Det internasjonale utviklingsfondet (IDA) - Del II Generelt om Verdensbanken og Norges rolle i dens styrende organer og virksomhet
 • 5. februar: Merknader i Innst.S.nr.119 (2002-2003)
  I
  nnstilling fra utenrikskomiteen om samtykke til at Norge deltar i den 13. kapitalpåfylling av Det internasjonale utviklingsfondet (IDA) - Del II Generelt om Verdensbanken og Norges rolle i dens styrende organer og virksomhet

 

Kilder Sp - Verdensbanken/IMF:

2003:

 • 13. februar: Innlegg i debatten om Innst.S.nr.119 (2002-2003)
  Innstilling fra utenrikskomiteen om samtykke til at Norge deltar i den 13. kapitalpåfylling i Det internasjonale utviklingsfondet (IDA) - Del II Generelt om Verdensbanken og Norges rolle i dens styrende organer og virksomhet
 • 5. februar: Merknader i Innst.S.nr.119 (2002-2003)
  I
  nnstilling fra utenrikskomiteen om samtykke til at Norge deltar i den 13. kapitalpåfylling av Det internasjonale utviklingsfondet (IDA) - Del II Generelt om Verdensbanken og Norges rolle i dens styrende organer og virksomhet

2002:

 • 23. oktober: Merknader i Innst.S.nr.8 (2002-2003), 23. oktober 2002
  Innstilling fra utenrikskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Audun Bjørlo Lysbakken, Bjørn Jacobsen og Ågot Valle om tiltak for å følge opp SAPRIN-nettverkets rapport om konsekvensene av Verdensbankens strukturtilpasningsprogrammer

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.