Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Parliament Watch:

Arbeiderpartiet om internasjonal skatt (Tobin tax o.l.)

Linker oppdatert: Mandag 10. oktober 2005

Utdrag fra sentrale kilder:

  • I partiprogrammet

I Aps program 2005-2009 står det bl.a.:

Det er i dag stor kontrast mellom det underfinansierte FN-systemet og den enorme rikdom som finnes i den globale private sektor. Arbeiderpartiet vil bidra til å innføre globale skatter som begrenser de negative virkningene av globaliseringen og som også kan bidra til å gi FN bedre muligheter til å fordele goder. Forslag som må vurderes er skatt på valutatransaksjoner, internasjonal skattlegging av flytrafikk, våpenhandel, CO2-utslipp og utnyttelse av ressurser på havbunnen. 

I Aps program 2001-2005 sto det bl.a. at:

"Det er et problem for FN at organisasjonen er helt avhengig av bidragene fra medlemslandene, samtidig som mange medlemsland er dårlige betalere. Dette svekker FNs evne til å arbeide effektivt, ikke minst når hurtig innsats kreves. Arbeiderpartiet går inn for at det innføres en avgift på internasjonale valutatransaksjoner som kan brukes til å gi FN et selvstendig inntektsgrunnlag, i tillegg til bidragene fra medlemslandene. Norge bør samarbeide med EU, Canada og andre som også støtter innføringen av en slik avgift."

"Større globale utfordringer gjør at globale styringsredskap må styrkes. Dersom FN på en mer effektiv måte skal sikre både fred og utvikling må FN få bedre muligheter for sitt arbeid.

Gjennom skatt på de uheldige sidene av globaliseringen , som for eksempel våpenhandel, valutaspekulasjon og bruk av globale naturressurser, kan FN få bedre muligheter til å fordele goder. Samtidig må vi skape en mer rettferdig verdenshandel og sterkere og mer demokratiske globale finansinstitusjoner.

Arbeiderpartiet vil:
- ha internasjonal skattelegging på våpenhandel, valutaspekulasjon og bruk av globale naturressurser."

"Det andre jeg vil nevne, er at under toppmøtet kom Frankrikes president, Jacques Chirac, med et utspill om å innføre solidaritetsskatt på rikdom som skapes av globalisering. Det er en idé som Arbeiderpartiet og sosialdemokrater verden over har støttet ved ulike anledninger, enten det gjelder en global skatt på våpenhandel, valutaspekulasjon, global ressursbruk eller andre former for globale skatter. Det er selvsagt krevende å få gjennomført denne typen virkemidler, men hvis man lykkes, vil selv små skattesatser kunne gi store internasjonale inntekter til å finansiere kampen mot fattigdom, til å finansiere kampen for en bærekraftig utvikling og til å kunne bygge et sterkere internasjonalt fellesskap. Derfor mener Arbeiderpartiet at i tillegg til at Norge skal være i første rekke når det gjelder å øke bistanden, og at vi skal ha press på andre land for å øke sin bistand, må vi ikke avvise, men tvert imot hilse velkommen at f.eks. Frankrike tar til orde for at man bør arbeide for å få til ulike former for globale finansieringsmekanismer av FN, av kampen mot fattigdom, av kampen for en bærekraftig utvikling. Dette er en idé som er omstridt, men den bør ha Norges støtte fordi det vil kunne gi et finansieringsgrunnlag for det viktige arbeidet vi driver internasjonalt. Det er nødvendig med mer penger. Derfor er en global solidaritetsskatt en idé som har Arbeiderpartiets støtte."

I debatten om norske initiativ for å motvirke skadelige effekter av internasjonal kapitalmobilitet, 28. mai 2001, sa Aps Torstein Rudihagen bl.a.:

"Ei global avgift på spekulative valutatransaksjonar, om den er riktig utforma, kan medverke til å fremme stabilitet i valutamarknaden og samtidig vere ei stor og viktig finansieringskjelde for FN og for å få bukt med fattigdomsutfordringa i verda. Men for å få ei slik valutaavgift med den tilsikta verknaden er det mange føresetnader som må på plass. Her er mange utfordringar. Mellom anna må det vere stor tilslutning internasjonalt til å innføre ei slik avgift. Skal det vere realistisk, må aktørar som USA og EU støtte opp om dette. Ei slik avgift må i tilfelle bli innført i alle land av eit visst omfang, òg i land utanom OECD. Ein samrøystes komite seier da òg i innstillinga at ein ser det som uaktuelt for Noreg å innføre ei slik avgift på einsidig basis."

- Jeg mener vi må innføre en ny global skatt, som skal finansiere FN-systemet. En forutsigbar skatt som alle må betale, og ikke som i dag en kontingent som mange land lett hopper bukk over. Den enkleste formen for skattlegging vil være Brandt-kommisjonens forslag om en omsetningsskatt på verdenshandelen. Eller vi kan få en CO2 skatt, som vil ha en dobbel effekt. Skatten faller i takt med reduksjonen av CO2-utslipp, sier Thorbjørn Jagland til Aftenposten.

I kronikk i Dagbladet 1. mars 2001 (se  Politikken må globaliseres!) skrev utenriksminister Thorbjørn Jagland bl.a.:

"En av Attacs hovedsaker er innføringen av en såkalt Tobin-skatt på internasjonale valutatransaksjoner. Det er ikke noe mål å hindre at kapital flytter seg over landegrensene, men utviklingen viser behovet for at det må etableres tiltak som regulerer dette. Tobin-skatt kan være ett slik forslag. Det kan bremse noen av de mest spekulative bevegelsene."

Kilder Ap - internasjonal skatt (Tobin tax o.l.):

2003:

2002:

2001:

 


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.