Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

- Banebrytende norsk lov mot pengeflukt

Finansdepartementet har denne måneden sendt et forslag om land-for-land rapportering (LLR) ut på høring. LLR vil blant annet kunne bidra til å bekjempe skatteunndragelser, som i følge en fersk rapport fra Christian Aid utgjør beløp som ellers kunnet avskaffet sult innen 2015. Mona Thowsen i PWYP Norge kaller regjeringens forslag en "banebrytende norsk lov mot pengeflukt", som kan bli et eksempel til etterfølgelse for andre land.
Torsdag 23. mai 2013

- I de fattigste landene er skatteunndragelse blitt et spørsmål om liv eller død, sa daværende seniorrådgiver i International Tax Justice Network, Sony Kapoor, til Morgenbladet for seks år siden og da regjeringen noen år senere lanserte programmet "Skatt for utvikling" sa tidligere statssekretær Ingrid Fiskaa (SV) det slik:

"Økte skatteinntekter vil gjøre fattige land bedre i stand til å finansiere egen utvikling og mindre avhengig av bistand fra andre."

Det nye programmet skulle blant annet "samarbeide internasjonalt i spørsmål knyttet til skatt og kapitalflukt". Dette samarbeidet har skutt fart etterhvert som behovet har meldt seg også i Europa, slik NTB rapporterer fra Brüssel i går:

"Skatt, skattesnyting og skatteparadiser er blitt et hett tema i et kriserammet og sparetrett Europa. Temaet fikk derfor betydelig plass da EUs stats- og regjeringssjefer holdt toppmøte i Brussel onsdag."

Skatteinntekter vil være avgjørende for oppfølging av regjeringens stortingsmelding om utviklingspolitikk, Å dele for å skape, selv om skatteinntekter alene ikke vil sikre utvikling for folk flest, slik debatten rundt Statoil i Angola den siste tiden har vist.

Land-for-land rapportering (LLR)

Ett initiativ for å hindre skatteunndragelser, som det har vært jobbet med i en årrekke, er såkalt land-for-land rapportering (LLR).

- Noen ganger er det enkelt, skrev Sigrid Klæboe Jacobsen i Tax Justice Network (TJN) Norge i 2008 og forklarte hvordan skatteunndragelser kan gjøres vanskeligere:

"Multinasjonale selskaper kan begynne å rapportere hvor mye de tjener og skatter i hvert enkelt land. Dette prinsippet har fått et navn: land-for-land-rapportering, og er på full fart vei inn som en del av både lovgivning og samfunnsansvar."

I november 2011 sendte Finansdepartementet et forslag fra EU-kommisjonen til bestemmelser om LLR ut på høring. Nå vil imidlertid den norske regjeringen gå lenger enn EU og sendte 8. mai ut et eget forslag til LLR, som har blitt godt mottatt av Publish What You Pay (PWYP) Norge. I en kommentar til regjeringens høringsutkast om LLR på NRK ytring sist uke kalte Mona Thowsen i PWYP Norge regjeringens forslag en "banebrytende norsk lov mot pengeflukt" og utdypet det slik:

"Norge vil få den beste lovgivningen i verden mot korrupsjon og kapitalflukt dersom en arbeidsgruppe oppnevnt av Finansdepartementet får det som de vil."

- Kan sette ny standard, erkjenner også Tax Justice Network (TJN) Norge på sine nettsider, men påpeker at forslaget begrenser seg til kun to bransjer: utvinningsindustrien og skogdrift. Dette oppfatter organisasjonen som en stor svakhet og kommenterer det slik:

"Svært mange av høringssvarene i den første LLR-høringen i 2011 tok nettopp til orde for at alle sektorer måtte inkluderes. Avsløringen omkring selskaper som Starbucks, Amazon og Google sine skandaløst lave skatteinnbetalinger viser at skattetriksing på langt nær er avgrenset til olje- og gruvesektoren. Det er viktig at dette blir gjentatt i denne høringsrunden."

Uansett, om andre følger etter kan det få stor betydning for utvikling i mange land. Thowsen antyder i sin kronikk dimensjonene på problemet slik:

"I perioden 1970–2008, kan Afrika ha tapt ufattelige 10.500 milliarder kroner på kapitalflukt. Når det på toppen av det hele estimeres at 130.000 milliarder kroner – altså mer enn 30 oljefond – skjules i verdens skatteparadiser, så sier det litt om omfanget av problemet." 

I forbindelse med en fersk rapport om sult og skatteunndragelser fra Christian Aid i Storbritannia sier rapportforfatter Alex Prat det slik:

"Hvis utviklingsland var i stand til å øke sine skatteinntekter og gjøre effektiv bruk av tilgjengelig økonomiske ressurser kunne fattigdom og sult bli utryddet. En av de viktigste grunnene til at de ikke kan det er skatteunndragelser."

I rapporten er det beregnet at det beløpet som blir unndratt skatt er omtrent det samme som det beløpet FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) mener trengs årlig for å avskaffe sult innen 2015. Oxfam kunngjorde denne uka en annen beregning:

"Skatt på 'private' milliarder stuet vekk i skatteparadiser ville være tilstrekkelig til å sette en stopper for ekstrem fattigdom i verden to ganger."

- Vi digger "Siggy"

Forslaget som nå er ute på høring er et resultat av blant annet UDs initiativ til et "dialogprosjekt om kapital og utvikling" i 2010, der et av formålene var å:

"Initiere diskusjon om land-for-landrapportering skal inkluderes i selskapers samfunnsansvar."

Mange engasjerte seg i denne debatten og i tillegg til de norske avdelingene av Publish What you Pay (PWYP) og Tax Justice Network (TJN) har blant andre Changemaker engasjert seg i denne saken. Ungdomsorganisasjonen kunne sommeren 2012 overlevere "Siggy" -finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap)38 582 underskrifter med krav om at "å innføre såkalt land-for-land-rapportering slik at norske selskaper ikke snyter på skatten i fattige land".

- Stor seier i Siggy-kampanjen, kunngjorde Changemaker i fjor sommer. De var i likhet med UDs dialogprosjekt fornøyde etter at finansministeren kunngjorde sin støtte til LLR:

"20. juni 2012 annonserte finansminister Sigbjørn Johnsen at Norge vil innføre land-for-land-rapportering (LLR) i Norge innen 1. januar 2014. Dette innebærer at selskaper må rapportere til myndighetene om utbetalinger de gjør i de enkelte land hvor de driver sin virksomhet og er et stort skritt fremover for åpenhet i multinasjonale selskaper. LLR har vært en av hovedsatsingene under Dialogprosjektet kapital for utvikling."

Vil forslaget overleve stortingsvalget?

- "Siggy" svikter fansen, kunne Dagsavisen rapportere i februar, da det ble klart at forslaget til LLR ikke ville bli lagt fram før stortingsvalget til høsten. Ingrid Aas Borge i Changemaker kommenterte det slik:

"Dette er et løftebrudd. Johnsen kan ikke lenger si at vi skal innføre disse reglene innen 1. januar 2014, når han ikke vet om han fortsatt er finansminister etter valget. Det blir som å selge skinnet før bjørnen er skutt."

Høringsutkastets skjebne vil utvilsomt kunne bli påvirket av utfallet av høstens stortingsvalg, men Høyres utviklingspolitiske talsmann, Peter S. Gitmark, har tidligere i år uttalt at han på ingen måte er motstander av land-til-land rapportering.

Først skal utkastet uansett gjennom en høringsrunde. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har tidligere vært skeptisk til EU-kommisjonens forslag til LLR og skrev i sin høringsuttalelse til Finansdepartemenet i fjor:

"Vi er for større åpenhet og informasjonsutveksling mellom myndigheter, men er skeptiske til gjennomførbarheten og treffsikkerheten av det foreliggende forslaget. NHO vil også advare mot enhver norsk "alenegang" som medfører en svekket konkurransesituasjon for norske bedrifter." 

Når Finansdepartementets høringsutkast nå foreslår å gå lenger enn EU vil NHO kanskje være mer enn skeptisk?


Aktuelle lenker:

Om Land-for-land-rapportering (LLR):

Medieklipp og -debatt (utvalg):

 • Banebrytende norsk lov mot pengeflukt, kommentar av Mona Thowsen på NRK ytring 17.05.13
  Norge vil få den beste lovgivningen i verden mot korrupsjon og kapitalflukt dersom en arbeidsgruppe oppnevnt av Finansdepartementet får det som de vil.
 • Hollande til krig mot skatteparadisene, Dagens Næringsliv (NTB) 11.04.13
  Den franske presidenten François Hollande lover å utrydde verdens skatteparadis og krever mer åpenhet både fra politikere og banker i hjemlandet.
 • Svarte penger raner fellesskapet, kommentar av Heikki Eidsvoll Holmås i Dagens Næringsliv 05.04.13
  Selskaper og land som trives med hemmelighold, skjuler tyveri av fellesskapets penger. Verden trenger bindende regler for mer åpenhet. En egen åpenhetsgaranti som utviklingsland kan bruke ovenfor flernasjonale selskaper, skal hindre skatteunndragelser.
 • Følg oss, vi kommer etter, kommentar av Kaare M. Bilden i Dagsavisen (nye meninger) 06.03.13
  Plutselig havnet Angela Merkel til venstre for Jens Stoltenberg i kampen for å regulere storkapitalen.
 • «Siggy» svikter fansen, Dagsavisen 23.02.13
  Reglene som skal hindre at norske selskaper snyter på skatten i utlandet kommer likevel ikke før valget.
 • På oppløpssiden, kommentar av Ingrid Aas Borge i Ny Tid 08.02.13
  De har satt i gang arbeidet for å innføre land-for-land-rapportering fra og med 1.1.2014. Hurra! Vi håper at regelverket tar viktigheten av skatt på alvor, slik at norske selskaper ikke kan snyte på skatten i fattige land.
 • Hvorfor fattigdom?, kommentar av Ane Schjolden, ForUM 03.12.12
  Som et første skritt på veien må myndighetene innføre land-for-land-rapportering, som gjør det obligatorisk for at selskapene å rapportere tall for inntekter, utgifter, skatt, produksjon og investeringer, for hvert enkelt datterselskap i hvert land de opererer. Med denne informasjonen tilgjengelig kan man få synliggjort skatteunndragelse og få en diskusjon av hva som ville vært passende skattebidrag fra selskapene. Finansdepartementet utreder nå et lovforslag om land-for-land-rapportering, som regjeringen sier skal innføres fra 2014.

Søk:

Avansert søk

Høringsbrev:


Finansdepartementet nedsatte i desember 2012 en arbeidsgruppe til å utrede krav til «land-for-land rapportering» i norsk lovgivning som kan bidra til å synliggjøre uttak av naturressurser i utvinningsindustrien og pengestrømmene knyttet til slike uttak.

Arbeidsgruppen avga sin rapport 30. april 2013 til Finansdepartementet.

Arbeidsgruppen har i sitt forslag til norske regler om land-for-land rapportering, tatt utgangspunkt i forslaget til nye EU-regler på dette området. Arbeidsgruppen har anbefalt å pålegge «land-for-land rapportering» i norsk rett for «store selskap» etter EUs foreslåtte terskelverdier, samt for selskaper med noterte verdipapirer, som driver virksomhet innen utvinningsindustrien og skogsdrift innen ikke-beplantet skog. Arbeidsgruppen foreslår en noe mer omfattende rapportering enn det som følger av forslaget til EU-regler. I tillegg til å rapportere om betalinger til myndigheter, anbefaler arbeidsgruppen at rapporteringen utvides til også å omfatte krav til blant annet rapportering av investeringer, salgsinntekt, produksjon mv., fordelt på de enkelte land hvor de rapporteringspliktige driver sin virksomhet. I tillegg anbefaler arbeidsgruppen at det skal gis opplysninger om de rapporteringspliktiges datterselskaper, samt informasjon om hvor datterselskapene er hjemmehørende.

EU arbeider med et nytt konsolidert regnskapsdirektiv som også inneholder LLR-regler. Nytt konsolidert regnskapsdirektiv vil være EØS-relevant, og Finansdepartementet legger til grunn at kommende EØS-regler i tilfelle vil måtte gjennomføres i norsk rett. Arbeidsgruppen har lagt til grunn at innholdet i rapporteringsreglene vil være minimumsregler. Finansdepartementet legger opp til å fremme forslag om norske LLR-regler med sikte på ikrafttredelse 1. januar 2014, selv om dette vil innebære en tidligere ikrafttredelse enn i EU."

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader til arbeidsgruppens rapport og innføring av LLR-regler i Norge, innen 2. august 2013. Det bes om at høringsuttalelsene sendes elektronisk til  postmottak@fin.dep.no.

(hentet fra Finansdepartementets høringsbrev)

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.