Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Stortinget vil ha helhetlig debatt om IMF og utviklingspolitikk

Et bredt flertall på Stortinget, alle unntatt Fremskrittspartiet, ber nå regjeringa vurdere hvordan Stortinget på best mulig måte kan bli invitert til å diskutere IMFs politikk overfor utviklingslandene som en del av en helhetlig utviklingspolitikk.
Fredag 01. juni 2007
Linker oppdatert: Tirsdag 12. juni 2007

Finansminister Kristin Halvorsen (SV)

- IMF hindrer tusenårsmålene, skrev Utviklingsfondets Christoffer Ringnes Klyve og Vegard Hole i en kronikk i Aftenposten i januar fjor og utdypet det slik (les mer her):

"Gjennom å påtvinge utviklingslandene sitt ekstremt sneversynte syn på makroøkonomi, utgjør Det internasjonale pengefondet (IMF) i dag snarere et hinder enn en støttespiller for de landene som ønsker å nå FNs tusenårsmål for utvikling."

Noen måneder senere forsikret Finansminister Kristin Halvorsen (SV), på spørsmål fra Anette Trettebergstuen (Ap), at "regjeringen vil føre en mer aktiv politikk når det gjelder IMF og Verdensbanken" (les mer her).

Virksomheten i IMF gis bred omtale i regjeringens kredittmelding 2006 (les mer her), som ble lagt fram for Stortinget i slutten av mars. Meldingen sier imidlertid lite konkret om hva regjeringa vil gjøre for å følge opp løftene i Soria Moria-erklæringen (les mer her).  

Dette vil nå Stortinget gjøre noe med, i følge innstillingen til kredittmeldinga, som ble lagt fram av Stortingets finanskomite i går (se Innst.S.nr.227 - 2006-2007). Et bredt flertall (alle unntatt FrP) vil ha en diskusjon om IMFs politikk overfor utviklingslandene som en del av en helhetlig politikk. Et flertall i komiteen (alle unntatt FrP og H) viser også til Soria Moria-erklæringen  og regjeringens kondisjonalitetskonferanse før jul (les mer her) og...

"...ber Regjeringa vurdere korleis arbeidet med å forhindre IMFs bruk av kondisjonalitet for tvangsprivatisering og liberalisering best kan styrkjast."

Flertallet tar også opp IMFs låneordning for de fattigste landene (PRGF - Poverty Reduction and Growth Facility). De viser til flere kritiske rapporter den senere tiden, bl.a. fra IMFs eget uavhengige evalueringskontor (les rapporten her) og Malan-rapporten, som har sett på forholdet mellom Verdensbanken og IMF (les mer her).  I innstillinga konkluderes det slik:

"Fleirtalet meiner Regjeringa bør vurdere å arbeide for at IMF gradvis avsluttar sitt direkte engasjement i langsiktig finansiering av utviklingsprogram som PRGF-ordninga og overlet denne aktiviteten til Verdsbanken."

Flertallets innstilling er her langt på vei i tråd med innspill fra ForUMs temagruppe om internasjonale finansieringsinstitusjoner og gjeld, som bl.a. anbefalte (les mer her):

"Finanskomiteen ber Finansdepartementet utdype overfor Stortinget hva som er Norges ståsted i forhold til det internasjonale pengefondet, og fondets rolle i utviklingsland, herunder spesielt vurdere om PRGF-ordningen bør legges ned."

Full enighet var det imidlertid ikke på Stortinget. Fremskrittspartiets medlemmer i Stortingets finanskomité "viser til at kapitalisme og det frie marked er utvilsomt det redskap som har løftet flest mennesker ut av fattigdommen" og presiserer i en egen merknad bl.a.:

"Disse medlemmer deler derfor ikke flertallets frykt for IMFs krav overfor utviklingsland om liberalisering og privatisering, når vi vet at dette vil være avgjørende for en rekke utviklingsland for å komme ut av den situasjonen de befinner seg i."


Aktuelle lenker:

Eldre relevante saker på rorg.no:

For ytterligere bakgrunnsinformasjon om IMF, se:


Søk:

Avansert søk

Sagt om IMF i Stortingets debatt 11. juni:


Jeg har registrert at flertallet i komiteen også har brukt mye merknadsplass til omtale knyttet til Det internasjonale valutafondet, IMF.  Fremskrittspartiet har heller ikke en nesegrus beundring for alle forhold knyttet til IMF, og vi har også i merknadsform kommentert det. Men når det gjelder flertallets til dels klare avstandtagen til IMFs krav til utviklingsland om liberalisering og privatisering, deler ikke Fremskrittspartiet denne frykten.

Kapitalisme og det frie marked er utvilsomt det redskap som har løftet flest mennesker ut av fattigdommen. Derfor mener vi at en del av de krav og henstillinger som Valutafondet kommer med, absolutt er på sin plass.

Ulf Leirstein (FrP)

De siste sekundene vil jeg bruke på en av de tingene som jeg synes er positivt med det arbeidet som har vært gjort i storting og regjering de siste årene i forhold til Det internasjonale pengefondet. Finanskomiteen har vært og besøkt Pengefondet. Vi har fått høre kritiske røster til en del av Pengefondets arbeid. De siste dokumentasjonene som både Regjeringen og andre har lagt fram, følger vi opp, og vi ber Regjeringen følge det videre opp. Det tror vi det kan komme mye godt ut av for verdens fattige land.

Heikki Holmås (SV)

Avslutningsvis har jeg lyst til å gi ros til Regjeringen for det arbeidet de har gjort i forbindelse med Verdensbanken og IMF. Jeg viser bl.a. til den kondisjonalitetskonferansen som ble holdt forrige høst. Da vi hørte utviklingsministerens redegjørelse her på fredag, var han svært positiv til de resultater som nå ser ut til å kunne vise seg når det gjelder Verdensbankens langt mindre krasse krav i så måte. Spørsmålet er også om dette etter hvert overføres til IMF. Som finansministeren ser av flertallets merknader, er det også en antydning fra flertallet om at kanskje IMF bør overføre noen flere av sine oppgaver til Verdensbanken og heller konsentrere seg mer om makroøkonomisk rådgivning. Det kunne vært interessant å høre hva finansministeren sier til det.

Hans Olav Syversen (KrF)

Norge har ved sin deltakelse i IMF et ansvar for å medvirke til å dempe den enøyde fokuseringa på denne fri flyt-ideologien. Det er derfor svært positivt at alle partier, minus Høyre og Fremskrittspartiet, i innstillinga sier at Norge må arbeide for å forhindre at IMF skal bruke kondisjonalitet for tvangsprivatisering og liberalisering. Det er viktig å følge opp på dette punktet – enda viktigere i tida som kommer.

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Så er jeg også glad for den interessen som er rundt IMF og videre utvikling av IMF, og som kommer til uttrykk i komiteens innstilling.

Finansminister Kristin Halvorsen (SV)

IMF bør altså ikke lenger blande seg opp i om og i hvor stor grad medlemslandene skal liberalisere og privatisere, for det er uheldig at demokratiske land tvinges til å gjennomføre privatisering av internasjonale institusjoner som i utgangspunktet har en annen oppgave, nemlig å stabilisere pengepolitikken. I stedet bør IMF hjelpe mange fattige land med fagøkonomisk assistanse, slik at kunnskap om pengepolitikken kan brukes til økonomisk utvikling for de landene som har så mange millioner fattige, og som trenger en bedre framtid. Det er den beste form for bistand som IMF kan gi, i tillegg til kjerneområdene jeg tidligere har nevnt, og som de selvfølgelig fortsatt må skjøtte.

Marianne Aasen Agdestein (Ap)

Jeg vil derfor poengtere viktigheten av at Stortinget inviteres til å diskutere IMFs politikk overfor utviklingslandene i sammenheng med bistandspolitikken og andre politikkområder som til sammen utgjør det internasjonale press for å markedsrette sårbare sektorer og redusere det politiske handlerommet i utviklingsland. Soria Moria-erklæringens formulering om kondisjonalitet er at «Norsk bistand skal ikke gå til program som stiller krav om liberalisering og privatisering.» Derfor er det viktig at Regjeringen orienterer Stortinget om hvordan arbeidet med å forhindre IMFs bruk av kondisjonalitet for å fremme privatisering og liberalisering best kan motvirkes, bl.a. gjennom effektiv bruk av styrerepresentasjon og gjennom å holde tilbake eller avslutte finansiering til program der IMFs kondisjonalitetskrav brukes.

Alf Ivar Samuelsen (Sp)

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.