Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Parliament Watch:

Høyre om handel/WTO

Mandag 23. mai 2005
Linker oppdatert: Mandag 05. desember 2005

Utdrag fra sentrale kilder:

I partiprogrammet

I Høyres program for 2005-2009 står det bl.a. at

"De aller fattigste landene har foreløpig for dårlige forutsetninger for å bli en del av den globaliserte økonomien. Det skyldes dels svakt styresett og politikk som ikke stimulerer handel og verdiskaping, dels at landene ikke kommer seg ut av sin marginaliserte posisjon i verdensøkonomien uten bistand utenfra. I WTO-sammenheng bør man ta hensyn til landenes utviklingsnivå når forpliktelser skal utformes, samtidig som de svakest stilte landene får bistand til å styrke sin økonomiske konkurransekraft, utvikle produksjonskapasitet, utvikle handel og tiltrekke seg investeringer."

I Høyres program 2001-2005 står det bl.a. at:

"Globaliseringen gir økonomiske gevinster og økt levestandard gjennom spesialisering og utnyttelse av naturgitte fortrinn, økt konkurranse og bedre utnyttelse av ressursene. Høyre mener Norge i internasjonale fora som Verdens Handelsorganisasjon må arbeide for frihandel og fri bevegelse av kapital, innenfor rammene av nødvendige regler for verdenshandelen. For å unngå uheldige maktkonsentrasjoner vil Høyre arbeide for et internasjonalt konkurranseregelverk."

I Høyres Håndbok 2003 står det bl.a.:

"Doha-runden

WTO-samarbeidet er viktig for Norge som et lite land med en åpen, eksportorientert økonomi. WTOs regelverk beskytter mot diskriminering. Gjennom WTO forplikter landene seg til å gi like varer og tjenester lik markedsadgang - uavhengig av hvilket medlemsland de kommer fra. Forhandlingene i GATT og WTO siden 1947 har bidratt til en betydelig nedbygging av handelshindre mellom industrilandene. Et viktig unntak er landbruk. Denne sektoren forhandles det nå om i den pågående Doha-runden, som etter planen skal avsluttes innen utgangen av 2004 (se Høyres håndbok 2002). Foruten landbruk omfatter forhandlingene handel med tjenester, markedsadgang for industrivarer, inkludert fisk og fiskeprodukter, og enkelte aspekter ved avtalen om imaterielle rettigheter (TRIPS). 

Hensynet til utviklingslandenes interesser står sentralt i Doha-runden, derfor kalles denne forhandlingsrunden gjerne ”Doha Development Agenda”. Det mest sentrale området for utviklingslandene er bedret markedsadgang for de varene de er i stand til å eksportere. Her står landbruksvarer sentralt. I tillegg forhandles det om hvordan utviklingslandenes spesielle behov bedre kan ivaretas innenfor de ulike deler av WTO-regelverket. Hensynet til utviklingslandene blir også vektlagt av den norske regjeringen i forhandlingene.

Utenriksministeren la i sin WTO-redegjørelse for Stortinget i juni 2003 vekt på at norske interesser på landbrukssiden er på kollisjonskurs med kravene om økt markedsadgang fra majoriteten av WTOs medlemsland. Forhandlingsresultatene kan få store konsekvenser for norsk landbruk.

På den annen side har Norge sterke offensive interesser innen en rekke andre områder det forhandles om. Det gjelder for eksempel innen tjenestesektoren hvor sjøtransport, energitjenester og telekommunikasjon står sentralt. Salg av tjenester utgjorde i 2002 hele 25 pst. av den samlede norske eksporten. Regjeringen går inn for å sikre bedre markedsadgang for eksportbedriftene. Markedsadgang for industrivarer, inkludert fisk og fiskeprodukter, er et område hvor Norge har klare offensive interesser. Dette gjelder særlig for fisk og annen sjømat, hvor tollsatsene i en del land fremdeles er høye. Norge har sammen med USA og New Zealand tatt initiativ til å få fastsatt en endelig tidsfrist for avvikling av all industritoll i denne forhandlingsrunden."

I uttalelse fra Høyres Landsmøte 2001: Frihandel mot fattigdom står det bl.a.:

"Høyres Landsmøte mener det er svært viktig at det blir gjennomslag internasjonalt for en ny forhandlingsrunde om liberalisering av handelen i Verdens Handelsorganisasjon (WTO). Organisasjoner som kjemper i mot en ny forhandlingsrunde i WTO og stiller seg på samme side som proteksjonistiske krefter i vår del av verden, bidrar til å sementere et urettferdig handelssystem."

I Stortinget

I debatten om utenriksministerens redegjørelse om WTO-spørsmål, 17. juni 2003 sa Høyres Finn Martin Vallersnes bl.a.:

Hensynet til en positiv utvikling i utviklingslandene er en viktig del av norsk politikk. Høyre er derfor tilfreds med at Regjeringen vektlegger utviklingsdimensjonen i WTO-arbeidet, og derved bidrar til at denne forhandlingsrunden blir et viktig ledd i kampen mot fattigdom. Fra norsk side må en forvente at det legges spesiell vekt på produkter av særlig interesse for utviklingslandene når tollreduksjoner skal vurderes. Det må også omfatte landbruksprodukter. Samtidig må en ikke forvente at de samme landene skal ha like omfattende innrømmelser på sine markeder, med andre ord såkalt positiv særbehandling. Det er også viktig å finne løsninger på hvordan utviklingsland uten egen produksjonskapasitet kan nyttiggjøre seg TRIPS-avtalens bestemmelser om tvangslisensiering.

----

Innen landbruksforhandlingene er det ikke tilkommet mer avklaring siden vår forrige debatt i februar i anledning den utenrikspolitiske redegjørelsen. Høyre støtter fortsatt et opplegg hvor en på den ene siden tar hensyn til utviklingslandenes krav, og på den andre siden skaper forståelse og løsninger for å tilgodese ikke-økonomiske forhold som bosetting, kulturlandskap og miljø, samt de spesielle problemer som følger av å drive landbruk under de geografiske og klimatiske forhold vi har i Norge. Imidlertid ser det ut til at vi nettopp på dette forhandlingsområdet må være forberedt på at sluttresultatet kan bli sterkt avvikende fra våre ønsker, med de utfordringer det kan føre med seg.

       Avslutningsvis: I dagene før denne debatten har det kommet en del innspill fra interessegrupper og NGOer, bl.a om fremdriften av de såkalte «Singapore Issues». Det henspiller altså på de fire satsingsområdene som opprinnelig ble lansert på ministerkonferansen i Singapore i 1996, og som omfatter handel og investeringer, handel og konkurransepolitikk, forenkling av handelsprosedyrer og åpenhet i offentlige innkjøp. I Doha var flere u-land sterkt imot at det skulle forhandles på disse områdene, og særlig om investeringer og konkurranse. Kompromisset ble som kjent at en skulle forhandle på alle fire felt, men at en på møtet i Cancún skal bestemme hvordan dette skal gjøres.

I debatten om utviklingsministerens redegjørelse om utviklingspolitikk, 6. mai 2002 sa Høyres Julie Christansen bl.a.:

"WTO-direktøren sa videre at han venter at industrilandene ikke skal sitte og vente på innrømmelser fra u-landene, men at de selv vil ta initiativet til å komme med innrømmelser.

       Dette bør være en klar påminnelse til oss om at WTO blir en viktig arena for utviklingspolitikk i årene som kommer, kanskje på linje med FN og andre globale aktører, nettopp fordi «bistand kan aldri alene løfte et land ut av fattigdom», slik utviklingsministeren sa. Handel er en viktig forutsetning for næringsutvikling og økonomisk vekst, noe som igjen er en forutsetning for at vi skal få bukt med fattigdommen."

I debatten om utenriksministerens redegjørelse om WTO-spørsmål, 1. juni 2001 sa Høyres Jan Petersen bl.a.:

"Jeg merket meg at svært mange med rette er opptatt av u-landenes situasjon, og det understreker jeg. Men Norge har heller ikke på dette området vært av de aller fremste land. Også i dette storting har det vært kjempet for å gi u-landene større tilgang på verdensmarkedet. Derfor er det viktig at vi husker hva dette dreier seg om - det er å gi en åpen mulighet på like vilkår også for u-landene. Det betyr at vi i de nye forhandlingsrunder ikke skal legge inn nye avanserte regler som gjør det vanskelig for dem igjen å konkurrere. Vi er høyt oppe på stigen når det gjelder levestandard, og det er ingen grunn til å trekke stigen opp etter oss.

       Derfor vil jeg gjerne understreke at en fri, åpen verdenshandel er en viktig politisk målsetting, og jeg vil be Regjeringen holde kontinuerlig kontakt med Stortinget etter hvert som de vanskelige vurderingene kalles på."

 


 

 

Kilder Høyre - handel/WTO:

2003:

 


 

2002:


2001:


Søk:

Avansert søk

Kilder og dokumenter:

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.