Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Parliament Watch:

Arbeiderpartiet om Verdensbanken og IMF

Linker oppdatert: Mandag 10. oktober 2005

Utdrag fra sentrale kilder:

I partiprogrammet

I Aps program 2005-2009 står det bl.a.:

Rettferdig fordeling forutsetter bedre global styring. Stater og folkevalgte organer har gitt fra seg makt til selskaper og institusjoner utenfor folkevalgt kontroll. For å fornye og forbedre demokratiet må de globale institusjoner utvikles til å bli mer representative, åpne, samordnende og effektive.

Arbeiderpartiet vil:

 • ha en omfattende styringsreform av FN. Det trengs en Verdenskommisjon for global styring for igjen å få satt de globale utfordringene øverst på den internasjonale dagsorden.
 • at FN etablerer et økonomisk og sosialt sikkerhetsråd.
 • at Det internasjonale pengefond og Verdensbanken underordnes vedtakene i et økonomisk og sosialt sikkerhetsråd i FN.
 • styrke utviklingslandenes innflytelse i Verdensbanken og Pengefondet for å få større åpenhet og mer demokratisk deltakelse i beslutningsprosessen.

Arbeiderpartiet vil:

 • at utviklingsstrategiene til Verdensbanken og Pengefondet må gjennomgås på nytt, og fattigdomsstrategier må formes og forankres i det enkelte utviklingsland.

Arbeiderpartiet vil:

 • at FN, Verdensbanken, Pengefondet og regionale utviklingsbanker samarbeider for jobbskaping i sør, og at WTO legger til rette for dette.
  styrke fagbevegelsen både på nasjonalt, regionalt og globalt plan.

I Aps program 2001-2005 sto det bl.a. at:

"Verdensbanken og de regionale utviklingsbankene må ha som sitt primære formål å bidra til redusert fattigdom i verden. Det internasjonale valutafondets (IMF) hovedrolle er å overvåke det internasjonale valutasystem, og det skal bistå sine medlemsland ved alvorlige betalingsbalansevansker. Arbeiderpartiet vil gjennomgå disse institusjonene med tanke på å gi folk i utviklingslandene større innflytelse. Vi er imot tiltak disse institusjonene setter i verk som innebærer økte avgifter på helse og utdanning i utviklingslandene. Globaliseringen og den økte sårbarheten i det internasjonale økonomiske systemet stiller nye krav til disse finansinstitusjonene. Utviklingsbankene må videreutvikle sin pådriverfunksjon for en fattigdomsrettet økonomisk politikk. Dette må utvikles i et demokratisk basert styresett i mottakerlandene. "

I uttalelse fra landsmøtet

I uttalelse fra landsmøtet i Det norske arbeiderparti, 10. november 2002, står det bl.a.:

"Arbeiderpartiet vil:
- arbeide for sterkere, mer demokratiske og mer åpne globale finansinstitusjoner."

I Stortinget

Under debatten om Innst.S.nr.119 (2002-2003), 13.2.03 sa Aps Gunhild Øyangen bl.a.:

"I de senere årene har det framkommet til dels sterk kritikk av Verdensbanken. Særlig har det blitt stilt spørsmål ved om banken i stor nok grad har tatt hensyn til de fattige landene. Her mener vi at kritikken, i hvert fall til dels, har vært berettiget. Det er viktig å se kritisk på Verdensbanken, nettopp fordi den er verdens største utviklingsinstitusjon. Den setter på mange måter dagsorden i utviklingspolitikken. Den er en viktig premissleverandør når den gjennom sin långivning stiller politiske krav til landene.

       Når det er sagt, så mener jeg det er lite konstruktivt å være imot Verdensbanken som sådan. Vi må heller gå i dialog med banken og sammen arbeide for at reformer blir vellykket og at hovedmålet, fattigdomsreduksjon, i større grad kan bli oppfylt."

I Innst.S.nr.119 (2002-2003), 5. februar 2003 sluttet Ap seg til en flertallsmerknad der det bl.a. står:

"Flertallet viser til at Verdensbanken har fått større og utvidede oppgaver, og nettopp derfor er det viktig med en gjennomgang av Verdensbankens politikk, arbeidsmåter og dens rolle som aktør i utviklingspolitikken. Flertallet mener at omleggingen av politikken har vært positiv, men mener samtidig at det er viktig å iverksette ytterligere tiltak som sikrer at denne omleggingen gjenspeiles på alle nivåer av Verdensbankens virke. En utfordring har, slik flertallet ser det, vært å sikre demokratisk legitimitet både innad i organisasjonen, men også i forholdet mellom banken og låntakerne. Flertallet mener derfor at det er behov for tiltak med sikte på en ytterligere demokratisering av Verdensbankens virksomhet. Det bør arbeides videre med reformer i stemmerettssystemet slik at de fattige landene sikres bedre innflytelse. En bør også vurdere å øke antallet seter for utviklingslandene i bankens styre. Det må også sees på måten de store finansinstitusjonenes ledelse utpekes på. I tillegg må det støttes opp under tiltak som gjør at sammensetningen av Verdensbankens stab blir bredere, både i forhold til profesjonsbakgrunn, geografisk bakgrunn og kjønn."

Under debatten om utviklingsministerens redegjørelse om utviklingspolitikk, 8. mai 2001 sa Aps Inger Lise Husøy bl.a.:

"Hva visste dere? Hva gjorde dere? Hvorfor gjorde dere ikke mer? Dette var tre tankevekkende spørsmål som utviklingsministeren stilte i sin redegjørelse. Jeg kunne lagt til et fjerde: Hva har vi lært av feilene som ble begått? Og et femte: Hvem var det som ledet oss på gale veier, når utviklingsministeren mener at vi må ta selvkritikk?

       Vi bør bruke god tid på å finne de riktige svarene på f.eks hvorfor Verdensbanken og Pengefondet så lenge har fått ture fram som de har gjort i land etter land. Vi må nå få en skikkelig gjennomgang av de såkalte strukturtilpasningsprogrammene, hvilke konsekvenser de har hatt, og ta lærdom av det. Vi har altfor lenge gitt med den ene handa og tatt med den andre og lyttet for lite til dem det gjelder."

I Innst.S.nr.221 (2000-2001), 3. mai 2001 sluttet Ap seg til en flertallsmerknad der det bl.a. sto:

"Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Sosialistisk Venstreparti og representanten Steinar Bastesen, viser til behandlingen av St.prp.nr.56 (1997-1998) hvor en enstemmig finanskomité sluttet seg til at ordningen med å legge fram en egen Stortingsmelding om IMF annet hvert år ble avviklet. Flertallet legger til grunn at Regjeringen fortsetter å orienterer Stortinget om IMF-saker på en egnet måte, deriblant stemmegivning og norske synspunkter i viktige saker."

Annet:

På Aps nettsider (se Arbeiderpartiet-Mer fokus på demokrati i Verdensbanken) uttalte Gunhild Øyangen - i forbindelse med debatten om Innst.S.nr.119 (2002-2003), 13.2.03:

- Arbeiderpartiet mener det er viktig at Verdensbanken demokratiseres. Både banken selv og dets fohold til låntakerne bør være mer demokratisk. Fattigdomsreduksjon må være bankens hovedformål, og det må rettes kritisk blikk på bankens virke både i teori og praksis, sier Gunhild Øyangen.

I sitt Jaglandbrev 25.6.02 om SAPRIN skriver Thorbjørn Jagland bl.a.:

"Kritikken mot Verdensbanken er for meg et uttrykk for at vi ikke har vært flinke nok til å styrke de globale organene som tar seg av verdens interesser på en mer likeverdig måte – nemlig FN. Vi trenger et globalt politisk organ som er like mektig som det globaliserte markedet vi allerede befinner oss i. Et organ som kunne lagt retningslinjene også for Verdensbanken. FNs sikkerhetsråd behandler i dag bare spørsmål som angår krig og fred.

Nå må vi se på hvordan FN kan bli overvåker også for en rettferdig verdensøkonomi. De som gjør Verdensbanken til globaliseringens hovedproblem, bør derfor heller være ute og demonstrere for et sterkere FN. Eller i det minste for en sterk og demokratisk Verdensbank som ivaretar de fattige lands interesser. I stedet demonstrerer mange mot en Verdensbank som sådan. Nettopp fordi verden mangler sterke og demokratiske styringsorganer, utgjør globaliseringen et problem."

 

Kilder Ap - Verdensbanken/IMF: 

2003:

 • 28. oktober: Jagland vil ha global skatt, Aftenposten
  (internasjonale skatter | Handel/WTO)
 • 13. februar: Innlegg i debatten om Innst.S.nr.119 (2002-2003),
  Innstilling fra utenrikskomiteen om samtykke til at Norge deltar i den 13. kapitalpåfylling i Det internasjonale utviklingsfondet (IDA) - Del II Generelt om Verdensbanken og Norges rolle i dens styrende organer og virksomhet
 • 5. februar: Merknader i Innst.S.nr.119 (2002-2003)
  I
  nnstilling fra utenrikskomiteen om samtykke til at Norge deltar i den 13. kapitalpåfylling av Det internasjonale utviklingsfondet (IDA) - Del II Generelt om Verdensbanken og Norges rolle i dens styrende organer og virksomhet

2002:

2001:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.