Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Det blåblå miljø- og utviklingsbudsjettet

- KrF og Venstre lover regjeringen ruskevær, kunne Aftenposten rapportere etter at regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 var lagt fram på onsdag. Mange miljø- og utviklingsorganisasjoner håper nok på storm i kastene. - De blåblå gjorde en stor feil da utviklingsministeren ble fjernet fra regjeringen i 
fjor høst, sier Jørn Lemvik i Digni til Vårt Land, mens FIVHs Arild Hermstad konstaterer at det blå skiftet er i gang og spør: Hva skjedde med det grønne?
Fredag 10. oktober 2014

I en rapport om samstemt politikk for utvikling tidligere i år spurte Kirkens Nødhjelp: Hvor er dirigenten? Når den blåblå regjeringen nå har lagt budsjettet for 2015 er spørsmålet: mer eller mindre ustemt enn den rødgrønne? - Utviklingsbudsjett med klare prioriteringer, er tittelen på en pressemelding fra UD, som utdyper prioriteringene slik:

"Regjeringen foreslår å øke utviklingsbudsjettet til 32,5 milliarder kroner i 2015. Det er en økning på over én milliard kroner i forhold til 2014. Utdanning, humanitær bistand, helse og vaksine, næringsutvikling, klima, og menneskerettigheter prioriteres. Dette er områder som er avgjørende for å utrydde ekstrem fattigdom."

Norsk Folkehjelp, som var blant pådriverne for den fordelingsmeldingen (Dele for å skape) som den rødgrønne regjeringen la fram for Stortinget i fjor, har imidlertid gjort følgende observasjon i sin kommentar til budsjettet:

"Satsingen på rettferdig fordeling er renset ut av bistandspolitikken, mens man satser på at investeringer skal dryppe ned til de fattige."

- Vi vet av erfaring at det ikke skjer uten demokrati, sterke organisasjoner og god fordelingspolitikk, sier Folkehjelpas generalsekretær LivTørres.

- Økonomisk vekst og frihandel er den mest effektive veien til utvikling, fremholder imidlertid utenriksminister Børge Brende (H) i forbindelse med budsjettfremleggelsen, der næringslivssatsingen er blant feltene som fremheves av regjeringen. Brende er utenriksminister, men ivaretar også utviklingspolitikken etter at posten som utviklingsminister ble droppet da den blåblå regjeringen ble nedsatt etter valget i fjor høst. I forbindelse med budsjettet for 2015 uttrykker generalsekretær i Digni, Jørn Lemvik, overfor avisa Vårt Land bekymring for konsekvensene:

"Børge Brende arbeider hardt med å gjere Norge synleg i ei verd full av krig og konfliktar. Dermed får han ikkje tid til å vere utviklingsminister, noko som har alvorlege konsekvensar."

I dag får Lemvik støtte fra Utviklingsfondet og SAIH. Vårt Land viser til en uttalelse fra SAIH der det bl.a. står:

"Sivilsamfunnet har krevd bedre koordinering mellom departementene for en samlet utenriks- og utviklingspolitikk, vi tror Brende enda bedre kan sikre at Norge taler med en stemme i internasjonale spørsmål dersom han får frigjort tid fra utviklingsporteføljen."

Da ministerposten ble droppet sist høst var KrF-leder Knut Arild Hareide bekymret nettopp for rollekonflikter og interessekonflikter knyttet til denne samordningen:

"Det at vi ikke får en utviklingsminister er den største skuffelsen med denne regjeringen. Hvis Børge Brende skal gjøre dette vil det lett bli rollekonflikter og interessekonflikter fordi han også skal ivareta norsk utenrikspolitikk og norske egeninteresser."

Mer samstemt eller mer ustemt?

Da utviklingsministerposten ble kuttet var regjeringens formål "å se utviklings- og utenrikspolitikken i sammenheng, slik at regjeringens politikk også på andre saksfelt i større grad bidrar til utvikling i andre deler av verden".

- Hvor er samstemtdirigenten? spurte Kirkens Nødhjelp da de tidligere i år presenterte sin andre skyggerapport om norsk samstemt politikk for utvikling. Statssekretær i UD, Morten Høglund (Frp) trodde den gang at en ny rapport om 1-2 år ville gi den blåblå regjeringen flere "smilefjes" enn den rødgrønne. Nå er spørsmålet: Vil den det? Det spørs om dette budsjettet overbeviser Kirkens Nødhjelp.

Som i de foregående årene inneholder også regjeringens utviklingsbudsjett for 2015 en rapport om samstemt politikk for utvikling

- Gjennom sin politikk på felter som handel, investeringer, landbruk, forsvar, forskning/utdanning, helse, miljø, klima, energi osv. skaper noen land positive og negative sideeffekter for andre land, står det i rapporten, som forklarer samstemt politikk for utvikling slik:

"Samstemt politikk for utvikling innebærer at politikk som primært er utformet for å ivareta et lands egne interesser, så langt det er mulig tilpasses slik at den unngår å begrense utviklingslands utviklingsmuligheter."

UDs budsjett kan imidlertid gi inntrykk av at norsk politikk gjøres mer samstemt for norske næringslivsinteresser enn for utvikling, slik det redegjøres for i innledningen:

"Utenrikstjenesten skal fremme norske næringsinteresser. Norske bedrifters globale suksess er viktig for Norges verdiskaping. I dag er det om lag 280 000 ansatte i norske selskaper i utlandet. Veksten i den globale etterspørselen kommer først og fremst i markeder som er mer krevende enn hos våre tradisjonelle handelspartnere. Det gjør det nødvendig med en særlig innsats fra vår utenrikstjeneste. Regjeringen vil styrke arbeidet med å fremme norske næringsinteresser internasjonalt. Arbeidet settes inn i en bredere utenriksøkonomisk sammenheng ved at arbeidet med næringsfremme, global økonomi, handel, energi, klima og utvikling samles i én avdeling i Utenriksdepartementet."

Om KrF og Knut Arild Hareide opplever at det blåblå budsjettet bekrefter den frykten de ga uttrykk for i fjor, gjenstår å se. Hovedbudskapet til regjeringen fra KrF i Dagbladet dagen før budsjettfremleggelsen var dette:

"1 prosent til bistand er vårt mest ufravikelige krav."

- Bistands-teateret har startet

- Bistands-teateret har startet, konstaterer leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Annikken Huitfeldt (A), som tidligere i år tok til orde for et bistandsforlik. Hun utdyper nå sin frustrasjon slik overfor Vårt Land:

"Nå starter et politisk teater der KrF liksom skal få æren for det vi alle vet kommer til å skje: Budsjettforhandlinger hever nivået opp igjen til 1 prosent. Dette burde vi vært spart for. Og KrF kunne brukt kreftene på noe annet."

En rekke organisasjoner har i sine kommentarer til statsbudsjettet tatt opp "bistandsprosenten" og ulike deler av utviklingsbudsjettet (se egen lenkeoversikt nedenfor). Hadde Huitfeldt fått gehør for sitt forslag kunne kanskje debatten i større grad tatt opp de vanskelige samstemtpolitiske temaene? Blant de som er bekymret for samstemtpolitikken er mange av de organisasjoner som nå også reagerer på regjeringens forslag til kutt og omlegging av informasjonsstøtten til organisasjonene

- Skivebom å kutte informasjonsstøtten

- Vaktbikkjenes kritiske overvåkning er regjeringen kanskje ikke så glad i?, spør daglig leder i RORG-samarbeidet, Sidsel E. Aas, i en kommentar på Nye Meninger i Dagsavisen. I sin innledning skriver hun bl.a. at "regjeringens forslag i statsbudsjettet for 2015 er klart et brudd med Stortingets føringer for støtten og vil svekke arbeidet for en samstemt politikk for utvikling". Hun utdyper det slik:

"I fjor var det tverrpolitisk enighet på Stortinget om at informasjonsstøtten skulle bidra til demokratisk deltakelse og fremme kritisk debatt om utviklingspolitiske temaer. Regjeringens forslag til «omlegging og spissing av informasjonsstøtten» er det stikk motsatte. Konsekvensen vil bli en svekkelse av sivilsamfunnets rolle i utviklingspolitikken, deres kunnskap, nye ideer og deltakelse i demokratiske prosesser i vårt møte med verden. Den blåblå regjeringen vil i stedet ha norske organisasjoner tilbake i den tradisjonelle, snevre bistandsrollen."

- Skivebom å kutte informasjonsstøtten, sier Hanne Sofie Lindahl i Changemaker, som har jobbet mye med vanskelige samstemtpolitiske saker. Hun utdyper sin bekymring slik:

"Resultatet av regjeringens kutt i informasjonsstøtten vil rett og slett være en dårligere utviklingspolitikk."

- Katastrofalt for norsk utviklingsdebatt, mener Stian Seland i LNU og utdyper sin bekymring slik:

"I 2013 konkluderte OECD med at norsk utviklingspolitikk er god, fordi myndighetene samarbeider med et aktivt sivilsamfunn om å utvikle en politikk som fungerer. Med denne reduksjonen i informasjonsstøtten reduserer regjeringa sivilsamfunnets mulighet til å bidra i utviklingspolitikken. Dette vil gi mindre resultater, og vil føre til at utviklingspolitikken blir dyrere og dårligere."

Også assisterende generalsekretær Rune Arctander i FN-sambandet advarer mot kutt og har følgende budskap:

"FN-sambandet mener det vil være riktig å føre tilbake de reduserte midlene til informasjonsstøtten som bidrar til en informert befolkning, kritisk debatt, og samstemt politikk for utvikling."

Både KrF og Venstre har tidligere varslet at de vil kjempe for informasjonsstøtten og til Bistandsaktuelt i forbindelse med budsjettet kommenterer Kjell Ingolf Ropstad i KrF dette slik:

"Nå har vi akkurat fått dette i hendene, og har ikke full oversikt over hva dette betyr konkret enda. I utgangspunktet kommer vi til å stille mange kritiske spørsmål til regjeringen: Vi vil selvsagt være med å diskutere hvordan dette kan innrettes, men er kritisk til kuttet slik det er presentert nå. Og om det skal diskuteres endringer på informasjonsstøtten bør vi gjøre dette helhetlig. Utgangspunktet nå er at vi vil gå til Stortinget og be om at regjeringen omgjør dette forslaget."

Informasjonsstøtten er en del av utviklingsbudsjettet til UD, men den samstemtpolitiske utfordringen som har fått størst oppmerksomhet er primært knyttet til energi, klima og miljø på andre departementers budsjetter.

- Hva skjedde med det grønne skiftet?

- Statsbudsjettet for 2015 legger grunnlaget for å nå regjeringens langsiktige mål om å gjøre Norge til et lavutslippssamfunn, heter det i en pressemelding fra Klima- og miljødepartementet, som klima- og miljøminister Trine Sundtoft kommenterer slik:

"Klimapolitikken er sektorovergripende. Det finnes ingen lettvinte løsninger. Men summen av tiltakene i budsjettet peker i retning av en nødvendig omstilling. Oljevirksomheten vil ikke lenger være vekstmotoren i norsk økonomi. Det gjenspeiles i budsjettforslaget vårt."

- Det blå skiftet er i gang, men hva skjedde med det grønne?, spør Arild Hermstad i Fremtiden i våre hender (FIVH), som etter å ha sett på budsjettet konkluderer slik i et blogginnlegg:

"Klima og miljø er ikke en av satsingsområdene i statsbudsjettet. Regjeringen prioriterer skattekutt og veibygging, fremfor å ivareta planeten for framtidige generasjoner."

Miljøorganisasjonene er samstemte i sin kritikk:

- Særinteresser overkjører miljøet, sier generalsekretær i Norge Naturvernforbund, Lars Haltbrekken, i sin kommentar, mens WWFs generalsekretær Nina Jensen i sin kommentar konkluderer slik:

"Statsbudsjettet forlenger fossilalderen."

Og leder i miljøstiftelsen ZERO, Marius Holm, konkluderer slik:

"Erna Solberg viser manglende klimalederskap. Hun har ikke gitt Høyre-FrP-regjeringen et klimaprosjekt og styrer mot en svekking av klimaforliket, ikke en styrking slik de har lovet."

 - Venstre stålsetter seg for klimakamp med Erna, kunne NTB fortelle dagen før budsjettet ble lagt fram og etter å ha sett budsjettet sier leder i Energi- og miljøkomiteen, Ola Elvestuen (V), at han vil ha tydelige miljøtiltak og kommenterer situasjonen slik:

"Vår jobb blir at budsjettet skal samsvare med samarbeidsavtalen, og dagens budsjett står på ingen måte i forhold til klimabudskapet til Solberg i trontaledebatten."

I følge Per Anders Hoel i Vårt Land har flere sentrale venstrefolk signalisert at de "ikke er sikre på at dette går". Om SVs 10 tiltak for å nå klimaforliket vil kunne bidra til en løsning gjenstår å se.

I følge VG tar Frp Sundtoft i forsvar: Beste klimaministeren noensinne.

- Regjeringen har ingen ambisjoner på klima, sa imidlertid Arbeiderpartiets miljøpolitiske talsperson, Eva Kristin Hansen, i går og på NRK ytring dag tar De grønnes Rasmus Hansson til orde for at Sundtoft må gå av.

Joda, alt tyder på at Aftenposten ikke tok for hardt i da de i går kunne fortelle at "KrF og Venstre lover Siv Jensen ruskevær".


Aktuelle lenker:

Utviklingsbudsjettet (regjeringens forslag - Utenriksdepartementet)

Pressemeldinger fra Utenriksdepartementet, 08.10.14

Kommentarer fra sivilsamfunnet:

Kommentarer fra næringslivet:

Omtale på bistandsaktuelt.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Feilslåtte kutt, kommentar av Sidsel Aas i Dagsavisen (nye meninger) 10.10.14
  Regjeringen vil legge om og kutte i støtten til norske organisasjoners informasjonsarbeid om globale miljø- og utviklingsspørsmål. Regjeringens forslag i statsbudsjettet for 2015 er klart et brudd med Stortingets føringer for støtten og vil svekke arbeidet for en samstemt politikk for utvikling.
 • – Feltet fortjener og trenger en egen minister, Vårt Land 10.10.14
  – Børge Brende har mange oppgaver og det skjer mye rundt i verden. Vi opplever at det er vanskelig å komme i dialog med ham og at det ikke alltid er helt tilfredsstillende å komme i kontakt med en statssekretær som ikke har de samme myndighetene som en minister, sier Kari Helene Partapouli i Utviklingsfondet.
 • – Tydelige signaler til FN, Vårt Land 10.10.14
  – Noen av kuttene er tydelige signaler til FN om at kvaliteten og rapporteringen ikke er god nok, sier assisterende generalsekretær i FN-sambandet, Rune Arctander, til NTB.
 • Regjeringen avfeide klimaråd fra egen etat, Dagens Næringsliv (NTB) 10.10.14
  Flere av de viktigste klimarådene fra Miljødirektoratet er ikke omtalt med et eneste ord i regjeringens forslag til statsbudsjett.
 • Frp tar Sundtoft i forsvar: - Beste klimaministeren noensinne, VG 10.10.14
  Samarbeidspartienes totalslakt av klimaminister Tine Sundtoft biter ikke på Frp, som ikke kunne vært mer fornøyde med Høyre-statsrådens klimaarbeid.
 • Gå av, Sundtoft!, kronikk av Rasmus Hansson på NRK ytring 10.10.14
  Statsbudsjettet viser at klima- og miljøministeren ikke får gjennomført jobben sin med å kutte norske klimautslipp. Derfor bør hun gå av.
 • Noe, men ikke nok, lederkommentar i Dagbladet 10.10.14
  Det er mye klimapolitikk som teknologiglade Frp-ere også kan like, men mye tyder på at de har fått for stor vetorett i klimapolitikken. Venstre har lovet å grønnvaske klimabudsjettet, og vil bli godt hjulpet av de andre miljøpartiene og miljøorganisasjoner. Det blir knalltøffe forhandlinger, men dette budsjettet kan bare bli bedre. I 2014- 2015 vil klima stå på dagsorden som aldri før.
 • Jensen budsjettvinner hos Jensen, Vårt Land 10.10.14
  Støtten til WWF Norge går opp fra 2,5 millioner kroner i år til 3 millioner i 2015.
 • Her er regjeringens spark til Venstre og KrF, NRK nyheter 09.10.14
  Ingen flere kvoteflyktninger, bistand på én prosent av BNP og kutt til klima og miljø. Her taler Høyre og Frp regjeringens samarbeidspartnere midt imot.
 • KrF og Venstre lover Siv Jensen ruskevær, Aftenposten 09.10.14
  KrF og Venstre er provosert av Regjeringens blåblå budsjett-profil.
 • Budsjett som kan tryne, kommentar av Per Anders Hoel i Vårt Land 09.10.14
  Solberg-regjeringen får en farlig høst. Støttepartiet Venstre er ikke sikker på at de klarer noen budsjettavtale.
 • Nå begynner kampen, Dagsavisen 09.10.14
  Venstre er glad de ikke sitter i regjering med Frp og Høyre. Klima og fattigdom avgjør om sentrumspartiene vil støtte budsjettet.
 • – Bistands-teateret har startet, Vårt Land 09.10.14
  Ap-talskvinne Anniken Huitfeldt mener hun har advart om endringene i bistandspolitikken som er foreslått i statsbudsjettet.
 • Kutter 32 bistandsland, Vårt Land 09.10.14
  Regjeringen vil effektivisere norsk bistand.
 • Støttepartier ber om budsjettjusteringer, Aftenposten 09.10.14
  Krf ber om mer bistand, og Venstre gir beskjed om at den grønne profilen i budsjettet må styrkes.
 • Krev eigen bistandsminister, Vårt Land 09.10.14
  Dei blåblå gjorde ein stor feil då utviklingsministeren blei fjerna frå regjeringa i fjor haust, seier Digni.
 • Regjeringen kutter ut 32 bistandsland, Aftenposten 09.10.14
  Regjeringen vil konsentrere bistanden om færre land. KrF er villig til å diskutere det, men vil ha økt bevilgningene til 1 prosent av BNI.
 • Forsvarsbudsjettet: Slik er forholdet til Russland endret, Aftenposten 09.10.14
  - Man har valgt å legge mindre vekt på de helt tydelige, uheldige utviklingstrekkene i Russland, spesielt rundt menneskerettigheter og demokrati.
 • Blått klimaskifte - ikke grønt, Stavanger Aftenbladet 09.10.14
  Store ord og lite penger. Nå får KrF og Venstre en stor jobb med å få klimabudsjettet på rett kjøl, mener Arild Hermstad i Framtiden i våre hender.
 • Cicero: – Når ikke tograders-målet med dette statsbudsjettet, NRK nyheter 09.10.14
  Man er ikke i nærheten av å nå målet for klimapolitikken med dette statsbudsjettet, mener Cicero – og setter sin lit til Venstre og KrFs omkamp. Unødvendig svartmaling, mener miljøministeren.
 • – Et spennende bistandsbudsjett, NRK Sørlandet 09.10.14
  Strømmestiftelsen mener bistandsbudsjettet er gode nyheter. Det til tross for at det havner under målet som er satt.
 • Klima-Tine totalslaktes av Venstre og KrF, VG 09.10.14
  Erna Solberg sendte henne ut av Oslo på budsjettdagen, og nå får klimaminister Tine Sundtoft kjeft så ørene flagrer.
 • – Setter klima på vent, Vårt Land 09.10.14
  Regjeringen skulle gjøre det dyrere å gjøre kloden varmere, men vil vente på utredning. – De bruker det som hvilepute, mener Kari Elisabeth Kaski i Zero.
 • Oljesmurt høyresving, kommentar av Arne Strand i Dagsavisen (nye meninger) 09.10.14
  Klima er den store taperen i statsbudsjettet.
 • Venstre raser mot Regjeringens klimapolitikk, Aftenposten 09.10.14
  Regjeringen må grave frem mange flere klima-millioner for å få budsjettet sitt gjennom i Stortinget. Det var kanskje en del av planen?
 • Ap ber sentrum gi gass for norsk månelanding, Aftenposten (NTB) 09.10.14
  Venstre og KrF må sørge for at et fullskalaanlegg for fangst og lagring av CO2 blir reist i Norge, krever Arbeiderpartiet.
 • - 1 prosent til bistand er vårt mest ufravikelige krav, Dagbladet 07.10.14
  KrF vil bruke sin maktposisjon til å sikre at bistanden ligger på 1 prosent av bruttonasjonalinntekten (BNI) i hele stortingsperioden.

Søk:

Avansert søk

Kommentarer til utviklingsbudsjettet fra sivilsamfunnet:


"Vi savner et tydelig signal fra Regjeringen om at de vil videreføre forrige regjerings opptrapping av landbruksbistanden."

Kari Helene Partapuoli, leder i Utviklingsfondet

"Statsbudsjettet blir lagt fram i en ekstraordinær situasjon med flere store kriser i verden enn det har vært siden andre verdenskrig. Vi burde dermed satset mer på å hjelpe de i verden som trenger det mest. I stedet ser vi at andelen går ned."

Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp

"Regjeringen går bort fra et viktig prinsipp om at vi skal gi 1 % av landets samlede inntekter til de som trenger det mest i verden. I stedet kutter de i utgiftene til de som trenger det mest, for å finansiere skattelette her hjemme."

Line Hegna, kommunikasjonssjef i Redd Barna

"Regjeringen er på kollisjonskurs med seg selv. Samtidig som de hevder at kvinner og likestilling er en hovedsatsing, økes ikke bevilgningene. Når alt kommer til alt er det pengene som teller, ikke gode intensjoner."

Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS

"Ikke siden andre verdenskrig har så mange mennesker vært på flukt fra krig og kriser. Behovene er enorme. Dette budsjettet visere at ikke regjeringen har tatt inn over seg alvoret i situasjonen."

Rolf Vestvik, samfunnsdirektør i Flyktninghjelpen

"Regjeringen har for alvor tatt inn over seg at folk med funksjonshemning tilhører de aller fattigste og utstøtte. Det er flott at gruppen nå endelig blir prioritert i målformuleringene. Nå håper vi bare det følges opp reelt i den endelige fordelingen av bistandsmidlene."

Arnt Holte, styreleder i Atlas-alliansen

"Det er positivt at konsentrasjonen av bistandsmidlene blir målrettet, men det er viktig at tiltakene når de fattigste – også de som lever i mellominntektsland."

Martha Rubiano Skretteberg, generalsekretær i Caritas Norge

"Dette gir fantastiske muligheter for å sikre jenter de samme mulighetene til skolegang som gutter. Nå er det viktig at midlene brukes effektivt til å bekjempe de viktigste grunnene til at jenter faller ut, særlig barneekteskap."

Olaf Thommessen, generalsekretær i Plan Norge

"Regnskogbevaring, miljøbistand og menneskerettigheter er avgjørende for å redusere fattigdom og sikre en bærekraftig utvikling. Vi er derfor glade for at regjeringen vil satse på dette."

Dag Hareide, leder i Regnskogfondet

"Sammenhengen mellom helse og utdanning er sentral, og begge er en forutsetning for å kunne lykkes med den andre. Med satsningen på global helse og utdanning tar Norge en tydelig posisjon i arbeidet med å oppnå Tusenårsmålene."

Rune Arctander, ass. generalsekretær i FN-Sambandet

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.