Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Kommentar/debatt:

Civitas utviklingspolitikk

I DN (10. juni) bekrefter Nikolai Hegertun det som var mitt poeng, nemlig at Civitas pågående samarbeidsprosjekt med Gates dreier seg om bistand. Dette står i kontrast til de signaler som ble gitt på et tidlig tidspunkt.
Av Arnfinn Nygaard, seniorrådgiver i RORG-samarbeidet | Mandag 15. juni 2015

(En kortversjon sto på trykk i Dagens Næringsliv 15.06.15)

Eksempelvis sa Kristin Clemet til Nettavisen sist høst at «Det viktigste for både Civita og Gates er å samle et bredt spekter av eksperter, organisasjoner, praktikere og akademikere i et forsøk på å se på norsk utviklingspolitikk med nye øyne, å skape debatt, og kanskje være med på å forme politikk». Civita har dessverre, i likhet med så alt for mange andre de siste tiårene, sagt «utviklingspolitikk» og ment «bistand».

En mer samstemt politikk for utvikling er krevende og vil fordre et mer helhetlig og kritisk blikk på andre sider ved Norges og andre lands politikk enn bistand alene. Det er dette som nå står på den norske og internasjonale dagsorden og det var synd ikke Civita benyttet samarbeidet med Gates til å bidra. I tillegg til og uavhengig av samarbeidet med Gates beskjeftiger Civita seg selvsagt også med andre temaer. Enkelte av disse, som årets Civita-notater om frihandel og ulikhet, kan i varierende grad også være relevante for og inneholde anbefalinger knyttet til utviklingspolitikk. Når Civita nå valgte å bruke samarbeidet med Gates til å sette fokus på bistand framstår imidlertid Civitas samlede utviklingspolitiske engasjement som det de anklager norsk bistand for å være: fragmentert.

Utover dette, som var det DN hadde plass til i dag, vil jeg her også få kommentere enkelte av de påstander og betraktninger Hegertun bringer til torgs i sitt innlegg.

Nei, Hegertun, jeg har ikke kritisert Civita for ikke å ha forstått at utvikling er mer enn bistand. Jeg har kritisert Civita for å velge å sette et snevert fokus på bistand - til tross for at dere i samarbeid med Bill Gates har sagt dere skal engasjere dere i utviklingspolitikk og at dere har forstått at utvikling er mer enn bistand. Kall det gjerne meta-nivå, men mitt grunnleggende poeng var egentlig det samme som utenriksminister Børge Brende innledet med i sitt innlegg (DN 25. mai): «Bistand kan ikke utrydde fattigdom». Det antar jeg også Civita mener. Hvorfor velger dere da å sette et snevert fokus på bistand?

Nei, Hegertun, jeg har ikke noe behov for å distansere meg fra bistandsdebatten. Jeg mener imidlertid det er viktig å diskutere det som er viktigst, nemlig at hovedfokuset i dag må være på utfordringer knyttet til samstemt politikk for utvikling. I OECD/DACs siste gjennomgang (Peer Review) av norsk bistand fikk Kirkens Nødhjelp skryt for å ha gjort nettopp det i sine skyggerapporter om samstemtpolitikk og i år har ForUM lansert rapporten «Development beyond aid: Global Challenges and national reform», utarbeidet av Fritjof Nansens Institutt (FNI). Den setter et viktig fokus på ulike politikkområder, men har et særlig fokus på hvordan vi bedre kan håndtere slike politiske utfordringer som går på tvers av etablerte departementsstrukturer og komiteer på Stortinget. Selvsagt er det også viktig å diskutere hvordan bistandsmidlene kan brukes best mulig, men også her mener jeg Civita har sviktet. Jeg synes Civita så langt i samarbeidsprosjektet med Gates har svart dårlig på utenriksministerens spørsmål i DN: Konsentrasjon om hva? Mitt tilleggspoeng er at det vil være vanskelig å gi fornuftige svar på hva bistanden skal konsentrere seg om uten en grunnleggende analyse og forståelse av utviklingspolitikken som helhet. En slik forståelse har Civita dessverre valgt bort i denne omgang. Etter mitt syn «klubber» jeg derfor ikke ned en viktig debatt om bistand, slik du hevder i ditt innlegg. Jeg «klubber ned» en dårlig debatt om bistand.

Joda, Hegertun, du har for så vidt rett i at høyresiden (så vel som venstresiden og sentrum) skjønte at bistand hverken var problemet eller løsningen før RORG-samarbeidet gjorde det. RORG-samarbeidet oppsto først på begynnelsen av 1990-tallet og de fleste har nok egentlig skjønt dette hele tiden. Stortingsrepresentant Jacob Aano (KrF) sa det slik i en bistandsdebatt på Stortinget i 1973: «Det er klårt at det er etter måten lett å få folk til å skjøna at vi bør gi litt til dei fattige av vår overflod. Veldedighetsmotivet er heller ikke å forakta i og for seg. Men det er berre ei marginalhjelp. Det løyser ikke fattigdomsproblemet.» Det er imidlertid min vurdering at RORG-samarbeidet, med bred politisk deltakelse fra Høyre til AKP, sammen med kirken, LO, kvinnebevegelsen, barne- og ungdomsorganisasjonene, miljø- og solidaritetsorganisasjoner og mange flere (inkludert bistandsorganisasjoner), siden oppstarten har stått sentralt i arbeidet for å flytte fokus fra bistand til en bredere utviklingspolitisk forståelse.

Tja, at du mener at jeg har et ukritisk forhold til begrepet «utvikling», forundrer meg, Hegertun. Jeg sa vel egentlig ikke så mye om det i mitt innlegg (i DN), utover å mene at utvikling er mer enn bistand. At begrepet også har normative og maktpolitiske implikasjoner, slik du peker på, kan jeg fullt ut slutte meg til. Begrepet, slik det har blitt brukt i forbindelse med u-hjelp, ble som kjent introdusert av USAs president Harry Truman, som i sitt punkt 4-program tok til orde for å hjelpe det han kalte «de underutviklede landene». Det lå da implisitt i Trumans bruk av begrepet at det særlig var USAs utvikling som representerte «utvikling». FNs konferanse om miljø og utvikling i 1992 stilte imidlertid spørsmål ved nettopp det. Det er det fortsatt all grunn til å gjøre, men det er dessverre også grunn til å stille kritiske spørsmål ved om de alternativene til en USA-dominert utvikling som de framvoksende økonomiene i dag representer vil gi bedre resultater for jordas miljø og utvikling. Dette vil det trolig bli rikelig anledning til å drøfte kritisk i årene som kommer og jeg vil ikke bli overrasket om Civita og andre tenketanker tar aktivt del i den.

Til slutt: I Bistandsaktuelt har Hegertuns svar fått tittelen «RORG har ikke skjønt hva Civita driver med».  RORG-samarbeidet er et nettverk av 45 ulike organisasjoner. Som fellesskap har de sluttet seg til at det er viktig med fokus på samstemt politikk for utvikling, men hva disse har skjønt og ikke skjønt av hva Civita driver med har ikke jeg grunnlag for å mene noe om. Mitt innlegg representerer først og fremst mine meninger og påstanden om at RORG ikke har skjønt hva Civita driver med kanne jeg vanskelig se at det er mulig å finne dekning for i mitt innlegg.

 


 

Se tidligere innlegg her: Civita i bistandsfella


Nyhetskanal  Nyheter (js-feed)

Om aktuell kommentar/debatt:


"Aktuell kommentar/debatt" på RORG-Samarbeidets ressurssider for Nord/Sør-interesserte formidler aktuelle kommentarer og debattinnlegg fra personer og medlemsorganisasjoner innenfor RORG-Samarbeidet.

Målsettingen er:

  • å stimulere til kritisk debatt om norsk sør-politikk og sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål og
  • å synliggjøre medlemsorganisasjonenes rolle som "vaktbikkje" overfor norsk sør-politikk og deres deltakelse i debatten om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål.
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 10. desember
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.