Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

2006-2007: Organisasjonenes roller:

Kommentar fra styret i RORG-samarbeidet

Mandag 10. juli 2006

Oversendt UD - Seksjon for utviklingspolitikk, 10.07.06

Styret i RORG-samarbeidet tar til etterretning av utvalgets rapport har fokus på de frivillige organisasjonenes rolle i bistanden, men registrerer at rapporten også inneholder enkelte formuleringer som kan oppfattes som forslag/innspill knyttet til informasjonsaktivitet og opinionsarbeid i Norge. Dette til tross for at informasjons- og opinionsarbeidet eksplisitt ble tatt ut av utvalgets mandat. Formuleringene er uklare, svakt begrunnet og ikke tatt med i rapportens kap. 6, som oppsummerer utvalgets sentrale anbefalinger. Vi har derfor valgt å ikke gå inn i de aktuelle formuleringene i rapporten med tilknytning til informasjons- og opinionsarbeid og antar, slik det henvises til i utvalgets mandat, at det fortsatt er den omfattende gjennomgangen av dette arbeidet i 2003 (Lagesen et. al) som vil ligge grunn for det videre informasjons- og opinionsarbeidet og støtten til dette. De sentrale konklusjonene fra denne gjennomgangen omfatter (les rapporten og anbefalingene her):

  1. Opplysningsstøtten er relativt beskjeden i forhold til effekten; den anvendes til et mangfold av opplysningsaktiviteter som samlet sett avsetter brede avtrykk i mediene, i befolkningen som helhet og i spesielle målgrupper.
  2. Et generelt, ukontroversielt budskap om innsats for de fattige setter sentrale kontekster, kritisk debatt og viktige budskap i skyggen. Avtrykket som settes i befolkningen, særlig når det gjelder de større bistandsorganisasjonene, er relativt generelt, veldedighetspreget og ikke særlig kunnskapstungt.
  3. Mediene er den suverene arena for spredning av kunnskap og informasjon om Nord-Sør-spørsmål. Men mediene selv prioriterer stoffet lavt. På tross av det relativt store gjennomslag av organisasjonenes arbeid, er medienes egen dekning beskjeden og de initierer sjelden og i begrenset utstrekning den kritiske debatten.
  4. "Alle" er avhengige av støtten, men de fleste mottakerorganisasjonene har for små ressurser og får for liten støtte til å skaffe seg den kommunikasjonskompetanse som informasjonssamfunnet krever.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.