Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Sosialt uansvarlig "Peer Gynt" på Guantanamo?

- Stortinget må vedta bindende nasjonale retningslinjer for bedrifters samfunnsansvar, mener norske organisasjoner i lys av Aker Kværners engasjement på Guantanamo-basen. I stedet har stortingsrepresentantene kåret hovedaksjonæren, Kjell Inge Røkke, til årets Peer Gynt.
Tirsdag 18. april 2006
Linker oppdatert: Lørdag 28. april 2007

Årets Peer Gynt gis i følge statuttene (se her) en person eller institusjon som har "markert seg på ein positiv måte på det samfunnsnyttige plan, og som har gjort Noreg kjent i utlandet". Kunngjøringen om at Røkke har blitt kåret til årets Peer Gynt kom samtidig som striden raste som verst om NRKs beslutning om å ikke vise Erling Borgens dokumentar "Et lite stykke Norge" (les mer her). Dokumentaren setter bl.a. fokus på Aker Kværners engasjement på den amerikanske fangeleiren på Guantanamo, der menneskerettighetsorganisasjoner har dokumentert tortur og andre alvorlige brudd på menneskerettighetene (les mer på Amnesty Norges nettsider, her).

En klage fra ForUM har blitt behandlet av OECDs kontaktutvalg (les mer her) i UD og i en kronikk i VG 23. mars hevdet representanter for norske organisasjoner bl.a. (les mer her):

"For kort tid siden kom kontaktpunktet ledet av Utenriksdepartementet med en knusende uttalelse om at Aker Kværner har medansvar for bruddene på menneskerettighetene på Guantánamo-basen. ForUM fikk fullt medhold i sin omfattende klage."

Kommunikasjonsdirektør Torbjørn Andersen i Aker Kværner avviser imidlertid at uttalelsen fra kontaktutvalget må oppfattes som klar kritikk (les mer her).

I striden om Aker Kværners engasjement på Guantanamo har både regjeringen og stortingspolitikerene vært usedvanlig tause og de får passet påskrevet at utenlandssjefen i Norsk Folkehjelp, Liv Tørres.

- Skal Norge bevare sitt omdømme, kan vi ikke ofre menneskerettighetene på profitten og det politiske spillets alter, skriver hun i en kronikk i Dagbladet før påske (les mer her). Hun er klar i sin dom mot både næringsliv og politikere:

"Politikere krever at næringslivet skal vise etisk ansvar. Hittil har verken næringsliv eller politikere vist seg ansvaret bevisst."

- Medansvar for brudd på menneskerettighetene

Det var Forum for utvikling og miljø (ForUM), som i fjor klaget Aker Kværner inn for OECDs kontaktutvalg i Norge (les klagen her) for brudd på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. I disse retningslinjene står det bl.a. at:

"Selskapene bør ta tilbørlig hensyn til den fastlagte politikken i de landene der de driver virksomhet, og ta hensyn til andre interessenters synspunkt."

Videre står det at i denne sammenhengen bør selskapene bl.a.:

"... respektere menneskerettighetene til dem som berøres av virksomheten deres, i samsvar med vertsregjeringens internasjonale forpliktelser".

Kontaktutvalgets vurdering ble lagt fram før jul (les hele her) og konkluderte bl.a.:

"Det er etter Kontaktutvalgets oppfatning uklarhet knyttet både til arten og omfanget av Aker Kværners aktivitet. I løpet av behandlingen har  selskapet på tross av flere forespørsler ikke lagt fram materiale som konkret belyser selskapets virksomhet på Guantanamo Bay. Det er Utvalgets vurdering at slik dokumentasjon i atskillig omfang kunne vært fremlagt uten at dette ville ha kommet i strid med Aker Kværners konfidensialitetsforpliktelser overfor sin kontraktspart. Selskapet har heller ikke fremlagt dokumentasjon på hva slags etiske vurderinger som er foretatt internt i bedriften med hensyn til aktiviteten på Guantanamo Bay, herunder eventuell styrebehandling av problemstillingene. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på hva slags formaliserte, konkrete rammeverk, retningslinjer, regler eller liknende som er anvendt ved vurderinger av de etiske sidene av virksomheten. Det er imidlertid klarlagt at OECDs retningslinjer ikke har inngått i grunnlaget for Aker Kværners vurderinger."

I Bergens Tidene (les mer her) ble dette sammenfattet slik:

"I ei samrøystes fråsegn frå OECD sitt kontaktutval i Noreg, får Aker Kværner klar kritikk for manglande dokumentasjon, manglande vilje til å legge fram dokumentasjon, manglande etiske retningsliner og manglande oppfølging av OECD sine retningsliner."

I en kronikk i VG oppfatter representanter for norske organisasjoner kjennelsen slik (les mer her):

"For kort tid siden kom kontaktpunktet ledet av Utenriksdepartementet med en knusende uttalelse om at Aker Kværner har medansvar for bruddene på menneskerettighetene på Guantánamo-basen. ForUM fikk fullt medhold i sin omfattende klage."

Kommunikasjonsdirektør Torbjørn Andersen i Aker Kværner avviser imidlertid at uttalelsen fra kontaktutvalget må oppfattes som klar kritikk og til Bergens Tidnende (les mer her) sier han:

"Vi stiller oss uforståande til påstanden om at vi har fått sterk kritikk. Vi vil hevde at fråsegna er relativt nyansert."

I et åpent brev, i forbindelse med debatten om NRKs beslutning om å ikke vise Erling Borgens dokumentar, skriver konsernsjef Inge K. Hansen i Aker Kværner bl.a. (les brevet her):

"Vi i Aker Kværner er opptatt av forsvaret av menneskerettigheter og verdier, og diskusjoner om dette er viktig. Borgen skal selvsagt også ha sine egne meninger om hvordan norsk politikk bør endres, og få hevde at filmen han har laget fortjener debatt. Det som er trist er at Borgen fordreier en debatt på et krevende tema ved å benytte insinuasjoner, halvsannheter og faktiske feil. Han omtaler selv filmen som en dokumentar, som vel betyr noe som bygger på fakta. Sett fra vårt ståsted er også den påstanden nokså langt fra sannheten."

Gunhild Ørstavik i ForUM mener på sin side at Aker Kværner må ha hatt kunnskap om det som skjedde. I et innlegg i Dagbladet 7. april skriver hun bl.a. (les her):

"Aker Kværner hevdet i møtene at menneskerettighetsbruddene ikke var deres ansvar og at selskapets virksomhet på basen var for perifer i forhold til driften av fengselet til å ha noen betydning. Argumentet er uholdbart all den tid selskapet gjennom sine tjenester har muliggjort overgrepene. Selskapet var først delaktig i konstruksjonen av fengselet, senere i driften av det. Oppgaver som elektrisitetsforsyning til lyskastere som står på døgnet rundt og til den herostratisk berømte jukeboksen hvor fangene utsettes for umenneskelig støy og søvndeprivasjon er helt sentral for slik tortur. Dessuten må tilstedeværelsen og det fortløpende vedlikeholdet inne i cellene har gitt førstehåndskunnskap om de overgrepene som skjer. Altså har selskapet hatt kunnskap om hva som foregikk, men ikke gjort noe for å forhindre dette."

Ørstavik er ikke imponert over Aker Kværners åpenhet:

"Selskapet har så langt ikke bidratt til å kaste lys over sine mange hundre forskjellige oppdrag på Guantanamo, ofte har de gjort det motsatte."

Lederen for OECDs kontaktutvalg, seniorrådgiver Sten Edgar Ruud i UD, har overfor Bergens Tidende bekreftet at det står et samlet utvalg bak konklusjonene, men så langt har hverken UD eller OECDs kontaktutvalg bidratt til å avklare hvordan deres konklusjon skal tolkes i forhold til medansvar for brudd på menneskeretighetene.

Etter førvisningen av dokumentaren "Et lite stykke Norge" på Frogner kino i Oslo den 18 mars uttalte jussprofessor Ståle Eskeland at riksadvokaten bør sette i verk etterforskning for å klarlegge om Aker Kværner har medvirket til tortur på Guantanamo-basen. Amnesty, FIVH, Norsk Folkehjelp og ForUM vurderer nå om Aker Kværner har et strafferettslig ansvar (se kronikk i VG her).

- Oppfyller kriteriene for årets Peer Gynt

- En kan lure på hva i all verden et knippe stortingsrepresentanter har tenkt på da de bestemte seg for å kåre Kjell Inge Røkke til årets Peer Gynt, skriver forfatteren Ove Røsbak i et innlegg i Dagbladet (les her).

Til avisa Gudbrandsdølen Dagningen sier stortingsrepresentant Torstein Rudihagen (Ap), i følge NRK (se her), at han var klar over at Kjell Inge Røkke er en kontroversiell person. Han mener likevel at Røkke oppfyller kriteriet om at han har gjort Norge kjent i utlandet. Rudihagen mener at det må gå an å skille mellom Røkke som person og et eller annet datterselskap til Kværner.

Amnesty Norge beklager imidlertid stortingsrepresentantenes uvitenhet om Røkke (les her) og får støtte fra Norsk Folkehjelp (les her):

"Norsk Folkehjelp ønsker å stille seg bak kritikken mot at Kjell Inge Røkke skal motta en pris for å ha profilert Norge på en positiv måte. Vi er enige i at Røkke og Aker Kværner må ta sitt samfunnsansvar på alvor og gå gjennom sine etiske retningslinjer og gjennomføringen av disse i hele konsernet."

I følge Bergens Tidende skal Røkke være rasende på Amnesty for kritikken mot Aker Kværners engasjement på Guantanamo (les mer her).

- Vanskeliggjør undervisning i næringslivsetikk

Professor ved Norges Handelshøgskole (NHH) i Bergen, Odd Nordhaug, er blant de som har tatt offentlig til orde i debatten om Røkke og Aker Kværners engasjement på Guantanamo. Han underviser bl.a. om etikk i forhold til internasjonal handel og forretningsvirksomhet, som i følge Norderhaug fører til mange givende diskusjoner blant engasjerte studenter. Men, han er også urolig og skriver i et innlegg i Dagbladet bl.a. (les hele her):

"Samtidig ser jeg at Kjell Inge Røkke blant mine norske studenter er en stor helt. En korrupsjonsdømt person og en mann som har lange fingre inn i Guantanamo-basen med dens torturvirksomhet, er en superhelt blant dagens studenter. Er vi dømt til å feile i etikkundervisningen når vi har med sånne «rollemodeller» å gjøre? Alt tyder dessverre på det."

Norderhaug ble i ettertid kontaktet av Aker Kværner, som gjorde oppmerksom på at Røkke har anket korrupsjonsdommen. Forøvirg er Norderhaug ikke imponert over Aker Kværners "behendige kamuflasjeretorikk" (se nytt innlegg i Dagbladet her).

"Alliert marinebase"

I UDs årsrapport om Norges innsats for menneskerettigehetene 2004/2005 står det, under avsnittet om bedrifters samfunnsansvar (les mer her), bl.a.:

"Næringslivets samfunnsansvar (”Corporate Social Responsibility – CSR”) innebærer at økonomiske aktører tar hensyn til samfunnsmessige følger av sin virksomhet."

- Særlig er dette aktuelt i områder der de statlige strukturer er svake, slik tilfelle er i en del utviklingsland, heter det videre.

I det aktuelle tilfellet med Aker Kværners engasjement på Guantanamo dreier det seg imidlertid ikke om et utviklingsland, snarere tvert imot. Konsernsjef Inge K. Hansen formulerer det slik i sitt åpne brev om saken:

"Sannheten er altså at oppdraget har gått på helt ordinære og rimelig enkle arbeidsoppgaver på en alliert marinebase."

I UDs årsrapport blir bedrifters samfunnsansvar også knyttet til Norges omdømme:

"Norske selskapers opptreden internasjonalt er av stor betydning for Norges omdømme. Dette skaper behov for både samarbeid og grensedragninger mellom bedrifter og politiske myndigheter. Utvikling av det offentliges bidrag til dette samarbeidet er en prioritert oppgave for Regjeringen."

I denne aktuelle saken kan det være grunn til å spørre hva som veier tyngst, vårt omdømme i forhold til innsats for menneskerettighetene eller vårt omdømme som lojal NATO-alliert?

I sin kronikk i Dagbladet skriver utenlandssjefen i Norsk Folkehjelp, Liv Tørres:

"Skal Norge bevare sitt omdømme, kan vi ikke ofre menneskerettighetene på profitten og det politiske spillets alter".

Erling Borgens dokumentar, "Et lite stykke Norge", dreier seg nettopp om slike spørsmål, med kritisk søkelys på norsk våpenindustri og norske bidrag til krigen i Irak og "kampen mot terror". Blant de store aktørene som inngår i dokumentaren, sammen med norsk våpenindustri, er den amerikanske våpenprodusenten Lockheed Martin, som Norge for tiden forhandler med om innkjøp av nye jagerfly (se f.eks. Halle Jørn Hanssens kronikk i Morgenbladet 07.04.06: Norge, amerikansk vasallstat i 2006?). Lockheed Martins slagord er:

"Vi glemmer aldri hvem vi arbeider for".


Aktuelle lenker:

_____

Oppdateringer 2007:

Presseklipp 2007:

 • - En Kværner-dom kan få internasjonale følger, Stavanger Aftenblad 28.04.07
  Amnesty i Norge vil ha nye nasjonale retningslinjer for hvordan norske selskap skal operere i utlandet for å sikre at menneskerettighetene blir respektert.
 • Norsk medvirkning på Guantánamo, Lederkommentar i Morgenbladet 12.01.07
  Amnesty Norge ba i går Riksadvokaten om å innlede etterforskning av selskapet Aker Kværner for medvirkning til tortur på fangeleiren Guantánamo frem til våren 2006.
 • - Aker Kværner risikerer tortur-dom, VG 11.01.07
  Kjell Inge Røkkes Aker Kværner risikerer å bli dømt av norske domstoler for medvirkning til seksuelle overgrep og vold i fangeleiren Guantánamo Bay.
 • - Aker Kværner kan bli dømt for Guantanamo-oppdrag, Dagbladet.no 11.01.07
  Advokatfirmaet Stabell & Co har på oppdrag fra Amnesty International gjennomgått Aker Kværners arbeid på Guantanamo for å ta stilling til om selskapet kan holdes strafferetslig ansvarlig for noe de har gjort på basen. Konklusjonen er entydig - Aker Kværner risikerer en torturdom og foretaksstraff i en norsk rettssal.

______

Medieklipp: 

 • Røkke må svare om Guantanamo, Bergens Tidende 07.11.06
  Oslo-politiet har fått pålegg frå riksadvokaten om å innhente forklaring frå Aker Kværner om selskapet sitt engasjement på Guantanamo-basen.
 • Butikk uten etikkkommentar av Per Arne Solend i Dagbladet 13.08.06
  God etikk er dårlig butikk. Bare en ekte Peer Gynt kan si noe annet.  
 • Tar ikke selvkritikk, VG 05.08.06
  Kjell Inge Røkke synes han fortjener ros for å ha ryddet opp i sitt eget imperiums omstridte forretninger på Cuba.
 • Peer Gynt slår tilbake, Aftenposten 05.08.06
  Årets Peer Gynt stilte sommerbrun i ny romsdalsbunad. Lastet med power points om Guantanamo Bay.
 • - Visjonær og langsiktig, Aftenposten 05.08.06
  - Røkke er en visjonær og langsiktig næringslivsleder. Derfor stemte jeg på ham.
 • Peer Gynt - en hederstittel?, debatt av Odd Nordhaug, Aftenposten 04.08.06
  I Aftenposten 1. august og i Bergens Tidende 2. august skriver lederne for aksjeselskapet Peer Gynt et innlegg under den jublende overskriften "Årets Peer Gynt - en hederstittel!"
 • Årets Peer Gynt - en hederstittel, Kommentar av Gunnar T. Stenseng og Bjarne Slapgard i Aftenposten 01.08.06
  Peer Gynt-statuetten gis ikke til slabbedasker, kvinnebedårere og drømmere lik Peer Gynt selv. I statuttene står det: "Statuetten deles ut til personer eller institusjoner som har markert seg på en positiv måte på det samfunnsnyttige plan, og som har gjort Norge kjent i utlandet."  
 • Guantánamo og Aker Kværner, debatt av Ivar Johansen i Dagbladet 13.07.06
  Nasjonale domstoler har universell jurisdiksjon når det gjelder folkemord, forbrytelser mot menneskeheten, krigsforbrytelser og tortur, og Norge har som følge av internasjonale konvensjoner plikt til å etterforske krigsforbrytelser. Jeg har derfor bedt Riksadvokaten se på saken, i dette perspektiv. 
 • "Attraktive" Aker, debatt av Terje Kronen (ForUM) i Aftenposten 12.07.06
  I følge Aftenposten 18.6. er Aker et av selskapene der studentene helst vil jobbe. Samtidig legger de økt vekt på etikk, miljø og samfunnsansvar ved valg av arbeidsgiver. Hvordan kan dette henge sammen?
 • Vår egen store Peer Gynt, kommentar av Jannicke Willoch i Aftenposten 12.07.06
  Kan noen være bedre skikket til å få Peer Gynt-statuetten enn Kjell Inge Røkke? 
 • Peer Gynt og Kjell Inge Røkke, lederkommentar i Nationen 08.07.06
  Det er uklart hvor stor rolle et av Røkkes selskaper spiller i forbindelse med Guantanamo. Men nettopp nå får denne rettsløshetens og skammens fangeleir ekstra stor internasjonal oppmerksomhet. Da burde man vært særdeles forsiktig med å hylle en som muligens er involvert her som Norges-ambassadør. Også på dette punktet har stortingspolitikerne vært bevisstløse.  
 • Stortinget og RøkkeDebatt av Fredrik S. Heffermehl i Dagbladet 06.07.06
  På Guantanamo har det skjedd grove brudd på krigens folkerett som Norge i internasjonale traktater har påtatt seg å rettsforfølge. Synes Rudihagen det er i orden at Stortinget, ved sitt klapp på skulderen, kan tas til inntekt for det stikk motsatte, nemlig at forbrytelser og krigens folkerett ikke er så viktig? 
 • Profet i eget land, Kommentar av Marie Simonsen i Dagbladet 01.07.06
  Ved å gi prisen til Røkke, gir Stortinget ham også legitimitet, hevder kritikerne. Og kanskje er det grunn til å spørre hvorfor Stortinget skal låne sin tyngde og troverdighet til et kommersielt arrangement. Men hvem som gir legitimitet til hvem, er mer usikkert.
 • Den siste Peer?, lederkommentar i Gudbrandsdølen Dagningen 29.06.06
  Debatten utløst av årets tildeling avslører at prisen i sin nåværende form lever på overtid. Hemmeligholdet rundt nominasjon, avstemning og opptelling, bidrar også til å svekke arrangørenes troverdighet.
 • «Hårreisende at Røkke får hedersprisen», Dagbladet 27.06.06 
  - Aker Kværners engasjement på Guantanamo er også alvorlig. At stortingsrepresentantene gir Røkke prisen i år betyr at de ser lett på dette. Hva slags signal er det å sende fra lovgivende myndighet?
 • Grunnlovsstridig heder til Røkke, debatt av Fredrik S. Heffermehl i Bergens Tidende 22.06.06
  Med vedtaket om å hedre Kjell Inge Røkke som «Årets Peer Gynt» har en tradisjon stortingsrepresentantene har vært med på hvert år siden 1975 kommet i søkelyset.
 • Det sorte hullet Guantanamo, Ny Tid 02.06.06
  I verdens første interneringsleir for hiv-smittede ble haitianere på flukt stuet sammen bak piggtråd. Ti år etter valgte USA basen som fengsel for terrormistenkte. Fra 1991 til 1994 ble Guantanamo brukt til å internere karibiske båt-flyktninger, blant dem hiv-positive haitianere. Aker Kværners datterselskap har hatt oppdrag på Guantanamo-basen siden 1993.  
 • Et lite hjul i maskineriet, Kommentar av Paul Leer-Salvesen i Dagbladet 21.05.06
  Erling Borgens film «Et lite stykke Norge» reiser spørsmål som har stått høyt på den etiske dagsorden siden rettsoppgjøret etter 2. verdenskrig: Er det etisk holdbart å forsvare en handling med at aktøren «bare er et lite hjul i maskineriet» og at han dermed ikke er ansvarlig for handlingens resultat? 
 • FNs torturkommisjon: Guantanamo bør stenges, Aftenposten (NTB-Reuters) 20.05.06
  USA bør stenge Guantanamo-fengselet på Cuba og "hemmelige fengsler" i utlandet, sier FNs torturkommisjon.
 • Et nødvendig stykke Norge, Kommentar av Mode Steinkjer i Dagsavisen 10.05.06
  «Et lite stykke Norge» er et eksempel på at filmens meningsinnhold og det journalistiske faktagrunnlag er viktigere enn formen og utførelsen, og det ville vært et tap for flere enn Borgen og støttespillerne Fritt Ord og Norsk Filmfond om filmen ikke hadde blitt vist.
 • Kværner snakket med TV 2, ikke med Borgen, Aftenposten (NTB) 10.05.06
  Representanter for Aker Kværner ville ikke uttale seg i Erling Borgens film om sine oppdrag i forbindelse med byggingen av Guantanamo-basen på Cuba, men de stilte villig opp for TV 2 etter at fjernsynskanalen hadde vist filmen.
 • Et lite stykke besvær, Debatt av Fredrik S. Heffermehl i Aftenposten 20.04.06
  I TV 2-sjef Kåre Valebrokks tekst for palmesøndagen får vi vite mye om hvordan han og kollega Johnny Bernander i NRK opplever "besværet" rundt Erling Borgens dokumentar om Norge som krigsnasjon. Men, må man spørre seg, hvor mye forstår Valebrokk av temer som ytringsfrihet og makt, samt den samfunnskritiske dokumentarens kår og betydning? 
 • Røkke: - Amnesty set familien min i fare, Bergens Tidende 08.04.06
  Milliardæren Kjell Inge Røkke er i harnisk over kritikken mot Aker Kværner sitt engasjement på Guantanamo-basen. Onsdag kveld ringde han generalsekretæren i Amnesty privat.
 • Røkke rasende på Amnesty, Dagens Næringsliv (NTB) 08.04.06
  Forretningsmannen Kjell Inge Røkke er i harnisk etter at Amnesty i Norge har kritisert Aker Kværners engasjement på Guantanamo-basen.
 • Etikk, butikk og politikk, kommentar av Liv Tørres i Dagbladet 08.04.06
  Etikk har blitt butikk, men ikke minst politikk i internasjonale markeder. Soria Moria-erklæringen sier at kampen for menneskerettigheter skal være en hovedoppgave for regjeringen. Hvor er politikerne?
 • Ukritisk prisutdeling, Debatt av Ove Røsbak i Aftenposten 07.04.06
  Stortingsrepresentant Torstein Rudihagen (a), som har sittet i juryen, sier at de folkevalgte ikke har visst om dette med Røkke og Guantánamo før nå. Da har de fulgt elendig med.
 • Kværners retorikk, Debatt av Odd Nordhaug i Dagbladet 07.04.06
  Samtidig har Aker Kværner gjort meg oppmerksom på at de 3. april sendte ut en pressemelding. Teksten her er mildt sagt tåkeleggende når det gjelder konsernets forretninger på Guantanamo-basen. Her presiseres det for ordens skyld at selskapet «ikke har vært involvert i installasjon og vedlikehold av torturverktøy».
 • UD, NHO og LO refsar Kværner, Bergens Tidende 07.04.06
  Aker Kværner får kraftig på pukkelen for engasjementet sitt på militærbasen og fangeleiren Guantanamo. Saka gjeld medverknad til brot på menneskerettane.
 • Aker Kværners vedlikehold, Kommentar av Gunhild Ørstavik i Dagbladet 06.04.06
  Det er svært få som bestrider at det foregår grove menneskerettighetsbrudd på Guantanamobasen. Det gjorde heller ikke Aker Kværner da vi møttes for å diskutere den klagen Forum for utvikling og miljø (ForUM) la fram for det norske kontaktpunktet for OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper 20.juni i 2005.
 • -Pinlig at Røkke får Peer Gynt-pris, nrk.no 04.04.06
  - Det er flaut og pinlig at Kjell Inge Røkke blir årets Peer Gynt. Han burde aldri blitt valgt mener generalsekretær i Amnesty Petter Eide.
 • - Borgen nokså langt fra sannheten, Dagbladet 04.04.06
  Benytter insinuasjoner, halvsannheter og faktiske feil, skriver Aker Kværner i åpent brev.
 • Åpent brev om Erling Borgens film, åpent brev fra Inge K. Hansen i Aker Kværner, Dagbladet 04.04.06
  Les hva Aker Kværner skriver til filmskaperen.
 • Røkkes taushet, NRKs taushet, Debatt av Odd Norhaug i Dagbladet 04.04.06
  En korrupsjonsdømt person og en mann som har lange fingre inn i Guantanamo-basen med dens torturvirksomhet, er en superhelt blant dagens studenter. Er vi dømt til å feile i etikkundervisningen når vi har med sånne «rollemodeller» å gjøre? Alt tyder dessverre på det.
 • Aker Kværners medansvar på Guantánamo, kronikk av Petter Eide, Amnesty International Norge, Arild Hermstad, Framtiden i våre hender, Finn Erik Thoresen, Norsk Folkehjelp og Terje Kronen, Forum for utvikling og miljø i VG 26.03.06.
  OECDs kontaktpunkt, et klageorgan som er tilknyttet det norske Utenriksdepartementet, kom for kort tid siden med skarp kritikk av Aker Kværners virksomhet på Guantánamobasen.

Aktuelle nyhetssaker på rorg.no:


Søk:

Avansert søk

Sagt om bedrifters samfunnsansvar og årets Peer Gynt:


"Politikere krever at næringslivet skal vise etisk ansvar. Hittil har verken næringsliv eller politikere vist seg ansvaret bevisst."

Liv Tørres,
utenlandssjef i Norsk Folkehjelp i
kronikk i Dagbladet 08.04.06

"Amnesty International Norge (beklager) sterkt at stortingsrepresentantene har valgt forretningsmannen Kjell Inge Røkke til årets Peer Gynt. Selv om Kjell Inge Røkke er en usedvanlig suksessfull forretningsmann i Norge, burde det også være kjent for stortingsrepresentantene at Røkke er hovedaksjonær i selskapet Aker Kværner ASA, som de siste årene er blitt kritisert for sin omfattende virksomhet på den amerikanske militærbasen og fangeleiren Guantánamo Bay."

Amnesty International Norge
i
brev til stortingsrepresentantene 06.04.06

"Det er svært få som bestrider at det foregår grove menneskerettighetsbrudd på Guantanamobasen. Det gjorde heller ikke Aker Kværner da vi møttes for å diskutere den klagen Forum for utvikling og miljø (ForUM) la fram for det norske kontaktpunktet for OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper 20.juni i 2005."

Gunhild Ørstavik i ForUM
i
kommentar i Dagbladet 06.04.06

"Sannheten er altså at oppdraget har gått på helt ordinære og rimelig enkle arbeidsoppgaver på en alliert marinebase."

Konsernsjef Inge K. Hansen
i Aker Kværner ASA
i
åpent brev 04.04.06

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.