Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Forsvarsindustrien og "diktatoreksporten"

Regjeringen vil ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser gjennom å opprettholde og videreutvikle en internasjonalt konkurransedyktig norsk forsvarsindustri, men skal Norge også videreføre "diktatoreksporten"? Nei, mener stadig flere. De er urolige for at Norges eksport av forsvarsmateriell til Midtøsten bidrar til krig og brudd på menneskerettighetene. Nå ligger denne samstemtpolitiske utfordringen på nytt til behandling i Stortinget.

Fredag 08. januar 2016
Linker oppdatert: Søndag 17. januar 2016

- Vi oppfordrer (...) stortingspolitikerne til å la 2013 bli året Norge stanset eksporten av krigsutstyr til diktaturer, skrev lederne for AUF, Fremskrittspartiets Ungdom (FpU), KrFU, Senterungdommen, Sosialistisk Ungdom (SU), Unge Venstre (UV) og Unge Høyre (UH) i et felles innlegg i Dagsavisen for snart 3 år siden.

På Stortinget valgte imidlertid et flertall å ikke følge oppfordringen fra sine ungdomspartier. Etter at Stortinget året etter hadde behandlet regjeringens melding om eksport av forsvarsmateriell i 2012 ble det klart at våpeneksporten fortsetter som før.

Nå ligger regjeringens melding om eksport av forsvarsmateriell fra Norge 2014, sammen med en melding om nasjonal forsvarsindustriell strategi, til behandling i Stortinget. I følge rapporten "Development Beyond Aid", skrevet av Leiv Lunde og Irja Vormedal ved Fritjof Nansen Institutt på oppdrag fra ForUM, er utfordringen, i lys av ambisjonen om å føre en samstemt politikk for utvikling, denne:

"Å balansere militære og kommersielle behov med utviklingsbehov."

Som tidligere er kravet fra norsk sivilsamfunn at utviklingsbehov må prioriteres høyere og de viser særlig til hvordan norsk eksport av forsvarsmateriell, både A-materiell (våpen og ammunisjon) og B-materiell (annet militært materiell), til ulike land i Midtøsten kan ha bidratt til krig og brudd på menneskerettighetene.

- Ny dobling av diktatoreksporten, var budskapet fra Changemaker etter at meldingen om eksport av forsvarsmateriell i 2014 ble lagt fram i oktober i fjor. De utdypet det slik:

"Mens den norske våpeneksporten totalt sett har gått ned, er eksporten til undertrykkende regimer som Saudi-Arabia og Emiratene fordoblet."

Neste uke lanserer de rapporten "Norwegian Arms Export Control System: A Paper Tiger?", som ser på hva Norges praktisering av sluttbrukererklæring egentlig innebærer, og hvorvidt det finnes kontrollmekanismer for håndhevelse av denne. I sitt høringsinnspill Stortingets utenriks- og forsvarskomite i forkant av neste ukes høring skriver de blant annet:

"Sluttbrukererklæring presenteres i stortingsmeldingen som en mekanisme som sikrer hvor norske strategiske varer havner. Det er tydelig mangel på klarhet i hva sluttbrukerdokumentasjon innebærer. Skandalene med norsk militær materiell det siste året viser behovet for en kontrollmekanisme som sikrer at strategiske varer ikke bidrar til menneskerettighetsbrudd, uavhengig av om det er et komponent eller et ferdig produkt."

- En sluttbrukererklæring er et viktig redskap for å finne ut hvem som formidler våpen til konfliktområder, mener også bl.a. LO, som for halvannet år siden sendte brev til statsminister Erna Solberg (H) med krav om sluttbrukererklæring i NATO. Et system som sikrer at ikke militært materiell fra Norge selges videre er ikke minst relevant når det gjelder situasjonen i Midtøsten. I begynnelsen av desember la Amnesty International fram en rapport som viste hvordan "IS fører krig med våpen fra Vesten".

Redd Barna: Stopp salg av militært materiell!

- Over 630 barn er drept og nesten 1000 barn er skadd i krigshandlingene i Jemen, ifølge en fersk rapport fra Redd Barna. Kommunikasjonssjef Line Hegna var overfor Dagbladet denne uken klar på hva som er Redd Barnas krav til norske myndigheter:

"Vi krever nå derfor at norske myndigheter øyeblikkelig stanser alt salg av alt militært materiell, som kan bli brukt i Jemen."

- Norge må få eksportforbud, sa også Mads Harlem i Røde Kors i en kommentar til Dagbladet og utdypet det slik:

"I henhold til eksportkontroll-regelverket skal ikke Norge selge våpen til land i krig, der krig truer eller der det er borgerkrig. Formålet med dette forbudet er å hindre salg til land som driver med aktiv krigføring. At ikke Saudi-Arabia er i krig fordi man støtter den sittende presidenten i en borgerkrig, kan jeg heller ikke skjønne er riktig." 

Med henvisning til at Dagbladet "i en rekke artikler rettet søkelyset mot Forsvarets salg av marinefartøy til paramilitære i Vest-Afrika, og norsk salg av militære lastebiler til Eritrea i strid med FNs våpenembargo og 30 beltevogner til krigsherja Sudan" fulgte avisa opp på lederplass med følgende henstilling til norske myndigheter:

"Et forbud mot eksport til land som begår krigsforbrytelser, bør på plass så fort som mulig."

Snorre Valen (SV) sa det, overfor Dagbladet, slik:

"Nå må anstendighet gå foran kynisk alliansebygging med undertrykkende diktatur."

I en e-post til Dagbladet kommenterte Statssekretær Tore Hattrem (H) i UD Valens utsagn slik:

"Det grenser til dobbeltmoral av Valen å kritisere denne regjeringen for noe hans eget parti innførte mens de satt i regjering. Det var Stoltenberg II-regjeringen som åpnet for salg av såkalt A-materiell (våpen og ammunisjon) til De forente arabiske emiratene."

et eget innlegg i Dagbladet i går aviste Hattrem avisens dekning som "tendensiøs" og slo fast følgende:

"Norge har ikke åpnet for salg av våpen eller ammunisjon til Saudi-Arabia." 

Høringsinnspill og innsynsbegjæring fra ForUM

- Norge bør ikke eksportere militærmateriell til noe land som bidrar til å forverre den farlige situasjonen i Midtøsten, heller ikke til menneskerettighetsverstingen Saudi-Arabia, sa seniorrådgiver Borghild Tønnessen-Krokan i Forum for utvikling og miljø (ForUM) i en uttalelse i forbindelse med at ForUM denne uka oversendte sitt høringsinnspill til Stortingets forsvars- og utenrikskomite. Her går ForUM igjennom ulike sider ved norsk våpeneksport og anmoder Stortingets utenriks- og forsvarskomite om å be regjeringen om å:

 • Inkludere Arms Trade Treatys forbudsbestemmelser (art. 6 og 7) i lov og forskrift.
 • Stanse eksport av alt norsk militærmateriell til Saudi-Arabia, Qatar, Kuwait og Forente Arabiske Emirater
 • Tolke EU‐kriteriet for menneskerettighetssituasjonen i mottakerland strengere enn i dag, og sikre at Norge ikke eksporterer militært utstyr til regimer som er ansvarlige for utstrakte menneskerettighetsbrudd.
 • Gi offentligheten innsyn i vurderingene rundt innvilgelse av og avslag på lisenser.
 • Suspendere lisenser til land, inkludert våre allierte, når det foregår grove brudd på menneskerettighetene, når det er fare for intern undertrykking og/eller fare for forverring av eksisterende motsetninger og konflikter.
 • Innføre sluttbrukererklæring for all eksport av norsk militærmateriell, også til NATO-land, og styrke kontrollen for å forhindre at det havner på avveie.

spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) for to år siden svarte utenriksminister Børge Brende:

"Utenriksdepartementet følger nøye med på demokrati- og menneskerettighetsutviklingen i de aktuelle landene for å forhindre eksport av materiell som vil kunne benyttes til undertrykkelse av befolkningen. Alle lisenssøknader er gjenstand for individuell vurdering på grunnlag av gjeldende retningslinjer. Regjeringen vil videreføre en streng praksis på dette området."

I likhet med Changemaker etterlyser nå ForUM større åpenhet rundt innvilgelse av og avslag på lisenser og har denne uken sendt en innsynsbegjæring til Utenriksdepartementet.

- Dersom Norge ved krigsutbruddet eksporterte militærmateriell til Saudi-Arabia og andre land som er anklaget for krigsforbrytelser i Jemen i 2015 etter bombing av skoler og sykehus er dette både brudd på norske og internasjonale regler, sier Borghild Tønnessen-Krokan.  

Skal Norge satse mer på våpen når oljen tar slutt?

Da tidligere statssekretær Roger Ingebrigtsen (Ap) i Den rødgrønne regjeringen for fem år siden tok til orde for at våpenindustrien kan redde Norge når oljen tar slutt kom det kom skarpe reaksjoner fra både filmskaper Erling Borgen og Changemaker

Nå vil imidlertid næringsminister Monica Mæland (H) "reindustrialisere" Norge. I går varslet hun en ny industrimelding og i følge Aftenposten vil hun ha politisk debatt om hvordan vi skal erstatte arbeidsplasser som forsvinner. Hvilke plass forsvarsindustrien får her og i "det grønne skiftet" gjenstår å se. Da Forsvarsdepartementet i slutten av oktober la fram Meld. St. 9 (2015–2016) Nasjonal forsvarsindustriell strategi ble imidlertid hensynet til å finne erstatning for oljen klart antydet i departementets pressemelding:

"Den høyteknologiske kompetansen og erfaringen som norsk forsvarsindustri besitter betyr mye for Forsvaret, og har også betydning for øvrige deler av samfunnet som nyter godt av teknologi opprinnelig utviklet for militære formål. I en tid der flere bransjer og næringer har betydelige utfordringer, bidrar norsk forsvarsindustri med tusenvis av høyteknologiske arbeidsplasser til betydelig verdiskaping." 

Og at verdiskapingen er betydelig kunne utenriksminister Børge Brende (H) bekrefte da han noen dager etter at meldingen ble fremlagt svarte på et skriftlig spørsmål Per Olaf Lundteigen (Sp):

"Eksporten av godkjent forsvarsmateriell frå 2010 til 2014 er 17 367 514 000 kroner."

Fredslagets rapport om militært forbruk og global våpenflyt 2015, som ble lagt fram sist høst, antyder dessuten at den globale etterspørsel etter forsvarsmateriell ikke vil bli mindre i årene som kommer:

"Verdens militære forbruk synes i dag å gå inn i en ny vekstperiode, og det totale militære forbruket var i 2014 på 1776 milliarder dollar. Geopolitiske spenninger i Øst- og Sør-Asia, Ukrainakrisen, trusselen fra IS og syrisk borgerkrig i Midtøsten, konflikt i Sør Sudan, Libya og Nigeria, er alle beveggrunner for denne utviklingen. Selv om Vesten i skrivende stund er inne i en opprustningsperiode, viser denne rapporten at det først og fremst er stater i Afrika, Asia og Midtøsten som har økt sitt militære forbruk de senere år."

- Norsk utviklingspolitikk må bli mer samstemt, sa KrF-leder Knut Arild Hareide da utviklingsbudsjettet for 2016 ble drøftet og vedtatt i Stortinget før jul. Om det nå vil medføre at utviklingsbehov ikke må vike for Norges militære og kommersielle behov knyttet til "diktatoreksporten" gjenstår å de.  


Aktuelle lenker:

__

__

Tidligere saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Stans diktatoreksporten, kommentar av Kristian Tonning Riise, Tord Hustveit, Ida Lindtveit, Mani Hussaini, Erling Laugsand, Lage Nøst, Nicholas Wilkinson og Linn-Elise Øhn Mehlen i Dagbladet 16.01.16
  I en tid hvor verden sårt trenger mer trygghet og mer stabilitet, øker den norske eksporten av krigsmateriell til undertrykkende regimer.
 • Norge øker våpeneksporten til Midtøsten, Ny Tid 15.01.16
  Norge har økt våpen-eksporten til diktaturer som fører en aggressiv utenrikspolitikk. Reglene for norsk våpeneksport fastslår at norsk eksport av militært materiell ikke skal forekomme «til områder hvor det er krig eller krig truer, eller til land hvor det er borgerkrig», i situasjoner der materialet kan brukes til å «angripe en annen stat» eller til stater der utstyret kan bli brukt til «intern undertrykking». Kan man være sikker på at dette alltid følges opp i praksis?
 • Frykter våpen på avveie, Dagsavisen 14.01.16
  – Vi må styrke håndhevingsmekanismene overfor alle land vi selger militært utstyr til. I dag utsteder ikke Norge sluttbrukersertifikater til NATO-land eller andre nære allierte. I stedet baserer vi oss på tillit. Det mener vi er naivt. Vi må vite hvor norske våpen havner uansett. Andre land, som Tyskland og USA, har allerede velfungerende systemer for sluttbrukererklæring, ifølge Changemaker.
 • - Norge gir fredspris med den ene hånda og selger våpen med den andre, Dagbladet 12.01.16
  Jemenittiske Wojoud Mejalli ber Norge slutte å selge militært utstyr til Saudi-Arabia og andre arabiske land som nå bomber Jemen.
 • At Norge har et strengt regelverk for våpeneksport er ikke et argument for å eksportere til Saudi-Arabia, debatt av Tor Kr. Birkeland, Andrew Preston, Fredrik Heldal, Hanne S. Lindahl og Ingeborg Breines i Dagbladet 11.01.16
  Statssekretær Tore Hattrem i Utenriksdepartementet forsvarer eksport av militærutstyr i et innlegg 7. januar. Her forklarer vi hvorfor han tar feil.
 • Når vi tjener penger på krig og fordervelse, kommentar av Haakon Stiff Aamlid i Vårt Land (verdidebatt) 11.01.16
  Retorisk fordømmer vestlige ledere brudd på menneskerettigheter begått av andre. På samme tid tjener statene de representerer gode penger på krig og fordervelse. Dette går på troverdigheten løs.
 • Norge eksporterte militært materiell for 733 millioner til Saudi-Arabia, VG 07.01.16
  Redd Barna hevder Norge kan ha gjort seg delaktig i krigsforbrytelser begått i Jemen gjennom eksport av militært materiell for millarder til Saudi-Arabia.
 • Tendensiøst om norsk eksport av forsvarsmateriell, kommentar av Tore Hattrem i Dagbladet 07.01.16
  Dagbladets leder 6. januar og reportasjen 5. januar preges av tendensiøse påstander om eksporten av forsvarsmateriell fra Norge til viktige land i Gulfen.
 • SV: - Nå må anstendighet gå foran kynisk alliansebygging med undertrykkende diktatur, Dagbladet 07.01.16
  Snorre Valen (SV) vil stramme inn Norges våpensalg.
 • Eksportforbud, nå, lederkommentar i Dagbladet 06.01.16
  Det bør ikke være tvil om at norske myndigheter har en pinlig historie når det kommer til eksport av militært utstyr. Dagbladet har i en rekke artikler rettet søkelyset mot Forsvarets salg av marinefartøy til paramilitære i Vest-Afrika, og norsk salg av militære lastebiler til Eritrea i strid med FNs våpenembargo og 30 beltevogner til krigsherja Sudan. 
 • - Norge må få eksportforbud, Dagbladet 05.01.16
  Norge kan ikke selge militært utstyr til land som begår krigsforbrytelser, mener Mads Harlem i Røde Kors.
 • 2700 sivile - 637 barn kan ha blitt drept med norsk ammunisjon, Dagbladet 05.01.16
  Norge selger militært utstyr for 56 millioner kroner til Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Qatar og Kuwait. Alle deltar i borgerkrigene i Jemen.
 • Vask deg, våpenindustri, Ny Tid 17.12.15
  Da Norge var på våpenshopping i hjertet av London sammen med land som Saudi-Arabia, Israel, USA og Korea, stod en kunstner utenfor og prøvde å mane til et oppmerksomt blikk på verden.  
 • Amnesty: IS fører krig med våpen fra Vesten, Dagbladet (NTB) 08.12.15
  - Et lærebokeksempel på hvordan hensynsløs våpenhandel danner grobunn for grufulle overgrep.
 • Norsk våpeneksport til udemokratiske regimer øker, Radikal Portal 10.06.15
  Norge eksporterte i 2013 våpen og forsvarmateriell til utlandet for 4,3 milliarder i 2013. En økende andel av eksporten skjer til nasjoner med et svært dårlig rulleblad når det kommer til åpenhet og menneskerettigheter.
 • KrF vil strama inn våpeneksporten, Framtida (NTB) 18.12.14
  KrF krev stopp i all eksport av krigsmateriell til diktatur og vil at Stortinget opprettar eit kontrollråd for våpensal til utlandet.
 • Stans eksport av krigsutstyr til diktaturer, kommentar av Eskil Pedersen (AUF), Himanshu Gulati (FpU), Elisabeth Løland (KrFU), Sandra Borch, (Senterungdommen), Andreas Halse, (SU), Sveinung Rotevatn (UV) og Paul Joakim Sandøy (Unge Høyre) i Dagsavisen 09.04.13
  Det er på tide den norske militære støtten til diktaturer stanser. 
 • Mener Norge bør satse på våpen når oljen tar slutt, VG (NTB) 28.01.11
  Statssekretær Roger Ingebrigtsen (Ap) mener våpenindustrien kan redde Norge når oljen tar slutt.

Søk:

Avansert søk

Om norsk forsvarsindustri:


"Norsk forsvarsindustri er viktige verdiskapere og teknologidrivere både innenfor militær og sivil sektor. Det er derfor regjeringens mål å fortsatt legge til rette for tydelige og forutsigbare rammer for forsvarsindustrien med utgangspunkt i en restriktiv kontroll med eksporten av forsvarsmateriell."

Utenriksminister Børge Brende (H) ved framleggingen av Meld. St. 8 (2015–2016) Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2014, UD 30.10.15

"Den høyteknologiske kompetansen og erfaringen som norsk forsvarsindustri besitter betyr mye for Forsvaret, og har også betydning for øvrige deler av samfunnet som nyter godt av teknologi opprinnelig utviklet for militære formål. I en tid der flere bransjer og næringer har betydelige utfordringer, bidrar norsk forsvarsindustri med tusenvis av høyteknologiske arbeidsplasser til betydelig verdiskaping."

Utdrag fra Forsvarsdepartementets pressemelding i forbindelse med lanseringen av ny stortingsmelding om nasjonal forsvarsindustriell strategi, FD 30.10.15

"En (...) forutsetning for en levedyktig nasjonal forsvarsindustri er eksport. Leveranser til utlandet sikrer videreutvikling av teknologi og systemer og at industriens kompetanse opprettholdes og forblir relevant. Det er en forutsetning for at industrien skal kunne understøtte Forsvaret i krise og krig. Leveranser til utenlandske kunder gir også stordriftsfordeler som bidrar til å redusere Forsvarets driftskostnader og til å redusere kostnadene ved oppgraderinger av materiell. Derfor er eksport av forsvarsmateriell avgjørende for å ivareta nasjonens vesentlige sikkerhetsinteresser."

Kommentar til meldingen om nasjonal forsvarsindustriell strategi fra Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.