Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Erna Solberg (H) til angrep på WTO-kritikere

– Sammenbrudd er det beste som kunne skje, skrev Utviklingsfondets Aksel Nærstad etter at WTO-forhandlingene brøt sammen i slutten av juli. I går skrev Erik S. Reinert det samme. Høyreleder Erna Solberg er ikke enig og blir særlig provosert av at Nærstad og andre framstiller WTO-sammenbruddet som en seier for de fattige.

Torsdag 14. august 2008
Linker oppdatert: Fredag 22. august 2008

Høyreleder Erna Solberg
Foto: CF Wesenberg/kolonihaven.no

Det er ikke noe nytt at debatten om Verdens handelsorganisasjon (WTO) gjenspeiler sterke interessemotsetninger og politiske/ideologisk skillelinjer (se f.eks. her). Denne gangen var det en offensiv høyreleder som benyttet anledningen etter sammenbruddet i Geneve sist måned (les mer her) til et angep på WTO-kritikere. I en kommentar i Dagbladet 6. august skrev Høyreleder Erna Solberg bl.a. (les mer her):

"En ny avtale vil være bedre enn ingen avtale, også for bøndene. Det er og naivt å tro at vi ikke kommer til å oppleve press for større bilateral åpenhet på landbruksvarer i de kommende årene. Det som er uforståelig og provoserende er når de samme, med blant annet Bjørn Egil Flø ved Norsk senter for bygdeforskning og Aksel Nærstad fra Utviklingsfondet forsøker å fremstille dette som en seier for de fattige!"

I en kronikk i Dagbladet igår ga siviløkonom og sosialøkonom Erik S. Reinert, som nylig ble omtalt på lederplass i Times of India (les mer her), uttrykk for samme hovedsyn som Nærstad og Flø og innledet slik (les mer her):

"Sammenbruddet i WTO-forhandlingene synes å ha framkalt allmenne sorgreaksjoner. For min del er jeg lykkelig over utfallet og innrømmer åpent at jeg sammen med en del andre lenge har arbeidet aktivt for at Doha-runden ikke skulle lykkes."

Solberg nøyde seg imidlertid ikke med å markere uenighet, men trakk også i tvil motstanderens motiver. Om synspunktene til Nærstad og Flø skrev hun i Dagbladet:

"Man må nesten spørre seg hva som er motivet for slike utspill, for et ønske om utvikling er det ikke."

I NRKs Dagsnytt 18 samme dag ba Nærstad om en beklagelse fra Solberg. Det fikk han ikke, men debatt fikk han (last ned her) - selv om NRKs debattleder måtte konkludere at "her får vi hverken beklagelse eller enighet i denne omgang". - Ernas avsporing, var tittelen på Nærstads replikk i Dagbladet sist helg, som han avsluttet slik (les mer her):

"Det er overraskende at Høyres leder mener det er usant at rike land har brukt tollbarrierer for å bygge opp sitt næringsliv. Den påstanden bør underbygges."

Og denne påstanden var én av flere "myter" Solberg pekte på i sin kommentar.

Kritikernes "myter"

- I Norge har en del kritiske røster fått en imponerende stor plass i debatten, mener Solberg i Dagbladet og hevder at "det kan synes som om noen på grunn av en annen agenda forsøker å røyklegge debatten ved å komme med påstander med lite hold i virkeligheten". Som eksempler på slike "myter" nevner hun:

 • Vestlige land har fått lov å bygge seg opp bak høye tollmurer før de har konkurrert på verdensmarkedet.
 • De rike landene forsøker å skaffe seg markedsadgang for så å konkurrere ut nasjonal produksjon i de fattige landene.
 • Det er globaliseringen som er den sterke drivkraften i endringer og nedleggelser.

Nye eller tapte muligheter?

Utviklingsfondets Aksel Nærstad og andre har i lang tid vært kritiske til den pågående forhandlingsrunden (Doha-runden) i Verdens handelsorganisasjon (WTO), til tross for at den kalles utviklingsrunden. - Kjør WTO i grøfta!, var f.eks. oppfordringen fra Focus on the Global South foran ministermøtet i Hong Kong i 2005 (les mer her). De forslagene som lå på bordet under forhandlingene i Geneve forrige måned endret i liten grad kritikernes holdning. Da Aksel Nærstad i Utviklingsfondet i en pressemelding 28. juli mente at "sammenbrudd er det det beste som kunne skje" begrunnet han det slik (les mer her):

"Selv med de beste av forslagene som lå på bordet på de mest omstridte punktene, ville nye WTO-avtaler for handel med landbruksvarer, fisk og industrivarer, ført til økt sult og fattigdom. De ville også ført til dramatisk forverring av mulighetene til å opprettholde et sterkt og bærekraftig norsk landbruk.  Det ville vært de store eksportorienterte selskapene som hadde tjent på nye avtaler nå."

Han utdypet sine synspunkter i en lengre kronikk i avisa Klassekampen denne uka (les mer her).

I en kronikk i Dagbladet forrige uke argumenterte Nærstad for at sammebruddet i Geneve "gir nye muligheter" og innledet slik (les mer her):

"Sammenbruddet i forhandlingene i Verdens handelsorganisasjon (WTO) bør danne grunnlag for nytenkning i handelspolitikken. Matkrise, klimakrise og finanskrisa viser med all mulig tydelighet at det er behov for en ny politisk kurs. Det er også all grunn til å reflektere over hvorfor WTO-forhandlingene de siste åra har brutt sammen igjen og igjen."

I gårsdagens kronikk trakk Erik S. Reinert en lignende konklusjon (les mer her):

"Et lappverk av hestehandler basert på et så usunt grunnlag ville blitt en dårlig grunnlov for verdenshandelen. En avtale om noen få år vil gi verdens fattige land, og på sikt dermed også oss, en langt bedre avtale enn den de ville fått nå."

- En ny avtale vil være bedre enn ingen avtale, mener imidlertid Erna Solberg. Selv om hun erkjenner at det foreliggende utkastet "var langt fra alt en kunne ønske seg", så mener hun det  var "ett betydelig skritt fremover". Samme dag som Solbergs angrep kom i Dagbladet (les mer her) oppsummerte hun sitt syn slik på egen blogg (les mer her):

"En ny WTO-avtale ville gitt utviklingslandene bedre adgang til våre markeder, den ville begrenset eksportsubsidier som dumper  priser på landbruksprodukter og svekker lokal landbruksproduksjon. Den kunne gitt ett bedre internasjonalt regelverk."

Frihandel og "emissæren Sachs"

Vurderingene av WTO og resultatene av WTO-forhandlingene henger nøye samme med de ulike aktørenes interesser og synet på frihandel. Til avisa Klassekampen uttalte Erik S. Reinert - for fire år siden - bl.a. (les mer her):

"Frihandel mellom fattige og rike land fører ikkje til utjamning. Dette er det fundamentale poenget i debatten om fattigdom og utvikling."

På dette grunnlaget leverte han noen måneder senere et kraftig angrep på Harvard-økonomen Jeffrey Sachs, som da la fram sine forslag til oppfølging av FNs tusenårsmål (les mer her). Sachs står fortsatt sentralt i internasjonal utviklingsdebatt og ble i sommer gjenstand for kritisk omtale i en kronikk av Bjørn Egil Flø i Dagens Næringsliv. Med tittelen "emissæren Sachs" skrev Flø bl.a. (les mer her):

"Skal dei fattige landa greie å utvikle ei sunn landbruksnæring som kan bidra til sosial likskap og rettferd, bør dei halde seg langt unna utvikling av frihandel og agribusiness og eventuelt andre råd økonomen Jeffrey Sachs og vennane hans komer med."

- Nå bør det tas initiativ til å bygge opp et helt annet internasjonalt regelverk for handel, mener Aksel Nærstad og utdyper det slik (les mer her):

"WTO-avtalene ble framforhandlet i perioden 1986-1994. Det var nyliberalismens glansperiode, bl.a. med Ronald Reagan som president i USA og Margareth Teacher som statsminister i England. Frihandel var ”det eneste alternativet”, alt skulle bli varer på et marked der de sterkeste skulle vinne."

Erna Solberg er ikke enig og skriver bl.a. (les mer her):

"Hvorfor er det slik at ingen seriøse utviklingsforskere sier at løsningen på matkrisen er mer proteksjon, med høye tollmurer og høye subsidier? Jo fordi det er subsidier og høye tollmurer i den vestlige verden som i stor grad er årsaken til matkrisen. Selv om frihandel har vært regelen i mange andre sektorer er det nettopp det motsatte som er tilfellet for landbruk. For hva er det Flø og Nærstad egentlig mener er alternativet til reduksjon av den skadelige proteksjonismen i landbruket? Jo mer statlig kontroll over distribusjon og fordeling. Kan Nærstad vise til et eneste tilfelle i historien hvor et fattig land har kommet seg ut av fattigdom og sult på denne måten? Nei, og det er nettopp derfor FN bruker utviklingsforsker Jeffrey Sachs når de forsøker å løse matkrisen."

Et utvalg nedsatt av Høyre framla i sommer sitt forslag til ny utviklingspolitikk for partiet, der en av fire hovedpillarer var (les mer her):

"Norge må stå for bedre markedsadgang og friere verdenshandel."

 - Løsningen er selvfølgelig ikke frihandel alene, men et system som hindrer eksport, hindrer i mange land også økt produksjon, skriver Solberg og befinner seg trolig innenfor den "felles virkelighetsforståelse" som Erik S. Reinert nå mener er "inne i en periode med usedvanlig raske endringer". Det er også grunnen til at han gleder seg over at WTO-forhandlingene strandet, noe han utdyper slik i sin kronikk (les mer her):

"Vi står mitt i et tideverv. Nyliberalismen vi fikk etter Berlinmurens fall er økonomisk og politisk mer ekstrem enn noe verden har sett siden 1840-åra, da David Ricardos økonomisk liberalisme nådde sitt høydepunkt. Aldri siden 1840-åra har troen på frihandel som den store utjevner av økonomisk vekst vært så sterk som den som hersket da Doha-rundene ble påbegynt i 2001."

Og på det grunnlaget er derfor også hans konklusjon det motsatte av Solbergs (les mer her):

"Et lappverk av hestehandler basert på et så usunt grunnlag ville blitt en dårlig grunnlov for verdenshandelen. En avtale om noen få år vil gi verdens fattige land, og på sikt dermed også oss, en langt bedre avtale enn den de ville fått nå."


Aktuelle lenker:

 • Til u-landenes beste?, kommentar av Magnus Bjørnsen i Ny Tid 22.08.08
  Høyre og Utviklingsfondet påberoper seg begge å tale utviklingslandenes sak. Men de har et forklaringsproblem. Den norske debatten etter WTO-sammenbruddet tidligere i sommer viser behovet for aktører som taler utviklingslandenes interesser i stedet for ideologiske posisjoner.
 • Smakløs jubel for WTO-kollapsen, Debatt av Vibeke H Madsen i Aftenposten 21.08.08
  Verdens handelsorganisasjon (WTO) er ikke i pakt med sin tid, hevder bondelagsleder Pål Haugstad i Aftenposten 9. august. Jeg grøsser med tanken på at han kan ha rett i at perioden med relativt stor frihandel og globale kjøreregler er forbi, og at økt proteksjonisme og "den sterkestes rett" i internasjonal handel tar over.
 • Håp om handel, Kommentar av Erling Røed Larsen i Aftenposten 19.08.08
  Sommerens tristeste nyhet var rapporten om sammenbruddet i WTO-forhandlingene om ny handelsavtale. Handel er en av de viktigste kanalene for at utviklingsland skal kunne eksportere seg til fremskritt.  
 • Hvorfor var WTO-utkastet dårlig?, Klassekampen 12.08.08
  Det er lite vurdering av fakta i diskusjonene om det var bra eller dårlig at forhandlingene om nye avtaler i Verdens handelsorganisasjon (WTO) brøyt sammen. Aksel Nærstad fulgte forhandlingene tett, og oppsummerer her hva avtaleutkastet faktisk inneholdt.
 • Tidsskifte for WTO, Kronikk av Erik S. Reinert i Dagbladet 13.08.08
  Sammenbruddet i WTO-forhandlingene synes å ha framkalt allmenne sorgreaksjoner. For min del er jeg lykkelig over utfallet og innrømmer åpent at jeg sammen med en del andre lenge har arbeidet aktivt for at Doha-runden ikke skulle lykkes.
 • Ernas avsporing, Debatt av Aksel Nærstad i Dagbladet 09.08.08
  Høyres leder, Erna Solberg, kommer med grove påstander i Dagbladet den 6. august. Beklageligvis forsøker Solberg å avspore en saklig debatt om innholdet i forhandlingene i Verdens handelsorganisasjon (WTO) ved å så tvil om mine og andres motiver.
 • WTO-skeptikere ØNSKER IKKE utvikling i fattige land, sier Erna Solberg - Solberg er kunnskapsløs, svarer Utviklingsfondet, Dagsnytt 18, nrk P2, 06.08.08
 • - Provoserende å kalle WTO-brudd en seier for fattige, kommentar av Erna Solberg (H) i Dagbladet 06.06.08
  Det som er uforståelig og provoserende er når de samme, med blant annet Bjørn Egil Flø ved Norsk senter for bygdeforskning og Aksel Nærstad fra Utviklingsfondet forsøker å fremstille dette som en seier for de fattige! Man må nesten spørre seg hva som er motivet for slike utspill, for et ønske om utvikling er det ikke.
 • WTO tap for alle -og særlig de fattige, Erna Solbergs blogg 06.08.08
 • WTO for utvikling, debatt av Elisabeth Walaas i Dagbladet 03.08.08
  Utviklingsfondets Aksel Nærstad er glad for WTO-sammenbruddet
  (Dagbladet 30.07) på utviklingslandenes vegne. Det samsvarer
  dårlig med at også u-landenes representanter beklager bruddet
  i forhandlingene.
 • Gir nye muligheter, Kronikk av Aksel Nærstad i Dagbladet 31.07.08
  Sammenbruddet i forhandlingene i Verdens handelsorganisasjon (WTO) bør danne grunnlag for nytenkning i handelspolitikken. Matkrise, klimakrise og finanskrisa viser med all mulig tydelighet at det er behov for en ny politisk kurs. Det er også all grunn til å reflektere over hvorfor WTO-forhandlingene de siste åra har brutt sammen igjen og igjen.
 • – Det beste som kunne skje, Dagens Næringsliv 29.07.08
  Sammenbruddet i WTO-forhandlingene var det beste som kunne skje, sier seniorrådgiver Aksel Nærstad i Utviklingsfondet.
 • – Sammenbrudd er det beste som kunne skje, pressemelding fra Utviklingsfondet/Handelkampanjen 28.07.08
  Tirsdag kveld ble det meldt om sammenbrudd i WTO-forhandlingene i Genève. – Sammenbrudd i WTO-forhandlingene er det beste som kunne skje, skriver Aksel Nærstad i Utviklingsfondet som har fulgt forhandlingene tett.
 • Emissæren Sachs, kronikk av Bjørn Egil Flø i Dagens Næringsliv 23.07.08
  Skal dei fattige landa greie å utvikle ei sunn landbruksnæring som kan bidra til sosial likskap og rettferd, bør dei halde seg langt unna utvikling av frihandel og agribusiness og eventuelt andre råd økonomen Jeffrey Sachs og vennane hans komer med.

Aktuelle nyhetssaker på rorg.no:


Søk:

Avansert søk

Regjeringens syn på WTO-bruddet:


- Jeg er skuffet over at det ikke var mulig å komme til enighet. Vi kom langt på veien mot en ny handelsavtale. Men på kritiske områder var avstanden mellom viktige land for stor. Nå er det viktig å ta vare på det som er oppnådd, og berede grunnen for å gjenoppta forhandlingene, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

- En ny WTO-avtale vil være til fordel for verdensøkonomien, for utviklingslandene og for Norge. Norge har bidratt aktivt i forhandlingene og vi har stått på gjennom ni døgn her i Genève for å komme frem til en avtale. Da er det skuffende å konstatere at innsatsen ikke førte helt til mål, sier utenriksministeren.

- Det var særlig spørsmålet om utviklingslandenes adgang til å iverksette beskyttelsestiltak ved kraftig økende landbruksimport som viste seg uløselig i innspurten. Eksportland ønsket å sette grenser for denne adgangen, og partene ble ikke enige om et kompromiss, som viser til at også andre spørsmål gjenstår å løse, sier Støre.

- Selv om det ikke ble full enighet i Genève er det viktig å ta vare på det som er oppnådd gjennom 7 års forhandlinger, ikke minst for utviklingslandene. For Norge med en åpen og utadvendt økonomi er det av stor betydning at det internasjonale handelssystemet fungerer og har tillit. Derfor vil Norge gjør det vi kan for å bidra til at forhandlingene om en ny WTO-avtale ikke blir skrinlangt, sier utenriksministeren.

- Det avtaleutkastet vi så konturene av ville ha ivaretatt norske interesser på en tilfredsstillende måte. Vi har arbeidet for en avtale på landbruksområdet som kan sikre et levedyktig landbruk i hele landet, og vi har kommet langt med å ivareta disse interessene i forhandlingene, sier Jonas Gahr Støre.

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk understreker at hovedprioriteten for Norge var å arbeide for langsiktige og gode rammebetingelser for å sikre aktivt landbruk i hele landet.

- Så langt forhandlingene kom, så vi konturene av en avtaletekst som ville ha gitt Norge tilstrekkelig armslag til å føre en god og aktiv landbrukspolitikk nasjonalt, sier Lars Peder Brekk.

- En ny WTO-avtale ville stilt landbruket og matindustrien overfor utfordringer. Samtidig ville det vært en fordel å kjenne rammene framover. Landbruket er en langsiktig næring som trenger gode og langsiktige rammer, sier Brekk.

Pressemelding fra UD 29.07.08

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.