Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Parliament Watch:

Arbeiderpartiet om u-landsgjeld

Linker oppdatert: Mandag 10. oktober 2005

Utdrag fra sentrale kilder:

Arbeiderpartiet vil avvikle norsk utestående gjeld med fattige land og være pådriver for å få de store kreditorlandene med på dette. En slik avvikling bør knyttes til krav om fattigdomsreduksjon og demokratireformer i mottakerlandene. Bidrag til gjeldslette må ikke føre til en tilsvarende reduksjon i bistanden. FN må utrede kriterier for hva som kan karakteriseres som illegitim gjeld, og slik gjeld må slettes. Norge skal være en aktiv alliansebygger i internasjonale fora om flernasjonale gjeldsspørsmål.

Arbeiderpartiet vil:

  • at utviklingsstrategiene til Verdensbanken og Pengefondet må gjennomgås på nytt, og fattigdomsstrategier må formes og forankres i det enkelte utviklingsland.

I Aps program 2001-2005 står det bl.a. at:

"Gjeldsproblemet for de fattige landene er utålelig. Det bidrar til å opprettholde fattigdom og avmakt. Det haster med en gjeldslette som frigjør landenes ressurser til investeringer i utvikling. Norge har besluttet ensidig 100 prosent gjeldslette for de fattigste og mest gjeldstyngete landene. Arbeiderpartiet vil bruke gjeldsplanen raskt og optimalt for 100 prosent avvikling av norsk utestående gjeld med fattige land og være pådriver for å få de store kreditorlandene med. Norge skal være en aktiv alliansebygger i internasjonale fora om flernasjonale gjeldsspørsmål og finansiering av gjeldslette. Avviklingen av gjeld bør kobles til krav om demokratireformer i mottakerlandene."

"Komiteen har særlig merket seg gjennomgangen av strukturtilpasningsprogrammene og den konsekvens en har tatt av både erfaringene og den kritikken som disse programmene har forårsaket. Komiteen støtter den langsiktige linjen som har vært ført av Norge og de nordiske land for å endre bankens strategier og policy på dette området, og vil understreke viktigheten av prosessene rundt nasjonale strategier for utvikling (PRSP), fattigdomsreduksjon og gjeldsletteinitiativet HIPC, hvor det må legges avgjørende vekt på å øke de offentlige utgiftene til helse, utdanning og andre formål spesielt innrettet mot de fattigste. Verdensbanken er ledende i arbeidet med å utvikle evalueringsmetoder for måloppnåelse og det nødvendige verktøy for å gjennomføre slikt arbeid. Ved fremtidige rapporteringer av denne art, imøteser komiteen spesielt tilbakemelding om erfaringene med PSIA (Poverty and Social Impact Analysis) og de konsekvensene disse får for bankens videre arbeid."

"Andre saker Attac har engasjert seg i, er gjeldssletting og fjerning av skatteparadiser. Dette er også viktige saker for Arbeiderpartiet. Norge har besluttet ensidig 100 prosent gjeldssletting for de fattigste og mest gjeldstyngede landene. Vi skal også være en pådriver for å få de store kreditorlandene med på dette."

Kilder Ap - u-landsgjeld:

2003:

  • 5. februar: Merknader i Innst.S.nr.119 (2002-2003)
    I
    nnstilling fra utenrikskomiteen om samtykke til at Norge deltar i den 13. kapitalpåfylling av Det internasjonale utviklingsfondet (IDA) - Del II Generelt om Verdensbanken og Norges rolle i dens styrende organer og virksomhet

2001:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.