Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Partiprogrammer 2017-2021:

H - om asyl-, flyktning- og integreringspolitikk 2017-2021

Teksten nedenfor er hentet fra Høyres program 2017-2021:
Vi tror på Norge

Mandag 14. august 2017

Streng asylpolitikk, god integrering

Høyres mål er en streng, rettferdig og forutsigbar asylpolitikk, i tråd med internasjonale konvensjoner og i samarbeid med andre land. 
Europa opplever en historisk stor tilstrømning av flyktninger og migranter. Migrasjonen er internasjonal, og kan bare håndteres ved et omfattende samarbeid mellom mange land. Høyre ønsker å styrke det internasjonale samarbeidet for å sikre den felles europeiske yttergrensen, sørge for en rettferdig fordeling av flyktninger med beskyttelsesbehov og forhindre at sårbare grupper legger ut på flukt. 


Norge har plikt til å hjelpe mennesker i nød og til å gi beskyttelse mot forfølgelse. Asylinstituttet er et meget viktig verktøy for å gi beskyttelse til mennesker som er reelt truet. For å forhindre misbruk må det føres en streng, men rettferdig praksis. Det innebærer en konsekvent linje som gjør at færre grunnløse asylsøkere kommer til landet, og at de som søker asyl, får sine søknader behandlet raskt. Anledningen til å trenere hjemsendelse etter avslag må begrenses. 


Høyre vil:

 • Ha en streng, rettferdig og forutsigbar flyktning- og asylpolitikk som begrenser grunnløse asylsøknader til Norge. 

 • Overholde de internasjonale konvensjoner som Norge er forpliktet av for mottak av asylsøkere. 

 • Bruke norsk bistand og nødhjelp for å avhjelpe situasjonen i flyktningers og asylsøkeres hjemland og nærområder. 

 • Legge til rette for at høykvalifisert arbeidskraft, også fra land utenfor EØS-området, kan ansettes i Norge. 

 • Norge skal gi flyktningstatus til personer som oppfyller kravene i FNs flyktningkonvensjon, og gi øvrige asylsøkere med rett til opphold subsidiær beskyttelse. 

 • Styrke samarbeidet med andre europeiske land for å forhindre inhumane fluktruter og irregulær migrasjon og bekjempe menneskesmugling. 

 • Støtte en bærekraftig fordeling av asylsøkere til Europa gjennom Dublin-avtalen.
 • Sørge for rask retur av grunnløse asylsøkere og personer som oppholder seg ulovlig i Norge, til deres opprinnelsesland. 

 • Heve kompetansen på LHBTIQ+ i hele asylkjeden og sørge for trygge opphold på asylmottak. 

 • Foreta innstramninger i utlendingslovgivningen slik at det blir mindre attraktivt å 
sende enslige mindreårige asylsøkere uten behov for beskyttelse til Norge. 

 • Stramme inn regelverket for familiegjenforening. 

 • Tilpasse UDIs og politiets behandlingskapasitet i takt med ankomsttallene for å sikre kortest mulig ventetid. 

 • Sikre effektive metoder for alders- og identitetsavklaring og sørge for effektiv håndhevelse av kravet i utlendingsloven om at asylsøkere skal bidra til å avklare sin egen identitet. 

 • Reagere mot land som nekter å ta imot sine egne borgere, gjennom å revurdere Norges bistand til disse landene. 

 • Vurdere å innføre foreldelsesfrist i statsborgerskapssaker 

 • Styrke arbeidet for å hindre at barn forsvinner fra mottak. 


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 22. mars
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.