Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Skatt, hemmelighold og åpenhet

Finansdepartementet har foreslått unntak fra advokaters taushetsplikt på skatte- og avgiftsområdet. Har dét noe med global utvikling og fattigdom å gjøre? Ja, mener stadig flere. Det dreier seg om skatt og hemmelighold og ikke minst om åpenhet. Denne uka lanserte PWYP (Publish What You Pay) rapporten "Taushet er gull" til støtte for regjeringens forlag, EU nærmet seg en historisk åpenhetslov og europeiske stormakter ble enige om automatisk utveksling av skatteinformasjon.

Torsdag 11. april 2013

- Det er på høy tid å innse at utviklingspolitikk ikke er et avgrenset politisk landskapsvernområde for spesielt interesserte, men den mest sentrale og ufrakommelige av alle politiske utfordringer i globaliseringens tidsalder, skrev tidligere stortingsrepresentant fra Høyre, Inge Lønning, i forordet til RORG-samarbeidets intervjusamling om "De borgerlige og utviklingsdebatten" sist sommer. PWYP Norges rapport "Taushet er gull" er er et eksempel på dette og det økende behovet for "å tenke globalt og handle lokalt" og utvikle en "samstemt politikk for utvikling".

Når det gjelder behovet for at også de rike betaler skatt er organisasjoner som Publish Wht You Pay (PWYP), Tax Justice Network (TJN) og Attac (som alle har deltatt i Finansdepartementets høring om forslaget for å begrense advokaters taushetsplikt) langt fra alene. I det internasjonale nyhetsmagasinet The Economist kunne vi nylig lese følgende:

"Sivilisasjonen vil bare fungere dersom de som nyter fordelene også er beredt til å betale sin del av kostnadene. Mennesker og selskaper som unndrar seg skatt blir derfor i beste fall upopulære, så det er ikke overraskende at når regjeringer og enkeltpersoner overalt strever med å betale sine regninger så øker angrepene på skatteparadiser og de som bruker dem."

Det rødgrønne regjeringen her hjemme kan trolig stille seg bak dette.

- Norske advokater gjemmer seg bak taushetsplikten og opererer som skatteparadiser, sa hvertfall statssekretær Roger Schjerva (SV) til Dagens Næringsliv 22. november i fjor da han varslet at regjeringen ville foreslå en ny lov som begrenser advokaters taushetsplikt. I sitt høringsnotat forklarte Finansdepartementet formålet med forslaget slik:

"Formålet med forslaget er å hindre at illojale skattytere og avgiftspliktige kan unngå skatte- og avgiftsmyndighetenes kontroll ved at pengeoverføringer går via konti tilhørende advokater og andre tredjeparter med lovbestemt taushetsplikt, eventuelt å oppbevare midler på konti tilhørende slike tredjeparter."

Generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen delte ikke Schjervas karakteristikk av advokatkontorer som "en ny type skatteparadiser" og var grunnleggende skeptisk til å begrense advokaters taushetsplikt "for å bekjempe et lite antall advokater som hjelper klienter å unndra penger fra beskatning". I en kronikk i Dagens Næringsliv 7. januar i år la hun fram Advokatforeningens alternative forslag og innledet slik:

"Skattemyndighetene hevder at advokatenes klientkontoer i noen tilfeller brukes til å skjule ulovlige pengetransaksjoner. Dette kan vi enkelt avdekke uten at advokatenes taushetsplikt går med i dragsuget."

- Det må stå som et paradoks for advokater og revisorer at mange av dem i dag mottar solide honorarer for å skjule sannheten, uttalte Frian Aarsnes i PWYP til Bergens Tidene i desember i fjor og tok til orde for å "bytte taushet med åpenhet".

Fristen for innspill til Finansdepartementets høring gikk ut denne uka og blant de som hadde sendt inn innspill var Tax Justice Network (TJN) Norge.

- Vi mener at Finansdepartementets høringsforslag setter en riktig grense for taushetsplikten, skriver Sigrid Klæboe Jacobsen i TJN Norge i sin blogg på skattebetaleren.no.

Har dette noe med utviklingspolitikk å gjøre? Ja, det er de fleste enige om, selv om det er ulike syn på hvordan akkurat denne saken bør håndteres.

Advokaters taushetsplikt og Det store bildet

I en kommentar med tittelen "svarte penger raner fellesskapet" i Dagens Næringsliv sist uke trakk utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås (SV) opp det store bildet:

"Korrupsjon og skatteunndragelser gir større ulikhet mellom fattig og rik. Fattige land tappes hvert år for enorme pengesummer. Nærmere 1000 milliarder dollar går ulovlig ut av utviklingsland, et beløp ti ganger størrelsen på all internasjonal bistand til fattige land. Disse pengene kunne finansiert skolegang og helsetilbud og forbedret livet til millioner av mennesker. Dette ranet bør norske myndigheter og norsk næringsliv samarbeide om å bekjempe."

Dette perspektivet legges også til grunn i PWYP Norges rapport "Taushet er gull", der generalserketær Mona Thowsen i sitt forord innleder slik:

"Både her hjemme og internasjonalt blir det nå diskutert om multinasjonale selskaper virkelig ikke bør betale skatt. Har skatt blitt å regne som en frivillig sak for de multinasjonale? Flernasjonale selskaper kan, med hjelp fra profesjonelle skatterådgivere med dyp kjennskap til grenseoppgangene mellom ulike lands skattesystemer, drive avansert skatteplanlegging på tvers av landegrenser. Sentral er etablering og bruk av underselskaper, feilprising, finansiering av selskaper med en høy andel lån, gjerne i kombinasjon med hedging og derivater og ikke minst en intensiv bruk av skatteparadiser som tilbyr sekretesse (hemmelighold) om eierinteresser, aktiviteter og skallselskaper. Overskudd føres til jurisdiksjoner uten innsyn og hvor liten eller ingen skatt blir betalt, mens kostander føres til jurisdiksjonen hvor selskapene kan skrive av kostander."

Pensjonert seniorrådgiver ved Den føderale skatteetaten (IRS) i USA, Daniel Reeves, er blant bidragsyterne til PWYPs rapport og skriver blant annet:

"En særlig urovekkende trend innen oversjøisk skatteunndragelse har vært den vedvarende utviskingen av skillet, hva angår oversjøiske skatteopplegg, mellom det som utgjør lovlig skatteminimalisering og det som utgjør ulovlig skatteunndragelse, samt den viljen enkelte innen juristkretser viser til å involvere seg i å tilrettelegge for og muliggjøre slik aktivitet."

Forslaget om begrensninger i advokaters taushetsplikt er én brikke i det store bildet og blant de saker som kan avgjøres nasjonalt uten å vente på internasjonal enighet. En annen slik sak gjelder beskatning av multinasjonale selskaper. I Dagens Næringsliv i januar varslet finansminister Sigbjørn Johnsen en gjennomgang også på dette feltet:

"Vi setter ned et ekspertutvalg som skal vurdere den norske selskapsskatten i lys av den internasjonale utviklingen. I løpet av våren vil departementet sende på høring et lovforslag får å tette skattehull som gir grunnlag for en uheldig skattetilpasning for multinasjonale selskaper."

- Det er på tide å snakke om de egentlige nullskattyterne, skrev Bård Bjerkholt i en kommentar i samme avis noen dager senere og forklarte hvordan "norsk selskapsskatt i prinsippet kan trylles bort".

- Historisk åpenhetslov

Skatt og utvikling har stått på dagsorden som aldri før den siste tiden og i går lanserte Frankrikes president François Hollande sin "krig mot skatteparadiser:

"Skatteparadis må utryddes i Europa og resten av verden. Dette er en betingelse for å redde jobber. Det trengs en nådeløs kamp mot utskeielsene, grådigheten og hemmelig finans."

I det internasjonale arbeidet på dette feltet har åpenhet stått sentralt og sist sommer fikk finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) - "Siggy" - ros fra norske organisasjoner etter å ha annonsert at Norge vil innføre såkalt land-for-land-rapportering (LLR) i Norge innen 1. januar 2014. UD karakteriserte dette som "et stort skritt fremover for åpenhet i multinasjonale selskaper", men på spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) i Stortinget i februar i år måtte Johnsen innrømme at de nye reglene ikke vil tre i kraft før valget til høsten.

Internasjonalt arbeider regjeringen med en internasjonal åpenhetskonvensjon, skrev Holmås i sin kronikk forrige uke og utfordret norsk næringsliv og norske aksjonærer til å bidra i arbeidet for mer åpenhet. Denne uka gjorde EU store framskritt på dette området og det PWYP karakteriserer som "en historisk åpenhetslov":

"Den nye lovgivningen, som nå må formelt vedtas av medlemslandene og Europaparlamentet i løpet av de neste ukene, vil være en del av EUs reviderte regnskaps- og åpenhetsdirektiver. Samtlige olje-, gass-, gruvedrifts- og skogdriftsselskaper som er børsnoterte i EU, samt andre store privateide selskaper i denne sektoren vil bli pålagt å offentliggjøre alle utbetalinger over 100.000 euro til hvert land hvor de opererer, og for hver enkelt prosjekt innenfor disse landene."

Samtidig annonserte Frankrike, Tyskland, Italia, Spania og Storbritannia at de har blitt enige om automatisk utveksling skatteinformasjon mellom landene. Direktøren ved Global Financial Integrity (GFI) ved Senter for internasjonal politikk i Washington, Raymond Baker, karakteriserer dette slik:

"Dette er et rungende seier for skattytere og grupper som jobber med åpenhet, det er ikke mulig å overdrive betydningen av denne nyheten."

- Følg oss, vi kommer etter, skrev Dagsavisens journalist Kaare M. Bilden 6. mars i en kommentar til den norske regjeringens innsats, som han innledet slik:

"Nye verktøy er i ferd med å fylle opp de politiske verktøykassene rundt om i verden, men den norske regjeringen sitter på gjerdet og avventer."

Og hva som vil skje med regjeringens ulike initiativer etter et eventuelt regjeringsskifte etter valget til høsten gjenstår å se. PWYP noterte seg imidlertid i forbindelse med Kirkens Nødhjelps store utviklingskonferanse i begynnelsen av mars at Høyres utviklingspolitiske talsmann, Peter S. Gitmark, slo fast at Høyre på ingen måte er mot åpenhet land-for-land og at partileder Erna Solberg konstaterte at det er svært viktig at land må kunne få tilgang på inntekter fra egne naturressurser.


Aktuelle lenker:

Om advokaters taushetsplikt:

Om Land-for-land-rapportering (LLR):

Tidligere saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt (utvalg):

 • Hollande til krig mot skatteparadisene, Dagens Næringsliv (NTB) 11.04.13
  Den franske presidenten François Hollande lover å utrydde verdens skatteparadis og krever mer åpenhet både fra politikere og banker i hjemlandet.
 • Svarte penger raner fellesskapet, kommentar av Heikki Eidsvoll Holmås i Dagens Næringsliv 05.04.13
  Selskaper og land som trives med hemmelighold, skjuler tyveri av fellesskapets penger. Verden trenger bindende regler for mer åpenhet. En egen åpenhetsgaranti som utviklingsland kan bruke ovenfor flernasjonale selskaper, skal hindre skatteunndragelser.
 • Følg oss, vi kommer etter, kommentar av Kaare M. Bilden i Dagsavisen (nye meninger) 06.03.13
  Plutselig havnet Angela Merkel til venstre for Jens Stoltenberg i kampen for å regulere storkapitalen.
 • Han vil klå de rike, Dagens Næringsliv 06.03.13
  Frankrike og Canfin har også tatt en rekke initiativ i kampen mot korrupsjon, ulovlige pengestrømmer og skatteparadiser. Han roser USA, blant annet i kampen mot sveitsisk banksekretesse, og han sier at til og med britene er med på korstoget mot skatteparadisene.
 • Økokrim overrasket over frifinnelse i milliardskattesak, Aftenposten (NTB) 28.02.13
  En 61 år gammel nordmann som var tiltalt for å ha hjulpet amerikanere med å unndra over 13 milliarder kroner i skatt, er frifunnet i Oslo tingrett. Økokrim er overrasket over nederlaget etter to og en halv måned i retten.
 • «Siggy» svikter fansen, Dagsavisen 23.02.13
  Reglene som skal hindre at norske selskaper snyter på skatten i utlandet kommer likevel ikke før valget.
 • Regjeringen vil ikke ta milliarder fra de rike, ABC Nyheter 20.02.13
  EU-kommisjonen har gitt elleve EU-land tillatelse til å innføre skatt på alle handler med aksjer, obligasjoner og derivater. SV vil ikke gjøre Norge til det 12. landet.
 • På oppløpssiden, kommentar av Ingrid Aas Borge i Ny Tid 08.02.13
  De har satt i gang arbeidet for å innføre land-for-land-rapportering fra og med 1.1.2014. Hurra! Vi håper at regelverket tar viktigheten av skatt på alvor, slik at norske selskaper ikke kan snyte på skatten i fattige land.
 • Frivillig skatt, kommentar av Bård Bjerkholt i Dagens Næringsliv 30.01.13
  Seks av ti norske selskaper betaler ikke skatt, meldte NRK forleden. Blant dem er ifølge Klassekampen internasjonale selskaper som Coca-Cola og Burger King. De samme skattehullene som Starbucks utnytter i Storbritannia, finnes også i det norske skattesystemet.
 • Innsyn i advokaters klientkonto, kronikk av Merete Smith i Dagens Næringsliv 07.01.13
  Skattemyndighetene hevder at advokatenes klientkontoer i noen tilfeller brukes til å skjule ulovlige pengetransaksjoner. Dette kan vi enkelt avdekke uten at advokatenes taushetsplikt går med i dragsuget.
 • Hvorfor fattigdom?, kommentar av Ane Schjolden, ForUM 03.12.12
  Som et første skritt på veien må myndighetene innføre land-for-land-rapportering, som gjør det obligatorisk for at selskapene å rapportere tall for inntekter, utgifter, skatt, produksjon og investeringer, for hvert enkelt datterselskap i hvert land de opererer. Med denne informasjonen tilgjengelig kan man få synliggjort skatteunndragelse og få en diskusjon av hva som ville vært passende skattebidrag fra selskapene. Finansdepartementet utreder nå et lovforslag om land-for-land-rapportering, som regjeringen sier skal innføres fra 2014.

Søk:

Avansert søk

Taushet er gull:


Det å planlegge og å legge til rette for å unngå å betale skatt har utviklet seg til å bli en global og lukrativ industri.

Advokater har taushetsplikt. Taushetsplikten har sin opprinnelse i samfunnets interesser og advokater skal ivareta rettssikkerheten i et samfunn. Men taushetsplikten har også en annen og uintendert side som det er nødvendig å belyse. Selskapene kan påberope seg klientkonfidensialitet for å beskytte seg mot innsyn i aktiviteter og disposisjoner i transaksjoner, transaksjonsruter og selskapskonstruksjoner.

Advokatene på sin side kan påberope seg klientkonfidensialitet for å hindre innsyn i hva de har vært med på.

Vi avslørte i rapporten Piping Profits at ti av verdens største selskaper i olje-, gass og gruvesektoren over en tredjedel av disse er plassert i skatteparadiser.

I dag foregår 60% av verdens handel innad i selskapsstrukturene. Over en tredjedel av verdens verdiskapning (BNP) går gjennom skatteparadiser. En tredjedel av global BNP holdes i skatteparadiser. Den globale finansielle integrasjonen har gått mye raskere enn nasjonale myndigheters kapasitet til å skaffe seg oversikt og innsikt i hvilke konsekvenser dette har for lover, økonomi og ikke minst juss.

Fattige land med ikke-fornybare og begrensende naturressurser som olje og mineraler står i en særlig sårbar stilling. For Afrika tilsvarte verdien av eksport av olje alene ca. ni ganger verdien av samlet internasjonal bistand. Gjennom tiår er det generert enorme verdier, men de ender opp andre steder enn Afrika. Kapital som burde tilfalle utviklingsland eller hjemlandet blir flyttet innad i selskapene og overført til skatteparadiser.

Fattige utviklingsland tappes for nærmere 1000 milliarder amerikanske dollar hvert år. Det er ti ganger så mye som den samlede verdien av internasjonal bistand til fattige land. Skatteunndragelser fra kommersielle selskaper utgjør den største delen av den ulovlige kapitalflyten.

Utdrag fra rapportens forord

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.