Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Parliament Watch:

Høyre om Verdensbanken og IMF

Mandag 23. mai 2005

Utdrag fra sentrale kilder:

I partiprogrammet

- ikke omtalt i Høyres program

I Høyres Handbok 2003

I Høyres Håndbok 2003 (utdrag) står det bl.a.:

"Det er i dag stort samsvar mellom Verdensbankens politikk og norsk utviklingspolitikk."

I Stortinget

I Innst.S.nr.119 (2002-2003), 5. februar 2003 sluttet Høyre seg til en flertallsmerknad der det bl.a. står:

"Komiteen har særlig merket seg gjennomgangen av strukturtilpasningsprogrammene og den konsekvens en har tatt av både erfaringene og den kritikken som disse programmene har forårsaket. Komiteen støtter den langsiktige linjen som har vært ført av Norge og de nordiske land for å endre bankens strategier og policy på dette området, og vil understreke viktigheten av prosessene rundt nasjonale strategier for utvikling (PRSP), fattigdomsreduksjon og gjeldsletteinitiativet HIPC, hvor det må legges avgjørende vekt på å øke de offentlige utgiftene til helse, utdanning og andre formål spesielt innrettet mot de fattigste. Verdensbanken er ledende i arbeidet med å utvikle evalueringsmetoder for måloppnåelse og det nødvendige verktøy for å gjennomføre slikt arbeid. Ved fremtidige rapporteringer av denne art, imøteser komiteen spesielt tilbakemelding om erfaringene med PSIA (Poverty and Social Impact Analysis) og de konsekvensene disse får for bankens videre arbeid."


Kilder Høyre - Verdensbanken/IMF:

2003:

  • 5. februar: Merknader i Innst.S.nr.119 (2002-2003)
    I
    nnstilling fra utenrikskomiteen om samtykke til at Norge deltar i den 13. kapitalpåfylling av Det internasjonale utviklingsfondet (IDA) - Del II Generelt om Verdensbanken og Norges rolle i dens styrende organer og virksomhet

Søk:

Avansert søk

Kilder og dokumenter:

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.