Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

- Viktig med stø kurs i utviklingspolitikken

Stortingets debatt i går bekreftet bred oppslutning om en i hovedsak stø kurs i utviklingspolitikken. Utviklingsministeren mente likevel at regjeringens politikk er "stinn av nye ting" og hans utviklingspolitiske redegjørelse og presentasjon av nye tiltak og initiativer ble positivt mottatt og drøftet i Stortinget.
Onsdag 24. mai 2006

I denne nyhetssaken setter vi fokus på debatten om ny kurs og stø kurs og tar sikte på egne nyhetsmeldinger om debatten av ulike nye tiltak og initiativer fra Regjeringen senere. 

Utviklingsministerens utviklingspolitiske redegjørelse maktet - hvertfall tilsynelatende - ikke å engasjere de frivillige organisasjonene i samme grad som Soria Moria-erklæringen (se lenker nedenefor), men på Stortinget ble redegjørelsen positivt mottatt og diskutert i nærmere 4 timer i går - langt utover det som var planlagt.

Spørsmålet om hvorvidt regjeringens politikk medfører ny kurs eller stø kurs ble tatt opp av mange etter at Høyres Finn Martin Vallersnes i sitt hovedinnlegg "for en gangs skyld" sa seg "enig med RORGs beskrivelse" - i karakteristikken i nyhetsmeldingen fra rorg.no (les her):

"Tross valgløfter om en ny kurs, bar redegjørelsen mer preg av stø kurs, selv om Solheim også har tatt noen nye grep og varslet en rekke nye initiativer."

Marit Nybakk (Ap)

- Jeg tror det er viktig at vi har en stø kurs i bistandspolitikken og i utviklingspolitikken, sa Arbeiderpartiets Marit Nybakk i ordskiftet etter Vallersnes innlegg. Den påfølgende debatten bekreftet en bred oppslutning om regjeringens hovedkurs, som bygger videre på det grunnlaget som ble lagt av regjeringen Bondevik. Og her ble Fremskrittspartiets økende engasjement hilst velkommen av de øvrige partiene.

Utviklingsminister Erik Solheim mente debatten om "ny kurs eller stø kurs" var "den minst viktige debatten" og at det "jo ikke (er) vanskelig å peke på masse nytt i denne redegjørelsen". Han erkjente likevel at regjeringens politikk er "stø kurs på den måten at vi avvikler ikke alt det positive og fornuftige arbeidet som Bondevik-regjeringen gjorde" og la til:

"Jeg vil jo si at stakkars det politikkområdet hvor det skulle være revolusjon hver gang det kom en ny statsråd inn i regjeringskvartalet. Hvis man endret alt og snudde opp ned på alt hvert fjerde år, ville vi aldri få gjort noen ting."

- Så det må være en blanding – og det er det eneste fornuftige – ved at mye videreføres, men at det også er veldig tydelige endringer i det som er lagt fram, sa Solheim videre.

Selv om debatten klargjorde en bred oppslutning om i hovedsak stø kurs, var det imidlertid flere enn utviklingsministeren som også trakk fram elementer av ny kurs i regjeringens utviklingspolitikk. Dette gjaldt i første rekke SVs Ågot Valle, men også Arbeiderpartiets Britt Hildeng, som tok ordet mot slutten av debatten:

"Det var mye å glede seg over i utviklingsministerens redegjørelse til Stortinget – en programerklæring for en offensiv utviklingspolitikk som på vesentlige områder varslet om nødvendig omlegging og spissing av vår politikk i den sammenheng."

"Det er særlig to områder jeg vil trekke fram. Det er framheving av at Norge ville være en kritisk partner overfor Verdensbanken og at Norge aktivt ville bruke sin kommende styreplass i Verdensbanken. Jeg er glad for at statsråden understreket at Norge vil være opptatt av at det ikke er en forutsetning, det skal ikke stilles krav om privatisering ved sletting av gjeld og ved utbetaling av lån til utviklingsland og at Norge ville reagere dersom Verdensbanken fortsatt presser igjennom ideologisk basert privatisering."

- Mer preg av stø kurs enn ny kurs

Det var Høyres Finn Martin Vallersnes som startet debatten om ny kurs eller stø kurs. Det gjorde han slik:

"Hovedinntrykket av statsrådens redegjørelse er litt delt. Jeg savner egentlig det overordnede fattigdomsfokuset og også relateringen til Tusenårsmålene, men jeg ser at bistandsmeldingen som det var bred konsensus om i fjor, ligger i bunn. Men jeg må for en gangs skyld si meg enig med samarbarbeidsorganisasjonen RORG, som i sin nyhetsmelding den 18. mai skriver: «Tross valgløfter om en ny kurs, bar redegjørelsen mer preg av stø kurs, selv om Solheim også har tatt noen nye grep og varslet en rekke nye initiativer.» Og de viser til fellesmerknadene fra de tre regjeringspartiene i innstillingen til bistandsmeldingen i fjor, hvor de mente at «det ikke hersket full konsensus om fattigdomsanalysen», og at det manglet «en analyse av de nye sikkerhetspolitiske utfordringene som i stigende grad er relevante for utviklingsbistand og fattigdomsbekjempelse og en analyse av de strukturelle underliggende årsakene til fattigdom. I lys av disse utfordringene burde også FNs rolle ha vært drøftet nærmere.» Noen slik ny kurs er det ikke lett å lese ut av statsrådens redegjørelse."

I replikkordskiftet etter Vallersnes innlegg kommenterte Arbeiderpartiets Marit Nybakk dette slik:

"Jeg synes det er veldig positivt at bredden i utviklingspolitikken aldri har vært større i Stortinget. Jeg tror det er viktig at vi har en stø kurs i bistandspolitikken og i utviklingspolitikken. Det betyr ikke at vi er enige om alt. Her understreket representanten at han var imot flyavgifter. Det er nyanser i synet på FNs rolle i verdenssamfunnet, både når det gjelder å skape en verdensorden, og når det gjelder kanalisering av bistand. Likevel er bredden stor."

FrPs Morten Høglund "følte nesten at representanten Vallersnes gjorde RORGs kommentarer til sine" og ville vite om det var det Høyre ønsket - en ny kurs?

- Selvfølgelig skal tingene videreutvikles, sa Vallersnes og mente at "det er en rekke ting som kan forbedres og videreutvikles". Men i sitt svar understreket han enigheten om hovedkursen:

"Men jeg ser nok, som RORG, at en del av grunnelementene i bistandsmeldingen fra i fjor, som det var ganske stor politisk enighet om, kanskje særlig med unntak av Fremskrittspartiet, ligger der fremdeles. Så jeg er i stor grad enig med RORGs beskrivelse."

Bred allianse om utviklingspolitikken i Stortinget

I sitt hovedinnlegg mente KrFs Jon Lilletun ikke bare at Solheim bekreftet "den brede alliansen" om utviklingspolitikken i Stortinget - Lilletun var også positiv til regjeringens nye signaler:

"I det store og heile stadfesta utviklingsminister Solheim hovudpilarane i utviklingspolitikken. Han sa det slik: «Bondevik-regjeringa gjorde en god innsats. Dette vil vi bygge videre på.» Eg trur det vil vere viktig å byggje vidare på dei berande hovudlinjene i den breie alliansen som vi har skapt for utviklingspolitikken. Desse to pilarane er naudsynte for å sikre kontinuiteten i eit så langsiktig prosjekt som utviklingssamarbeidet er. Samstundes ser eg med forventning på dei signala utviklingsministeren gjev om vidareutvikling og fornying. Eg er i hovudsak positiv til desse signala."

Venstres Anne Margrethe Larsen hadde i hovedsak samme positive tilnærming i sitt innlegg, der hun bl.a. sa:

"Venstre merket seg at utviklingsminister Erik Solheim i sin utviklingspolitiske redegjørelse fremholdt at Bondevik II-regjeringen hadde gjort en god innsats på dette området, og at Regjeringen ville bygge videre på den. Dette synes å bekrefte at St. meld. nr. 35 for 2003–2004, lagt fram av Bondevik II, med fokus på fattigdomsbekjempelse og FNs tusenårsmål, fortsatt utgjør grunnlaget for norsk utviklingspolitikk. Hovedinntrykket fra redegjørelsen er stø kurs. Med dette som utgangspunkt synes Regjeringen innstilt på å markere sin egen utviklingspolitikk gjennom enkelte nye grep."

Utviklingsministerens redegjørelse ble også positivt mottatt av Fremskrittspartiet og i sitt hovedinnlegg sa FrPs Morten Høglund bl.a.:

"Når en utviklingspolitisk redegjørelse er så innholdsrik som den utviklingsministeren presenterte i forrige uke, er dette vel anvendt ressursbruk. Her presenteres det mye spennende, og det kommer konstruktive innspill på et område som ikke altfor ofte har vært preget av grunnleggende debatt om langsiktig effekt."

"Fremskrittspartiet er selvsagt ikke enig i alt som ble presentert, men vi opplever at det nå settes et reelt fokus på innhold, at det er vilje til å være kritisk til alle deler av utviklingspolitikken, og at man hele tiden vil søke å finne frem til det som faktisk virker. I en slik debatt vil vi delta og gjerne påvirke."

Solheim: Stint av nye ting

- La meg starte med det som egentlig er den minst viktige debatten, og det er spørsmålet om det som er lagt fram her, er ny kurs eller stø kurs, sa utviklingsminister Erik Solheim i sitt innlegg, og fortsatte:

"Det er jo ikke vanskelig å peke på masse nytt i denne redegjørelsen, hvor det viktigste kanskje er en mye klarere fokusering på hvordan vi skal bruke våre bistandsmidler. Vi skal kjøre en tøffere kvinnepolitikk enn den forrige regjeringen gjorde. Vi skal ha en helt annen vektlegging av energi, for det er et område hvor Norge har en spesiell kompetanse. Vi vil være mer kritiske overfor Verdensbanken. Vi vil ta opp gjeldsspørsmål. Vi vil ta opp Latin-Amerika, migrasjon og jeg kan nevne en rekke ting – det er stint av nye ting."

Han utdypet videre det han mente representerte et "kvantesprang":

"Skal jeg peke på det kanskje aller viktigste, så er det noe litt overordnet som er nytt. Det er at denne regjeringen mye mer enn tidligere regjeringer – det har vært en gradvis utvikling, ja – representerer et kvantesprang ved å si at utvikling er mye, mye mer enn bistand. Bistand er en liten viktig del i det å skape utvikling, men det viktigste er internasjonale maktforhold, maktforhold i det enkelte land, politikken er alltid viktigst. Derfor må utviklingspolitikk være en del av den helhetlige utenrikspolitikken, ikke noe løsrevet fra resten av utenrikspolitikken."  


Aktuelle lenker:

Kommentarer fra norske organisasjoner:

Presseklipp:

  • Favnen litt for full, Morgenbladet 19.05.06
    Den rødgrønne regjeringen vil være i front på alle områder som har med internasjonal solidaritet å gjøre. Da må noen andre senke farten.
  • Utviklingspolitikk under lupen, Lederkommentar i Aftenposten 19.05.06
    Utviklingsminister Erik Solheims redegjørelse for Stortinget og fremleggelsen av Norads strategiplan for virksomheten frem til 2010 bærer bud om en selvkritisk holdning blant dem som styrer norsk utviklingspolitikk.

De frivillige organisasjonenes kommentarer til Soria Moria-erklæringen:

For mer informasjon om norsk sørpolitikk, se:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.