Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Parliament Watch:

Arbeiderpartiet om bistand

Linker oppdatert: Mandag 10. oktober 2005

Utdrag fra sentrale kilder:

  • I partiprogrammet

I Aps program 2005-2009 står det bl.a. at:

Arbeiderpartiet vil:

  • at den norske bistanden skal være minst 1 prosent av BNI. Arbeiderpartiets mål er en betydelig opptrapping av norsk bistand.
  • ha en bistand som har rom til å bygge opp under den norske fredsinnsatsen i konfliktområder.
  • at norsk bistand i økt grad bidrar til demokratiutvikling og til å skape arbeidsplasser.
  • satse mer på bistand som bygger opp under handel og utvikling av kompetansebasert næringsliv.
  • at utviklingsstrategiene til Verdensbanken og Pengefondet må gjennomgås på nytt, og fattigdomsstrategier må formes og forankres i det enkelte utviklingsland.
  • at Norge skal bidra med både penger og fagkunnskap for å sikre at alle barn blir vaksinert og får et grunnleggende helsetilbud.
  • arbeide for å etablere en felles internasjonal evaluering av bistandsinnsats.
  • gjennomgå reglene for hvilke land som kan motta såkalt ODA-godkjent bistand.
  • styrke norsk innsats for å sikre de fattigste rent vann og tilfredsstillende sanitærforhold.


I Aps program 2001-2005 står det bl.a. at:

"Bistand kan aldri alene løse fattigdomsproblemene i verden. Men det er et nødvendig tillegg til andre virkemidler for at land skal kunne ta eget ansvar, både i forhold til egen befolkning og til globale fellesoppgaver. Arbeiderpartiet vil holde fast ved målet om at Norge skal trappe opp vår ODA-baserte (Official Development Aid) bistand til en prosent av bruttonasjonalinntekten i løpet av stortingsperioden.

Vi vil åpne for at en betydelig andel av veksten i bistandsbudsjettet øremerkes for tiltak i fattige land i Øst- og Sentral- Europa, Russland og andre land i det tidligere Sovjetunionen, og vi vil arbeide for en omlegging av de internasjonale reglene for hvilke land som kan motta såkalt ODA-godkjent bistand.

Arbeiderpartiet ønsker mottakeransvar og resultatorientering i bistanden, der fokus rettes mot landenes egne utviklingsmål. Vi vil fortsatt opprettholde langsiktig partnerskap for utvikling mellom Norge og noen enkeltland og bruke det flernasjonale systemet optimalt. Vi ønsker økt satsing på multilateral bistand blant annet gjennom UNDP. Vi ønsker også å vurdere mer regional tilnærming til bistanden."

"Disse medlemmer har merket seg at bevilgningen til ODA-godkjent bistand for 2003 er på 14,4 mrd. kroner og at dette utgjør 0,93 % av BNI. Disse medlemmer slutter seg til rammen for denne delen av budsjettet.

       Når det gjelder innretningen på bistandsbudsjettet, har disse medlemmer merket seg at de utvalgte tematiske satsingsområdene i 2003-budsjettet er utdanning, helse, bekjempelse av hiv/aids, likestilling og kvinners rettigheter, godt styresett, handel og næringsutvikling, oppfølging av toppmøtet i Johannesburg, fredsbygging og humanitær bistand. Disse medlemmer viser til at dette langt på vei er en videreføring av tidligere regjeringers prioriterte områder. Disse medlemmer viser her til komiteens merknad om budsjettstrukturen. Disse medlemmer vil for øvrig komme tilbake til de mer overordnede vurderinger i forbindelse med statsrådens redegjørelse om utviklingspolitikken neste år."

I debatten om statsministerens redegjørelse om toppmøtet i Johannesburg, 5. november 2002 sa Aps Jens Stoltenberg bl.a.:

"Derfor mener Arbeiderpartiet at i tillegg til at Norge skal være i første rekke når det gjelder å øke bistanden, og at vi skal ha press på andre land for å øke sin bistand, må vi ikke avvise, men tvert imot hilse velkommen at f.eks. Frankrike tar til orde for at man bør arbeide for å få til ulike former for globale finansieringsmekanismer av FN, av kampen mot fattigdom, av kampen for en bærekraftig utvikling."

I debatten om utviklingsministerens redegjørelse om utviklingspolitikk, 6. mai 2002, sa Aps Thorbjørn Jagland bl.a.:

"Vi er alle også i økende grad blitt klar over hvordan korrupsjon og vanstyre er et stort stengsel for å få til utvikling. Forrige regjering varslet en gjennomgang av hovedsamarbeidsland med henblikk på hvordan vi kan bidra til bedre styresett. Utviklingsministeren definerte en rekke kriterier i sin redegjørelse som jeg for min del er enig i. Jeg vil legge til at jeg tror at ansvarlig ressursforvaltning og likestilling mellom menn og kvinner også er svært viktige kriterier i det arbeidet som nå skal gjøres."

"Norge og mange andre land har lagt om bistanden slik at regjeringene i mottagerlandene kunne bli mer involverte og ansvarliggjorte. Hundrevis av prosjekter fra utallige velmenende giverland som ikke klarte å samordne seg, skapte såkalt "giveravhengighet". Vi klarte å skape "øyer av godhet" midt i elendigheten. Vannprosjekter kom, og skoler ble bygget. Men det skapte ingen forskjell for andre enn for de få som nøt godt av støtten. Imens brøt korrupsjonen ned samfunnet.

Nå har norsk bistandspolitikk som hovedmål å bygge opp gode styresett, bekjempe korrupsjon og støtte menneskerettighetene. Dette er bra. Men klarer vi å følge opp? Klarer vi å bruke det våpen vi har - at vi gir støtte - til å være et våkent øye?"

Til Dagsavisen 31. oktober 2003 (se «Det er bare er en krig vi vil delta i, og det er krigen mot fattigdom») sa Aps Jens Stoltenberg bl.a.:

 

- Norge er på topp i verden når det gjelder bistand. Men det skulle også bare mangle. Vi burde fortsatt øke vår bistand, både i rene kroner og i prosent av Brutto nasjonalinntekten (BNI), mener Stoltenberg.

Kilder Ap - bistand:

2003:

2002:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.