Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Frihandel - mot fattigdom eller mest for de rike?

- En friere verdenshandel er nødvendig for å skape vekst og nye jobber, vårt viktigste middel i kampen mot fattigdom, skrev utenriksminister Børge Brende i Aftenposten nylig. Andre frykter at WTO-avtalen fra desember og den forestående frihandelsavtalen (TTIP) mellom EU og USA i større grad vil fremme de rikes og storselskapenes interesser, som også kan ramme Norge.

Onsdag 19. mars 2014
Linker oppdatert: Torsdag 27. mars 2014

Arbeidet med en frihandelsavtale, et transatlantisk handels- og investeringspartnerskap (TTIP) mellom EU og USA, har fått oppmerksomhet også i norske media i det siste.

En slik avtale vil kunne "innebære utfordringer knyttet til endringer i konkurranseforholdene og regelutviklingen", erkjente UD på sine nettsider i fjor og sist uke kunne Aftenposten fortelle at konsekvensene for Norge kan bli dramatiske:

"Dersom USA og EU blir enige om en dyptgripende liberalisering av handelen, kan Norge miste 11 500 arbeidsplasser, ifølge en rapport utarbeidet av det tyske forskningsinstituttet Ifo på vegne av Bertelsmann-stiftelsen."

I følge Reuters vil EU og USA bekrefte ambisjonen om bilateral frihandel når Obama 26. mars besøker EU-hovedstaden Brussel og Aftenpostens Alf Ole Ask ser for seg et mulig "NATO for handelen".

Av frykt for svekket norsk konkurransekraft tok Høyre og Frp i fjor til orde for at Den rødgrønne regjeringen burde starte forhandlinger om en frihandelsavtale med USA straks, men ble avfeid av daværende næringsminister Trond Giske (Ap). Nå sitter de selv ved roret og skal forsvare Norges interesser, med hva med utviklingslandene? Hva vil et TTIP, og et tilsvarende TTP rundt Stillehavet, kunne bety for utviklingslandene? Hva kan Norge gjøre for at utviklingslandenes behov og interesser følges opp i kjølvannet av WTO-avtalen fra Bali før jul?

Slike spørsmål, i tillegg til krigen i Syria og utviklingen på Krim og i Ukraina, vil formodentlig bli satt på dagsorden i Stortinget neste uke, når utenriksminister Børge Brende (H) skal avgi sin første utenrikspolitiske redegjørelse.

- Regjeringen vil arbeide for en friere handel

- Regjeringen vil arbeide for en friere handel og føre en offensiv handelspolitikk som vektlegger Norges interesser, står det i regjeringens politisk plattform, som også på det utviklingspolitiske feltet fremholder at "en friere handel og investeringer over landegrensene er avgjørende for vekst og utvikling". I en kronikk med tittelen "Handel mot fattigdom" i Dagens Næringsliv 19. februar (ikke på nett) skrev utenriksminister Børge Brende (H) i den forbindelse at "Norge må også være villig til å gi". Han utdypet det slik:

"Vi har et av verdens sterkeste tollvern for landbruksprodukter. I fremtiden må utviklingsland få eksportere mer til oss, slik vi forventer å eksportere mer til dem. Derfor må norsk landbruk bli mer konkurransedyktig."

Han fremholdt videre at "WTO er et effektivt bolverk mot de mest proteksjonistiske, nasjonalistiske og populistiske krefter".

- Frihandel versus proteksjonisme er en dårlig dikotomi, mente imidlertid tidligere statssekretær Arvinn Gadgil (SV) da han høsten 2012 innledet på et seminar i regi av Nyt Afrika-alliansen og spørsmålet er om en frihandelspolitikk, som i følge regjeringen er bra for Norge (med mulig unntak av norsk landbruk), også er bra for verdens fattige?

FrPs Kristian Norheim var ikke i tvil i sitt innlegg i Stortingets debatt om utviklingsbudsjettet for 2014:

"Jeg er svært glad for at komiteen har anerkjent dette velstands- og utviklingsproduksjonsmaskineriet gjennom en enstemmig merknad om styrking av internasjonal frihandel basert på en åpen markedsøkonomi."

I et debattinnlegg i Aftenposten forrige uke var heller ikke utenriksminister Brende i tvil:

"En friere verdenshandel er nødvendig for å skape vekst og nye jobber, vårt viktigste middel i kampen mot fattigdom. Ved å legge større vekt på frihandel og styrke utenrikstjenesten som redskap for norsk næringsliv, trygger vi også vår egen velstand."

I innlegget så han fram til konstruktiv debatt i forbindelse med den forestående utenrikspolitiske redegjørelsen i Stortinget.  

I sin rapport om samstemt politikk for utvikling ga Kirkens Nødhjelp (KN) norsk handelspolitikk dårligste score på alle de tre handelspolitiske spørsmålene som er vurdert i årets "samstemtrapport":

 • Landbruk og mat
 • Norske offensive interesser og utviklingslands politiske handlingsrom
 • Globale spilleregler og forhandlingsstyrke

Om den blåblå regjeringen, med sitt sterkere fokus på frihandel, vil få bedre score fra KN ved neste korsvei gjenstår å se.

- Ubalansert WTO-avtale på Bali 

Etter "The Battle of Seattle" på WTOs ministermøte i Seattle i 1999, av WTO-kritikere regnet som et vendepunkt i kampen mot nyliberalisme og frihandel, har forhandlingene om en friere verdenshandel gått tregt i WTO. - Et internasjonalt gjennombrudd, mente tidligere utviklingsminister Hilde Frafjord Johnsen (KrF) da ministermøtet i Doha i 2001 endte med enighet om å starte en ny forhandlingsrunde, den såkalte utviklingsrunden, eller Doha-runden. Men enigheten tildekket store motsetninger og forhandlingene gikk på tomgang i en årrekke. Dette endret seg etter at Brasils handelsdiplomat, Roberto Carvalho de Azevedo, ble valgt til ny WTO-direktør sist sommer.

- For første gang i vår historie, har WTO virkelig levert, sa Azevedo etter at han lyktes i å få i havn en avtale på ministermøtet på Bali i desember. Avtalen ble også godt mottatt av Brende, som kommenterte utfallet slik:

"Resultatet fra ministerkonferansen på Bali er svært gledelig etter mange års stillstand. Dette er godt nytt for den globale innsatsen for å redusere verdens fattigdom og vil gi sårt tiltrengt stimulans til verdensøkonomien."

Forum for utvikling og miljø (ForUM) oppsummerte mer avdempet:

"Etter lange og tøffe forhandlinger har WTO fått sin første handelsavtale på 20 år. Sluttresultatet revitaliserer organisasjonen som forhandlingsarena, men avtalen er dessverre alt for svak til å styrke de alle fattigste landenes posisjon."

– Avtalen er ikke mye å feire, mente Aksel Nærstad fra Handelskampanjen og fikk følge av Kari Gåsvatn i avisa Nationen:

"Avtalen i Verdens handelsorganisasjon (WTO) på Bali er en seier for rike lands eksportinteresser. For en rettferdig verdensorden er avtalen et nytt tilbakeslag. Noe annet var heller ikke å vente. WTO er etablert for å liberalisere verdenshandelen, ikke for å ivareta fattige lands interesser."

- Skrikende asymmetrier i Bali-avtalen, rapporterte IPS etter å ha snakket med bl.a. Sør-Afrikas handelsminister Rob Davies og Kenyas utenriksminister Amina Mohamed. Dét er også konklusjonen fra utviklingslandenes tenketank, Sør-senteret i Geneve (South Centre), som nå har analysert utfallet. I siste utgave av senterets South Bulletin konkluderer direktør Martin Kohr slik:

"I det store og hele mangler Bali-avtalen balanse, med en bindende avtale om handelsfasilitering slik de utviklede landene ønsket, mens beslutninger om saker som gjelder de minst utviklede landene (MUL) og eksportsubsidier, som utviklingslandene ønsket, ikke ble bindende og det bare ble oppnådd midlertidige tiltak av begrenset verdi når det gjelder matsikkerhet."

I tidsskriftet Third World Resurgence fra Third World Network, som i en årrekke har fulgt utviklingslandenes arbeid i WTO, konkluderte D. Ravi Kanth slik:

"Mens Bali-møtet kan ha økt utsiktene til en gjenoppliving av utviklingsagendaen fra Doha, kan det også være opptakten til en avvikling av den agendaen."

Derfor hadde nok også lederen i Stortings utenriks- og forsvarskomité, Anniken Huitfeldt (Ap), mye rett når hun i debatten om utviklingsbudsjettet for 2014 etterlyse konkrete initiativ fra regjeringen og kommenterte Bali-avtalen slik:

"På Bali ble det en avtale – det er bra – men de viktigste skrittene, de viktigste grepene, i Doha-runden gjenstår."

TTIP (og TTP) - for storselskapene?

I tillegg til et TTIP med EU forhandler USA også med sine naboer på andre siden av Stillehavet om en frihandelsavtale der (The Trans Pacific Partnership - TPP). Nobelprisvinner i økonomi, Joseph Stiglitz, kommenterte sist lørdag denne i avisa New York Times under tittelen "På feil side av globaliseringen" og konkluderte slik:

"Trickle-down økonomi er en myte. Å gjøre storselskapene rikere - slik TPP vil gjøre - vil ikke nødvendigvis hjelpe dem i midten og slett ikke de på bunnen."

Kritikere mener dette også gjelder TTIP.

- Gi og ta i handelsavtalen mellom EU og USA?, spurte George Monbiot i en kommentar i den britiske avisa The Guardian forrige uka og svarte selv:

"Selvsagt, vi gir og storselskapene tar."

- En bisarr overreaksjon, mente Ken Clarke, som sitter i den britiske regjeringen og denne uka også måtte forholde seg til nye beregninger fra Oxfam om ekstreme forskjeller i England. Disse ble presentert slik i Dagbladet:

"Fem familier har mer penger enn landets tolv millioner fattigste."

Flere av disse fem familiene har betydelige eierinteresser i ulike storselskaper og denne uka la OECD fram rapporten "Society at a Glance 2014", som i følge Aftenposten "tegner et dystert bilde av utviklingen i fattigdom og forskjeller i verdens rike land de siste årene". 

Kari Gåsvatn i avisa Nationen kunne sist uke rapportere om "folkelig motstand mot frihandel" i forbindelse med TTIP og utdypet det slik:

"Strategien i EU-kommisjonen har vært å selge avtalen som en gratis konjunkturpakke. Det loves millioner av nye jobber, billigere varer og enorm vekst. Men folk kjøper ikke lenger lovnadene. Mange er redd økt handel med USA vil bety mindre handel mellom EU-land og med den tredje verden. Konsernene vil tjene mens små og mellomstore bedrifter vil tape. Det som er igjen av småskala landbruk, vil bli nedlagt. Dessuten: EUs indre marked er ikke blitt den vekstmotor som ble forespeilet."

I en kommentar på nettsidene til For Velferdsstaten peker Helene Bank på at TTIP kan være EØS-relevant og at toll, som tidligere sto i fokus i forhandlinger om frihandelsavtaler, inkl. WTO, ikke lenger er det vesentlige. Hun advarer:

"Det er miljø-, forbruker- og arbeidslivspolitikken som står i veien, når EU og USA nå forhandler om en handels- og investeringsavtale. Storselskapene skal få anledning til å utfordre både gamle og nye lover og regler i et internasjonalt tribunal, og kan få dømt lovene fjernet, og få rett på erstatning for tap av framtidig profitt."

Med andre ord: her bør nok både sivilsamfunnets "vaktbikkjer" og "pådrivere", så vel som et våkent storting, følge nøye med, både av hensyn til norske interesser og av hensyn utviklingsland og arbeidet med nye utviklingsmål etter 2015 (post 2015).


Aktuelle lenker: 

UD om WTO og TTIP:

 • Enighet om global handelsavtale, UD 07.12.13
  - Resultatet fra ministerkonferansen på Bali er svært gledelig etter mange års stillstand. Dette er godt nytt for den globale innsatsen for å redusere verdens fattigdom og vil gi sårt tiltrengt stimulans til verdensøkonomien, sier utenriksminister Børge Brende om enigheten i Verdens handelsorganisasjon (WTO).
 • Norges innlegg på WTOs ministerkonferanse, UD 05.12.13
  - With a decision in Bali, the negotiating arm of the WTO will start rebuilding its credibility, sa statssekretær Morten Høglund da han holdt Norges innlegg under WTOs 9. ministerkonferanse.
 • Enighet på Bali viktig for handelssystemets fremtid, UD 05.12.13
  - Enighet på Bali er viktig for å kunne gjenoppta Doha-runden, slik at WTO kan sikre en friere, mer rettferdig og åpnere verdenshandel, sa statssekretær Morten Høglund i Norges hovedinnlegg under Verdens handelsorganisasjons ministerkonferanse på Bali i dag.
 • Handels- og investeringsavtalen mellom EU og USA, UD 02.12.13
  Forhandlingene mellom EU og USA om en transatlantisk handels- og investeringsavtale er fortsatt i en innledende fase. Partenes ambisjoner er til en viss grad kjent, men det er på mange områder vanskelig å vurdere hva utfallet vil kunne bli.
 • WTOs ministerkonferanse på Bali, 3. – 6. desember, UD 02.12.13
  WTOs ministerkonferanse på Bali kan og bør bli en katalysator for å få Doha-forhandlingene tilbake på sporet. Enighet om en liten pakke beslutninger, etter over fem år uten reelle forhandlinger, kan gi signal om at det fremdeles er mulig å forhandle i WTO.

Internasjonale kommentarer og medieomtale om WTO-avtalen:

Kommentarer og utenlandsk medieomtale og -debatt om TTIP:

 • The great revenge of the North? World Economy and Development in Brief 25.03.14
  Plans for a Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) between the European Union and the United States have sparked considerable debate. Among the main issues contested are the lowering of food-safty standards (hormone-treated beef, chlorine-washed chicken), the democratic deficit of the negotiation process, as well as the granting of far-reaching rights and legal privileges to international investors, undermining national law. However, Rainer Falk and Barbara Unmüßig consider a topic thus far left out of critical debate: TTIP’s implications for the “rest of the world,” particularly for developing and emerging economies.
 • No chance of EU-US trade deal in 2014, European Voice 20.03.14
  Sober realism is the prevailing mood about an emerging transatlantic trade deal ahead of the arrival of the president of the United States, Barack Obama, in Brussels on 26 March for a US-European Union summit.
 • Citizens turn up the volume on troubled TTIP negotiations, Corporate Europe Observatory 19.03.14
  March 10-14th saw the latest round of the highly controversial EU-US free trade negotiations take place in Brussels. But while the industry's 50 leading CEO's, known collectively as the European Roundtable of Industrialists, proclaimed it their responsibility to ensure the deal was passed 'with as little noise as possible', citizens from both sides of the Atlantic had other, rather noisy (and sometimes milky) ideas for the Belgian capital.
 • A threat to democracy? The EU-US trade deal is no such thing, by Ken Clarke in The Guardian 13.03.14
  George Monbiot paints the Transatlantic Trade and Investment Partnership as a corporate plot. It's a bizarre overreaction.
 • Give and take in the EU-US trade deal? Sure. We give, the corporations take, by George Monbiot in The Guardian 11.03.14
  I have three challenges for the architects of a proposed transatlantic trade deal. If they reject them, they reject democracy
 • Civil society call for full transparency in EU-US trade negotiations, CEO 14.03.14
 • Når politikk er handelshindring, av Helene Bank, for Velferdsstaten 02.03.14
  EU og USA forhandler nå om en handels- og investeringsavtale kalt TTIP - Transatlantic Trade and Investment Partnership. Den vil inneholde en del mekanismer som gjør at storselskaper kan angripe det de anser som handelshindrende lovgivning. Avtalen kan bli EØS-relevant.
 • Contentions Issues in the TPPA Negotiations, by Martin Kohr, South Bulletin 07.10.13
  The Trans Pacific Partnership Agreement negotiations  are grappling with several contentious issues as countries weigh the advantages and disadvantages to them. 
 • A Matter of Life and Death, by Martin Kohr, IPS 09.13.14
  If you or some family members or friends suffer from cancer, hepatitis, AIDS, asthma or other serious ailments, it’s worth your while to follow the negotiations on the Trans Pacific Partnership Agreement and other similar bilateral trade agreements.
 • A Brave New Transatlantic Partnership: the social & environmental consequences of the proposed EU-US trade deal, report from Corporate Europe Observatory, oktober 2013

Medieklipp og -debatt i Norge:

 • Det store bondefangeriet. Frihandelsavtalane TTIP og TISA., kommentar av Odd Tarberg i Dagsavisen (nye meninger) 27.03.14
  Omsider ser det no ut til at dei demokratiske kreftene i Europa vaknar og tek til å protestere mot frihandelsavtalen TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership. Vår jobb er motstand mot TISA, tenesteavtalen.
 • Voldgift, lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 27.03.14
  EU og USA er i forhandlinger om en transatlantisk frihandelsavtale, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Et av de mest kontroversielle temaene som er oppe i forhandlingene er innføringen av et voldgiftssystem, Investor-State Dispute Settlements (ISDS), som vil gi utenlandske selskaper og investorer rett til å anlegge sak mot regjeringer på siden av det ordinære rettsvesenet.
 • Atlantisk allianse, kronikk av Børge Brende og Vidar Helgesen i Bergens Tidende 26.03.14
  Dersom EU og USA lykkes med en transatlantisk handelsavtale, vil det innebære et kvantesprang i de økonomiske forbindelsene over Atlanterhavet.
 • Brende satser på frihandel, lederkommentar i Adresseavisa 26.03.14
  Børge Brende (H) strammer opp utenrikspolitikken med økt frihandel som rettesnor.
 • Tid for utviklingsreform, kommentar av Børge Brende i Dagens Næringsliv 25.03.14
  Økonomisk vekst og frihandel er den mest effektive veien til utvikling og fattigdoms­bekjempelse.
 • Imperiefaktoren, kronikk av Erik Reinert i Klassekampen 22.03.14
  Sveitserne gjør rett i å beskytte sine melkeprodusenter, likesom både EU og USA ganske massivt subsidierer og beskytter sin landbrukssektor. Til gjengjeld bør fattige land få lov å bygge opp en industrisektor.
 • Tusenvis uten jobb, Klassekampen 19.03.14 (ikke på nett)
  Nesten 12.000 nordmenn vil miste jobben som følge av en omfattende frihandelsavtale mellom USA og EU, viser en ny studie.
 • - USA og EU fjerner tollsatser, Aftenposten (NTB) 14.03.14
  USA og EU vil innføre tollfri handel seg imellom, ifølge et utkast.
 • NATO for handelen?, Nyhetsanalyse av Alf Ole Ask i Aftenposten 14.03.14
  En omfattende handelsavtale mellom EU og USA kan bli en allianse for økonomien som NATO er for sikkerheten.
 • Folkelig motstand mot frihandel, kommentar av Kari Gåsvatn i Nationen 14.03.14
  Folk kjøper ikke lenger lovnadene. Mange er redd økt handel med USA vil bety mindre handel mellom EU-land og med den tredje verden. Konsernene vil tjene mens små og mellomstore bedrifter vil tape. Det som er igjen av småskala landbruk, vil bli nedlagt. Dessuten: EUs indre marked er ikke blitt den vekstmotor som ble forespeilet.
 • Frihandelens "Game of Thrones", kommentar av Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv 14.03.14 (ikke på nett)
  De politiske lederne på begge sider av Atlanterhavet er hjertelig enige om at mer frihandel vil gi mer vekst og velstand:
 • Stor innsats, klar retning, debatt av Børge Brende i Aftenposten 11.03.14
  Under tittelen «Stor innsats, uklar retning?», gjør tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) i gårsdagens Aftenposten opp en foreløpig status for regjeringens utenrikspolitikk etter kun litt mer enn fem måneder. Støre innrømmer det er for tidlig å oppsummere, men er likevel raus både med ros og anerkjennelse, det takker jeg for.
 • Mye tvil rundt frihandel, lederkommentar i Nationen 24.02.14
  EU og USA trosser den folkelige motstanden og fortsetter forhandlingene om frihandelsavtalen TTIP. Fordi forhandlingene er hemmelige, er det umulig å vite hva som er sant av det som lekker ut. Etter de innledende samtalene i Washington før neste forhandlingsrunde uttrykker EUs handelskommissær Karel de Gucht misnøye med framdriften og legger skylda på amerikanerne.
 • Gullstandarden, lederkommentar i Dagens Næringsliv 21.02.14
  Gevinsten vil være formidabel; økonomisk, politisk og personlig for de to presidentene Barack Obama og Jose Manuel Barroso. Men motkreftene er formidable. Forhandlingene om en ny handels- og investeringsavtale mellom USA og Europa er på vei mot en avgjørende fase.
 • Handel mot fattigdom, kronikk av Børge Brende i Dagens Næringsliv 19.02.14 (ikke på nett)
  Alle må bidra for å sikre at vi kommer i mål med Doh-runden. Også Norge må være villig til å gi for å oppnå noe.
 • Opprøret i vår tid, Essay av Ole-Jacob Christensen i Dagsavisen 21.12.13
  Verdens fattigdom skal løses med frihandel (jamfør den siste avtalen i WTO), klimaødeleggelsene skal stoppes ved å opprette et marked for klimaødeleggende utslipp, og de fattige i Europa og USA skal bli rike gjennom markedstilpasning (les lavere lønn og ødelagte trygdesystemer). Ideologiene er i sannhet like utslitte som på Camus‘ tid. De nedkjempede, fordi de har bevist sin udugelighet og fordi ingen lenger tror på dem, og den seirende fordi den viser seg ubrukelig til å løse vår tids store utfordringer.
 • Verdens heldigste land?, kronikk av Kristin Clemet i Aftenposten 20.12.13
  I de senere år har vi også hatt flaks på en annen måte: Mens mange andre land har opplevd tilbakeslag på grunn av ubalanser i verdensøkonomien, har Norge tjent på dem, bl.a. fordi vi har kunnet kjøpe billig og selge dyrt. Knapt noe land har tjent mer på globaliseringen de senere år enn nettopp Norge.
 • Da WTO våknet, kommentar av Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv 11.12.13
  Etter 12 års forhandlinger har 159 land i WTO blitt enige om en handelsavtale. Det er ikke stort og det skjedde av frykt. Men 20 millioner kan få jobb.
 • Viktig avtale for verden (WTO), lederkommentar i Adresseavisa 09.12.13
  Mer internasjonal handel betyr at enda flere kan bringes ut av fattigdom. Det er den aller viktigste gevinsten av en global handelsavtale.
 • Feirer ikke WTO-avtalen, Klassekampen 09.12.13
  WTO-toppmøtet på Bali fikk lørdag på plass en avtale, etter årevis med forhandlinger. – Avtalen er ikke mye å feire, sier Aksel Nærstad fra Handelskampanjen.
 • Kynisk holdning i WTO, kommentar av Kari Gåsvatn i Nationen 08.12.13
  Avtalen i Verdens handelsorganisasjon (WTO) på Bali er en seier for rike lands eksportinteresser. For en rettferdig verdensorden er avtalen et nytt tilbakeslag. Noe annet var heller ikke å vente. WTO er etablert for å liberalisere verdenshandelen, ikke for å ivareta fattige lands interesser.
 • Ny WTO-avtale
møtes med 
bondeskepsis, Nationen 08.12.13
  Etter år med forhandlinger fikk Verdens handelsorganisasjon en ny avtale natt til lørdag. – Et tap for matsikkerheten og fattige land, mener Småbrukarlaget.
 • NHO: WTO-avtalen viktig for Norge, Dagens Næringsliv (NTB) 08.12.13
  Enigheten om en ny global handelsavtale er viktig for små land som Norge, mener NHOs Petter Haas Brubakk.
 • - Dette er en seier for WTO, Dagens Næringsliv 07.12.13
  India er blitt regnet som den største bremseklossen i de pågående forhandlingene i Verdens handelsorganisasjon (WTO) på Bali. Derfor var begeistringen stor da Indias handelsminister Anand Sharma kunngjorde at landet kunne stille seg bak et revidert avtaleforslag. – Dette er en seier for WTO og for verdenssamfunnet, sa Sharma. – Det er en stor dag. En historisk dag, sa han.
 • Semje i WTO om historisk handelsavtale, NRK nyheter 07.12.13
  Medlemslanda i Verdas handelsorganisasjon WTO er blitt samde om ein ny global handelsavtale. Kritiske røyster meiner dei rike landa vil tene mest på avtalen.
 • Enighet i WTO om global handelsavtale, Aftenposten 07.12.13
  Etter tolv år med forhandlinger er det oppnådd enighet i Verdens handelsorganisasjon (WTO).
 • Enighet om historisk handelsavtale, Dagsavisen (NTB) 07.12.13
  Etter tolv år med forhandlinger er det oppnådd enighet i Verdens handelsorganisasjon (WTO) om en ny global handelsavtale. – Svært gledelig, sier utenriksminister Børge Brende (H).
 • Cuba setter kjepper i hjulene for handelsavtale, Aftenposten (NTB) 07.12.13
  Håpet om enighet om en ny global handelsavtale ble betydelig styrket fredag da India sa ja til et kompromissforslag. Men så satte Cuba seg på bakbeina.
 • WTO: Håpet svinner om en global handelsavtale, Aftenposten 05.12.13
  Forhandlingene på Bali om en ny global handelsavtale er i ferd med å bryte sammen.
 • Nytt havari i globale handelsforhandlinger (WTO), Aftenposten 27.11.13
   Nok en gang er det uenighet mellom de globale økonomiske stormaktene - USA, EU, Kina og India - som torpederte forhandlingene i Verdens handelsorganisasjon (WTO).
 • Avtale for en transatlantisk næringslivsjunta, Le Monde Diplomatique Norge 18.11.13
  Med hemmelige forhandlinger forsøker EU og USA igjen å avtalefeste en tøylesløs liberalisme. Transatlantisk handels- og investeringspartnerskap (TTIP) truer med å gi multinasjonale selskaper utvidede muligheter til å saksøke enhver regjering som fører en politikk som svekker deres «forventede framtidige fortjeneste».

Søk:

Avansert søk

Regjeringserklæringen om handel:


Norge har en liten og åpen økonomi. Ved å delta i det internasjonale varebyttet har vi klart å oppnå et høyere velstandsnivå enn vi ville klart alene. Handel er en av de sterkeste drivkreftene for økonomisk vekst og bidrar til å skape arbeidsplasser og varig økonomisk velstand over hele verden. Regjeringen vil arbeide for en friere handel og føre en offensiv handelspolitikk som vektlegger Norges interesser.

Regjeringen vil:

 • Utvikle det handelspolitiske samarbeidet med våre nærmeste naboer, inkludert EU, og arbeide for nye handelsavtaler gjennom EFTA.
 • Arbeide for økt frihandel, også mellom utviklingsland og industriland.
 • Arbeide for multilaterale handelsavtaler gjennom WTO for å skape stabile rammevilkår og like konkurransevilkår globalt, og samtidig inngå mer begrensede avtaler der det er nødvendig. Norge skal inngå bilaterale handelsavtaler frem til et multilateralt rammeverk foreligger.
 • Øke bruken av bilaterale investeringsavtaler (BIT) der dette er hensiktsmessig.
 • Forbedre ordninger som gir utviklingsland bedre tilgang til norske markeder.

(Hentet fra regjeringens politiske plattform, Sundvollenerklæringen, 7. oktober 2013)

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.