Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Debatten om Terje Tvedts bok "Det internasjonale gjennombruddet":

Eldre kommentarer og debattinnlegg

Vi samler her fortløpende kommentarer og debattinnlegg om Terje Tvedts bok "Det internasjonale gjennombruddet".

Torsdag 04. januar 2018
Linker oppdatert: Tirsdag 20. februar 2018
 • Professor Tvedts selektive historieskrivning. Kommentar av Arve Ofstad i Bistandsaktuelt 01.02.2018
  Jeg har forsøkt å lese boka «Det internasjonale gjennombruddet» av Terje Tvedt så grundig som mulig, for å dobbelt­sjekke om jeg har levd i en fantasiverden, eller om Tvedt har gjennomskuet både meg og mange andre.
 • Utnyttet islam for ny renessanse for kristendommen. Rights.no 27.01.2018
  Det er sjokkerende hvordan Den norske kirke utnyttet islams inntog i Norge for å prøve å styrke egen makt. Kirken snudde aktivt ryggen til at organisert islam er en lovreligion som bringer enorme konflikter og undertrykkelse inn i ethvert samfunn. Historiker Terje Tvedt gir klar beskjed om faktiske realiteter, men kirkens biskoper vil aller helst ikke høre sannheten.
 • Mennesekrettigheter som samfunnsideologi. Kronikk av Bernt T. Oftestad (professor emeritus ved Menighetsfakultetet) i Dagen 25.01.2018
  Terje Tvedt hevder i boken «Det internasjonale gjennombruddet» at menneskerettighetene blir markedsført som universale, men at de slett ikke er det. For dagens politiske elite er dette provoserende. For menneskerittighetsideen er kjernen i deres politiske filosofi. Men hvordan denne fungerer innad som samfunnsideologi, er det all grunn til å drøfte.
 • Kirken, menneskerettigheter og dogmer. Debatt av professor Terje Tvedt i Vårt Land (verdidebatt) 16.01.2018
  De motstridende reaksjonene på boken min «Det internasjonale gjennombruddet» er ikke overraskende. Erik Hillestad mener rett og slett at min studie av moderne norsk historie «undergraver demokratiet», fordi jeg viser at ideen om menneskerettighetene primært er et vestlig sivilisasjonsprodukt. Artikkelen hans er derfor også kalt «Angrepene på menneskerettighetene».
 • Selbekk gir feilaktige virkelighetsbilder om Islam i det norske samfunn og dialog. Debatt av Lemma Desta Gonamo i Vårt Land (verdidebatt) 15.01.2018
  Lørdag 6. januar skriver sjefredaktør Vebjørn Selbekk i sin lederartikkel i Dagen en misvisende kommentar om kirkens (hovedsakelig Den norske kirke) ansvar for islams vekst og innflytelsen i det norske samfunn. Selbekks kommentar bygger på påstander fra den nylig utgitt samtidsanalytiske boken til professor Terje Tvedt ved Universitet i Bergen.
 • Misvisende om informasjonsstøtten. Kronikk av Arnfinn Nygaard (RORG-samarbeidet) i Dagbladet 15.01.2017
  Informasjonsstøtten har bidratt til å motvirke et godhetstyranni skapt av vestlige stormakters egeninteresser.
 • Røff guide til Afrika. Morgenbladet 12.01.2017
  Tvedt skriver om fremveksten av det han kaller det humanitær-politiske kompleks av politikere, bistandsorganisasjoner og -byråkrater, men nevner knapt en av de siste tyve årenes mest slående endringer i feltet: etableringen av Norfund – Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland. Norfund investerer statlige bistandskroner i private selskaper i sør, 20,7 milliarder kroner så langt.
 • Mellomkirkelig råd og ateismen. Kommentar av Lars Jørgen Vik i Vårt Land (verdidebatt) 12.01.2018
  I sin siste bok, "Det internasjonale gjennombruddet", kommenterer og drøfter Terje Tvedt blant annet kirkens og kirkeledernes holdninger og adferd overfor islam og muslimene. Selv om kristenheten har stått i et sterkt motsetningsforhold til islam i 1400 år, har norske kirkelederes holdninger til islam, helt siden muslimene begynte å komme til Norge på begynnelsen av 60-tallet, vært preget av en kritikkløs velkommenhetskultur. 
 • Misjonens forhold til islam. Lederkommentar av Vebjørn Selbekk i Dagen 11.01.2017
  Det er helt naturlig at en sakprosa-brannfakkel, som den professor Tvedt har begått, skaper debatt. Også i Dagens spalter.Det er like selvsagt at det vil være ulike meninger om innholdet i boken slik det kommer til uttrykk i NLM-lederne Øyvind Åsland og Hjalmar Bøs svar til Dagens lederartikkel på lørdag. Vi, for vår del, ser egentlig ingen viktige og substansielle uenigheter mellom disse to artiklene.
 • Angrepene mot menneskerettighetene. Debatt av Erik Hillestad i Vårt Land (verdidebatt) 10.01.2018
  Ifølge Vik (og Tvedt) er ikke menneskerettighetene universelle, de har bare blitt markedsført som det. At Islam og hinduisme knytter rettigheter til henholdsvis religiøs tilhørighet og kaste, oppgis som eksempler som beviser dette. Stortingsmeldinger og norsk politikk som gir innvandrere rettigheter til å opprettholde sin religiøse egenart får det glatte lag.
 • Går ut mot Tvedt-hyllest, Vårt Land 11.01.2017
  Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) går hardt ut mot Vebjørn Selbekks omtale av Terje Tvedts nye bok. Sjølv meiner Selbekk at fleire bør få augene opp for Tvedts teoriar.
 • Innlegget blir bisart. Debatt av Ole Gjems-Onstad i Morgenbladet 11.01.2017
  En mulig lesing av Sørbøs innlegg kunne være at både han og Tvedt, som del av en slags insider elite, vet at ingen av UDs eksperter mener det som står i Meldingen til Stortinget. Men da har Sørbø brukt sitt angrep på Tvedt som en start på et stormløp mot UDs og Norges offisielle menneskerettsretorikk som falsk. Er det hva Sørbø mener, burde han sagt det.
 • Bør Terje Tvedts bok bare hylles? Debatt av Hjalmar Bø (leder i NLM Utland) og Øyvind Åsland (generalsekretær i Norsk Luthersk Misjonssamband) i Dagens 10.01.2017
  Vår vurdering, etter å ha lest det Tvedt skriver om misjon generelt og NLM spesielt, er at professoren ikke opptrer særlig balansert. Det er påfallende at han ikke siterer fra noen offisielle dokumenter, men bruker en overskrift i Utsyn som ikke er særlig representativ.
 • Terje Tvedt ser det han vil se. Kommentar av Andrew P. Kroglund (skribent og forfatter) i Bistandsaktuelt 09.01.2017
  Terje Tvedt spinner et bilde av et «godhetstyranniets» Norge, som vil bli verdensmester i bistand. Han mener elitene påfører resten av samfunnet sitt forfeilede verdenssyn, gjennom rause informasjonsordninger fra staten og Norad. Men Tvedt er et offer for egen retorikk og ser det han vil se, og ikke mer.
 • Jens Evensen, som utrettet så mye for så mange, er ikke nevnt hos Tvedt, han passer ikke inn i skjemaet. Kommentar av Kjetil Jacobsen i Morgenbladet 09.01.2017
  Det internasjonale gjennombruddet er et oppgjør med en norsk 70-tallsradikalisme som forfatteren selv utgår fra. Men denne radikalismens mørke og konspirative side klinger likevel med i form av en velkjent og altfor enkel motsetning mellom det stedbundne folket og «de kosmopolitiske elitene», som så igjen sies å være redskaper for USAs interesser. En figur som Evensen, som utrettet så mye for så mange med sitt verdensborgerlige engasjement, er ikke nevnt hos Tvedt, han passer ikke inn i skjemaet.
 • Kirkens ansvar for islams vekst. Lederkommentar av Vebjørn Selbekk i Dagen 06.01.2017
  Hvis vi skal tro Tvedt, og det gjør vi, har altså kirken selv vært en aktiv pådriver for å skape en situasjon der kors må tas ned og der kristne gudshus etter hvert blir bønnehus for Allah. Det er en tragedie.
 • Den viktigaste boka i 2017? Kommentar av Hallgrim Berg (forfatter) i Dagen 06.01.2017
  Det er ikkje kvart år det dukkar det opp ei bok som skapar panikk blant privilegerte grupper i eit land. Professor i historie, Terje Tvedt, har lansert ei oppsiktsvekkjande bok som samanfattar mykje av den dramatiske samfunnsutviklinga som no rullar og går.
 • Norads informasjonsstøtte under ”godhetstyranniet”. Kommentar av Arnfinn Nygaard (RORG-samarbeidet) i Bistandsaktuelt 04.01.2018
  Det særegne ved Norge er ikke at norske organisasjoner med statlig støtte har spilt en betydelig og til dels uheldig rolle for våre oppfatninger av oss selv og verden gjennom bistandsepoken. Slik har det vært i mange land. Det særegne ved Norge er at Norads informasjonsstøtteordning, under globaliseringen i kjølvannet av Den kalde krigen, har vært vesentlig for å styrke organisasjonenes rolle som motvekt til det ”godhetstyranniet” bistanden og de vestlige bistandsadministrasjonene har representert.
 • «Norsk kultur» er byttet ut med «majoritetskultur». Debatt av Terje Tvedt i Dagbladet 02.01.2017
  Rett før julaften slo Dagbladet opp enda en artikkel om «Det internasjonale gjennombruddet» der boken beskrives som en samling «fordreininger», og forfatteren, det vil si jeg, parkeres som systematisk uetterrettelig (20.12). Avisen plasserte teksten om en historiebok om vår nære fortid under rubrikken «hatytringer»! Men hva hvis de «fordreiningene» som kronikkforfatter Sindre Bangstad hevder at boken inneholder, snarere viser seg å være presise analyser av tre talende historiske forhold? Vil det da bli mulig å få til en saklig diskusjonen om bokens fortolkninger av vår nære fortid – også i Dagbladet?
 • Sindre Bangstad kan ta det med ro. Debatt av Edvard Thorup (sjefredaktør i Dreyers Forlag) i Dagbladet 22.12.2017
  «Det internasjonale gjennombruddet» ble fagfellevurdert av to forskere; en historiker og en sosiolog. Dette er rutine, som Bangstad kanskje vet, men det ble også gjort fordi Tvedt søkte kritikk der han kunne få det. Han var hele tiden ute etter kritikk fra forlagets side, nettopp fordi han visste at stoffet han skriver om er sensitivt.
 • Terje Tvedt tillegger en rekke andre meninger de ikke har. Kommentar av Gunnar M. Sørbø (CMI) i Morgenbladet 22.12.2017
  Tvedt er en mester i å dra et resonnement basert på enkle, slående årsakssammenhenger. Men som analyse av utviklingen av norsk bistandspolitikk, oppdatert til å inkludere innvandringspolitikk, har boken klare mangler. Den konsentrerer seg om en retorisk fremstilling av politikken slik den ble formulert av (den politiske) eliten, og Tvedt analyserer ikke hvilke interesser og strukturer som faktisk drev den.
 • Professor Tvedts fordreininger. Kommentar av Sindre Bangstad (KIFO - Institutt for kirke, religion- og livssynsforskning) i Dagbladet 20.12.2017
  I motsetning til det Tvedt vil ha sine lesere til å tro, har dette virkelig ikke noe med ‘multikulturalisme’ å gjøre, verken før eller nå. Det som står på spill her er den liberale og demokratiske statens garantier for formell likebehandling av alle borgere, uavhengig av deres bakgrunn.
 • Vranglesningene av Terje Tvedts bok. Kommentar av Øyvind Andresen på steigan.no 19.12.2017
  Klassekampens dekning av Terje Tvedts bok «Det internasjonale gjennombruddet» er så langt på et lavmål. Jeg viser til Anne Minkens kronikk 9/12 og Ola Innsets anmeldelse 16/12. Disse artiklene markerer at en del mennesker på den såkalte venstresida overhodet ikke er i stand til – eller har vilje til  – å ta innover seg eller drøfte den innsikten som boka formidler.
 • Universalismen som politisk paradigmeskift. Kommentar av Geir Ivar Jørgensen på Resett 16.12.2017
  Fra hver sin vinkel peker Christian Anton Smedshaug og Terje Tvedt mot den «universalisme» som har rullet over verden siden midten av 80-tallet. Den som har fått flere benevnelser, bl.a. «nyliberalisme» og «nykonservatisme».
 • Støre er også påvirket av historien. Kronikk av Terje Tvedt i Aftenposten 16.12.2017
  Ved å omdefinere denne Norgeshistorien til forfatterens «meninger», faller verden tilbake på plass for ham. Da er det hans «universelle» og rette oppfatninger, mot mine «gale» oppfatninger. Det er denne tenkemåten som gjør at hans arbeid både for menneskerettighetene (om det er i Libya eller Egypt) og sosial rettferdighet (i Norge) ikke kan lykkes, og at han ikke har vært i stand til å definere fellesverdiene for det nye, multikulturelle samfunnet han har fremmet.
 • Tvedts og Støres verden. Debatt av Vegard Bye i Dag og Tid 15.12.2017 (ikke på nett)
  Jeg har stor sans for mange av Tvedts historiefortellende grep, og ikke minst for at han har vært en så tydelig kjetter i det kanskje litt for samstemte koret som har drevet fram norsk bistands-, freds- og mangfoldspolitikk. Jeg har også vært en liten aktør i en del av de krønikene Tvedt bruker for å illustrere sine overordnede poeng, og jeg kan ha mye å korrigere i deler av disse narrativene.
 • Bistand framstilles som veldedighet. Kommentar av Maren Sæbø i Bistandsaktuelt 14.12.2017
  Det hevdes stadig at det ikke går an å kritisere bistand, at det liksom ikke er lov, fordi man kritiserer jo ikke noe som er godt. Mantraet har vært framme igjen de siste ukene etter at Terje Tvedt slapp enda en bok. Noen beskriver ham som en ensom svale, en motstemme som helt aleine tar opp kampen mot godhetsregimet, godhetstyranniet eller i det minste godhetshegemoniet i norsk utenrikspolitikk. Men for de av oss som har hatt det som jobb å følge med både ute og hjemme, over noe tid, virker det i beste fall dårlig orientert. 
 • Terje Tvedts utvalgte verden. Kommentar av Jan Sandal i Dagsavisen (nye meninger) 11.12.2017
  Tvedt velger tre drivere i nyere norsk historie; 1) universalismen bak norsk utviklingspolitikk, 2) den moderne innvandringen til Norge og 3) fremveksten av den nye eliten, godhetstyranniet, og samspillet mellom de tre driverne. Dette er viktig faktorer i følge Støre, men Tvedt fortrenger andre svært sterke drivere for vår utvikling; 1) globalisering, 2) digitalisering og 3) klimaendringer. Disse driverne har et akselerende tempo, noe som er avgjørende for det samlede resultat for oss med vår åpne økonomi.
 • Terje Tvedts utvalgte verden. Kronikk av Jonas Gahr Støre (Ap) i Aftenposten 10.12.2017
  Det er noe storslagent over Terje Tvedts siste bok Det internasjonale gjennombruddet. Her trekkes lange linjer i menneskehetens historie, på tvers av kontinenter, religioner, ideologier og tidsepoker. Tvedt kan mye historie og han er en god forteller. Han har mot og er befriende villig til å kritisere etablerte sannheter. Kritikken trengs i møte med et politikkområde der enighet lett opphøyes til noe politisk korrekt som kan lamme nytenking.
 • – Norge hadde svært liten erfaring i å håndtere kulturelt og religiøst mangfold. Dagsavisen 09.12.2017
  Norsk multikulturalisme er et samfunnsmessig eksperiment uten noe felles verdigrunnlag å bygge på, mener forfatter Terje Tvedt.
 • Det slurvete fiendebildet. Kronikk av Anne Minken i Klassekampen 09.12.2017 
  Tvedt bygger opp sitt bilde av den undergravende og muslimvennlige eliten ved hjelp av en systematisk upresis siteringspraksis. Eksemplene på vrangtolkninger og løse påstander er mange.
 • En julehilsen fra den politisk-humanitære eliten til Kjetil Rolness. Debatt av Aage Borchgrevink i Dagbladet 07.12.2017
  Ingen advent er fullkommen uten en opptreden fra Jens Pikenes, også kjent som Kjetil Rolness -- sosiolog, samfunnsdebattant og min kollega som skribent i Dagbladet. For min del ble julen vrikket inn da jeg søndag leste Rolness’ nedsabling av en anmeldelse jeg skrev om professor Terje Tvedts nye bok, Det internasjonale gjennombruddet.
 • Multikulturalismen er ikke død. Kommentar av Mohamed Abdi i Minerva 06.12.2017
  Men Norge har aldri ført noen særlig multikulturalistisk politikk, altså tar Terje Tvedt feil.
 • Når Dagbladet utdefinerer seg selv. Ønsker virkelig avisa å miste all troverdighet og gjøre seg irrelevant i dagens mest opphetede debatt? Kronikk av Kjetil Rolness (skribent og forfatter) i M24 03.12.2017
  - Hvorfor er det viktig å ikke debattere Terje Tvedts nye bok?, spør Kjetil Rolness. Om Dagbladet og Aage Borchgrevink.
 • Terje Tvedts blindsone. Kommentar av Øyvind Eggen i Minerva 02.12.2017
  Tvedt forteller oss at Norge gjennomfører et eksperiment, men ikke at hele den vestlige verden – som har opplevd enorm suksess – har gjort omtrent det samme.
 • Forutsigbare reaksjoner på en smertelig kritikk. Kommentar av Pål Steigan på Steigan.no 01.12.2017
  Professor Terje Tvedt har publisert en grundig og flengende kritikk av Sosialistisk Venstrepartis utvikling fra et parti for fred og frigjøring til et parti for «humanitær krig» og veldedig bistand. Den ble først publisert i Klassekampen og så her på steigan.no. Det som er karakteristisk for artikkelen er at den ikke bare er en ideologisk kritikk av SVs høyredreining, men at den viser hvordan denne høyredreininga henger sammen med djupe samfunnsmessige forandringer i Norge og Norges rolle i verden.
 • – Norge har aldri hatt en ren multikulturell ideologi. Minerva 30.11.2017
  Torbjørn Røe Isaksen (H) og Bård Vegar Solhjell (SV) mener Terje Tvedts analyser er upresise.
 • – Norsk innvandringspolitikk ble formulert uten at folk visste hva som skjedde. Minerva 30.11.2017
  Den nye politiske eliten dannet nasjonen i sitt eget bilde, mener Terje Tvedt.
 • Enorm respons på boken til Terje Tvedt. Takk til dere alle! rights.no 29.11.2017
  Salget av den ferske boken til Terje Tvedt, som Rights anmeldte i helgen, har gått til himmels. Det er befolkningen som gir beskjed om hvilke tema de mener avgjør fremtiden vår: innvandring og islam. Og folket har makt. Enten det er Jonas Gahr Støre eller MSM som fortsatt nekter å ta problemene på alvor, det nytter ikke lenger.
 • Islamske stater har også godtatt at menneskerettighetene er universelle. Debatt av Andreas Føllesdal og Geir Ulfstein (professorer ved PluriCourts, Universitetet i Oslo) i Aftenposten 29.11.2017
  Terje Tvedt hevder at norske myndigheter i sin forkjærlighet for at menneskerettigheter er universelle, har fortiet Kairo-erklæringen, vedtatt av 57 islamske stater. Den norske feiloppfatningen er alvorlig: Den har villedet norsk utenrikspolitikk og førte til bombingen av Libya i 2011.
 • Terje Tvedt sine høner. Debatt av Trond Ali Lindstad i Aftenposten 29.11.2017
  Terje Tvedt gjør fjær til høns i sin kronikk 27. november. Han griper fatt i utsagn fra Kairo-erklæringen, som omhandler islamsk syn på menneskerettigheter. Tvedt mener det syn ikke samsvarer med et «universelt» syn på det samme. Tvedt blåser opp egen uvitenhet og gjør poenger av det.
 • Det humanitær-politiske kompleks og venstresidens politiske krise – tilfellet SV. Kronikk av Terje Tvedt i Klassekampen (Steigan.no) 29.11.2017
  I denne artikkelen vil jeg ta opp SV, og vise at partiet vil bli mer og mer preget av en politisk spagat det selv har skapt, og viktig – uten å reflektere over det. Med bakgrunn i funn og begreper fra min bok  Det internasjonale gjennombruddet vil jeg kaste lys over radikale endringer i partiets utenrikspolitikk og arbeid for internasjonal solidaritet og mot global urettferdighet.
 • Norge har oversett at islamske land har sine egne alternative menneskerettigheter. Kronikk av Terje Tvedt i Aftenposten 27.11.2017
  Kairo-erklæringen demonstrerte at det fantes en helt annen måte å forstå menneskerettighetene på enn hva den norske universalismen forutsatte. Utenriksministrene slo fast at de trodde på menneskerettighetene, men om deres versjon av dem hadde blitt praktisk politikk, ville FN-erklæringens likhetstenkning med mennesket i sentrum, bli historie.
 • Hva vil det si å være norsk? Verdibørsen på NRK P2 25.11.2017
  Debattmøte i Bærum mållag. Stø kurs mot multikultur. Terje Tvedt har sett på samtlige offentlige utredninger om innvandere og intergrering fra 1974 til 2015.
 • – Venstresida vart overmanna. Dag og Tid 24.11.2017
  – Ideen om at bistanden representerte universelle verdiar og ein universell utviklingsstrategi, voks ut av eit bistandssystem som USA initierte for å stogga kommunismen og svekka den europeiske kolonialismen, seier professor Terje Tvedt og legg til: – Og den vestlege venstresida vart gradvis overmanna av makta til denne universalismen.
 • Asylstrid. Lederkommentar av Mímir Kristjánsson i Klassekampen 15.11.2017
  Stortingets vedtak er ikke uten problematiske sider. Terje Tvedt viser i sin nye bok «Det internasjonale gjennombruddet» hvordan norsk flyktningpolitikk gjentatte ganger har blitt snudd på hodet etter kraftfull mobilisering i media, sivilsamfunn og i partiene rundt tragiske enkeltskjebner. Uansett hvor liberal man måtte være, er det klart at en slik ad hoc-måte å utforme flyktningpolitikk på, ikke er ideell.
 • Terje Tvedt: Det internasjonale gjennombruddet. Tvedt har skrevet bok om da Norge ble stormakt i bistand og ble flerkulturelt. Verdibørsen på NRK P2 11.11.2017
 • Den norske refseren. Kronikk av Andrew Kroglund (skribent) i Kassekampen (FB) 10.11.2017
  Jeg har ingen ting imot å diskutere problemer og utfordringer, hverken med innvandring, islam eller internasjonal solidaritet/bistand/utviklingspolitikk. Men jeg har problemer med å både forstå og akseptere Tvedts forsøk på å skape et paradigme, en ny forståelsesramme/en ny historisk sannhet gjennom denne koblingen. Jeg finner ikke sammenhengen godt nok forklart. Andre lands selvforståelse ligner overraskende mye på vår egen. Og deres retoriske hulhet er selvsagt lett å få øye på.
 • Professor Tvedts Afrika. Kommentar av Bibiane Dahle Piene (journalist og forfatter av boken «Norge i Sudan. På bunnen av sola») og Maren Sæbø (historiker, kommentator og journalist med Afrika som felt) i VG (meninger) 05.10.2017
  Mye gikk galt i Sør-Sudan, og vi trenger en kritisk gjennomgang av Norges forhold til verdens yngste, og for tiden svært brutale, stat. Men i sin analyse snubler Terje Tvedt i fakta.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 06. desember
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.