Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Partiprogrammer 2017-2021:

Sp - om asyl-, flyktning- og integreringspolitikk 2017-2021

Teksten nedenfor er hentet fra Sp's prinsipp- og handlingsprogram 2017-2021:
Tar hele Norge i bruk

Mandag 14. august 2017

Innvandring og integrering: Ansvarlig og inkluderende

Full innsats for god integrering – utdanning, jobb og lokalsamfunn

Nasjonal kontroll med våre grenser

Internasjonale konvensjoner må oppdateres

Vi lever i en urolig verden med rekordhøye flyktningetall. Norge skal i god tradisjon bidra med det vi kan for å forbedre en håpløs livssituasjon for millioner av mennesker. Men vi må ha kontroll med egne grenser og hvor mange som kommer til Norge om vi skal sikre god integrering. 

I 2015 kom det mange flere flyktninger til Norge enn i årene før og det var nødvendig å iverksette tiltak for å få kontroll på situasjonen. Senterpartiet mener at dagens system ikke er rettferdig for dem som trenger vår hjelp mest. Vi vil derfor prioritere kvoteflyktninger gjennom FN. Vi vil også prioritere humanitær hjelp i nærområdene for å hjelpe så mange som mulig.

I andre land i Europa ser vi hvilke problemer som følger med høy innvandring og dårlig integrering over tid, også i et sikkerhetspolitisk perspektiv. Utenforskap, arbeidsledighet, store sosiale forskjeller og segregering gjør stor skade. Vi har alle et ansvar for at vi ikke får tilstander som dette i Norge. Det krever at de som kommer ønsker å bli en del av det norske samfunnet, og at vi bruker tid, ressurser og oppmerksomhet på å ta dem vel imot og sikre at så skjer. For at både det internasjonale samfunnet og Norge skal være best mulig rustet til å håndtere migrasjonsbølger, må Norge ta et internasjonalt initiativ til en gjennomgang av internasjonale konvensjoner slik at de kan stå seg over tid. En tilpasning av internasjonale konvensjoner til dagens forhold må ikke svekke retten til å søke beskyttelse fra krig og forfølgelse.

Det er mange faktorer som må være tilstede for en vellykket integrering. Integrering er en toveisprosess der forholdene må legges til rette for at nyankomne innvandrere skal bli godt integrert i det norske samfunnet. Det er behov for en omlegging av integreringspolitikken. De må gis mulighet til å ta i bruk egne ressurser – i arbeidslivet og i lokalsamfunnet. Utfordringene knyttet til bolig, utdanning og jobb må løses. Det er gjennom fast bosted og arbeid vi skaper den beste integreringen.

De som innvilges opphold i Norge skal integreres raskt. Bosetting, arbeid eller utdanning er avgjørende for å komme inn i det norske samfunnet så fort som mulig, lære seg språket og delta på lik linje med alle andre. Det norske samfunnet utvikler seg i en mer mangfoldig retning. Det tilfører svært mye positivt. Samtidig forsterker dette behovet for noen felles verdier og felles forståelse av det samfunnet vi lever i. Det er nødvendig for å bevare nødvendig tillit til hverandre og unngå utviklingen av parallellsamfunn og ekstremisme.

Flyktning- og asylpolitikk

Senterpartiet vil føre en ansvarlig og anstendig flyktning- og asylpolitikk som bygger på våre internasjonale forpliktelser, humane tradisjoner, vår nasjonale kapasitet og anbefalinger fra FNs høykommissær for flyktninger.

Det er viktig at Norge har en klar praksis i asylsaker. Dette vil bidra til å redusere antallet asylsøkere uten beskyttelsesbehov og forkorte behandlingstiden i asylforvaltningen. Alle som søker asyl i Norge skal ha trygghet for at deres rettsikkerhet blir ivaretatt.

Senterpartiet mener ventetida på asylmottak må gjøres kortest mulig. I dag passiviseres mange på grunn av lang saksbehandlingstid og det er lite tilrettelegging for aktivitet. Dette er negativt for senere integrering og deltakelse i samfunnet. Arbeidet med integrering må starte allerede fra ankomst til Norge. De som får oppholdstillatelse i Norge må bosettes raskt. Kommunene må få «økonomiske muskler» til å skape en god og trygg integrering i det enorme bosettingsarbeidet som nå ligger foran oss.

Senterpartiet mener at mottakene i langt større grad må innrettes slik at de forenkler bosettings- og integreringsarbeidet for dem som får varig opphold. Blant de områdene som bør løftes fram, er aktivitet i ventetiden, språkopplæring, skolegang for barn og unge, styrket kompetanse og innsats knyttet til psykiske og fysiske helseutfordringer.

Utlendingsmyndighetene må organiseres på en måte som sikrer en rask og forsvarlig saksbehandling og at den enkeltes rettssikkerhet ivaretas.

Enslige mindreårige asylsøkere er spesielt sårbare, og de trenger trygge og gode oppvekstsvilkår. Bosetting av enslige mindreårige krever et spesialtilpasset apparat i kommunene. Senterpartiet er bekymret for at mange enslige mindreårige asylsøkere forsvinner fra norske mottak. Det er grunn til å frykte at flere kan være ofre for menneskehandel. Barns beste må tillegges spesiell vekt i saker om opphold.

Senterpartiet vil:

 • At asylsøkere som kommer fra trygge tredjeland skal få sine asylsøknader behandlet der.
 • At saksbehandlingstiden må reduseres slik at ventetiden i mottak blir så kort som mulig.
 • Asylsøkere må få en rask og rettssikker avklaring av søknaden. Etter at oppholdstillatelse er gitt, skal bosettingsintervjuet skje umiddelbart og bosetting skje så raskt som mulig.
 • Returnere dem som har fått endelig avslag på sin asylsøknad i Norge.
 • Kommunene må få 100 % statlig kostnadsdekning både ved bosetting av flyktninger og for vertskommuner for mottak.
 • Sikre god forebygging og behandling av psykiske problemer og lidelser hos enslige mindreårige asylsøkere.
 • Intensivere innsatsen mot at enslige mindreårige asylsøkere forsvinner fra mottak og forsterke arbeidet for å finne og hjelpe dem som har blitt borte.
 • Heve kvaliteten på norsk- og samfunnsundervisningen for flyktninger. Den må bli mer praktisk og tilpasset det livet flyktningene skal ut i.
 • Styrke frivillige organisasjoner som har gode prosjekter og aktiviteter rettet mot enslige mindreårige.
 • Støtte arbeidet i SOS-barnebyer med å bygge ut et tilbud i Norge til enslige mindreårige asylsøkere.  
 • At asylmottak, spesielt for enslige, mindreårige asylsøkere, ikke skal bli plassert i de store byene.
 • Styrke ordningen med returstøtte.

Integrering – tenke globalt, integrere lokalt

Den norske bosettingsmodellen basert på frivillighet for kommunene er det beste utgangspunktet for godt bosettings- og integreringsarbeid. Senterpartiet vil styrke arbeidet med boliganskaffelse ytterligere. Mange kommuner mangler boliger for å kunne ta sin andel av bosettingsansvaret. Selv om boligtilskuddet er økt, er det behov for å øke rammene for Husbankens tilskudd til bygging og kjøp av utleieboliger. Bostøtteordningen må også gjennomgås da manglende boliger gir høye utleiepriser over hele landet.

Flere rapporter peker på at språk er en forutsetning for integrering og jobb og at språkopplæringen kan foregå mer effektivt enn i dag.  Bransjetett språktrening ute på arbeidsplassen i tillegg til skolebenken er viktig for å få til en optimal språkopplæring i kombinasjon med arbeidstrening.

Innvandrere som har relevante utdanninger må få godkjent utdanningen i Norge så raskt som mulig.  Det må gjøres enklest mulig å fullføre påbegynte utdanningsløp i Norge.

Frivillige organisasjoner og sivilsamfunnet spiller en nøkkelrolle i integreringsarbeidet. Frivilligheten skaper de gode møteplassene hvor man, på tvers av våre ulikheter, møtes og deltar i meningsfulle aktiviteter. Dette er arenaer for blant annet meningsutveksling, dialog, samhold og deltakelse, lavterskeltilbud hvor folk kan senke skuldrene og sosialisere seg i samspill med andre. Senterpartiet vil styrke disse aktørene slik at de kan fortsette med gode og inkluderende tiltak som favner bredt.

Senterpartiet vil:

 • Gjøre introduksjonsprogrammet til et treårig løp, hvor det siste året skal vekselsvis være på skole og i bedrift, og gjøre det obligatorisk for familiegjenforente.
 • Øke norskundervisningen for asylsøkere fra 175 til 250 timer.
 • Gi alle asylsøkere rett til språkopplæring ved ankomst til Norge.
 • Styrke språkopplæringstilbudet for arbeidsinnvandrere.
 • Sette av tilstrekkelige midler til utvikling av nynorske læremidler.
 • Etablere enklere overgangsordninger for innvandrere med høyere utdanning, slik at de raskt kan komme inn i yrker de er utdannet for.
 • Legge til rette for asylsøkeres deltakelse i lokalsamfunn, blant annet gjennom frivillige organisasjoner og arbeid. Tilbudet må fange opp både kvinner og menn.
 • Styrke statlig støtte til integreringstiltak i regi av frivilligheten.
 • Ha en ny nasjonal handlingsplan mot rasisme og diskriminering.

Utenrikspolitikk og forvaret

Utdrag:

Det internasjonale bildet er alltid komplekst og preget av flere trender. På den ene siden ser vi økende global uro, forverret trusselbilde, migrasjoner, grensekonflikter og krigshandlinger, også i våre nærområder. Vi ser økt rivalisering mellom stormakter og større terrorfare. Dette må prege vår internasjonale strategi og vår forsvars- og sikkerhetspolitikk. Men vi ser også på den andre siden at stadig flere løftes ut av absolutt fattigdom og flere får tilgang på helse og utdanning. At FN når flere av tusenårsmålene viser at innsats nytter og at positiv endring er mulig. Senterpartiet mener det inspirerer til forsterket innsats.

Økt migrasjon og et rekordstort antall flyktninger stiller det internasjonale samfunn ovenfor store utfordringer. Verden må bruke flere ressurser på å redusere årsakene til at folk flytter. Fredsskapende arbeid, klimainnsats, konfliktreduserende innsats og jamnere økonomisk utvikling er viktige tiltak. Rike samfunn som det norske har et stort ansvar for å bidra på mange områder, men vi vil aldri kunne håndtere at alle som ønsker det, vil kunne flytte hit.

Vesten må også lære av de feil som er begått de siste 15 år; store flyktningestrømmer skapt som en følge av krigene i Irak, Afghanistan og Libya. Senterpartiet vil være tilbakeholdne med å støtte nye militære intervensjoner. Norge kan bidra aktivt til internasjonale operasjoner med FN-mandat, og nødvendig humanitært arbeid.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 18. mars
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.