Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Erfarne Verdensbank-kritikere advarer mot nye "dialogfora"

Sist uke arrangerte Verdensbanken et "Global Policy Forum" med spesielt inviterte organisasjoner, parlamentarikere og næringsliv for å drøfte bl.a. FNs tusenårsmål og arbeidet med reduksjon av fattigdom (PRSP) i utviklingsland, så vel som samarbeidet mellom Verdensbanken og sivilsamfunnet. Et stort antall organisasjoner og nettverk, med lang erfaring fra "dialog" og "samarbeid" med Verdensbanken, rykket ut og advarte kolleger mot dette og andre fora for "dialog" med Verdensbanken.
Fredag 22. april 2005

Under James D. Wolfensohns ledelse gikk Verdensbanken inn i store samarbeidsprosjekter med sivilsamfunnet som førte til flere omfattende og kritiske rapporter om ulike sider ved Verdensbankens arbeid. I ettertid har Verdensbanken blitt sterkt kritisert av sine "samarbeidspartnere" innfor sivilsamfunnet for ikke å ta disse rapportene på alvor. Verdensbankens samarbeidsforum sist uke (se Civil Society Global Policy Forum) var et ledd i Verdensbankens forsøk på å forbedre sitt forhold til sivilsamfunnet i kjølvannet av denne og annen kritikk fra sivilsamfunnet de senere årene. Verdensbankens nye bestrebelser har imidlertid ikke overbevist de som det siste ti-året har brukt mye tid og krefter på å få til en konstruktivt samarbeid med Verdensbanken. I en felles uttalelse fra en lang rekke organisasjoner og nettverk  (se World Bank courts NGOs as Wolfowittz takes helm, 19.04.05) heter det bl.a.:

"Vi oppfordrer våre kolleger til å holde seg unna avledningsmanøvre som JFC (Joint Facilitation Committee), Global Policy Forum og 'dialoger' med Verdensbanken som aldri tar slutt og oftest er kontra-produktive og i stedet bruke mer energi på dialogen, strategiutviklingen og mobiliseringen innenfor våre egne rekker for å få til grunnleggende endringer i de internasjonale finansinstitusjonene og deres ødeleggende praksis."

Doug Hellinger i Development GAP, som sto sentralt i arbeidet med gjennomgang av Verdensbankens og IMFs strukturtilpasningsprogrammer i utviklingsland (se SAPRIN report: The Policy Roots of Economic Crisis and Poverty), er blant de som har stilt seg bak uttalelsen. I en pressemelding (se World Bank critics denounce Civil Society Forum) sier han bl.a.:

"Det store antallet og bredden av organisasjoner som har sluttet seg til denne uttalelsen indikerer en alvorlig uro innenfor sivilsamfunnet når det gjelder Verdensbankens anstrengelser for å omskrive historien og overtale folk om at Banken er opptatt av å arbeide konstruktivt og meningsfylt med sivilsamfunnsorganisasjoner."

Advarselen stanset imidlertid ikke sivilsamfunnets deltakelse på forumet og i et kommuniké fra noen av representantene fra sivilsamfunnet heter det bl.a. (se Civil Society Communiquè):

"Vi forstår og respekterer beslutningene beslutningen gjort av noen av våre kolleger om ikke å delta på forumet, siden tidligere engasjementer med Banken ikke har harr innflytelse eller ført til forventede endringer."

Likevel mener de at Verdensbanken har gjort fremskritt de siste ti årene og i kommunikeet fremmer de en rekke anbefalinger for styrke Verdensbankens arbeid for FNs tusenårsmål og samarbeidet med sivilsamfunnet.

Sivilsamfunnets erfaringer med Banken

Da James D. Wolfensohn overtok som sjef for Verdensbanken i 1995 sydet kritikken mot Verdensbanken, spesielt mot de omstridte strukturtilpasningsprogrammene som i følge kritikerne bidro til å forverre situasjonen for de fattige.
- 50 år er nok, var kravet fra organisasjoner og nettverk over hele verden, som etablerte nettverket med samme navn (se 50 Years Is Enough Network). Wolfensohn kom kritikerne i møte ved å invitere til samarbeid og det første store samarbeidsprosjektet var en flerårig, felles gjennomgang og evaluering av strukturtilpasningsprogrammene (se SAPRIN report: The Policy Roots of Economic Crisis and Poverty). Samarbeidet førte til en omfattende og kritisk rapport, men Verdensbankens oppfølging av rapporten var en skuffelse for deltakerne fra sivilsamfunnet, slik dette bl.a. kom til uttrykk i en pressemelding fra SAPRI-nettverket i mai 2002 (se SAPRIN Releases Findings of Joint Participatory Assessment of Structural Adjustment Conducted with World Bank, pdf):

"Til tross for at den er en hoveddeltaker i SAPRI-undersøkelsene og til tross for sine løfter om å vurdere konkrete endringer i sin økonomiske politikk og politikkutforming basert på funnene i dette initiativet, så trakk Banken seg fra SAPRI i august 2001 uten å ha foretatt noen oppfølging med SAPRI-nettverket verken på nasjonalt eller internasjonalt nivå."

De andre to større samarbeidsprosjektene var Verdens damkommisjon (The World Commission on Dams), som ble opprettet etter økende kritikk mot Verdensbankens engasjement i forbindelse med bygging av store dammer knyttet til vannkraftutbygging (se The World Commission on Dams, International Rivers Network) og gjennomgangen av Verdensbanken engasjement knyttet til oljeutvinning og gruvedrift (se Extractive Industries Review Reports, Verdensbankens nettsted).

Konklusjonene fra de tre omfattende gjennomgangene som Verdensbanken har gjennomført i samarbeid med sivilsamfunnet ble ble omtalt i en kronikk i Dagbladet i fjor, skrevet av representanter fra enkelte sentrale norske utviklingsorganisasjoner (se Verdensbanken og verdens fattige, kronikk i Dagbladet 24.04.04):

"De tre meget omfattende evalueringene har ikke bekreftet at Verdensbanken har levd opp til sin intensjon om å være fattigdomsbekjempende. De har tvert imot vist at banken har drevet fram en lånepolitikk som har påført låntakerlandene, som den hadde mål om å hjelpe, urettmessige og uholdbare lånebyrder."

Kronikkforfatterne var sterkt kritiske til Bankens vilje til å følge opp samarbeidet og skrev bl.a.:

"Til tross for samarbeid om metodevalg og prosesser ved de ovennevnte evalueringene har Verdensbanken ved alle tre anledninger til slutt valgt ikke å ta inn over seg de endelige resultatene. Viljen til å følge opp anbefalinger om endring av praksis har heller ikke samsvart med forhåndsløftene. Det sivile samfunnet føler seg derfor ikke trygge på at banken tar verken kritikken eller samarbeidsavtalene med dem på alvor. Senest under en konferanse for frivillige organisasjoner i Botswana sist måned, ble banken kritisert for å manipulere samarbeidet med organisasjonene, og bagatellisere og overse faglig kritikk på felt etter felt."

Mot styrket samarbeid?

I uttalelsen fra Bank-kritikerne (se ) viser de til de omfattende protestene mot utnevnelsen av Paul Wolfowitz som ny leder i Verdensbanken (se Wolfowitz "enstemmig" godkjent for Verdensbanken, Aktuelt 01.04.05) og sier bl.a.:

"Vi frykter at forumet risikerer å bli brukt som et tegn på at sivilsamfunnet er åpent for samarbeid med Banken når den nå begynner sin Wolfowitz-æra."

 Videre sier de at de:

"... ønsker å advare våre kolleger rundt verden om at dette arrangementet sannsynligvis vil bli brukt til stille Verdensbanken i et positivt lys snarere enn å ta opp alvorlige problemene knyttet til Bankens samhandling med sivilsamfunnet."

Og sivilsamfunnets samarbeid og samhandling med Banken sto sentralt på forumet.

I et dokument utarbeidet for sivilsamfunnet i forkant av sivilsamfunnsforumet 21-22 april legges det ikke skjul på at forholdet til Verdensbanken har vært konfliktfylt (se Call for Participatory Decision Making):

"Verdensbankens samhandling med store deler av offentligheten i land i både sør og nord har ofte vært omstridt. Organisasjoner fra sivilsamfunnet har lenge anklaget Banken for å finansiere sosialt og miljømessig skadelige prosjektere og å pålegge fattige land streng makroøkonomisk politikk som har hatt svært skadelig innflytelse og som har hindret deres evne til å følge alternative utviklingsstrategier."

Dokumentet peker på og drøfter en rekke av de sidene ved Verdensbankens virksomhet som har blitt gjenstand for kritikk og fremmer følgende anbefalinger:

  1. Verdensbanken bør øke deltakelsen på hvert nivå i sine beslutningsprosesser i forbindelse med prosjekt/politikk-sykluser.
  2. Verdensbanken bør etablere forpliktende minimumsstandarder for konsultasjon og deltakelse.
  3. Verdensbanken bør forbedre åpenheten i sitt styresett og virke.
  4. Verdensbanken bør respektere og aktivt søke å utvide og beskytte politisk handlingsrom for demokratisk og deltakende beslutningsprosesser i nasjonale, politiske prosesser.

Også Banken selv har foretatt en omfattende gjennomgang av sitt forhold til sivilsamfunnet, som har munnet ut i en omfattende rapport: Issues and Options for Improving Engagement Between the World Bank and Civil Society Organizations, World Bank, March 2005. Rapporten ble behandlet og godkjent av Bankens eksekutivdirektører og peker på fire hovedfelt for "å få til et mer konstruktivt og effektivt samarbeid med sivilsamfunnet i tiden framover":

  1. Fremme "best practices" for sivilt engasjement.
  2. Minske gapet mellom forventinger, politikk og praksis.
  3. Tilpasning til endringer globalt og nasjonalt innenfor sivilsamfunnet.
  4. Oppnå større "coherence" og ansvarlighet innenfor hele Banken.

Begge disse dokumentene ble lagt fram og drøftet på sivilsamfunnsforumet, som ble avsluttet med en lunsj der også Verdensbankens avtroppende leder, James D. Wolfensohn deltok. Hans deltakelse refereres slik på Verdensbankens egne nettsider (se Civil Society Global Policy Forum):

"Mens han reflekterte over 10 års arbeid med å nå ut til sivilsamfunnsorganisasjoner i det som ofte hadde vært en omstridt prosess noterte han seg at kontakten mellom Banken og sivilsamfunnet ikke bare hadde vokst eksponentielt, men hvordan felles agendaer og partnerskap hadde blitt utformet på områder som utdanning, forebygging av AIDS og miljøbeskyttelse."

 

Aktuelle nettressurser:

Informasjon om tidligere analyser og rapporter utarbeidet i et samarbeid mellom Verdensbanken og sivilsamfunnet:

For mer bakgrunnsinformasjon, se f.eks.:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.