Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Skatt og utvikling på dagsorden

Skatt og utvikling er på dagsorden som aldri før: skatt og fordeling, skatteflukt, skatteparadiser, skjulte penger og skatteparadisfrie soner. Denne uka spør Attac: Hva gjør banken din?, samtidig som EUs utenriksministre åpner for skatt på finanstransaksjoner. Ligger det an til at partiene tar opp dette i sine programutkast, at skattefokuset vil styrke utviklingspolitikken og gi mer skatterettferdighet, vekst, fordeling og utvikling i årene fremover?
Fredag 25. januar 2013
Linker oppdatert: Torsdag 21. februar 2013

- De rødgrønne vil ikke presse fram Robin Hood-skatt i Rio, skrev ABC nyheter sist sommer og kunne denne uken følge opp med følgende gladnyhet til tilhengerne av Robin Hood-skatten:

"Merkel kom Stoltenberg i forkjøpet med Robin Hood-skatt."

- Pupulistskatten, var imidlertid karakteristikken i Dagens Næringsliv, som på lederplass i går gjorde sitt syn klart:

"Hvis markedsføringen av en slik skatt hadde vært noe i nærheten av sannheten, ville det også vært lite å lure på. Problemet er at reklamen ikke stemmer."

- Finanssektoren må være med og bære en rimelig del av kostnadene ved finanskrisen, sa Tysklands finansminister Wolfgang Schaeuble i en uttalelse om finansskatten og på sin blogg forteller Adam Musgrave i Oxfam hva en slik skatt vil kunne bety for utvikling. Her hjemme tror Marianne Marthinsen (Ap) at tiden kan være inne for en finansskatt også i Norge, mens Jan Thore Sanner (H) er skeptisk, i følge NRK

Skatt gir inntekter til fellesskapet, men mange ordninger er omstridte og mange aktører prøver å unngå å betale skatt - også i Norge. I dag skriver Klassekampen av til tross for solide overskudd og milliardomsetninger betaler flere gigantselskaper lite eller ingenting tilbake til fellesskapet.

Robin Hood-skatten (finansskatten) har vært og er en av kjernesakene for Attac (Association pour une Taxation des Transactions financieres pour l’Aide aux Citoyens), men denne uka har organisasjonen vært opptatt av et annet spørsmål knyttet til deres arbeid med skatterettferdighet: skatteparadiser og norske storbanker.

Attac: Hva gjør banken din?

Norske organisasjoner og nettverk er sterkt engasjert i skattespørsmål. "Skjult" var tittelen på en artikkelsamling om skjulte pengestrømmer, skatteparadis og kapitalflukt, som ble lansert på skattefluktkonferansen 2012 i regi av Tax Justice Network (TJN) Norge og Skatterevisorenes forening i november i fjor.

- Hvordan kan Norge bidra til mer åpenhet?, spurte i den forbindelse Sigrid Klæboe Jacobsen i TJN Norge og utdypet problemet slik:

"Ulovlig kapitalflukt gir mindre inntekter til både fattige og rike land. Ti ganger mer forsvinner ut fra utviklingsland enn det som blir gitt i bistand. Ulovlig kapitalflukt over landegrenser er penger fra korrupsjon, kriminalitet og utbytte av lovlig virksomhet som ikke oppgis til beskatning. Pengestrømmene er ofte skjult i skatteparadis. Skatteunndragelse og hemmelighold hindrer rettferdig konkurranse, øker risiko på investeringer og undergraver ansattes rettigheter. Innsyn i skatteparadis og i selskapers transaksjoner er sentralt, men manglende regelverk og juridiske gråsoner gjør arbeidet for åpenhet vanskelig."

– Olje- og gruveselskaper kjører en stor del av sin inntektsstrøm gjennom datterselskaper og skatteparadiser, sa Mona Thowsen i organisasjonen Publish What You Pay (PWYP) i et intervju med A-magasinet i desember i fjor. En undersøkelse PWYP Norge gjorde av ti store oljeselskaper, viste at de tilsammen har 6038 datterselskaper – en tredjedel av dem er i skatteparadiser.

Jakten på skattesnytere har tatt seg opp i de senere årene, men lett er det ikke. Her hjemme går Norges største skattesak - saken mot Transocean - sin gang i rettsapparartet, men i begynnelsen av januar kunne Aftenposten fortelle at USA tok knekken på Sveits' eldste bank, som ikke klarte å stå opp mot amerikanske myndigheters jakt på skattesnytere.

Denne uken var det Attac og norske storbanker sin tur. Attac er allerede godt igang med sin kampanje for skatteparadisfrie soner og i går lanserte de rapporten "Bankvask - hva gjør banken din?" – en rapport om de fire største bankene i Norge, deres tilknytning til skatteparadiser, investeringer og utlån.

- Skatteparadis-systemet har blitt kritisert for å bidra til skatteflukt, hvitvasking og kriminalitet, fastslår rapporten, som fant at både DNB, Nordea, Danske Bank og Handelsbanken var til stede i skatteparadiser, samt at:

" ... alle de fire største bankene (er) involvert i selskaper og prosjekter som kan kritiseres utifra grunnleggende prinsipper om bærekraftighet og internasjonal rettferdighet, enten gjennom investeringer eller utlån av penger. Alle bankene finansierer selskaper som produserer klase- eller atomvåpen og selskaper som skader miljøet. Flere av bankene er involvert i matvarespekulasjon, korrupsjon eller uetisk formidling og salg av spareprodukter.

Skatt og utviklingspolitikk 

Skatt har tradisjonelt vært et spørsmål der vi har sett et tydelig skille mellom den politiske høyre- og venstresiden. Det var derfor neppe tilfeldig at det var den rødgrønne regjeringen som erklærte "krig mot skatteparadiser" og nedsatte skattefluktutvaget i 2008, i 2011 lanserte "skatt for utvikling", som skal bidra til øke skatteinnetekter i våre samarbeidsland, og i fjor tok initiativ til en stortingsmelding om rettferdig fordeling, som utviklingsminister Heikki Holmås (SV) kommenterte slik: 

"Det er rimelig å mene at land vi gir bistand til også bruker egne penger på å avskaffe fattigdom. Det finnes mye rikdom i fattige land. Den rikdommen bør skattlegges for å sikre velferdsgoder som skole og helse til alle."  

Men her er også Høyre nå på banen. 

- En åpen økonomi med stabile rammebetingelser som fremmer lokale og utenlandske investeringer og økt handel er en forutsetning for å skaffe skatteinntekter for offentlige tjenester og å vokse ut av fattigdom, kan vi lese i Høyres nye utviklingspolitiske dokument, som Peter S. Gitmark (H) la fram i oktober ifjor. Ikke nok med det, dokumentet peker også på at:

"Skatteunndragelse og ulovlig kapitalflukt gjør i tillegg at fattige land taper store pengesummer. Det er estimert at utviklingsland taper 160 milliarder dollar årlig som følge av skatteunndragelser."

Gitmark er imidlertid kritisk til at norsk skatte- og fordelingspolitikk skal være en betingelse for bistand. I en interpellasjonsdebatt i Stortinget før jul utdypet han Høyres syn slik:

"Hvordan skattesystemet utvikles og veksten fordeles, er opp til hvert enkelt land, men vi kan bidra med vår kompetanse."

Utviklingsminister Heikki Holmås (SV) fikk likevel siste ord i debatten og avsluttet med følgende spørsmål:

"Hvis vi bruker penger til utdanning, mens vi ser at landet selv nekter å øke skatteinntektene sine for å bidra til nettopp å mobilisere nasjonale ressurser for å ta over ansvaret for denne utdanningen, er det da riktig at vi skal gjøre det?"

- Verdens aller rikeste blir rikere, kunne Dagsavisen fortelle denne uka, med henvisning til en fersk rapport fra Oxfam: Ulikhetenes pris: hvordan ekstrem rikdom og inntekt rammer alle.

- Svaret på å utjevne forskjellene er å finne i skattesystemene, sa informasjonssjef Andrew P. Kroglund i Utviklingsfondet til Dagsavisen, både innen enkeltland og på verdensbasis.

Skatt og utvikling i programutkastene

Hva de ulike partiene går inn for i neste stortingsperiode når det gjelder skatt og utviklingspolitikk utformes i disse dager i partienes programutkast. Arbeiderpartiets programutkast er ennå ikke lagt fram og Senterpartiet nevner ikke skatt i sitt utkast, men blant regjeringspartiene sier SVs programutkast at:

"Norge må: aktivt bidra til økt åpenhet og innsyn, blant annet ved å kreve land-for-land-rapportering og bekjempe skatteparadisene. SV vil skattlegge finanssektoren."

Blant de borgerlige opposisjonpartiene nevnes ikke skatt i Høyres programutkast, men de øvrige gjør det - også FrP, som ser verdien av at det skapes skatteinnteker:

"Hovedtyngden av norsk bistand bør konsentreres om utviklingen av næringslivet og infrastrukturen, formalisering av eiendomsretten, undervisning og det å skape arbeid for lokalbefolkningen. Det helt sentrale i ethvert lands utvikling er at det skapes arbeidsplasser. Med arbeidsplassene følger inntekter for den enkelte. Dette gjør at familien kan forsørges og gis en bedre levestandard, og at barn kan få utdanning. Samtidig skapes det skatteinntekter som tillater utbygging av infrastruktur, sosiale og helsemessige tilbud."

A pro pos arbeiderplasser rapporterte Sofie Mathiassen i Dagens Næringsliv slik fra Verdens økonomiske forum i Davos i går:

"Selskaper verden over jobber intenst med å forbedre effektiviteten. Men det skaper ikke flere arbeidsplasser."

Venstre vil generelt arbeide for en overgang fra rød til grønn skatt og vil bl.a. innføre en grønn flyskatt, men er i sitt programutkast også opptatt av skatt i utviklingspolitikken:

"Venstre vil: Arbeide for internasjonale reguleringer for å hindre hemmelighold i skatteparadiser og fremme en mer rettferdig beskatning av internasjonale selskaper."

Kristelig Folkeparti (KrF) er det av partiene på Stortinget som har viet skatt største oppmerksomhet i programutkastet sitt, der det står:

"For å bekjempe fattigdom og oppfylle menneskerettighetene, må de økte ressursene som følge av økonomisk vekst også fordeles på en rettferdig måte. Den første forutsetningen for at dette skal være mulig er at myndighetene er i stand til å sikre seg skatteinntekter. Enorme summer flyttes i dag ut av u-land for å unngå beskatning. En viktig kilde til dette er at multinasjonale selskaper oppgir lave inntekter i land med høye skatter og flytter inntektene til skatteparadiser. KrF vil innføre krav om land-for-land-rapportering som forplikter selskaper til å oppgi nødvendig informasjon for å avgjøre hvor mye skatt som skal betales i hvert enkelt land. Norge bør arbeide for tilsvarende krav internasjonalt og ta initiativ til å få på plass en internasjonal konvensjon for åpenhet som hindrer skadelig bruk av skatteparadiser. KrF vil styrke og videreutvikle «Skatt for utvikling»-programmet som hjelper samarbeidsland med å bygge opp mer effektive skattesystemer."

Hva som i praksis kommer ut av de ulike partienes programmer vil, som kjent, avgjøres av stortingsvalget til høsten.

Går det framover? ja og nei

Gir fokuset på skatt og skatteparadiser generelt resultater? Jada, i november i fjor kunne Aftenposten fortelle om 17,3 skjulte milliarder hjem fra skatteparadiser:

"Det blir stadig færre steder å gjemme skjulte formuer i utlandet. De siste årene har Norge inngått avtaler med nesten alle verdens skatteparadiser. Kun fire land mangler nå."

Men alt går ikke riktige veien, slik avisa Klassekampen kunne fortelle i oktober:

"Investeringene i skatte­paradiser er tre­doblet under den rødgrønne regjeringen. Nå investerer norske selskaper mer i knøttsmå skatteparadiser enn i Sverige."

Mye gjenstår - i fjor sommer beregnet TJN at summer tilsvarende USAs og Japans økonomi til sammen er gjemt unna i skatteparadis - men med dagens fokus kan det endre seg framover. Det krever forskning, slik TJNs Klæboe Jacobsen nylig pekte på i en artikkel på forskning.no, og innsats på mange områder, slik for eksempel utviklingsministeren pekte på i et innlegg i Dagsavisen nylig:

"Med norsk støtte ble skattesystemet i Zambia endret i 2007. Siden har skatteinntektene økt med flere hundre millioner dollar. Da blir behovet for bistand mindre. Zambia kan selv finansiere mer av det som trengs for å bygge et godt samfunn. Likevel betaler de store selskapene fortsatt lite skatt i Zambia sammenliknet med i andre land."


Aktuelle lenker:

Tidligere saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Regjeringen vil ikke ta milliarder fra de rike, ABC Nyheter 20.02.13
  EU-kommisjonen har gitt elleve EU-land tillatelse til å innføre skatt på alle handler med aksjer, obligasjoner og derivater. SV vil ikke gjøre Norge til det 12. landet.
 • EU gjør som Robin Hood, Dagsavisen 20.02.13
  Landene som står for to tredeler av EUs verdiskapning er nå i gang med å innføre finansskatt. Dette kan gi 30 milliarder euro til fellesskapet.
 • De vil skjerpe internasjonale skatteregler, Aftenposten (NTB-AFP) 17.02.13
  Tyskland, Frankrike og Storbritannia lanserte lørdag et nytt initiativ for å hindre at store selskaper utnytter lovverk i ulike land til å betale så lite skatt som mulig.
 • Skattesvik-anklagede bruker statlige Norfund til sitt forsvar, ABC Nyheter 13.02.13
  Uro har oppstått internt i Utenriksdepartementet. Forsvarerne i to store skattesvik-saker argumenterer med at også det statlige investeringsfondet Norfund sender milliarder til skatteparadis.
 • UD vil betale skatt til bistandsland, Bistandsaktuelt 12.02.13
  – Det verste er at skattefritak for bistand har støttet opp under en skattefritakskultur og fremmet korrupsjon, sier Fjeldstad til Bistandsaktuelt.
 • Håver inn fra Sør, Ny Tid (rorg.no) 08.02.13
  * Mens debatten går om Statoils satsing i Algerie etter terroren, tjener Norges statseide selskap over 45 milliarder kroner årlig på land i sør. Angola, Nigeria og Brasil er der de fleste milliardene hentes fra.
  * – Statoil driver aktiv skatteplanlegging. Indirekte skatt betaler Statoil bare i Skandinavia. Et lovlig, men umoralsk ran, sier forsker.
 • Populistisk finansskatt, kommentar av Kjell-Magne Rystad på E24 05.02.13
  En inntekt på 280 milliarder i året som følge av finansskatt er urealistisk.
 • Kan tette skattehullene, kronikk av Sigrid Klæboe Jacobsen i Dagens Næringsliv 31.01.13
  Enhetlig skattelegging kan være et effektivt virkemiddel i kampen mot selskapenes globale skattesnyteri og bør vurderes av Finansministerens nye skatteutvalg.
 • Slik tappes utviklingsland for milliarder, Aftenposten 31.01.13
  Enorme pengesummer havner i skjulte bankkonti styrt av internasjonale selskaper eller korrupte eliter.
 • Frivillig skatt, kommentar av Bård Bjerkholt i Dagens Næringsliv 30.01.13
  Seks av ti norske selskaper betaler ikke skatt, meldte NRK forleden. Blant dem er ifølge Klassekampen internasjonale selskaper som Coca-Cola og Burger King. De samme skattehullene som Starbucks utnytter i Storbritannia, finnes også i det norske skattesystemet.
 • Slangen i skatteparadiset, Dagens Næringsliv 28.01.13
  Miami-advokat Ken Rijock hvitvasket over én milliard kroner for den colombianske mafiaen. Nå vil han innføre dødsstraff for banker.
 • Bankene kan stoppe kapitalflukt fra fattige land, kronikk av Kari K. Heggstad og Odd-Helge Fjeldstad (CM) på forskning.no 25.01.13
  Samlet ulovlig kapitalflukt fra utviklingsland tilsvarer ti ganger samlet bistand til fattige land. For dette beløpet kunne gjelden til samtlige fattige land i verden blitt nedbetalt to ganger.
 • Disse betaler ikke skatt, Klassekampen 25.01.13
  Til tross for solide overskudd og milliardomsetninger betaler flere gigantselskaper lite eller ingenting tilbake til fellesskapet.
 • Verdens aller rikeste blir rikere, Dagsavisen 24.01.13
  En brøkdel av fjorårets inntekter fra verdens 100 rikeste kan utrydde all fattigdom i verden.
 • Populistskatten, lederkommentar i Dagens Næringsliv 24.01.13
  Nesten nøyaktig 77 år etter at den britiske økonomen John Maynard Keynes først foreslo det, vil et eksperiment med skatt på finansielle transaksjoner i stor skala se dagens lys.
 • Merkel kom Stoltenberg i forkjøpet med Robin Hood-skatt, ABC Nyheter 24.01.13
  Tobin-skatt. Robin Hood-skatt. Kjært barn har mange navn. Tirsdag ga EU klarsignal for å skattlegge finansverdenen - før den rødgrønne regjeringen i Norge.
 • – For vanskelig å finne ut hvem som betaler skatt, nrk.no 23.01.13
  Offentlighetens mulighet til å finne ut av hva selskaper faktisk betaler i skatt til Norge er altfor dårlig, mener Tax Justice Norway.
 • Hemmelige penger, lederkommentar i Bergens Tidende 07.01.13
  Sveitsiske bankers innrømmelser er et godt tegn, men kampen mot skatteparadisene har bare så vidt begynt.
 • USA tok knekken på Sveits' eldste bank, Aftenposten 06.01.13
  Siden 1741 har Wegelin & Co. betjent sine kunder og overlevde Napoleonskrigene og to verdenskriger, men klarte ikke å stå opp mot amerikanske myndigheters jakt på skattesnytere.
 • Må vurdere habilitet i Transocean-saken på nytt, E24 (NTB) 05.01.13
  Høyesteretts ankeutvalg mener lagmannsretten har vært for streng i vurderingen av aktors habilitet i Transocean-saken. Nå sendes saken i retur for ny behandling.
 • Skjulte penger, kommentar av Sigrid Klæboe Jacobsen i Dagsavisen (nye meninger) 04.01.13
  Hvorfor er en stor del av den globale økonomien skjult? Svaret ligger i skatteparadisene. Mer forskning er nøkkelen til større åpenhet.
 • Vil se oljepengene, intervju med Mona Thowsen (Publish What You Pay) i A-magasinet 14.12.12
  Norges desidert største skattesak, der riggselskapet Transocean er tiltalt for å ha unndratt 10 milliarder kroner fra beskatning, pågår i Oslo tingrett.
 • Sjørøvere i paradis, kommentar av Benn Folkvord i Stavanger Aftenblad 09.12.12
  Skatteparadisene er ikke en eksotisk utvekst i økonomiens ytterkant. De er globaløkonomiens sentrum.
 • EU vil ha medlemslandene til å kutte ut skatteparadiser, ABC Nyheter 07.12.12
  - Må få gjort noe med skandaløst stort tap av hardt tiltrengte skatteinntekter.
 • Transocean kunne gått fri med 16 linjer, Dagens Næringsliv 06.12.12
  16 linjer med opplysninger kunne stoppet riggiganten Transocean fra å bli anklaget for norgeshistoriens største skatteunndragelse.
 • Alarmen gikk da denne riggen ble solgt, Aftenposten 01.12.12
  Tre skatterådgivere og to selskaper kreves for 1,8 milliarder i erstatning. Ifølge Økokrim har rådgiverne bidratt til norgeshistoriens største skattesvik.
 • Staten sender milliarder av u-hjelps-kroner via skatteparadis, ABC Nyheter 24.11.12
  Tre og et halvt år etter at regjeringen ble anbefalt å stoppe det, sender Norge fortsatt milliarder til næringslivsutvikling i u-land via skatteparadiser. Finansdepartementet har vunnet over utviklingsministeren.
 • SV godtar at staten sender milliarder til skatteparadiser, ABC Nyheter 24.11.12
  Men nå varsler statssekretær Arvinn Gadgil tvil om at statlig investeringsselskap bruker skatteparadis for å lokke private investorer.
 • 17,3 skjulte milliarder hjem fra skatteparadiser, Aftenposten 22.11.12
  Det blir stadig færre steder å gjemme skjulte formuer i utlandet. De siste årene har Norge inngått avtaler med nesten alle verdens skatteparadiser. Kun fire land mangler nå.
 • Kan hente skatter i Panama, Aftenposten 12.11.12
  Har du en skjult formue i Panama, kan du gå usikre tider i møte. Mandag inngår Norge en avtale om utveksling av skatteopplysninger med landet. Målet er å finne penger som skulle vært beskattet her i landet.
 • Pøser ut til paradiser, Klassekampen 10.10.12
  Investeringene i skatte­paradiser er tre­doblet under den rødgrønne regjeringen. Nå investerer norske selskaper mer i knøttsmå skatteparadiser enn i Sverige.
 • Du kan være i et skatteparadis uten å vite det, Dagens Næringsliv 08.10.12
  - Har bedriften din tjent penger på investeringer i aksjer, aksjefond eller andre verdipapirer kan du sitte på en skattebombe. Spørsmålet er fritaksmetode eller ikke fritaksmetode, sier Elin Sætre Løfsgaard, advokat og partner i Deloitte Advokatfirma, til DN.no.
 • Gjeldskrise, lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 17.08.12
  Klassekampen har tidligere dokumentert at det norske oljefondet i fjor investerte 6,6 milliarder kroner i 51 selskaper registrert i skatteparadisene Cayman Islands, Luxembourg, Jersey og Guernsey.
 • Kunne betalt eurokrisa, Klassekampen 24.07.12
  Internasjonalt skattenettverk anslår at summer tilsvarende USAs og Japans økonomi til sammen er gjemt unna i skatteparadis.
 • Slusar milliardar gjennom skatteparadis, Dag og Tid 11.05.12
  Oljefondet skal handle eigedom i stor skala via eit dotterselskap i skatteparadiset Luxembourg. Uetisk, meiner Sigrid Klæboe Jacobsen i Tax Justice Network.

Søk:

Avansert søk

Hva gjør banken din?


Til tross for at bankene igjen går med rekordoverskudd, er det få som vet noe om hvordan de skaper sine resultater. Det norske Oljefondet får jevnlig kritisk søkelys rettet mot etikken i sine investeringer – så hvorfor ikke rette samme søkelys mot banksektoren? Bankene fordeler ressurser i næringslivet, og kan påvirke dette i positiv eller negativ retning. Dette gjelder ikke minst gjennom koblingen til skatteparadis. At banksektoren er en aktiv tilretteleger for bruk av skatteparadis er problematisk fordi skatteparadis-systemet bidrar til hemmelighold, tilrettelegger for skatteunndragelse og svart økonomi, og hemmer verdiskapning i utviklingsland.

Rapporten Bankvask – Hva gjør banken din? fra Attac Norge viser at alle de fire største norske bankene er aktivt tilstede i skatteparadis. I tillegg så ser den på bankenes etiske retningslinjer og kritikk bankene har fått i etiske, sosiale og miljømessige saker. Flere banker er involvert i atom- og klasevåpen eller i prosjekter med miljømessige sider.

Rapporten er ment som et grunnlag for en diskusjon om hvem som har ansvaret for bankenes investeringer og utlån, og for kunder som vil ta etiske valg når de skal plassere pengene sine.

(Hentet fra Attacs presentasjon av sin nye rapport.)

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.