Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Partiprogrammer 2017-2021:

Ap - om asyl-, flyktning- og integreringspolitikk 2017-2021

Teksten nedenfor er hentet fra Arbeiderpartiets partiprogram 2017-2021:
Alle skal med.

Mandag 14. august 2017

Innvandring og asylpolitikk

Vi lever i en tid med store folkevandringer som følge av krig, konflikt, fattigdom og klimaendringer. Å finne internasjonale løsninger er avgjørende for å skape fred og trygghet, slik at folk ikke legger ut på flukt. Norge har ansvar for å hjelpe mennesker som flykter fra krig og forfølgelse. Det er behov for betydelig hjelp i områdene som er hardest rammet og landene som tar imot flest flyktninger. Norge bør ta et lederansvar internasjonalt for å bedre livssituasjonen i land folk flykter fra. 
Dagens situasjon med ukontrollert innvandring til Europa er ikke bærekraftig. Norge kan ikke alene løse disse utfordringene, men vi vil ta vår del av ansvaret. Vi vil søke samarbeid på europeisk og globalt nivå. Vi vil stille klare krav til alle europeiske stater om å ta imot sin andel av flyktninger. 


Arbeiderpartiet tok initiativ til og står ved de brede forlikene om innvandring og integrering i Stortinget i 2015. Vi vil videreføre en streng, rettferdig og human asyl- og flyktningpolitikk. For oss er det viktig å sørge for kontroll med ankomstene til Norge. Mennesker som har krav på beskyttelse fordi de har blitt tvunget til å forlate hjemlandet sitt, skal få sin sak behandlet i Norge i tråd med internasjonale regler. Mennesker som ikke har behov for slik beskyttelse, skal returneres så raskt som mulig. Erfaring viser at viljen til god integrering kan være nært koplet til opplevelsen av at det er kontroll med innvandringen og kontroll ved grensene. 
Vår politikk er basert på menneskerettighetene og flyktningkonvensjonen. Samtidig vil vi ta initiativ til en gjennomgang av internasjonale konvensjoner for at disse bedre kan tilpasses vår tids flyktningsituasjon.

Kvoteflyktninger er den sikreste og mest rettferdige ordningen for å sikre mottak av mennesker som skal ha varig beskyttelse. Antallet kvoteflyktninger må til enhver tid vurderes opp mot anbefalingene fra FN, mot hvor mange asylsøkere som kommer til landet, og mulighetene for rask og god integrering i Norge. 


Barn og kvinner på flukt er særlige utsatte grupper. Norge skal være en pådriver for at rettighetene til barn på flukt ivaretas. Barn på flukt trenger særlig omsorg. Det forutsettes at regler for beskyttelse og opphold i norsk lovgivning og internasjonale konvensjoner blir fulgt ved behandling av barns søknad om opphold i Norge. Det er avgjørende å sikre rask og rettssikker behandling av søknader for å avklare om søkeren har rett til opphold i Norge.

Mindreårige på flukt må ivaretas bedre når de er i Norge, spesielt i mottak i kommunene. Det må gjennomføres tiltak for å sikre stabilitet i gode boforhold, rettssikker saksbehandling og bedre psykososiale tiltak. Mottakene må få styrket barnefaglig kompetanse. De mindreårige bør blant annet sikres kontaktfamilie, godt skoletilbud, godt helsetilbud og særskilt gode forberedte tiltak ved eventuell retur.

Mindreårige på flukt er en særlig sårbar gruppe. Arbeiderpartiet er bekymret for den sterke økningen i antallet barn som får innvilget midlertidig opphold i Norge. Det er innenfor dagens lovgivning behov å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige slik at midlertidighet begrenses for denne gruppen.

Vi vil at det i behandlingen av søknader om opphold fra denne gruppen inngår en vurdering av sårbarhetskriterier som skal legges til grunn for forvaltningens vedtak i forhold til unge som mangler omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser i hjemlandet.

Arbeiderpartiet vil:

 • Arbeide internasjonalt for å bekjempe årsaker til at mennesker legger ut på flukt 

 • At Norge skal være en pådriver i Europa for en felles løsning på utfordringene knyttet til ekstraordinære ankomster av mennesker på flukt 

 • Forbedre beredskapen langs grensen for å kunne håndtere ekstraordinære asylankomster 

 • Føre en aktiv returpolitikk, og opprette direkteruter til de viktigste avsenderlandene
 • Redusere saksbehandlingstiden i Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda 

 • Styrke arbeidet med identitetsavklaring 

 • Sikre større forutsigbarhet og bedre involvering av kommunene ved etablering av flyktningmottak 

 • Sikre en bedre samhandling mellom UDI, IMDI og kommunene når asylsøkere overføres til bosetting slik at eksisterende nettverk og grunnlag for integrering tas hensyn til 

 • Vurdere hvordan hovedregelen om bare ett statsborgerskap slår ut i praksis i en mer globalisert hverdag. En utredning må også inneholde en vurdering av hvilke konsekvenser en eventuell åpning for dobbelt statsborgerskap vil ha for plikter og rettigheter i Norge. 

 • Endre statsborgerloven slik at tilbakekallelser av statsborgerskap som er gitt på bakgrunn av uriktige og ufullstendige opplysninger skal skje ved dom 

 • Arbeide for å finne bedre aldersvurderingsmetoder 


 

HUMANITÆR BISTAND OG MIGRASJON

Omfattende og økende migrasjon vil sette preg på internasjonal politikk i de kommende tiår. Under ligger grunnleggende årsaker: krig og konflikt, klimaendringene, manglende sosial og økonomisk utvikling, og økende forskjeller. Det er naboland i konfliktregioner som mottar det største antallet flyktninger, bærer de største byrdene, og har det største behovet for hjelp. Forholdet mellom humanitær innsats og langsiktig utvikling må gjennomgås på nytt, og samspillet mellom humanitære organisasjoner og andre sektorer, som lokalt næringsliv, må styrkes. 


Norge er tett knyttet til det europeiske samarbeidet. Det er viktig at Europa enes om et system for effektiv yttergrensekontroll. Europas nabolag er også vårt. Det gir ikke grunnlag for bærekraftige og langvarige løsninger at enkelte europeiske land stenger sine grenser og ikke ønsker å delta i samlende løsninger om en mer rettferdig byrdefordeling. 


Arbeiderpartiet vil:

 • Sikre at Norge er en stor og effektiv bidragsyter av humanitær bistand og arbeide aktivt for å forbedre koordineringen og responsevnen i det internasjonale humanitære systemet, samt drøfte på nytt grenseoppgang mellom humanitær sektor, langsiktig bistand og øvrige aktører
 • Styrke humanitær- og utviklingsbistand overfor sårbare stater og bidra til å sette disse bedre i stand til selv å ivareta egne innbyggeres sikkerhet og velferd 

 • Styrke innsatsen mot menneskehandel og kriminelle nettverk som utnytter flyktninger 

 • Styrke den humanitære innsatsen i nabolandene til konfliktområder 

 • Mobilisere internasjonal støtte for å styrke beskyttelsen av hjelpearbeidere og helsetilbud i krig og konflikt 

 • Arbeide for at det også settes inn langsiktige tiltak, særlig innen helse, arbeid og utdanning, overfor flyktninger 

 • Arbeide for å fremme løsninger knyttet til kvoteflyktninger, med trygg overførsel fra konfliktområdene 

 • Arbeide for felles europeiske tilsvar på flyktningkrisen, basert på solidaritet, ansvar og bærekraft 

 • Arbeide for å opprettholde og styrke Schengen-samarbeidet 

 • Fjerne dagens aupair-ordning og erstatte den med en ordning som gir reell kulturutveksling. Norge bør ratifisere ILO-konvensjon nummer 189 om tjenester i hjemmet 


 


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 20. mars
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.