Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Bistandsdebatten 2007:

Medieklipp og debatt i Norge

Her har i samlet innlegg, i hovedsak fra media, i den norske bistandsdebatten i 2007. Mot slutten av året fikk debatten et endret fokus - fra fokus på grunnleggende kritikk av bistanden til debatt om boka "the Bottom Billion" av Paul Collier og fokus på grunnleggende føringer og regjeringens endringer i norsk utviklingspolitikk.

Desember 2007 

 • Norsk bistand må legges om, debatt av Rolf Skudal i Aftenposten 30.12.07
  Netto internasjonal bistand til de 30 fattigste landene, 570 millioner mennesker, er ca. 110 milliarder kroner. 110 milliarder kroner er mindre enn 60 % av det norske sosialbudsjettet.
 • Nyttige idioter fra nord, kronikk av Muttukrishna Saravanthan og Indra de Soysa i Aftenposten 30.12.07
  Fredsarbeid er en av hjørnesteinene i norsk utenrikspolitikk. Så langt er det ikke kommet stort ut av det. Hvorfor er det blitt slik?
 • Hvordan skal vi gi?, Debatt av Alf Morten Jerve i Aftenposten 27.12.07
  Annette Haug reagerer i Aftenposten 13. desember på mitt uttrykk "ekte" bistand. Jeg brukte imidlertid uttrykket retorisk for å få frem behovet for et nytt fokus i debatten.
 • Fare for populisme, kronikk av Hans Morten Haugen i Dagbladet 18.12.07
  Debatten mellom Stortingets utenrikskomité og utviklingsminister Erik Solheim i de siste ukene viser at reflekspolitikk ikke nødvendigvis er god politikk. Kritikken fra en enstemmig utenrikskomité mot Solheim for å velge nye prioriteringer og ikke tydelig nok forankre denne politikken i Stortinget, er oppsiktsvekkende klar.
 • Olje mot fattigdom, Kommentar av Erik Solheim og Åslaug Haga i Aftenposten 18.12.07
  Bistandsprogrammet Olje for Utvikling kan bety langt mer for utviklingen i fattige land som trenger en fornuftig forvaltning av sine oljeressurser enn tradisjonell bistand.
 • Norads resultatrapport gir få svar, kommentar av Asle Toje i Bistandsaktuelt 11/2007
  Norad la i første uke i desember fram sin egenevaluering av norsk bistand. Dette er et viktig dokument. Ikke bare fordi det er den første sammenfattende resultatrapporten etter de senere års kolossale bistandssatsing, men også fordi den norske debatten har kommet til et punkt hvor bistandslobbyen og dens kritikere enes om behovet for spesifikk kunnskap om effektene av norsk bistand.
 • Ingen mening i "ekte" bistand, debatt av Anette Haug i Aftenposten 13.12.07
  I kronikken "Slutt på ekte bistand" i Aftenposten 21. november hevder Alf Morten Jerve ved Chr. Michelsens institutt at Norge ikke lenger har en egen bistandspolitikk.
 • Bistand skal virke - men hvordan?, Debatt av Alf Morten Jerve i Aftenposten 12.12.07
  Reaksjonene på min kronikk i Aftenposten 20. november har en fellesnevner - en fornyet bistandsdebatt er påkrevd.
 • Minister med to hatter, Kommentar av Ina Jakobsen i Nationen 12.12.07
  Vil Solheim klare å gå helhjertet inn for både miljø, utvikling og klima? Eller vil han på grunn av stort arbeidspress måtte prioritere det ene foran det andre, og dermed neglisjere en eller flere viktige utfordringer verden står ovenfor?
 • Solheim satser ikke på utdanning, Debatt av Anders Breidlid og Karen Brit Feldberg i Aftenposten 12.12.07
  Erik Solheim hevder i Aftenposten 5. desember at de tradisjonelle bærebjelkene som helse og utdanning fortsatt vil dominere bistandsbudsjettet. Hvordan forklarer Solheim så at helse og utdanning ikke nevnes blant de prioriterte områdene i bistandspolitikken?
 • Bistand ikke bare miljø, Debatt av Erik Solheim i Aftenposten 05.12.07
  Alf Morten Jerve reiser en spennende debatt i Aftenpostens kronikk 20. november, der han spør om min dobbeltrolle som miljø- og utviklingsminister kommer til å føre til at det blir slutt på "ekte bistand".
 • – Solheim lar Afrika ta klimaregningen, Dagsavisen 05.12.07
  Kirkens Nødhjelp mener regjeringen tar fra utdanning, helse og nødhjelp for å finansiere klima-bistand.
 • Glad for miljømidler, Dagsavisen 05.12.07
  Seniorrådgiver i WWF, Andrew Kroglund, er ikke enig i Kirkens Nødshjelps resonnement. Han etterspør større miljøengasjement fra de tradisjonelle norske bistandsorganisasjonene.
 • Et annet klima i bistanden, Debatt av Andrew Kroglund i Aftenposten 02.12.07
  Generalsekretær Atle Sommerfeldt i Kirkens Nødhjelp reagerer i Aftenposten 23. november når jeg sier at tradisjonelle norske bistandsorganisasjoner ikke har tatt tilstrekkelig inn over seg klimaproblematikken.

November 2007 

 • - Norge blendet av tusenårsmålene, VG (NTB) 27.11.07
  Norge er blendet av de ambisiøse tusenårsmålene og måler effekten av norsk bistand på feil måte, mener bistandsforsker Alf Morten Jerve.  
 • Norsk bistand trenger resultater, lederkommentar i Aftenposten 27.11.07
  For første gang har Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) presentert en rapport om den totale virkningen av norsk bistand. Effekten av u-hjelp er svært vanskelig å måle, og rapporten skal ha ros for sin åpenhet omkring dette.  
 • Bistandens resultater, kronikk av Poul Engberg-Pedersen i Dagbladet 26.11.07
  Vi vet hvor mye penger vi har brukt og hva vi har brukt dem på. Men etter 55 år med norsk bistand vi vet fortsatt ikke nok om virkningen av den norske innsatsen.
 • Bistand ut av mørket, Dagsavisen 26.11.07
  En meningsmåling foretatt av TNS Gallup, og som Dagsavisen har fått tilgang til, viser at tydeligere resultater trengs: Et klart flertall av de spurte svarer at de føler seg dårlig informert om hva norske bistandsmidler går til, at myndighetene gir et for positivt bilde av bistanden og at myndighetene har liten kontroll med hvordan pengene brukes.
 • Olje mot utvikling, Kommentar av Ketil Fred Hansen i Aftenposten 26.11.07
  Norge har en umulig dobbeltrolle som bistandsaktør innenfor oljeforvaltning og eier av et internasjonalt kommersielt oljeselskap.
 • En ny strategi, kronikk av Erik Solheim og Jonas Gahr Støre i Dagbladet 25.11.07
  Mens bistanden for 20-40 år siden kanskje var den mest sentrale enkeltfaktor for utviklingen av fattige land, er situasjonen i dag en annen. Bistand er fortsatt viktig, men for utvikling er forhold som handel, naturressurser, råvarepriser og pengestrømmer fra migranter til hjemlandene langt viktigere. Vi skal ha en dynamisk utviklingspolitikk som spiller på mulighetene som ligger i disse faktorene. Sjansen må ikke skusles bort.
 • Blir bistandspolitikken taperen?, debatt av Dagfinn Høybråten i Aftenposten 25.11.07
  Dobbeltminister Erik Solheim. En av nestorene i norsk bistandsforskning, Alf Morten Jerve, skriver på kronikkplass i Aftenposten 21. november at Norge ikke lenger har en egen bistandspolitikk. Bekymringen topper seg når Erik Solheim blir "dobbeltminister".
 • Landbruk og utviklingspolitikken, kronikk av Erik Solheim i Nationen 24.11.07
  I et innlegg i Nationen 13. november kritiserer Utviklingsfondets Aksel Nærstad Utenriksdepartementet for ikke å prioritere landbrukssektoren høyt nok i vår Afrika-satsing. Landbruk er den viktigste sektoren i Afrika, hevder Nærstad. Han inviterer Utenriksdepartementet til dialog om satsing på landbruk.
 • Solheim neglisjerer sine oppgaver, debatt av Kjell Ingolf Ropstad i Dagbladet 20.11.07
  Den rødgrønne regjeringen har satt giret i revers i utviklingspolitikken. Flagg og egenmarkeringer er på full fart inn igjen.
 • Slutt på ekte bistand, kronikk av Alf Morten Jerve i Aftenposten 20.11.07
  Norge har ikke lenger en egen bistandspolitikk. Bistand er i stedet blitt et påvirkningsinstrument for norske politiske anliggender.
 • Regjeringen mot Stortinget?, kommentar av Aksel Nærstad i Nationen 13.11.07
  Utenriksdepartementet har nylig lagt fram sin «Plattform for en helhetlig Afrika-politikk». Det er mye bra i den, men det er alvorlig at departementet og utenriksminister Jonas Gahr Støre ikke prioriterer den viktigste sektoren i Afrika, landbruket, og heller ikke følger opp klare politiske signaler fra Stortinget.  
 • Superminister'n strammes opp, Dagbladet 09.11.07
  Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) får en solid
  skrape av Stortinget for sin utviklingspolitiske redegjørelse.

Oktober 2007 

 • Bistandsguruen om feller og feilslått fairtrade, Bistandsaktuelt 08/2007
  Forfatteren og økonomen Paul Collier forsvarer strukturtilpasning og refser etisk handel.
 • Det haster for 1 milliard mennesker - Vesten må endre sin bistandspolitikk radikalt, Ukebrevet MandagMorgen 21.10.07
  I Sverige halverer regjeringen antall samarbeidsland for å få en mer effektiv bruk av bistandsressursene. I Norge har utviklingen gått motsatt vei. «Vesten sprer bistandsmidlene for tynt utover. Utviklingsarbeidet må rettes mot de aller fattigste – mot «bunnmilliarden,» hevder bistandsprofessor Paul Collier, som nylig var på besøk hos utviklingsminister Erik Solheim.
 • Små penger, store spørsmål, kronikk av Asbjørn Eidhammer i Morgenbladet 19.10.07
  Be­sø­ket i Oslo sist veke av den bri­tis­ke bistandseksperten Paul Collier var det foreløpige høg­de­punk­tet i ein norsk bistandsdebatt som for al­vor star­ta med pro­fes­sor Øy­vind Østeruds ar­tik­kel i Nytt Norsk Tids­skrift i fjor. Det grunn­leg­gjan­de spørs­må­let i den­ne de­bat­ten er om ut­vik­lings­hjel­pa gjer si­tua­sjo­nen bet­re for ver­das fat­ti­ge. Det and­re spørs­må­let – om ein i det mins­te sva­rar eit be­tin­ga ja på det første – blir kor­leis ut­vik­lings­sam­ar­bei­det kan bli bet­re.
 • Collier + Solheim = norsk bistandspolitikk?, Debatt av Benedicte Bull i Morgenbladet 19.10.07
  Men hvis Sol­heim skal føl­ge Colliers råd, hvil­ke fel­ler kan han selv kom­me til å gå i? Jeg vil peke på fire.
 • Bistandsguru, Morgenbladet 12.10.07
  Utviklingsminister Erik Solheims bistandsguru hyller USAs invasjon av Sør-Afghanistan.
 • Bi­stand i rik­tig ret­ning, bokomtale av Erik Solheim i Morgenbladet 12.10.07
  «Hva vir­ker?» er det spørs­må­let jeg sta­dig pla­ger mine om­gi­vel­ser med. Hvor­for har det gått så bra i Sør-Korea og ikke i Ghana, når lan­de­ne på slut­ten av 1950-årene var på det sam­me utvik­lings­ni­vå­et? Dis­se spørs­må­le­ne be­sva­res grun­dig av den tid­li­ge­re verdensbankøkonomen Paul Col­li­er.
 • Lettlurte politikere?, Debatt av Erik Solheim i Dagbladet 11.10.07
  I sin kronikk i Dagbladet 8. oktober kritiserer forskerne Ingrid Samset og Astri Suhrke ved Chr. Michelsens Institutt (CMI) meg og min analyseenhet for å omfavne Paul Colliers bok «The Bottom Billion» som et nytt trylleformular. Collier lager enkle løsninger for en komplisert verden - noe som passer som hånd i hanske for politikernes behov for en salgbar bistandsstrategi, påstår de to forskerne. Når jeg liker boka er det nettopp fordi den ikke har et enkelt og salgbart budskap, i motsetning til enkelte andre forfattere og debattanter.
 • Tallmagi og bistand, Kronikk av Ingrid Samset og Astri Suhrke i Dagbladet 08.10.07
  12. oktober kommer økonomen Paul Collier til Oslo for å legge fram sin nye bok, «The Bottom Billion», på et seminar i regi av UD. Boken har blitt varmt omtalt av utviklingsminister Erik Solheim og hans analyseenhet, på tross av at den inneholder funn som er svært omdiskuterte i forskningsmiljøene.

September 2007 

 • Bistandens sverdsvinger (Jeffrey Sachs), Bistandsaktuelt 07/2007
  – Jeg hører tåpelige ting om at andre deler av verden kom seg ut av fattigdom uten bistand. Dette er kun et ideologisk standpunkt, uten grunnlag i fakta. Bistandskritikerne forstår ikke hvor mye av verdens fremgang som har fulgt av kombinasjonen mellom offentlig støtte og de private markedene.
 • Business i bistanden!, debatt av Ylva Lindberg i Ny Tid 21.09.07
  Den senere tids debatt i Norge om utvikling, bistand og fattigdomsbekjempelse preges ofte av en «oss og dem»-tankegang. Og da mener jeg ikke «oss rike» mot «de fattige», men business versus bistand. Istedenfor en slik brannmur bør vi se hva business og bistand kan lære av hverandre.
 • En mer effektiv bistand er mulig, Debatt av Per Kristian Nielsen i Aftenposten 07.09.07
  I sin omtale av bistandsdebatten på Universitetet i Oslo nylig, avfeier Morten Fyhn i en kommentar undertegnedes utfordring til utviklingsminister Erik Solheim om å konsentrere bistanden til færre land med at Hilde Frafjord Johnson skal ha gitt bistand til Madagaskar "for å tilfredsstille partifellene i misjonærkretser". 
 • Bistandskrig?, debatt av Atle Sommerfeldt i Ny Tid 07.09.07
  Mikael Hem har i Ny Tid 3. august en refleksjon over det han kaller en ”navlebeskuende bistandskrig”. La meg, som en av Hems bistandsbaroner likevel våge meg frampå med noen synspunkter.
August 2007 
 • Risikofylt bistand, kronikk av Poul Engberg-Pedersen i Dagbladet 30.08.07
  I Ei tid da det ropes på synlige resultater av norsk bistand, er det modig av norske politikere å satse så store ressurser i land der sjansen for fiasko er stor. Sjansen for at innsatsen skal resultere i fungerende stater i overskuelig framtid, er mye mindre enn risikoen for å mislykkes.
 • Hjelp til fattige eller moralsk hyperventilering?, Bistandsaktuelt 06/2007
  Øivind Østerud er kritisk til bistand og mener den i mange tilfeller virker mot sin hensikt. Tirsdag møtte professoren i statsvitenskap utviklingsminister Solheim til duell på Blindern.
 • Lær av debatten, Solheim, debatt av Mikal Hem i Ny Tid 24.08.07
  Solheim skriver i innlegget at han bevisst har invitert til debatt, men han ser ikke ut til å ville ta lærdom av debatten. «Det er allment akseptert at verden i dag har de nødvendige ressursene og kompetansen for å komme helt i mål», skriver han. Er det noe bistandsdebatten viser, så er det nettopp at dette ikke er allment aksepterte sannheter.
 • Mer forskning og evaluering! debatt av Erik Solheim i Ny Tid 17.08.07
  Mikal Hem reflekterer i Ny Tid 3. august over den norske bistandsdebatten. Det virker ikke som vi står veldig langt fra hverandre. La meg likevel komme med noen kommentarer.
 • Bistand kan velsigne, debatt av Eva Bratholm i Nationen 15.08.07
  Vanebo har helt rett, det er ingen endelig sannhet. Norad drar da heller ingen bastant konklusjon om at all bistand til alle tider har virket som planlagt. Bistand kan velsigne, men vanligvis er mer jordnære begreper, som samarbeid, solidaritet og hardt arbeid, en mer nyttig tilnærming når norske bistandsmidler brukes i den fattige del av verden.
 • Virker bistand?, Debatt av Ove A. Vanebo i Nationen 08.08.07
  Selv grundige, bistandspositive forskere fra Kiel Institute slo i fjor høst fast at «kontroversen om hvorvidt utenlandsk bistand promoterer økonomisk vekst er langt fra løst». NORADs bastante konklusjon om u-hjelpens velsignelse, kan dermed neppe sees på som en endelig sannhet.
 • Norads nye giv er gammalt nytt, debatt av Trygve Refsdal i Aftenposten 07.08.07
  Norads informasjonsdirektør, Eva Bratholm, skriv at min kritikk av pengebruk i bistanden er urimeleg. I ein kronikk i Aftenposten 25. juli tok eg utgangspunkt i fire eksempel frå tidsperioden 1982-1998.
 • The Economist bommer, debatt av Eva Bratholm i Aftenposten 06.08.07
  Tor Jarl Trondsen fra Handelshøyskolen BI spør i Aftenposten 2. august om norsk bistand har lært, - med henvisning til en artikkel i The Economist om vekslingskurs i Zimbabwe.
 • Navlebeskuden bistandskrig, essay av Mikal Hem i Ny Tid 03.08.07
  Debatten om bruk av penger på bistand har rast i avisspaltene etter at professor Terje Tvedt fikk Fritt Ord-prisen tidligere i år, blant annet for sin kritikk av den norske bistandsindustrien. Både kritikerne og bistandsarbeiderne har et overdrevent fokus på norsk bistand. Med tanke på hvor liten del av verdens bistand som kommer fra Norge, er dette en navlebeskuende og lite produktiv holdning.
 • Kampen mot fattigdom, Dagbladet Magasinet 02.08.07
  Kampen mot fattigdom starter i forsikringskontrakten, hevder verdensberømt økonom.
 • Er bistanden virkelig endret?, debatt av Tor Jarl Trondsen i Aftenposten 02.08.07
  Informasjonsdirektøren i NORAD, Eva Bratholm, hevder i et innlegg i Aftenposten 30. juli at man har lært mye om bruken av våre penger i u-land.

Juli 2007 

 • Bistanden har endret seg på 25 år, debatt av Eva Bratholm i Aftenposten 30.07.07
  Norsk bistand strør om seg med penger for å "løfte folk ut" av fattigdom, hevder forstkandidat Trygve Refsdal i en kronikk i Aftenposten 25 juli. Han har flere eksempler på det han hevder er uvettig pengebruk i bistanden.
 • Bistand har virkning, debatt av Eva Bratholm i Nationen 27.07.07
  I Nationen 23. juli skriver Ove A. Vanebo i Frp Ungdom at norsk bistandspolitikk er ambisiøs. Det har han rett i, men han tar feil i sitt bastante utsagn om at det ikke finnes sammenheng mellom bistand og utvikling. Videre er Vanebo ikke informert om hvordan effektene av norsk bistand dokumenteres og evalueres.
 • Profet i andre land, Kommentar av Stein Aabø i Dagbladet 26.07.07
  Mens debatten om norsk bistand pågår her hjemme, klatrer norsk professor på bestselgerlistene i utlandet.
 • Pengane sit for laust, Kronikk av Trygve Refsdal i Aftenposten 25.07.07
  Det er stort sett med eigne krefter folk kjem seg ut av fattigdom. Vår tru på at "vi skal løfte folk ut av fattigdom" er difor lite realistisk.
 • Bistand uten virkning, Debatt av Ove A. Vanebo i Nationen 23.07.07
  Den norske bistandslobbyen må utfordres og korrigeres. Prestisje og arbeidsplasser står på spill for byråkrater og bistandspolitikere. Foreløpig ser det nemlig ut til at u-hjelpen fungerer best til innvortes bruk.
 • Pengekrav hindrer bistandskritikk, Kronikk av Eyolf Jul-Larsen og Astri Suhrke i Aftenposten 16.07.07
  Politikerne styrer for mye av norsk bistandsforskning. Et enda større problem er at kravene til inntjening setter opp barrièrer for kritiske og kreative forskere.
 • Den nådeløse bistanden, Debatt av Birame Diouf i Morgenbladet 13.07.07
  Å kaste seg i den offentlige debatten med kritikk av bistanden kan regnes som harakiri for enhver afrikaner eller u-landsekspert som etterhvert ønsker å få tilgang til bistandsmidler eller konsulentoppdrag innenfor fagfeltet. Ledere for frivillige organisasjoner i Senegal som lever av bistandsmidler tjener mer enn stortingsrepresentanter og opptil fem ganger mer enn statsansatte med lik utdanning.
 • Setter grenser for makten, Debatt av Atle Sommerfeldt i Aftenposten 11.07.07
  Barbara Kunz har i Aftenposten 17. juni et interessant innlegg som anvender et nordisk perspektiv på bistandsdebatten og dermed svekker tesen om det spesielle ved den norske modellen, som jo har vært en hovedtese fra Tvedt, Østerud og andre.
 • For­stem­men­de?, Debatt av Atle Sommerfeldt i Morgenbladet 06.07.07
  Det er selv­føl­ge­lig helt rik­tig som fors­ker Øi­vind Tøn­nes­son hev­der i Mor­gen­bla­det 22. juni at det i forsk­nin­gen ikke fin­nes gale spørs­mål, bare uhold­ba­re svar. Pro­ble­met opp­står når forsk­nin­gen for­ven­ter at de som ut­øver un­der­vis­ning, po­li­tikk el­ler bi­stand skal for­hol­de seg til alle spørs­må­le­ne. Det hand­ler alt­så ikke om å skil­le mel­lom le­gi­ti­me og il­le­gi­ti­me pro­blem­stil­lin­ger, men mel­lom re­le­van­te og ir­re­le­van­te spørs­mål.
 • I mål om tusen år?, lederkommentar i Aftenposten 03.07.07
  Verdens rikeste land gir med den ene hånden og tar med den andre. Om summen av dette gi- og ta-spillet er positivt eller negativt for de aller fattigste, er et komplisert regnestykke. Det interessante er at stadig flere mennesker, også i rike land, mistenker at summen er overveldende positiv for næringsinteresser i rike land.

Juni 2007 

 • Smarte karer, Debatt av Cathrine Holst i Aftenposten 30.06.07
  Finnes det noe verre enn disse folkene som driver og handler i beste mening?
 • Bistandskritiker presset ut, Morgenbladet 29.06.07
  Trygve Refsdal var kritisk til pengebruken i Norad. Det endte med at han ikke fikk flere oppdrag.
 • Bistandsdebatt på blindspor, Kronikk av Jarle Simensen i Aftenposten 27.06.07
  Bistandsdebatten er preget av en besk tone mellom ytterpunktene. Polariseringen ville minke dersom bistandsdilemmaene ble diskutert på en åpen og konkret måte, både om det som har gått bra og dårlig.
 • – Aka­de­misk op­por­tu­nis­me, Morgenbladet 22.06.07
  Fors­ke­re ved Prio og Nupi be­skri­ver en øko­no­misk hver­dag som vir­ker in­tel­lek­tu­elt hem­men­de og ad­va­rer mot økt po­li­ti­se­ring.
 • «Bistandskrig» på to fronter, Debatt av Øyvind Tønnesson i Morgenbladet 22.06.07
  Deler av bistandsmiljøet og en ansvarlig statsråd har vanskelig for å skille mellom ulike typer kritikk, og tvinger derfor forskere inn i et altfor enkelt konfliktmønster, der man enten støtter lojalt opp om bistandsmiljøets mål, institusjoner og praksis, eller blir tankeløse løpe-gutter for Frp.
 • Over­ras­ken­de og litt mer­ke­lig, Debatt av Tor­bjørn Tu­myr Nil­sen i Morgenbladet 22.06.07
  Fors­ker­flu­er bør sit­te man­ge ste­der, ikke bare i NO­RAD. Nøy­tra­le fors­ker­flu­er som job­ber for ver­den og på en sånn måte, at Nor­ge ikke bare bør være opp­tatt av at vi er ver­dens­mes­te­re på bi­stand, men også bli ver­dens­mes­te­re i å for­stå hvor­dan bi­stan­den vir­ker.
 • Ti-dagers tanker, Kommentar av Erling Rimehaug i Vårt Land 21.06.07
  «Bistand og fred er vekstbransjer med sikre finanser, meningsfylte mål, spennende jobber, interessant liv», skrev maktutreder Øyvind Østerud i fjor høst. En ting er å lese slikt i Aftenposten. Noe annet er å se det i praksis. Og et kjettersk spørsmål meldte seg: Hva om alle pengene som brukes til biler, til lønninger, til boliger, til hotellopphold og middager - hva om de rett og slett ble delt ut til de fattige? Ville effekten blitt dårligere av det?
 • Mytar om bistand, artikkel av Asbjørn Eidhammer i Nytt Norsk Tidsskrift 02/2007
  Føremålet med denne artikkelen er å peike på mytar som er i ferd med å feste seg om bistanden og å avspegle noko av den seinare internasjonale diskusjonen om resultat av utviklingshjelp.
 • Å være blant de Gode, debatt av Barbara Kunz i Aftenposten 17.06.07
  Når "makt" erstattes med "moral", blir gjerne bistand bare et instrument for å posisjonere seg, det blir hjelp for selvbildets skyld.
 • Bistandstanker, Morgenbladet 15.06.07
  Forskere som kritiserer norsk bistand anklages for å spre Frp-myter, og stemples som livsfjerne. - Mye bistandsforskning er irrelevant, sier Erik Solheim.
 • Utvikling - hvem legger premissene?, debatt av Øystein Tveter i Bistandsaktuelts debattforum 12.06.07
  Utfordringen ligger i kampen for den politiske dagsorden, i det enkelte land og globalt. Den fattige verden, og de fattige i den tredje verden må ta over den politiske dagsorden. Det er vanskelig å få det til. Myndighetene i det enkelte land har liten makt, og følgelig liten eller ingen troverdighet hos sine egne. De er under ild; fra givere som NORAD, og de internasjonale finans- og markedskreftene, på den ene siden, og på den andre, fra folket som stadig presses hardere.
 • Norad lever godt på idealisme, debatt av Lasse Kolsberg i Aftenposten 10.06.07
  Jeg vet ikke hva som er verst - at kritikk mot bistandskalaset ties i hjel, eller å drukne i bistandselitens kalkulerte moralisering.
 • Bistandskritikerne er heltene, debatt av Karl Erik Schmitt i Aftenposten 10.06.07
  Atle Sommerfeldt kaller seg i Aftenposten 5. juni "en røst fra skyttergraven". Generalsekretæren i Kirkens Nødhjelp går på offensiven.
 • En røst fra skyttergraven, Kommentar av Atle Sommerfeldt i Aftenposten 05.06.07
  En serie akademikere har de siste månedene skrevet kronikker og leserinnlegg der de på ulike måter kritiserer bistanden. Nestoren i dette er professor Terje Tvedt, som endog er belønnet med Fritt Ords pris.
 • Politikk er ikke et leketøy, Debatt av Asle Toje i Aftenposten 04.06.07
  I den siste tiden har tre kommentarer i Aftenposten direkte og indirekte referert til mine innspill i bistands-debatten.
 • Bistand ingen mirakelkur, Debatt av Erik Solheim i Aftenposten 03.06.07
  Det går trolig mer penger ut av Afrika enn inn til kontinentet. Den som forventer mirakler av bistanden, er nødt til å bli skuffet.

Mai 2007 

 • Selvbilder er nødvendige, Debatt av Halvard Leira i Aftenposten 26.05.07
  Asle Toje har i Aftenposten presentert en kritikk av "myter" og selvbilder i norsk utenrikspolitikk. Det er bra at norske selvbilder kommer i fokus i den utenrikspolitiske debatten, men ikke likegyldig hvordan det skjer.
 • En kjetters bekjennelser, Kommentar av Inge Tvedten i Aftenposten 25.05.07
  Terje Tvedt tar det for gitt at bistandsforskere lar seg kjøpe. Det er et lite konstruktivt utgangspunkt.
 • Bistandskritikere ties ihjel, Debatt av Øystein Steiro i Aftenposten 24.05.07
  Utviklingsminister Erik Solheims debattinnlegg i Aftenposten 14. mai om den tiltagende kritikken mot norsk bistandspolitikk bærer preg av lettvintheter og generaliseringer.
 • Best i bistand, Debatt av Rune Jansen Hagen og Jørn Rattsø i Aftenposten 24.05.07
  Kjetil Storsletten har i Ukeslutt 3. mai satt frem to påstander: Frivillige organisasjoner driver best og billigst, og bistand gjennom dem gir mindre svinn enn budsjettstøtte til myndighetene.
 • Terje Tvedt roper ”Forsiktig i svingdørene!”, kronikk av John Y. Jones i Bergens Tidende 24.05.07
  Er det luksus å stille spørsmål om habilitet i et lite land som vårt? Må vi leve med gjenbruk av de få kompetente ressursene vi har? Og blir i så fall Terje Tvedts advarsel mot det han kaller svingdørskulturen i norsk bistands- og utenrikspolitikken, bare akademisk pirk?
 • Er det bare rykter, Solheim?, Debatt av Egil Bakke i Aftenposten 23.05.07
  Utviklingsminister Erik Solheim hevder i en artikkel i Aftenposten 14. mai at han er glad for at vi har fått en kritisk debatt om utviklingshjelpen. Men, understreker han¸ det er viktig at vi unngår Frp-mytemakeriet og ikke bare plukker opp det siste rykte på byen for å bruke det som bevis for at bistanden ikke virker.  
 • Når verkar bistand?, Kronikk av Olav Akselsen i Dagbladet 22.05.07
  Skal me lukkast i kampen mot fattigdom, kan me ikkje velja mellom utvikling eller handel. Me må ha både utviklingshjelp og handel - ei hjelp og ein handel som er rettferdig og medfører til utvikling. Me må sikre at bistanden er målretta, resultatorientert og kjem fram.
 • Mytene om bistandens fallitt, Kommentar av Erik Solheim i Aftenposten 14.05.07
  Virker bistand? Ja, men ikke alltid, og dårligst hvis den står alene. Trenger vi en kritisk debatt om bistanden? Ja, men basert på fakta, ikke på myter.
 • Et forsvar for forskningens frihet, kronikk av Terje Tvedt i Bergens Tidende 12.05.07
  Tirsdag denne uken fikk professor Terje Tvedt Fritt Ord-prisen. Han takket med et utfall mot Nupi-direktør Jan Egeland, elitesirkulering og den norske godhetstanken. Foreløpig har de kritiserte tidd stille. Les hva Tvedt sa.
 • – Mistenkeliggjøring, Morgenbladet 11.05.05
  Jan Egeland oppfatter Terje Tvedts bruk av ordet "elitesirkulasjon" som en mistenkeliggjøring. I en e-post til Morgenbladet understreker han verdien av erfaring i ulike roller.
 • Sørpolitikk, lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 11.05.05
  Terje Tvedt har vært en ledende kritiker av det norske «godhetsregimet» i freds- og bistandspolitikken. Han har i den senere tid fått følge av flere, blant annet Øyvind Østerud, som har kritisert den norske freds- og bistandspolitikken. Vi hilser denne kritikken velkommen, ikke minst fordi vi tror den norske godhetsretorikken bidrar til å gjøre oss dummere enn vi trenger å være.
 • Frihetens rammer, lederkommentar av Martine Aurdal i Ny Tid 11.05.07
  Er Jan Egeland en trussel mot den frie forskningen?
 • Langer ut mot maktens forskere, Klassekampen 10.05.07
  Terje Tvedt kritiserer utnevnelsen av Jan Egeland til ny sjef for Norsk Utenrikspolitisk Institutt. – Hvordan kan forskningen bli troverdig når det skal forskes politikken den nye sjefen har stått sentralt i å utforme, spør han.
 • Godhetsregime uten virkning, Klassekampen 10.05.07
  Sosialantropolog Knut Nustad ved Noragric ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap har forsket på norsk bistandshistorie. Han støtter Tvedt sin kritikk av norsk bistand som uttrykk for et godhetsregime, og mener det vel så mye handler om å produsere et godt omdømme for Norge.
 • Fritt Ord-vinner ut mot Jan Egeland, Dagbladet.no 10.05.05
  - Hvordan kan forskningen bli troverdig når det skal forskes på den norske utenriks- og bistandspolitikken som den nye direktøren har stått sentralt i å utforme, spurte Tvedt i sin tale da han mottok prisen tirsdag kveld.
 • Innrømmer eliteinntrykket, ukeavisen ledelse 10.05.07
  Styreleder i NUPI Kjetil M. Stuland innrømmer at tilsettingen av Jan Egeland som NUPI-direktør kan virke som et tegn på elitesirkulering i norsk bistandsmiljø.
 • Bistands-Norges folkefiende, Kronikk av Asle Toje i Aftenposten 08.05.07
  Norsk utenrikspolitikk er blitt synonymt med bistand og fredsmegling. Terje Tvedt var blant de første som påpekte åpenbare problemer ved dette.
 • Hvem skal bestemme? Sør perspektivet i utviklingsarbeidet må styrkes kraftig, kommentar av Tor Elden på Bistandsaktuelts debattforum 07.05.07
  Sør-perspektivet må styrkes ved å ta Sør på alvor, før de intellektuelle i utviklingslandene samlet går i flokk mot dagens utviklingssamarbeid. De burde for lengst ha dominert debatten. Når de ikke gjør det, skyldes det at de også er blitt en del av bransjen som ikke vil kritisere seg selv, fordi en da vil tape eget utkomme.
 • Virker bistanden?, kronikk av Liv Tørres i Ny Tid 04.05.07
  Norsk bistandsdebatt dreide seg lenge mest om hvor mye penger vi skulle gi. Størrelsen på bistandsbudsjettet ble for mange et mål i seg selv. Kanskje mest fordi vi ble redde for at kritikk på innhold og veivalg ville gi kritikerne vann på mølla og dermed redusere bevilgningene. De siste månedene har imidlertid debatten fått mest fokus på om bistand funker eller ei. Den ene debatten er ikke spesielt mer relevant eller informativ enn den andre.

April 2007 

 • På tide å skrote bistanden, kommentar av Arnfinn Nygaard i Verdensmagasinet X 01/2007
  – Bistand er politikk, terper utviklingsminister Erik Solheim. Han tar feil. Bistand er lureri og politikk er politikk. Ihvertfall om vi skal tro direktøren for utviklingslandenes egen tenketank, Yash Tandon ved Sør-senteret i Genève. Han tar nå til orde for å begrave ideen om bistand, fullstendig og ugjenkallelig. Han mener at jo fortere «bistand» blir gjort til historie, jo lettere vil det bli å gjøre fattigdom til historie også.

Mars 2007 

 • Lastebilhjelp må stoppes, debatt av Terje Tvedt i Aftenposten, 21.03.07
  Norges Røde Kors og bistandssystemet har nå bestemt at hele aksjonen skal gjennomgås. Det vil være svært overraskende om ikke Utenriksdepartementet stopper videre utsendelse av de gamle M6-lastebilene.
 • Norsk bistand - endelig på alvor?, Debatt av Anne Welle-Strand i Aftenposten 18.03.07
  I Aftenposten 12. mars hevder NORAD-direktør Poul Engberg-Pedersen at Asle Tojes kritikk av bistandslobbyens makt (kronikken 9. mars) er en kortslutning. Toje undret om det finnes politisk vilje til å rydde opp og om det er reell interesse for å se om milliardbevilgningene gir resultater. Kritikken er ikke ny.
 • Norad tåkelegger om resultater, Debatt av Ola Dvergsdal i Aftenposten 14.03.07
  Direktør Poul Engberg-Pedersen skriver 12. mars at de viktigste resultatene av bistanden oppnås innen utdanning og helse. Men han tier om at det er områder som demokrati, godt styresett og fred som har vært budsjettvinnerne. 
 • Intern og ekstern gransking, debatt av Trygve Nordby i Aftenposten, 13.03.07
  I sin kronikk i Aftenposten 5. mars, "De hvite hjelperne i de hvite bilene", spør Terje Tvedt om terrenglastebiler fra Norge er egnet til å få ut nødhjelp i humanitære kriser. Det er de.
 • Kortslutning om bistand, Debatt av Poul Engberg-Pedersen i Aftenposten 12.03.07
  Det er en kortslutning at vi som jobber med bistand ikke tåler kritiske blikk. Vi er sjeleglad hver gang noen skaper bistandsdebatt.
 • Bistandslobbyens makt, Kronikk av Asle Toje i Aftenposten 09.03.07
  Norsk bistandspolitikk handler om gode intensjoner, dårlige resultater - og en masse penger. Bistandslobbyen har drevet frem en eventyrlig budsjettvekst ved å skape en lammende enighet om at bistand er viktig.
 • Uhjelpen er verre enn du tror, Kommentar av Øystein Sjølie i E24 09.03.07
  De fleste land som har funnet olje, er blitt fattigere på grunn av oljen. Men uhjelpen er verre.
 • Påstandene holder ikke mål, Aftenposten, 05.03.07
  - Terje Tvedt og TV 2 er blitt lurt i denne saken, sier Jan Egeland, Røde Kors' tidligere generalsekretær, i sin kommentar.
 • De hvite hjelperne i de hvite bilene, kronikk av Terje Tvedt i Aftenposten, 05.03.07
  Jan Egeland, Jonas Gahr Støre og Norges Røde Kors har med 100 millioner kroner i støtte fra Utenriksdepartementet sendt 367 militære, førti år gamle lastebiler til Afrika som norsk nødhjelp. Bilene fungerte ikke som det ble sagt og lovet, var dobbelt så dyre som transport med moderne biler, og viste seg å være miljøbomber som etter kort tid endte på bilkirkegårder.

Februar 2007 

 • Effektiv bistand, debatt av Bjørn Klouman Bekken i Dagbladet 18.02.07
  Ettersom Øyvind Østerud nylig har sterkt kritisert utviklingshjelpen for manglende resultater, ble han så vidt nevnt fordi jeg antydet at bistand kunne være en av de mindre årsakene til den nye moderate veksten. Kronikkens lille poeng var at en kritikk av utviklingshjelpens effektivitet i det minste burde ha nevnt at den delen av verden som mottar desidert mest bistand nå faktisk vokser betraktelig raskere.
 • Ufortjent oppmerksomhet, deabtt av Øyvind Østerud i Dagbladet 09.02.07
  Ikke noe av det lille - og fullstendig ukritiske - som sies om vestlig bistand torpederer mine poenger. Dette er første gang jeg har sett noen komme på at tall for økonomisk aktivitet i Tanzania i det siste, eller i Mosambik etter borgerkrigen, skulle skyldes vestlig utviklingshjelp.
 • Hvorfor går det bedre i Afrika?, kronikk av Bjørn Klouman Bekken i Dagbladet 07.02.07
  Kan noe av veksten skyldes bistand? Øyvind Østerud skrev nylig en artikkel i Nytt Norsk Tidsskrift som konsekvent undervurderte bistandens positive sider og overvurderte de negative. Hans argumentet om at en økning av bistandsbudsjettet til 1 prosent av BNI vil være skadelig, er ikke overbevisende.
 • Bistand er politikk, kronikk av Erik Solheim i Klassekampen 03.02.07
  Med utgangspunkt i mitt foredrag på Bistandstorget 18. januar om politisering av bistand, skriver generalsekretær i Bistandsnemnda Oddvar Espegren i Klassekampen 27. d.s. Espegren uttrykker bekymring for min vektlegging av bistand som politikk. Det er en viktig debatt Espegren reiser og jeg oppfatter heller ikke at vi er grunnleggende uenige om bistandens egentlige vesen.

Januar 2007 

 • Globaliseringens tilstand, Kommentar av Marte Nielsen i Nationen 19.01.07
  Som kontrast til det skapende miljøet på Verdens Sosiale Forum, fremstår NHOs årskonferanse og kampanjen Norge i verden som et ekko fra 15 år tilbake. For 15 år siden, da «den internasjonale utviklingen» fra 80-tallet ble avløst av «globaliseringen», ble den omtalt som døråpneren for en grenseløs verden.
 • Uff, nå blir forskjellene mindre, NA24-kommentar av Are Slettan, NA24 18.01.07
  Globaliserings-motstanderne hevder stadig at forskjellen på rike og fattige i verden øker. Men også her tar de feil.
 • Bistanden gir resultater, debatt av Poul Engberg-Pedersen i Aftenposten 03.01.06
  Kritikken fra professor Øyvind Østerud og andre av manglende resultater i bistanden er forfeilet. Men jeg er enig i at vi ofte har for ambisiøse mål, og at vi ikke har vært gode nok til å dokumentere resultatene.

2006 

 • Vi ønsker debatt om bistand, Debatt av Jonas Gahr Støre og Erik Solheim i Aftenposten 20.12.06
  I Aftenposten 18. desember hevder Sunniva Engh og Hanne Hagtvedt Vik at Utenriksdepartementet fører en argumentasjonslinje som hindrer kritisk utviklingspolitisk debatt - en debatt som er nødvendig for at bistanden stadig skal bli bedre. Vi har sjelden vært mer uenig - og enig. 
 • Dårlig klima for debatt, debatt av Sunniva Engh og Hanne Hagtvedt Vik i Aftenposten 18.12.06
  Når frykten for reduserte bistandsbevilgninger gir et dårlig klima for nyansert debatt, undergraves selve bistanden. Etter seksti år med utviklingshjelp er en av de klare konklusjoner i internasjonal forskning at resultatene på prosjektnivå varierer fra det vellykkede til å motvirke intensjonen med innsatsen.  
 • Frp uetterrettelig om bistand, debatt av Halle Jørn Hanssen i Dagsavisen 15.12.06
  Siv Jensen har en lettvint omgang med historikk og fakta og prøver å skape inntrykket av at norsk bistand vedvarende går til et Afrika preget av diktatorer og forfall.
 • U-hjelp til innvortes bruk, kommentar av Nils Morten Udgaard i Aftenposten 08.12.06
  Forskeren Øyvind Østeruds kritikk av norsk tredjeverdenpolitikk frontkolliderer med et massivt bistandsetablissement - mens utenriksminister Jonas Gahr Støre viser talent også som demagog.
 • Engasjementet hjelper, kronikk av Jonas Gahr Støre og Erik Solheim i Dagbladet 06.12.06
  Norges politikk for fred og utvikling må være søkende. Vi er åpne for innspill og kritiske syn for å gjøre politikken bedre, både på innhold og metode. Mye av politikken for fred og forsoning er fortsatt å regne som nybrottsarbeid og må løpende vurderes kritisk.
 • Betaler Norge for mye for fred?, nrk.no 06.12.06
  Frp kutter milliarder i budsjettet til freds- og demokratitiltak i sitt foreslåtte statsbudsjett. - Kuttet vil gjøre verden farligere, sier Jonas Gahr Støre. Det var duell mellom Jonas Gahr Støre og Siv Jensen i Redaksjon 6. desember 2006.
 • - Frp-kutt gjør verden farligere, Dagbladet 06.12.06
  I debatten om utenriksdepartementets budsjett i dag går utenriksministeren til frontalangrep på Fremskrittspartiet.
 • - Fredsmekling er blitt sportsgren, Dagbladet.no 06.12.06
  Frp mener Norge har tatt på seg altfor mange freds- og demokratioppdrag. Derfor gjør Frp milliardkutt i budsjettet.
 • Lite land redder verden, kronikk av Øyvind Østerud i Aftenposten 07.07.06
  Bistand kan gi en vekstimpuls, men det kan også passivisere, svekke lokalt næringsliv, hemme utviklingen av lokal ekspertise og holde korrupte regimer ved makten.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 06. desember
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.