Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Parliament Watch:

Høyre om bistand

Mandag 23. mai 2005

Utdrag fra sentrale kilder:

I partiprogrammet

I Høyres program 2001-2005 står det bl.a. at:

"I tillegg til å arbeide for en langt friere verdenshandel, vil Høyre supplere med et høyt nivå på bistanden til de fattigste deler av verden. Det må legges vekt på at bistanden fremmer demokrati og respekt for menneskerettigheter. Videre bør Norge stille krav om at land som mottar norsk bistand selv fører en økonomisk politikk som legger til rette for utvikling, og prioriterer fattigdomsbekjempelse gjennom å satse på grunnleggende utdanning og helse. Norge må også gi humanitær bistand til kriseområder. "

I Høyres Håndbok 2003 (utdrag) står det bl.a.:

"I Stortinget var det bred oppslutning om økningen i bistandsbudsjettet. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti støttet økningen. Regjeringen er i rute med å oppnå sin målsetting om at bistanden innen 2005 skal utgjøre 1 pst. av BNI. Med den betydelige inntekten landet har blir dette beløpet større enn noen gang tidligere. Høyre påpekte i Stortingsdebatten at det derfor blir desto viktigere at en samtidig utvikler en kritisk holdning til hvordan så store pengebeløp forvaltes. Skattebetalerne har et krav på å få visshet om at midlene når frem til de mange gode formål de er tiltenkt. Det er også viktig å garantere overfor mottakerne av bistanden at ressursene når frem til sluttleddet der ute, med minimalt svinn i administrasjon, korrupsjon og andre lommer underveis."

I Stortinget

I merknad i B.innst.S.nr.3 (2002-2003), 5.12.02 sa Høyres medlemmer bl.a.:

"Komiteens medlemmer fra Høyre og Kristelig Folkeparti viser til det politiske grunnlaget for samarbeidsregjeringen, hvor det understrekes at Regjeringen vil føre en utenrikspolitikk som har som overordnet mål å sikre sentrale verdier som frihet og rettferdighet, fred og sikkerhet, demokrati og menneskerettigheter. Videre fremheves det at Regjeringen vil føre en utviklingspolitikk der fattigdomsbekjempelse står i sentrum. Disse medlemmer er positive til at årets budsjett innebærer at norsk bistand øker fra 0,92 til 0,93 % av BNI, og at Regjeringen vil arbeide for at norsk bistand gradvis skal økes til 1 % av BNI i 2005. Disse medlemmer er fornøyde med at Regjeringen har satt som mål at minst 40 % av norsk bistand skal gå til de minst utviklede landene (MUL).

       Disse medlemmer mener det må være utviklingsland som selv leder an i samordningen av både ressurser på nasjonalt nivå og bistand innenfor rammen av nasjonale planer og prioriteringer. I denne sammenheng vil disse medlemmer understreke viktigheten av at det stilles krav om at land som mottar norsk bistand vil arbeide for å fremme menneskerettigheter, demokrati og godt styresett, og føre en økonomisk politikk som legger til rette for utvikling. "

I debatten om utviklingsministerens redegjørelse om utviklingspolitikk, 6. mai 2002 sa Høyres Finn Martin Vallersnes bl.a.:

"Høyre vil at Norge skal være en pådriver i arbeidet med å videreutvikle evalueringsverktøyet innen bistandssektoren. Det krever en fortløpende vurdering av hvordan målsettingene kan konkretiseres, utvikling av indikatorer for måloppfyllelse og et internasjonalt arbeid for felles forståelse av hva objektive kriterier er - og utformingen av slike.

       FNs millenniumsmål er et godt bidrag og blir en viktig referanseramme. Norge bør spille en aktiv rolle i UNDPs videre arbeid med indikatorutvikling. Det er samtidig viktig å utforme styringsinstrumenter også for kortsiktige effekter i utviklingspolitikken.

       En vesentlig forutsetning for et effektivt og målrettet utviklingsarbeid er at organisasjonen og forvaltningen fortløpende tilpasses oppgaven. Det innebærer bl.a klare retningslinjer og kriterier for virksomheten, og at arbeidet legges opp deretter på en rasjonell måte. Høyre er derfor tilfreds med statsrådens initiativ til en bred evaluering av hele bistandsforvaltningen hjemme og ute og ser verdien av at et slikt moderniseringsarbeid også gjennomføres innenfor rammen av Regjeringens prosjekt for modernisering, desentralisering, effektivisering og forenkling av offentlig sektor. Det gjelder å få mest mulig ut av hver krone til beste for verdens fattige, for det er fattigdom det dreier seg om."


Søk:

Avansert søk

Kilder og dokumenter:

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.