Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Ny eller stø kurs i utviklingspolitikken?

Denne uken ga utviklingsminister Erik Solheim en utviklingspolitisk redegjørelse til Stortinget og hadde dermed anledning til å redegjøre for endringer i utviklingspolitikken etter regjeringsskiftet sist høst. Tross valgløfter om ny kurs, bar redegjørelsen mer preg av stø kurs, selv om Solheim også har tatt noen nye grep og varslet en rekke nye initiativer.
Torsdag 18. mai 2006
Linker oppdatert: Lørdag 27. mai 2006

Da Stortinget i 2004 behandlet "utviklingsmeldingen" (St.meld.nr.35 - 2003-2004) var det bl.a. kritisk fokus på påstanden om at det nå foreligger en "tilnærmet konsensus om utviklingspolitikken". I utenrikskomiteens innstilling til meldingen (les mer her) avga dagens tre regjeringspartier i den anledning følgende fellesmerknad:

"Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet vil minne om at det ikke hersker full konsensus om fattigdomsanalysen. Disse medlemmer viser til den omfattende kritikken som har vært reist mot det som ofte blir omtalt som «The Washington Consensus», som refererer seg til de Washington-baserte internasjonale finansielle institusjoners utviklingspolitiske samråd for koordinering og harmonisering som foregår i regi av Verdensbanken og IMF. Disse medlemmer mener at det er en rekke reelle motsetninger internasjonalt, nasjonalt og lokalt mellom grupper med ulike økonomiske og politiske interesser når det gjelder utformingen av utviklingspolitikken i en komplisert og mangfoldig verden."

De tre partiene etterlyste også en klarere analyse av dagens utfordringer:

"Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet mener at Stortingsmeldingen mangler en analyse av de nye sikkerhetspolitiske utfordringene som i stigende grad er relevante for utviklingsbistand og fattigdomsbekjempelse og en analyse av de strukturelle underliggende årsakene til fattigdom. I lys av disse utfordringene burde også FNs rolle ha vært drøftet nærmere."

Slike tanker vant i en viss grad fram i de tre partienes felles regjeringenserklæring fra Soria Moria, som på flere områder bar bud om en "ny kurs" også i utviklingspolitikken (les mer her) og internasjonalt utvalg i utviklingsministerens eget parti (SV) tok tidligere i år til orde for et "omfattende kartleggings- og utredningsarbeide" som "munner ut i en Stortingsmelding som kan sette dagsorden for et radikal kursskifte" (les uttalelse her).

Noen slik ny kurs er det imidlertid vanskelig å lese ut av Erik Solheims utviklingspolitiske redegjørelse. - Bondevik-regjeringa gjorde en god innsats, sa han, og la til at "dette vil vi bygge videre på".

Solheims hovedgrep, som også har blitt presentert en rekke ganger tidligere, er at Norge kan ikke gjøre alt, men må konsentrere oss om det vi kan best. I redegjørelsen sa han det slik:

"Jeg har definert fire områder der Norge er blant de beste i verden – eller kan bli det: Energi, fred og forsoning, kvinne- og likestillingsspørsmål og miljø. Dette er områder der vi kan mye, der andre land har tro på vår kunnskap. Her bør vi intensivere innsatsen. En del andre områder kan vi trygt overlate til andre."

Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS), som er blant de som har kommentert redegjørelsen, er fornøyd med fokuset kvinner og likestilling (les uttalelsen her), men etterlyser "en tydeligere og bredere maktanalyse av kvinne - og kjønnsperspektivet i bekjempelse av fattigdom og for en bærekraftig utvikling".

Solheim varslet imidlertid også en del nye initiativer, som har blitt positivt mottatt.

- Forslaget om å opprette et offentlig utvalg som skal se på konsekvenser for utviklingsland av norsk politikk er meget positivt, sier generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Atle Sommerfeldt (les mer her).

- Særlig er jeg glad for hans nye linje i kampen mot HIV/AIDS og "Olje for utvikling" programmene, sier generalsekretær i Plan Norge, Sandro Parmeggiani (les mer her).

Og når det gjelder gjeldsslette varslet Solheim en egen stortingspreposisjon i inneværende sesjon om oppfølging av G8-landenes gjeldssletteinitiativ og at regjeringa i disse dager vurdere "ensidig norsk sletting av gjeld fra utviklingsland, inkludert gjeld som skriver seg fra den norske skipseksportkampanjen. Attac Norge gratulerer (les mer her).

Tirsdag neste uke vil det bli debatt om redegjørelsen i Stortinget.

Solheim vet hva som trengs

- Hvis vår generasjon ikke avskaffer den absolutte fattigdommen i verden, er det ikke fordi vi ikke kan, men fordi vi ikke vil det nok, sa Solheim i redegjørelsen. Han er ikke den første som hevder dette, men han er blant de få som også har spesifisert hva som trengs for å utrydde fattigdommen:

"Vi vet hva som trengs for å få bukt med fattigdommen. Man trenger fred, en sterk og velfungerende stat som fordeler godene rettferdig, en åpen og markedsbasert økonomi, sterk satsing på utdanning, og mobilisering av ressurser gjennom investeringer og bistand."

Nye initiativer

I redegjørelsen varslet utviklingsministeren en rekke nye initiativer. Disse omfatter bl.a.:

 • Regjeringen "vil arbeide for at norsk politikk og næringsliv trekker i samme retning. Derfor etablerer vi så snart som mulig et offentlig utvalg for å se på konsekvenser for utviklingslandene av norsk politikk i sin fulle bredde, inkludert handel, samferdsel, energi, landbruk og kultur."
 • Regjeringen vil være en "kritisk partner" overfor Verdensbanken og "er i ferd med å opprette et konsultasjonsforum om bankspørsmål med norske frivillige organisasjoner." 
 • Det feier en venstrevind over Latin-Amerika og "Det er nedsatt en arbeidsgruppe i departementet som skal utarbeide et sett med anbefalinger om det videre norske samarbeidet med Latin-Amerika. Gruppen vil legge fram sitt arbeid i slutten av mai, og dette vil danne grunnlaget for den reisen jeg planlegger å gjennomføre i Sør-Amerika i annen halvdel av juni."
 • "G8-landenes gjeldssletteinitiativ fra i fjor sommer har etter vedtak i styrende organer i IMF, Verdensbanken og Afrikabanken blitt et globalt initiativ og ansvar. Regjeringa vil komme med en egen Stortingsproposisjon om dette i inneværende sesjon."
 • Regjeringen "følger opp Soria-Moria erklæringen på illegitim gjeld" og har bestilt to internasjonale studier om illegitim gjeld, en fra Verdensbanken og en fra UNCTAD.

Om oppfølgingen av disse initiativene vil føre med seg en ny kurs i utviklingspolitikken gjenstår å se.

Solheims utviklingspolitiske verdensbilde

Solheims redegjørelse omfattet også en kortfattet analyse av situasjonen og utfordringene i ulike deler av verden - og hva Norge kan og bør gjøre - slik sitatene nedenfor viser:

 • Afrika: En verdensdel som føler seg glemt og preges av manglende sjøltillit.
  Regjeringens politikk: Regjeringa vil derfor forsterke den norske innsatsen i Afrika og utforme en samlet Afrika-politikk.
 • Latin-Amerika: Det feier en venstrevind over kontinentet. Gjennom demokratiske prosesser er representanter for fagbevegelsen, urfolk og tidligere opprørsbevegelser valgt inn i regjering i mange av landene.
  Regjeringens politikk: Det er ønskelig å styrke disse bevegelsene gjennom å utveksle erfaringer med oss om vår nordiske velferdsmodell og hvordan vi regulerer bruk av våre naturressurser. 
 • Asia: Kina og India er i ferd med å gjenskape historien slik den var gjennom hundreår: Med et Asia som leder an i verden, både politisk og økonomisk.
  Regjeringens politikk: Vi må ta inn over oss denne nye virkeligheten, og forholde oss til Asia på en mer nyansert måte.
 • Norge: Vi er nettopp kåret til verdens mest vellykkede stat, ifølge Foreign Policy Magazine og Dagens Næringsliv. Økonomien går bra, oljepengene fosser inn, og de aller fleste nordmenn er enige i at vi skal dele godene både innenlands og utenlands. Norge har sterke frivillige organisasjoner, en aktiv fagbevegelse og mange kirkesamfunn som alle er avgjørende partnere i utviklingspolitikken.
  Regjeringens politikk: Jeg har definert fire områder der Norge er blant de beste i verden – eller kan bli det: Energi, fred og forsoning, kvinne- og likestillingsspørsmål og miljø. Dette er områder der vi kan mye, der andre land har tro på vår kunnskap.  Her bør vi intensivere innsatsen. En del andre områder kan vi trygt overlate til andre.
 • EU og USA: Ikke nevnt...

Aktuelle lenker:

Presseklipp:

 • Utviklingspolitikkens mål, Kommentar av Atle Sommerfeldt i Dagsavisen 27.05.06
  For første gang på flere år har Stortinget blitt forelagt en utviklingspolitisk redegjørelse. Utviklingsminister Erik Solheim benyttet anledningen til å framheve hvilke nye initiativ som vil bli tatt i norsk utviklingspolitikk 
 • Heia Norge!, Kommentar av Noreena Hertz i Ny Tid 26.05.06
  Hurra for nordmennene. Mens Afrika forfaller og mantraet under fjorårets G8-møte - gjeld, handel og bistand - er et stadig svakere minne, er det flott å se at i alle fall ett land hever lista.
 • Favnen ikke for full, Debatt av Erik Solheim i Morgenbladet 26.05.06
  Det er viktige spørsmål som tas opp i Morgenbladets artikkel "Favnen litt for full". Sten Inge Jørgensen har rett i at Regjeringen har store ambisjoner om å få til en bedre og mer rettferdig verden. Alle som har jobbet i politikken vet imidlertid at det dessverre ikke er så enkelt at man går rett på handling.
 • Favnen litt for full, Morgenbladet 19.05.06
  Den rødgrønne regjeringen vil være i front på alle områder som har med internasjonal solidaritet å gjøre. Da må noen andre senke farten.
 • Utviklingspolitikk under lupen, Lederkommentar i Aftenposten 19.05.06
  Utviklingsminister Erik Solheims redegjørelse for Stortinget og fremleggelsen av Norads strategiplan for virksomheten frem til 2010 bærer bud om en selvkritisk holdning blant dem som styrer norsk utviklingspolitikk.
 • Bistand i blinde, Kommentar av Torild Skard i Dagbladet 19.05.06
  Hvordan kan vi snakke om en demokratisk utviklingspolitikk når de folkevalgte og opinionen har så lite innsikt i hva som foregår?
 • Vil slette all u-landsgjeld, Dagbladet (ANB) 16.05.06
  Regjeringen vurderer en ensidig sletting av all gjeld fra utviklingslandene. Det sa utviklingsminister Erik Solheim i Stortinget i dag.   

Kommentarer fra norske organisasjoner:

For mer informasjon om norsk sørpolitikk, se:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.