Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Parliament Watch:

Høyre om u-landsgjeld

Mandag 23. mai 2005

Utdrag fra sentrale kilder:

I partiprogrammet

I Høyres program 2001-2005 står det bl.a. at:

"For enkelte land kan betjening av en for stor gjeld i forhold til landets økonomi føre til at man ikke har muligheter til å gi befolkningen det nødvendige utdannings- og helsetilbud som kan skape utvikling. Høyre er positiv til gjeldsavskrivning for de fattigste landene, men mener det bør stilles krav til respekt for menneskerettigheter og en økonomisk politikk som legger til rette for utvikling."

I Stortinget

I debatten om Innst.S.nr.119 (2002-2003), 26.2.03 sa Høyres Finn Martin Vallersnes bl.a.:

"En samlet komite har særlig merket seg gjennomgangen av strukturtilpasningsprogrammene og den konsekvensen en har tatt av både de erfaringene og den kritikken som disse programmene har forårsaket. Det er en samlet komite som støtter den langsiktige linjen som har vært ført av Norge og de nordiske land for å endre bankens strategier og policy på dette området, og en vil understreke viktigheten av prosessene rundt nasjonale strategier for utvikling, de såkalte PRSP-ene, fattigdomsreduksjon og gjeldsletteinitiativet HIPC, hvor det må legges avgjørende vekt på å øke de offentlige utgiftene til helse, utdanning og andre formål spesielt innrettet mot de fattigste. Komiteens flertall benytter også anledningen til å understreke at redusert fattigdom fortsatt må være det viktigste anliggende for banken i fremtiden."


Kilder Høyre - u-landsgjeld:

2003:

  • 13. februar: Innlegg i debatten om Innst.S.nr.119 (2002-2003),
    Innstilling fra utenrikskomiteen om samtykke til at Norge deltar i den 13. kapitalpåfylling i Det internasjonale utviklingsfondet (IDA) - Del II Generelt om Verdensbanken og Norges rolle i dens styrende organer og virksomhet.

Søk:

Avansert søk

Kilder og dokumenter:

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.