Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Parliament Watch:

Senterpartiet om handel/WTO

Torsdag 21. april 2005
Linker oppdatert: Mandag 05. desember 2005

 Utdrag fra sentrale kilder:

I partiprogrammet

I Sps program 2005-2009 står det bl.a. at:

"En ny global handelspolitikk innen WTO

Senterpartiet vil arbeide for at land skal beholde politiske virkemidler for å sikre kontroll over egen økonomisk og politisk utvikling. Utviklingen innen internasjonal handel undergraver mulighetene for mange land til å føre en ansvarlig nasjonal politikk.

Utfallet av de videre WTO-forhandlingene er avhengig av medlemslandenes egne ønsker og strategier. WTO er i kontinuerlig endring. Senterpartiet mener at Norge må utnytte dette handlingsrommet for å finne fram til gode løsninger som ivaretar ønsket om å opprettholde egen matvareproduksjon. Her har Norge mulighet til å bygge allianser med andre netto matimporterende land basert på retten til å bestemme over egen matpolitikk. Senterpartiet støtter en grunnposisjon i WTO-forhandlingene som innebærer avvikling av eksportstøtte samt en todeling av internstøtten til landbruket, der produksjon for innenlands forbruk behandles annerledes enn eksportrettet produksjon. Senterpartiet er imot eksportstøtte.

Senterpartiet mener at Norge må innta en posisjon i WTO som innebærer et klarere engasjement for de fattige landene. Den overordnede målsettingen for WTO og den globale handelspolitikken må være å omfordele fra de rike til de fattige, og samtidig sørge for en verdenshandel som er økologisk bærekraftig.

Ikke alle sektorer egner seg for liberalisering, og bør derfor ikke inkluderes i et internasjonalt handelssystem. Flertallet av verdens fattigste land er først og fremst avhengig av bedre tilgang til egne hjemlige markeder, og en handelsliberalisering truer ofte dette.

Norge må arbeide for at offentlige velferdstjenester blir tatt ut av forhandlingene om en ny GATS-avtale. Ethvert land må sikres retten til å organisere sine velferdstilbud på den måten de selv ønsker. Før en eventuell utvidelse av GATS-avtalen, skal konsekvenser av den eksisterende avtalen evalueres grundig. Norge må også støtte klart opp om de fattige landenes interesser når det gjelder spørsmål om teknologioverføring og patenter (TRIPS-avtalen).

Senterpartiet vil gå inn for at internasjonal handel og WTO må underordnes FN og FNs overordnede mål. Dessuten må WTO nå evaluere konsekvensene av eksisterende avtaler før nye områder inkluderes.

Senterpartiet mener at WTO tradisjonelt har vært preget av lukkede prosesser og manglende åpenhet. Norge må ta konkrete initiativ til å reformere systemet i mer demokratisk og åpen retning. Det bør også tas skritt for å øke åpenheten og sikre folkevalgt legitimitet nasjonalt.

Senterpartiet vil

  • at FN får ansvaret for et regelverk for internasjonal handel. For å sikre hensynet til rettferdig fordeling og miljø, må WTO i alle tilfeller underordnes FNs overordnede målsettinger.
  • at WTO skal evaluere konsekvensene av gjeldende avtaler før nye områder blir inkludert i forhandlingene.
  • opprettholde importvernet på jordbruksvarer for å sikre matvareproduksjon til egen befolkning. Internstøtte til produksjon til eget forbruk må unntas reduksjonsforpliktelser.
  • at alle former for eksportstøtte og dumping av matvarer må opphøre.
  • at Norge skal trekke alle krav rettet mot utviklingsland i GATS-forhandlingene i WTO.
  • at Norge må være pådriver for å reformere WTO i en mer åpen og demokratisk retning.
  • legge bedre til rette for at varer som både rike og fattige land produserer, blir importert fra de fattigste landene (MUL)."

I Sps program 2001-2005 står det bl.a. at:

"Senterpartiet vil:

  • legge ansvaret for regelverket for internasjonal handel til FN-systemet. For å bidra til rettferdig handel og sikre hensynet til miljø og fordeling, må WTO i alle tilfeller underordnes FNs overordna mål.
  • at Norge skal være en del av og styrke den internasjonale bevegelsen for en rettferdig handel, og mot videre utnytting av fattige land og svake grupper
  • at WTO skal evaluere konsekvensene av eksisterende avtaler før nye områder inkluderes."

I prinsipprogrammet

I Sps prinsipprogram står det:

"Senterpartiet mener GATT eller WTO (verdens handels organisasjon) må utvikles til en internasjonal organisasjon for rettferdig handel. Dens fremste oppgave må være å bistå og sikre at alle land kan føre en økonomisk politikk som fremmer en allsidig lokal økonomi, bidra til å redusere ulikheter og fremme miljøhensyn lokalt og nasjonalt såvel som globalt.

Regler for en bærekraftig verdenshandel må ha som mål å gjøre alle nasjoner frie til å handle med det de har overskudd av, ikke tvinge dem verken til eksport eller import, uten hensyn til interessemotsetninger og maktstrukturer internt i landene. Hvert land har ansvar for egen matvareproduksjon. Handel kan være et middel til god ressursutnytting, men er ikke et mål i seg selv. Økt handel fører til økt transport og forurensning. Den fremmer driftsformer som truer jordens økologiske balanse.

Ut fra hensynet til bedre global fordeling av arbeid og inntekt, bør fattige land gis mulighet til å videreforedle egne naturressurser."

I Stortinget

I debatten om utenriksministerens redegjørelse om WTO-spørsmål, 17. juni 2003 sa Sps Åslaug Haga bl.a.:

"Internasjonal handel kan brukes både til å øke velferden globalt og til å øke fattigdommen. Internasjonal handel kan både bidra til utjamning og til økte forskjeller, til å bedre miljøet eller ødelegge det, til å heve etiske standarder eller redusere dem. Internasjonal handel kan bidra til å opprettholde levende småsamfunn og kulturlandskap, og det kan knuse småsamfunn og bryte ned kulturlandskapet. Utformingen av handelsregelverket er avgjørende. Derfor er de pågående forhandlingene i WTO svært viktige."

---

"Når det gjelder norske holdninger i forhandlingene, er Senterpartiets syn at nye tema, altså tema utover landbruk og tjenester, må utestå eller utsettes. WTOs dagsorden bør ikke utvides, hovedsakelig av to grunner: for det første utviklingslandenes manglende kapasitet, som jeg allerede har nevnt, og for det andre at man ikke har hatt noen evaluering av virkningene av allerede vedtatte avtaler, virkninger på global fordeling, miljø, helse, sosiale standarder osv."

I merknad i B.innst.S.nr.3 (2002-2003), 5.12.02 mente Sps medlem bl.a. at:

"Dette medlem mener at Norge, som et rikt vestlig land uten stormaktsinteresser eller sterke blokkbindinger, har et unikt utgangspunkt til å være en solidarisk stemme i en urettferdig verden. Denne muligheten må Norge bruke målrettet, særlig overfor Bretton Woods-institusjonene og i WTO-sammenheng. Dette medlem viser i den forbindelse til dette medlems forslag i Dok.nr.8:18 (2001-2002) om at det bør framlegges en egen Stortingsmelding for å gi Stortinget anledning til å gjennomgå konsekvensene av videre handelsliberalisering."

I debatten om utviklingsministerens redegjørelse om utviklingspolitikk, 6. mai 2002 sa Sps Aslaug Haga bl.a.:

"Bistand alene løfter ikke fattige land opp av fattigdommen, slik utviklingsministeren sjøl understreket i redegjørelsen. Interne og eksterne forhold spiller inn. Rammebetingelsene knyttet til internasjonal handel blir stadig viktigere for utviklingsland. Senterpartiet er opptatt av at WTO-regelverket ikke tar tilstrekkelig hensyn til de fattigste landene. Land som er i en oppbyggingsfase av økonomien, har behov for beskyttelse i langt større grad enn land som har en velutviklet markedsøkonomi. Det er enkelt nok å se hen til vår egen utvikling. Utviklingslandene må få beskytte sin egen industri i en oppbyggingsfase, på samme måte som vi fikk beskytte vår. De fattigste landenes behov for beskyttelse må ivaretas langt bedre i WTO enn hva som er tilfellet i dag. Likt regelverk for alle land - som WTO baserer seg på - slår fundamentalt ulikt ut i land som står på ulike utviklingstrinn. I de forestående WTO-forhandlingene må det være en hovedoppgave for Norge å bidra til å sikre de fattigste landene tilstrekkelig beskyttelse.

       De fattigste landene kommer ofte dårlig ut i internasjonale forhandlinger fordi de mangler institusjoner og kompetanse som gjør dem i stand til å ivareta sine særlige interesser. Norge bør, i langt større grad enn i dag, bruke bistandsmidler til å gjøre de fattigste landene i stand til å ivareta sine interesser i WTO-forhandlingene. Dette handler om kortsiktig innsats, i forhold til at landene får mulighet til å være fysisk til stede i forhandlingene, og det handler om mer langsiktig innsats, i forhold til kompetanse og institusjonsutvikling på handelsområdet."

I media

I kronikk i Nationen 6. okotober 2003 - Cancún – et veiskille? skrev Sps Åslaug Haga bl.a.:

"De neste månedene blir viktige for WTO. De store landbrukseksporterende landene som driver industrielt vil gjøre sitt ytterste for at forhandlingen skal fortsette der de ble avsluttet. Presset på utviklingslandene vil bli stort. USA, EU og andre vil lokke og lure. Norge må se sammenbruddet i Cancún som en mulighet til å starte med blanke ark og få forhandlingene inn på et nytt og bedre spor."

 

 

Kilder Sp - handel/WTO:

2003:


2002:


2001:

Regjeringen Stoltenberg - Ap (17. mars 2000 - 19. oktober 2001):


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.