Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Partiprogrammer 2017-2021:

MDG - om asyl-, flyktning- og integreringspolitikk 2017-2021

Teksten nedenfor er hentet fra MDGs arbeidsprogram 2017-2021:
Ta vare på framtida

Mandag 14. august 2017

Flyktninger og asylpolitikk

FNs klimapanel har advart om at klimaendringer kan innebære store flyktningstrømmer i tiårene som kommer. Å løse klimaproblemene blir avgjørende, sammen med en aktiv fredspolitikk og styrking av demokrati, menneskerettigheter og økonomisk utvikling. Internasjonalt samarbeid er tvingende nødvendig om vi skal skape en verden der færre mennesker fortvilet ser seg nødt til å forlate sine hjem.

Norge har et grunnleggende ansvar for å bidra i en verden der mange er på flukt fra krig, forfølgelse og klimaendringer. De Grønne vil stå opp for flyktningretten, og ønsker en ansvarlig og anstendig flyktningpolitikk. Den vil være forankret i anbefalingene fra FNs høykommissær for flyktninger, og i våre lange tradisjoner for å bidra internasjonalt og her hjemme. Et tett samarbeid i Europa og med land i Europas nærområder er nødvendig for å ivareta asylsøkeres og flyktningers grunnleggende rettigheter, og for
å ivareta både flyktningene og den økonomiske, økologiske og sosiale bærekraften i landene som tar imot dem.

Både i konfliktsituasjoner og som flyktninger er kvinner og barn ofte særlig utsatte. De Grønne vil derfor støtte målrettede hjelpetiltak på området.

De Grønne vil:

 • Styrke den humanitære bistanden for å hjelpe internt og regionalt fordrevne mennesker. 

 • Grunnlovsfeste retten til å søke asyl. 

 • At Norge solidarisk skal ta imot en anstendig andel kvoteflyktninger i samsvar med FNs anbefalinger. 

 • Arbeide for internasjonale avtaler som sikrer lovlige veier til Europa for dem som trenger beskyttelse. 

 • Bidra til felleseuropeiske løsninger for å ivareta mennesker på flukt. 

 • Legge større vekt på hensynet til barnets beste i asylsaker. 

 • Gi bedre beskyttelse til mennesker som flykter på grunn av miljøkatastrofer og naturødeleggelser. 

 • Verne om retten til familieliv ved å sikre at flyktninger og andre utlendinger har reell mulighet til å være sammen med familiemedlemmer i Norge. 

 • Forkorte saksbehandlingstiden i asyl- og familieinnvandringssaker. 

 • Styrke rettshjelpen i utlendingssaker og gi bedre informasjon om flyktningers rettigheter. 

 • Styrke rettssikkerheten til asylsøkere i søknads- og klageprosessen, og gi asylsøkeren rett til personlig fremmøte og juridisk bistand i behandlingen av en ankesak. 

 • Styrke kompetansen hos utlendingsforvaltningen i LHBT+-spørsmål og sikre mennesker som flykter på grunn av sin kjønnsidentitet eller seksuelle legning mulighet til å søke asyl i Norge. 

 • Legge til rette og motivere for frivillig retur, og gjennomføre raskere retur etter endelig avslag. 

 • Gi oppholdstillatelse til papirløse voksne som har bodd i Norge i sju år og barn som har vært her i fire år. 

 • Styrke arbeidet med å identifisere statsløse, og gi dem rettighetene som følger av FN-konvensjonen om statsløses stilling. 

 • Ikke frata noen statsborgerskap hvis det fører til at de blir statsløse. 

 • Oppheve ordningen med midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år. 

 • Ikke returnere mennesker til land som av FN defineres som utrygge. 

 • Sikre at beboere på asylmottak får rett til behandling av traumer, og god oppfølging. 


Arbeidsinnvandring

Arbeidsinnvandring er positivt for norske bedrifter, som slik kan rekruttere nødvendig og kvalifisert arbeidskraft fra utlandet. Norge er et rikt land med et attraktivt arbeidsmarked, og EØS-avtalen har bidratt til økt arbeidsinnvandring. De Grønne ønsker å legge til rette for arbeidsinnvandring også fra land utenfor EØS-området, med utgangspunkt i norske bedrifters behov for kompetanse og arbeidskraft. Det fordrer et enkelt og forutsigbart regelverk både for bedrifter og arbeidstakere, samt redusert saksbehandlingstid.

Samtidig gir arbeidsinnvandringen utfordringer, både i form av økt konkurranse på arbeidsmarkedet, særlig for unge arbeidstakere, og i form av sosial dumping. De Grønne ønsker en planmessig innsats mot sosial dumping, både på nasjonalt og europeisk nivå.

De Grønne vil:

 • Arbeide for et enkelt og forutsigbart regelverk for arbeidsinnvandring, for å sikre raskere tilgang på kvalifisert arbeidskraft, også fra land utenfor EØS-området. 

 • Støtte tiltak for å bekjempe sosial dumping knyttet til arbeidsinnvandring. 

 • Utvide adgangen arbeidstakere utenfor EØS-området har til å søke midlertidig arbeidstillatelse i Norge. 

 • Støtte tiltak som kan dempe og veie opp for hjerneflukt fra fattige land. 


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 19. mars
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.