Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

- Vår tids skumleste forkortelse: ISDS

Omstridte investor-stat-tvisteløsninger (ISDS) inngår i stadig flere og mer omfattende internasjonale handels- og investeringsavtaler, herunder regjeringens forslag til modell for bilaterale investeringsavtaler (BITs). Før høringsfristen går ut denne uka møter forslaget økende motbør. Kritikere frykter at styrkede investorrettigheter vil undergrave demokrati og menneskerettigheter, i rike så vel som fattige land.

Onsdag 12. august 2015
Linker oppdatert: Mandag 05. oktober 2015

NB: Høringsfristen utsatt til 14. september! 

- Hovedformålet med å inngå investeringsavtaler er å beskytte norske investeringer i utlandet, spesielt i land der den politiske og økonomiske situasjonen er ustabil, og sikre at norske bedrifter kan konkurrere på lik linje med bedrifter fra andre land, står det i høringsbrevet fra Nærings- og fiskeridepartement (NFD), som ble sent ut i midten av mai.

I regjeringens politiske plattform står det at regjeringen vil "øke bruken av bilaterale investeringsavtaler (BIT) der dette er hensiktsmessig". I plattformen står imidlertid også at regjeringen vil "føre en samstemt utviklingspolitikk, hvor tiltak innen ulike sektorer i størst mulig grad trekker i samme retning". I NFDs høringsbrev, så vel som regjeringens melding om Globalisering og handel, understrekes det derfor at:

"Det er også et viktig hensyn at avtalene skal fremme investeringer i utviklingsland og bidra til økonomisk utvikling i disse landene."

- Norsk næringsliv treng investeringsavtaler eine og aleine for å sleppe brysomme reguleringar i utlandet, mente imidlertid Heidi Lundeberg (LAG/Handelskampanjen) i en kronikk på NRK ytring nylig. Hun spurte bl.a.:

"Kven er det eigentleg som er urimelege – utviklingslanda som ynskjer norske bedrifter velkomne, eller Noreg med dei føreslåtte investeringsavtalene?"

- En arv fra kolonitida, mente daværende direktør ved Sør-senteret i Geneve, Yash Tandon, da han i 2008 var i Norge i forbindelse med en høring om den rødgrønne regjeringens forslag til modellavtale for BIT. I NFDs høringsbrev er forholdet til utkastet fra den forrige regjeringen omtalt slik:

"I utformingen av utkast til ny modellavtale har vi har søkt å finne løsninger som imøtekommer viktige innvendinger som ble reist mot 2008-versjonen, og som reflekterer internasjonal utvikling på området. Samtidig skal statenes rett til å regulere sikres."

Da forslaget ble presentert i Aftenposten i slutten av juli ble det imidlertid reist spørsmål nettopp ved statenes rett til å regulere:

"Australia ble saksøkt for ny røykelov. Canada ble saksøkt for strengere miljølovgivning. Nå vil Regjeringen inngå avtaler som kan gjøre det mulig for multinasjonale selskaper å saksøke Norge for milliardbeløp i internasjonale domstoler."

Stipendiat ved Institutt for statsvitenskap (UiO), Tarald Laudal Berge, som forsker på internasjonale handelsavtaler og nå skriver doktorgrad på tematikken, kommenterer regjeringens forslag slik overfor Ukeavisen Ledelse:

"Slik jeg leser forslaget fra dagens regjering, er dette mer næringsvennlig og vil gi investorene større rettigheter enn hva den forrige regjeringen la opp til i sitt utkast."

- Det oppsiktsvekkende er at det nye forslaget er svakere enn 2008-framlegget, ettersom kravet om at tvister først skal behandles i nasjonale domstoler er fjernet, skriver Klassekampenlederplass i dag.

Før høringsfristen utløper denne uka ser det ut til at et flertall på Stortinget er skeptiske til regjeringens forslag og i avisa Klassekampen på mandag mente jussprofessor Eivind Smith at forslaget om å styrke selskapers rettigheter kan være i strid med grunnloven.

Ukeavisen Ledelse peker på at "i realiteten dreier dette seg om å gi regjeringen et mandat til å forhandle avtaler med andre land som kan gjelde i opp mot 50 år" og "slikt bør behandles grundig i Stortinget", mener Laudal Berge. Da Mæland fikk spørsmål om dette i NRK P2´s "Søndagsavisa" 2. august var hun imidlertid klar på det som er arbeidsdelingen i Norge:

"Det er opp til regjeringen å lage utkast til modellavtale, slik vi har gjort, og det er opp til regjeringen å beslutte om det skal inngås forhandlinger med enkeltland om slike avtaler, men det er opp til Stortinget å ratifisere avtalene."

- Tar ikke hensyn til fattige land

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) og Hovedorganisasjonen Virke er positive til regjeringens forslag, men om det ivaretar hensynet til en samstemt utviklingspolitikk er et annet spørsmål. Utviklingslandenes tenketank, Sør-senteret, har den siste tiden lagt fram en serie studier som ser på ulike lands erfaringer med internasjonale investeringsavtaler og tvisteløsningsmekanismer (ISDS) og en oversikt over tvistesaker som har blitt behandlet i slike voldgiftsdomstoler foreligger på UNCTADs nettsider.

Norsk sivilsamfunn var tidlig ute med kritiske kommentarer til regjeringens forslag.

- BITs modellen tar ikke hensyn til fattige land, mente Handelskampanjen bare noen dager etter at forslaget var lagt fram og Peter Ringstad i Kirkens Nødhjelp kommenterte forslaget slik overfor avisa Klassekampen:

"Slik modellavtalen ser ut i dag, kan ikke vi se at den vil være bra for utviklingsland. Det internasjonale systemet med tusenvis av bilaterale investeringsavtaler og voldgiftsdomstoler er kaotisk, dysfunksjonelt og dyrt."

en kommentar kalte Torbjørn Monsen i Attac Norge investor-stat-tvisteløsningsmekanismen (ISDS), som inngår i forslaget, for "vår tids skumleste forkortelse". Han begrunnet det bl.a. slik:

"ISDS er et problem fordi sterke næringslivsaktører gjennom denne mekanismen får mer makt over landene de investerer i enn det de har hatt tidligere, på bekostning av demokrati og ønskverdige politiske målsetninger."

- Utviklingsland har betalt multinasjonale selskap i dyre dommer som følgje av saker i den internasjonale tvistemekanismen ICSID, ifølge Handelskampanjen. Slike mekanismer (ISDS) inngår i økende grad i bilaterale og internasjonale handels- og investeringsavtaler, herunder i TTIP, TTP og TISA, som forhandles i disse dager. De har møtt motbør fra bl.a. Nobelprisvinner Joseph Stiglitz, som innledet en kommentar i Dagens Næringsliv i slutten av mai slik:

"'Hemmelige' søksmålsmekanismer i de nye handelsavtalene er en trussel mot demokrati og rettsvesen."

Etter at regjeringens forslag ble lagt fram startet Attac underskriftskampanjen "Nei til investor-stat-tvisteløsning". Handelskampanjen lanserte allerede i 2013 en ny kampanje mot bilaterale investeringsavtaler og i brosjyren BIT-fritt - demokrati framfor investorrettar tar de i stedet til orde for at Norge skal ta initiativ til investorplikter:

"I dag finst det ingen balanse mellom eit selskap sine rettar og selskapets plikter. Det finst heller ingen balanse mellom rettane til selskap og rettane til folk og natur. Dersom Noreg meiner alvor med å sameine norsk politikk, og å skape ein handelspolitikk for utvikling, må ein snu og ta sikte på å opprette ein slik balanse. Noreg må ta initiativ til at investorplikter vert sett på dagsordenen internasjonalt."

- Truer både den norske velferdsstaten, og de viktigste formålene med norsk utviklingspolitikk

I UDs høringsbrev understrekes det at:

"Det er et viktig utgangspunkt for arbeidet med investeringsavtaler at avtalene ikke må begrense myndighetenes adgang til legitim regulering. Avtalene skal beskytte investorer mot illegitime reguleringer, og ikke mot myndighetsregulering som sådan. Et annet viktig utgangspunkt er at de må være et nyttig virkemiddel for norske investorer. Den overordnede utfordringen ved utformingen av utkastet til modellavtale er altså å finne løsninger som ivaretar næringslivets behov for investeringsbeskyttelse uten å gripe unødig inn i norsk, og andre lands, myndighetsutøvelse."

Både samarbeidspartiene og opposisjonen på Stortinget er imidlertid skeptiske.

- Ved å inngå slike avtaler flytter man mye makt fra folkestyret og fra det norske rettsvesenet over til utenlandske jurister. Derfor mener jeg denne saken fortjener en skikkelig diskusjon før man gjør vedtak, sa Senterpartiets Liv Signe Navarsete til NTB mot slutten av juli og fikk raskt følge av flere.

- Vi er skeptiske til å outsource politisk makt, sa KrFs næringspolitiske talskvinne, Line Henriette Hjemdal, til Aftenposten, mens Venstre-leder Trine Skei Grande bl.a. sa at:

"Der er positivt med handelsavtaler som sikrer at man handler på like vilkår, men ikke hvis det hindrer land i å kunne komme med nye lover og regler."

- Internasjonale investeringsavtaler med såkalte «tvisteløsningsmekanismer» truer både den norske velferdsstaten, og de viktigste formålene med norsk utviklingspolitikk, mente SVs Snorre Valen og Arvinn Gadgil i en kronikk i avisa Klassekampen sist uke og utdypet det slik:

"En ting er at rike land som Australia og Canada har måttet legge egen lovgivning på hylla, eller betale store erstatninger til multinasjonale selskap, men enda verre er det at utviklingsland på denne måten hindres i å oppnå nettopp det vi ønsker for dem: Sterke institusjoner og en effektiv stat som gir landets befolkning mulighet til å styre sin egen utvikling, bygge tillit og bekjempe korrupsjon. For eksempel måtte Ecuador betale en kjempeerstatning til oljeselskapet Occidental, selv om Occidental selv hadde brutt konsesjonsbetingelsene (!)."

I sitt høringssvar tar LO til orde for en konsekvensutredning og i debatt med næringsminister Monica Mæland (H) og Helene Bank i For Velferdsstaten på NRK P2´s "Søndagsavisa" 2. august håpet LOs nestleder Tor-Arne Solbakken på støtte fra Arbeiderpartiet. Det bekreftet Anniken Huitfeldt (Ap) overfor NTB sist fredag og NTB oppsummerte situasjonen slik:

"Arbeiderpartiet krever konsekvensutredning, og samarbeidspartiene er skeptiske til deler av regjeringens forslag til internasjonale investoravtaler."

I Aftenposten i dag (ikke på nett) aviser FrPs Jørund Rytman kritikken mot regjeringens forslag og konkluderer slik:

"Avtaleutkastet fra regjeringen er godt, og Stortinget bør støtte inngåelsen av flere slike avtaler. Navarsete er i beste fall misvisende i sin dom mot regjeringens forslag til BITs og viser at hun hverken støtter norsk næringsliv eller økonomisk vekst i utviklingsland. Jeg håper resten av venstresiden tar til fornuft."

Hva regjeringen, samarbeidspartiene og opposisjonen nå velger å gjøre gjenstår å se. Selv om NHO og Virke er positive er LO skeptisk og Norges Bondelag frykter konsekvensene for norsk landbruk.

Fra Karin Andersen (SV) har kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) fått spørsmål om det vil aktuelt å inngå avtaler som TTIP, TTP og TISA med liknende tvisteløsningsmekanismer (ISDS) og som "kan gi beskyttelse av utenlandske investorers interesser på bekostning av offentlige aktører" og spørsmål om dette vil trolig også bli belyst under utenriks- og forsvarskomiteens planlagte høring om Globalisering og handelsmeldingen på Stortinget 1. oktober.


Aktuelle lenker:

Norske organisasjoner om TTIP/TTP/ISDS/BIT:

Aktuelle internasjonale omtaler/kommentarer:

 • Investor Protection: The Secret Corporate Takeover, by Jospeh Stiglitz, Social Europe 14.05.15
  The United States and the world are engaged in a great debate about new trade agreements. Such pacts used to be called “free-trade agreements”; in fact, they were managed trade agreements, tailored to corporate interests, largely in the US and the European Union. Today, such deals are more often referred to as “partnerships,” as in the Trans-Pacific Partnership (TPP). But they are not partnerships of equals: the US effectively dictates the terms. Fortunately, America’s “partners” are becoming increasingly resistant.
 • How Obama saved his trade agenda, politico.eu 12.05.15
  The White House put Democrats on the spot to work a deal to move forward on trade.
 • The embattled future of global trade policy, by Martin Wolf in Financial Times 12.05.15
  Should proposed US plurilateral trade agreements be welcomed? This is a big question, not least for those who consider the liberalisation of world trade to be a signal achievement. It is also highly controversial.

Medieklipp og -debatt:

 • Bilaterale investeringsavtaler vil ramme fattige i utviklingsland, kronikk av Aksel Nærstad og Nadia Falch Bandak i Dagsavisen (nye meninger) 05.10.15
  Regjeringen er i disse dager i ferd med å gå gjennom de mange høringssvarene til den foreslåtte modellen for bilaterale investeringsavtaler. Ifølge regjeringen er det «viktig at avtalene skal kunne fremme investeringer i utviklingsland og slik bidra
 • På demokratiets bekostning, kommentar av Tori Loven Kirkebø i Bergens Tidende 17.09.15
  Regjeringen bør skrote sine planer om bilaterale investeringsavtaler. Selskaper bør ikke ha sterkere rettigheter og påvirkningskraft enn deg og meg.
 • Regjeringen vil la multinasjonale selskaper bestemme, kommentar av Arild Holt-Jensen i Bergens Tidende 02.09.15
  Velgerne er ikke blitt klar over hva som står på spill om vi også trekkes inn i den store planlagte TTIP-avtalen mellom Nord-Amerika og Europa. Den vil blant annet omfatte fri konkurranse innen tjenesteytende næringer, som eldreomsorg og skole. Hva vil de bilaterale handelsavtalene regjeringen har tenkt å gjennomføre om overføring av tvistesaker til overnasjonale juridiske instanser føre til?
 • Den store avtalestriden, kronikk av Helge Hveem i Aftenposten 01.09.15
  Norge kan ikke stå utenfor når våre viktigste handelspartnere går inn i en vev av bilaterale investeringsavtaler.
 • Feil frå Navarsete, debatt av Jan Erik Grindheim i Dagens Næringsliv 01.09.15
  I DN 28. august har Liv Signe Navarsete, utanriks- og forsvarspolitisk talskvinne i Senterpartiet, ein kommentar til ein kommentar Kjetil Wiedswang hadde i avisa ei veke tidligare om usemja mellom ho og næringsminister Monica Mæland kring synet på investeringsavtaler med investor-stat tvisteløysningsmekanisme. Kommentaren til Navarsete har to grove feil.
 • Fryktar kommunane mistar makt, Nationen 21.08.15
  Rødt-leier Bjørnar Moxnes meiner den internasjonale handelsavtalen for tenester vil låsa kommunane fast til Høgre-politikk. Han var ein av dei som demonstrerte mot avtalen framfor Stortinget torsdag.
 • Miljø er taperen, Klassekampen 21.08.15 (ikke på nett)
  Brorparten av investor-søksmål mot rike land utfordrer miljøreguleringer. Forsker tror Norge kan bli saksøkt av gruveselskapene.
 • For døve ører, debatt av Monica Mæland i Klassekampen 21.08.15 (ikke på nett)
  Klassekampen skriver onsdag 19. august at jeg blåser i kritikken fra grunnlovseksperter i striden om investordomstoler. I saken fremstilles det som jeg forsøker å unngå debatt om de utfordringene slike investeringsavtaler reiser. Jeg forsøke flere ganger å tilbakevise påstandene i intervjuet, uten at dette kommer fram i artikkelen.
 • Investeringavtaler med u-land viktigast for Telenor og Hydro, Nationen 21.08.15
  Telenor og Hydro ønskjer at Noreg skal inngå fleire investeringsavtalar med andre land. – Det er særleg viktig i utviklingsland, meiner Telenor.
 • Få tegn på økt vekst, Vårt Land 21.08.15
  Investeringsavtalene regjeringen vil inngå med utviklingsland fører ikke til økonomisk utvikling i u-landene, mener Changemaker.
 • Avviser all kritikk, Klassekampen 19.08.15 (ikke på nett)
  Næringsminister Monica Mæland avviser grunnlovseksperters kritikk av avtaleforslag som overfører myndighet til investordomstoler. Hun får støtte fra NHO.
 • Latin-Amerika: grelt utstillingsvindu, kronikk av Benedicte Bull i Dagsavisen (nye meninger) 18.08.15
  Investeringsavtaler skal lokke utenlandske investorer til et land. Men erfaringene viser at de ofte bringer med seg mer vondt enn godt.
 • Hindrer investeringsavtaler politisk utvikling?, debatt av Jan Erik Grindheim i Aftenposten (Civita) 18.08.15
  Navarsete har rett i at Regjeringens nylig utsatte høringsforslag om en ny modell for inngåelsen av investeringsavtaler må opp til politisk debatt. Men da kan ikke slike avtaler avvises prinsipielt.
 • En bilateral fallitterklæring, kronikk av Noralv Veggeland i Klassekampen 18.08.15 (ikke på nett)
  Det virkelige store spørsmålet i dag er om fortsatt skal ofre vår nasjonale konstitusjonelle selvstendighet og våre demokratiske institusjoner på markedskreftenes logisk alter. Hva med vårt uttalte ansvar for å utjevne forskjellen mellom rike og fattige land? Hva med mulige gigantiske erstatningskrav rettet mot den norske staten besluttet av en overnasjonal rettsinstans?
 • Kan unngå skatteparadiser, Vårt Land 18.08.15
  Det blåblå forslaget til nye investeringsavtaler kan forhindre bruk av skatteparadiser.
 • Investeringsavtalen kan ramme fattige land, Vårt Land 17.08.15
  Også u-land vil lide under regjeringens forslag om å la selskaper saksøke stater, mener kritikere.
 • Presses fra midten, Klassekampen 15.08.15 (ikke på nett)
  Støttepartiene slutter seg til kritikken mot de blåblås forslag om investoravtaler. Regjeringen må behandle saken på nytt, krever KrF.
 • Professor advarer mot mer utflagging, Nationen 15.08.15
  Investeringsavtaler mellom stater gir utenlandske selskaper mye sterkere rettsvern enn norske, sier professor 
i rettsvitenskap.
 • Frykter for folkemakt, Vårt Land 14.08.15
  Flertallet på Stortinget er skeptiske til avtalen som vil gi internasjonale selskaper rett til å saksøke Norge. Men de har ikke makt til å påvirke utformingen av den.
 • Ekspertslagt av de blåblå, Klassekampen 14.08.15 (ikke på nett)
  "Misvisende", "uforsvarlig" og "uten substans". Det er dommen over regjeringens hittil ukjente begrunnelse for å avgi makt til investeringsdomstoler.
 • Tvisten om tvister, kommentar av Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv 14.08.15
  Næringsminister Monica Mæland snakker om å gi norske bedrifter bedre beskyttelse når de investerer i utlandet. Opposisjonen, anført av Senterpartiets Liv Signe Navarsete, ser et system som vil gi internasjonale storselskaper mulighet til å overstyre norske lover for helse, miljø og sikkerhet. Men det store oppgjøret om investor-stat-tvisteløsninger – ISDS – blir utkjempet på en helt annen arena.
 • Binder Norge i femten år, Klassekampen 13.08.15 (ikke på nett)
  De blåblås omstridte investeringsavtaler vil fortsatt gjelde i fire stortingsperioder, selv hvis en ny regjeringen vil si dem opp. Nå gir regjeringen etter for kritikk av kort høringsfrist.
 • Fra folkestyre til forretningsstyre?, kommentar av Nina Witoszek og Atle Midttun i Aftenposten 13.08.15
  Hvorfor demonstrerer ikke sosialister, marxister, ja, selv klassiske liberalister mot den nye TTIP-avtalen? Den innebærer jo at internasjonale voldsgiftstribunaler får forrang fremfor grunnlovsforankrede domstoler. Riktig nok har noen stortingspolitikere begynt å våkne, men ennå har ikke Senterpartiet foreslått å bruke pepperspray mot internasjonale haiangrep, slik de vil gjøre mot ulvene.
 • Hvorfor, Monica Mæland?, kommentar av Eva Nordlund i Nationen 13.08.15
  Svaret er bilaterale investeringsavtaler (BIT), skal vi tro regjeringa og Næringsminister Monica Mæland fra Høyre. Investeringsavtaler som det er hefta en domstolsordning til, slik at utenlandske selskaper kan saksøke den norske stat.
 • Mæland utsetter fristen i den omstridte BITs-saken, Aftenposten 13.08.15
  Foreslått avtale som åpner for at selskaper kan saksøke Norge møter motstand.
 • Bøndene fryktar styring utanfrå, Nationen 12.08.15
  Norges Bondelag trur regjeringas forslag til investeringsavtalar saman med endringar i konsesjonslov og eigarskaps­reglar kan verte dramatisk for landbruket.
 • Uakseptabelt, lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 12.08.15
  Spørsmålet om Norge skal inngå bilaterale investeringsavtaler med voldgiftsklausuler har vært en gjenganger i norsk statsforvaltning og juridisk miljø i flere tiår. Siden 1995 har myndighetene satt stopp for inngåelse av slike avtaler av hensyn til Grunnloven.
 • Trygghet for norske investeringer, debatt av Jørund Rytman i Aftenposten 12.08.15 (ikke på nett)
  Avtaleutkastet fra regjeringen er godt, og Stortinget bør støtte inngåelsen av flere slike avtaler. Navarsete er i beste fall misvisende i sin dom mot regjeringens forslag til BITs og viser at hun hverken støtter norsk næringsliv eller økonomisk vekst i utviklingsland. Jeg håper resten av venstresiden tar til fornuft.
 • – Påfallende og uakseptabelt, Klassekampen 11.08.15
  Regjeringens forslag om å styrke utenlandske selskapers rettigheter kan være i strid med grunnloven, mener en av Norges fremste eksperter på feltet. Han etterlyser svar fra de blåblå.
 • Regjeringen vil innføre udemokratiske investoravtaler, kommentar av Øyvind Andresen og Ingjerd Skagestad i Fedrelandsvennen 10.08.15
  I sommerferien har regjeringen lagt ut et forslag til høring som gir multinasjonale selskaper rett til å saksøke Norge utenfor det norske rettsvesenet.
 • Flertall vil bremse mulig­he­ten til å saksøke Norge, ABC Nyheter 07.08.15
  Arbeiderpartiet krever konsekvensutredning, og samarbeidspartiene er skeptiske til deler av regjeringens forslag til internasjonale investoravtaler.
 • Tvisten om demokratiet, kronikk av Snorre Valen og Arvinn E. Gadgil i Klassekampen 05.08.15
  Hvem er best egnet til å bestemme spillereglene for investeringer, velferd og næringsliv i Norge? Er det velgerne og Stortinget? Eller er det internasjonale private handelsdomstoler, uten offentlige høringer? Høyre og Frp har landet på det siste. I det stille lanserer nå regjeringen en kamp mot demokratiets kjerneprinsipper.
 • – Godt nytt for Norge, E24 (NTB) 05.08.15
  Norge er ett viktig steg nærmere en frihandelsavtale med Vietnam etter at landet har blitt enig med EU.
 • Hemmelig, lederkommentar i Klassekampen 01.08.15
  Det kanskje aller viktigste som skjer i denne regjeringsperioden er noe de færreste har hørt om. I skyggen av hjemlige sommerdebatter kan spillereglene i norsk politikk være i ferd med å endres grunnleggende gjennom flere omfattende internasjonale avtaler.
 • Dei urimelege utviklingslanda, kronikk av Heidi Lundeberg på NRK ytring 01.08.15
  Norsk næringsliv treng investeringsavtaler eine og aleine for å sleppe brysomme reguleringar i utlandet.
 • Venstre-lederen advarer mot Regjeringens forslag, Aftenposten 30.07.15
  Venstre-leder Trine Skei Grande advarer Regjeringen mot inngå investoravtaler, dersom disse gjør det mulig å saksøke Norge for å komme med strengere miljølovgivning.
 • KrF: Vi er skeptiske til å outsource politisk makt, Aftenposten 30.07.15
  Deler av Regjeringens forslag om å inngå omstridte investoravtaler, møter motbør fra samarbeidspartiet KrF. - Dette er ikke noe som klinger godt i mine ører, sier KrFs næringspolitiske talskvinne.
 • Regjeringen vil selge Norges frihet og uavhengighet til storkapitalen, kommentar av Thor Krefting Nissen i Dagsavisen (nye meninger) 30.07.15
  Regjeringen kjemper mot folket når de vil selge demokratiet, folkestyret og Norges frihet og uavhengighet til storkapitalen uten folkets samtykke. Det er på grensen til landsforræderi.
 • Regjeringas opplysingsplikt, Bergens Tidende 28.07.15
  Regjeringa må sikra eit solid, demokratisk fundament for innføring av omstridde, internasjonale handelsavtalar.
 • Regjeringen åpner for å la Norge kunne bli saksøkt internasjonalt, Nationen (NTB) 27.07.15
  Regjeringen vil øke bruken av bilaterale investeringsavtaler. Går forslaget gjennom, vil multinasjonale selskaper kunne trekke Norge for internasjonale domstoler.
 • Regjeringen vil innføre kontroversielle investoravtaler, Aftenposten 26.07.15
  Australia ble saksøkt for ny røykelov. Canada ble saksøkt for strengere miljølovgivning. Nå vil Regjeringen inngå avtaler som kan gjøre det mulig for multinasjonale selskaper å saksøke Norge for milliardbeløp i internasjonale domstoler.
 • Mye riktig, mest irrelevant, debatt av Ole Kristian Fauchald og Andreas Føllesdal i Dagens Næringsliv 02.07.15
  Europaparlamentariker Christofer Fjellner har mye rett i det han skriver om internasjonale investeringsavtaler og -tribunaler (DN 27. juni), men det meste er irrelevant for TTIP mellom EU og USA. Avtaler som beskytter investeringer er viktige for stater som vil tiltrekke seg investeringer ved å fjerne utenlandske selskapers frykt for uforutsigbare endringer. Men det er sjelden nødvendig for EU og USA. Hvorfor ønsker selskapene da TTIP?
 • Nobelprisvinner på vidvanke, kommentar av Christofer Fjellner i Dagens Næringsliv 27.06.15
  Det er nesten komisk når Stiglitz beste argument mot frihandelsavtalen er kritikk av tvisteløsningsmekanismen ISDS, som han mener undergraver demokratiet. Investeringsbeskyttelse med tvisteløsning er allerede en del av rundt 3000 internasjonale avtaler over hele verden. Risikoen for ekspropriasjon uten kompensasjon, diskriminering av utenlandske selskaper, korrupsjon eller at stater rett og slett ikke holder seg til avtaler, gjør behovet for velfungerende tvisteløsningsmekanismer i moderne frihandelsavtale
 • Kongressen godkjenner Obamas handelsavtale, Aftenposten (NTB-Reuters-AFP) 25.06.15
  Kongressen i USA har godkjent Barack Obamas handelsavtale med elleve stillehavsland. Det var Obamas motstandere som sikret ham den politiske seieren.
 • Fellesforbundet og TiSA-avtalen, debatt av Odd Tarberg i Dagsavisen (nye meninger) 25.06.15
  Dette (TiSA, TTIP og TPP) er kort og godt (les ille) ein historisk aggressiv liberaliseringsoffensiv, sett i scene fordi dei nasjonslause storkonserna (med USA og EU som våpendragarar) ikkje ville akseptere at ulanda omsider manna seg opp til å nekte å vere med på dette i WTO, fordi dei ser at det skader deira interesser.
 • Hillary taus om handel, Klassekampen 24.06.15
  Venstre-rebellen Bernie Sanders tvinger Hillary Clinton til å ta bladet fra munnen om handelsavtalen TPP.
 • Sammen om jobben, kommentar av Børge Brende i Stavanger Aftenblad 19.06.15
  Utviklingsland ønsker seg investeringer og en framtid der de ikke er avhengige av bistand. Regjeringen presenterer i dag ny politikk for å bistå utviklingslandene med å skape vekst, sammen med næringslivet.
 • Hvor står egentlig LO-ledelsen når det gjelder TISA?, kommentar av Thor Krefting Nisseni Dagsavisen (nye meninger) 18.06.15
   Når LO-leder Gerd Kristiansen uttaler at hun er positiv til TISA-forhandlingene, men at offentlig sektor må skjermes kan man begynne å lure på om Gerd Kristiansen egentlig skjønner baktanken og omfanget av TISA.
 • TTIP, Dagsnytt 18, NRK P2 18.06.15
  Debatt om TTIP med NUPI-direktør Ulf Sverdrup, Europaminister Vidar Helgesen (H) og Senterpartiets parlamentariske leder, Liv-Signe Navarsete.
 • Enkelt valg, kommentar av Petter Slaatrem Titland i Dagens Næringsliv 17.06.15
  TTIP-avtalen ser ikke ut til å bli det grandiose prosjektet EU og USA hadde håpet på da forhandlingene om avtalen startet for to år siden. En foreløpig avstemming i Europaparlamentet ble avbrutt forrige uke. «Det var lurt å utsette avstemmingen, fordi vi hadde nok tapt», var den bemerkelsesverdige kommentaren fra TTIP-tilhenger og leder for Sosialdemokratene i Europaparlamentet Gianni Pittella.
 • Vinneroppskrift i Afrika, kommentar av Stein Hansen og Jan Ludolph Andersen i Dagens Næringsliv 17.06.15
  Afrika har betydelige naturressurser og en voksende middelklasse på 300 millioner. Hovedutfordringen er tilgang på teknologi og god ledelse som kan utvikle investeringsmulighetene i tråd med hva landene selv etterspør. Fremme av handel og investeringer fra norsk næringsliv i Afrika må ta som utgangspunkt at det skal bidra til langsiktig lokal bærekraftig næringsutvikling. Målsetningen til Innovasjon Norge er internasjonalisering av norsk næringsliv gjennom aktiv tilstedeværelse, men de dekker kun Sør-Afrika, Kenya, Tanzania og Uganda.
 • En fremtidsrettet avtale for Afrika, lederkommentar i Aftenposten 14.06.15
  En frihandelsavtale som dekker hele det afrikanske kontinentet, er en gammel drøm. Denne uken kom visjonen et stort skritt nærmere virkelighet, da utsendinger fra 26 afrikanske land grunnla frihandelsområdet TFTA på et møte i den egyptiske feriebyen Sharm el-Sheikh.
 • Demokrati versus konsernmakt, kommentar av Kari Gåsvatn i Nationen 13.06.15
  EU kjemper mot demokratiet på to fronter. Den blåblå norske regjeringen gir drahjelp i nedbyggingen av folkestyret. EU forhandler med USA om frihandelsavtalen TTIP og med Hellas om gjeldsbyrden. Begge dramaene har tilspisset seg denne uka. Og i begge dramaene handler det om folkestyre versus konsernmakt og nyliberalisme.
 • Atlantisk pine, kommentar av Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv 12.06.15
  En atlantisk handelsavtale kan sende Norge ut på sidelinjen – eller inn i EU.
 • Trur på handelboost i Afrika med ny avtale, NRK nyheter 11.06.15
  26 land og 625 millionar menneske er omfatta av Afrikas ferske frihandelsavtale som vart signert i dag. Analytikarar meiner avtalen kan gjere mykje bra for afrikansk handel.
 • Historisk enighet om ny afrikansk frihandelssone, NRK nyheter (NTB) 11.06.15
  26 afrikanske ledere har undertegnet en avtale om en ny frihandelssone. Dersom fellesmarkedet blir en realitet, vil det omfatte over 625 millioner mennesker.
 • Struper handelsdebatt, Klassekampen 11.06.15
  – De som ønsker at TTIP skal realiseres, vil ikke ha en avstemning i EU-parlamentet om de ikke er sikre på at de vinner. Det sier Mark Dearn, kampanjetalsmann i organisasjonen War on Want, til Klassekampen etter at EU-parlamentet i går utsatte en planlagt avstemning om den kontroversielle frihandelsavtalen på ubestemt tid.
 • Full strid om handelsavtale i EU-parlamentet, Dagens Næringsliv (NTB) 11.06.15
  EU-parlamentet er splittet om frihandelsforhandlingene med USA og utsetter både en debatt og en avstemning om forhandlingene.
 • Regjeringa vil vurdere følgjene av EU-USA-avtale, Nationen 10.06.15
  Regjeringa startar utgreiingsarbeid for å finne ut av kva følgjer ein handelsavtale mellom EU og USA får for norsk fisk og landbruk.
 • Åpner for finansliberalisering, Klassekampen 09.06.15
  Etter at forhandlinger i WTO (Verdens handelsorganisasjon) om en ny avtale om handel med tjenester stagnerte, har 51 land, deriblant Norge, gått inn i egne forhandlinger om en avtale. Om Tisa-avtalen blir en realitet, vil den senere kunne bli utvidet til resten av WTO-medlemmene.
 • Hemmelighold fremmer ikke demokratiet, kommentar av Thor Krefting Nissen i Dagsavisen (nye meninger) 09.06.15
  Høyre, Frp, Ap, Venstre og Krf. går nå inn for å begrense offentligheten og borgernes innsynsrett i politiske saker før de blir vedtatt. En konspirasjon mellom storkapitalen og politikerne for å tilpasse Norge til TISA-diktaturet?
 • Skjebnedag for EU-USA-avtale, Nationen 06.06.15
  EU-parlamentet kan neste veke setje ein stoppar for den omstridde investor-stat-tvisteløysinga i handelsavtalen med USA. Det kjem ikkje til å påverke regjeringas ønskje om at Noreg skal opne for slik tvisteløysing, ifølgje EU- og EØS-minister Vidar Helgesen.
 • Tiden renner ut for nye handelsregler, Aftenposten 06.06.15
  Forhandlingene om nye regler for verdenshandelen har pågått siden 2001. Nå gjenstår bare et drøyt halvår. Utenriksminister Børge Brende er ikke optimist.
 • - Uhørt og i strid med all praksis, Dagens Næringsliv 06.06.15
  Statssekretær Morten Høglund i Utenriksdepartementet avviser Sp og SVs kritikk mot norsk hemmelighold av TISA-forhandlingene.
 • - Vi får vite mer fra Wikileaks enn fra vår egen regjering, Dagens Næringsliv 06.06.15
  Senterpartiet får ikke informasjonen de ønsker fra Børge Brende. Nå blir lekkasjer fra Wikileaks sentrale når den internasjonale handelsavtalen TISA skal debatteres i Stortinget.
 • Regjeringa vil gi bedrifter høve til å saksøkje land, Nationen 03.06.15
  Regjeringa vil gi internasjonal domstol makt til å døme i saker mellom investorar og statar, inkludert Noreg. NHO gler seg.
 • Ufri handel, lederkommentar i Klassekampen 01.06.15
  Da utenriksminister Børge Brende (H) presenterte en fersk stortingsmelding om norsk handelspolitikk rett før helga, sa han i Klassekampen at regjeringen jobber for å klargjøre Norge til frihandelsavtalen Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) mellom USA og EU, «slik at vi ikke må starte ti meter bak de andre når startskuddet går».
 • Raser mot u-sving, Klassekampen 30.05.15
  EUs sosialdemokrater sikret foreløpig støtte til den omstridte frihandelsavtalen TTIP. Kritikere raser mot «et svik mot Europas folk».
 • Demokrati mot investorer, lederkommentar i Nationen 30.05.15
  Systemet med stat-investor-avtaler blir mer og mer vanlig internasjonalt. Det er et system som gir konserner rett til å saksøke vertslandet dersom det vedtas lover som påvirker investeringene negativt. 
 • Handel på utsiden, kommentar av Sverre Strandhagen i Dagens Næringsliv 30.05.15
  Stortingsmeldingen om globalisering og handel, lagt frem av utenriksminister Børge Brende fredag, tegner et ganske trøblete bilde for Norge. Fordi forhandlingene i Verdens handelsorganisasjon (WTO) står i stampe, har nye regionale forhandlinger overtatt der Norge står på utsiden. Det gjelder ikke minst forhandlingene mellom EU og USA om en handels- og investeringsavtale (TTIP).
 • Ny avtale kan svekke utviklingsland, Klassekampen (Handelskampanjen) 29.05.15
  Regjeringen mener nye norske investeringsavtaler vil bidra til utvikling i fattige land. Det avviser Kirkens Nødhjelp tvert.
 • Grønt lys for omstridt del av handelsavtale mellom EU og USA, Aftenposten (NTB) 29.05.15
  En av de mest omstridte punktene i en mulig framtidig handelsavtale mellom EU og USA ser ut til å ha passert et stort hinder.
 • Fri flyt av solidaritet, kronikk av Sveinung Rotevatn i Bergens Tidende 28.05.15
  Det viktigaste verkemiddelet for fattigdomsreduksjon er å byggje ned grenser. Fri flyt av varer, tenester, kapital og arbeidskraft har vore ein suksess i Europa.
 • Slipp TISA-trollet ut av skapet, kommentar av Michael Brøndbo i Nationen 28.05.15
  Norge kan komme til å signere en avtale som gjør at bare en liten taktisk glipp fra én regjering, i teorien kan bety kroken på døren for folkeskolen eller statlig helsetjeneste for godt. Avtalen er TISA, «Trade in services agreement». .
 • TISA = Søvnløshet, debatt av Anders Evenstuen i Dagsavisen (nye meninger) 27.05.15
  Om Aasen sover godt om natta med TISA, så er det mange som ikke gjør det. Det internasjonale fagforbundet PSI, Attac, Fagforbundet, Rødt, Sv og Sp med flere reagerer sterkt på innholdet i avtalen og det massive hemmeligholdet. Stikk i strid med Aasens forsikringer handler TISA om selve fundamentet i velferdsstaten: Offentlig tjenesteproduksjon under demokratisk politisk kontroll. Det er ikke takket være Arbeiderpartiet eller Høyre vi vet dette, men gjennom lekkasjer fra forhandlingene.
 • Sjømatnæringa meir uroa for Canada enn USA, Nationen 27.05.15
  Den transatlantiske frihandels- og investeringsavtalen (TTIP) som EU og USA forhandlar om kan gi norsk eksport auka konkurranse både i EU og USA. Norsk sjømatnæring er særleg uroa over den skjerpa konkurransen i EU-marknaden dersom USA får betre marknadstilgang for fisk i EU enn det Noreg har.
 • Handel mot demokrati, kommentar av Joseph Stiglitz i Dagens Næringsliv 26.05.15
  "Hemmelige" søksmålsmekanismer i de nye handelsavtalene er en trussel mot demokrati og rettsvesen.
 • Skåler for frihandel, Dagens Næringsliv 23.05.15
  President Barack Obama er ett skritt nærmere den store frihandelsavtalen med landene rundt Stillehavet. Det har fått havnearbeiderne i Seattle til å heve glassene.
   
 • Obama-seier i senatet, Dagens Næringsliv 22.05.15
  Torsdag fikk Obama banket gjennom en lenge ønsket løsning i det amerikanske senatet. Med 60 mot 38 stemmer, to stemmer mer enn helt nødvendig, fikk han godkjent retten til å legge frem ferdigforhandlede frihandelsavtaler for Kongressen, i en såkalt "fast track".
 • Kampen for diktaturet, kommentar av Thor Krefting Nissen i Dagsavisen (nye meninger) 19.05.15
  8 mai feiret nordmenn at det var 70 år siden Norge atter ble fritt etter 5 års okkupasjon, men nå ønsker Høyre,Frp, Ap,Venstre og Krf at mørket igjen skal senke seg over Norge ved å innføre TISA, og det brutale udemokratiske markedsdiktaturet.
 • Ny retorikk for å berge TTIP, kommentar av Kari Gåsvatn i Nationen 18.05.15
  Frihandelsavtalen TTIP mellom EU og USA skal selges til folket i ny innpakning. Argumentet om mer vekst og velstand har smuldret opp. Nå er det vestlige verdier og den vestlige modellen som skal berges.
 • Åpner for at selskaper kan saksøke land, kronikk av Eva Nordlund på NRK ytring 17.05.15
  Regjeringen innbyr til debatt om det mest kontroversielle i TTIP: Vil ha såkalt investor-stat tvisteløsning, slik at selskaper kan "saksøke" land.
 • Frihandel over Atlanteren, lederkommentar i VG 16.05.15
  Vi oppfordrer hele det politiske miljøet i Norge til å bringe TTIP opp i det offentlige ordskiftet. En slik avtale kan potensielt bety mye for landet.
 • – Ikke noe å miste søvnen av, Dagsavisen 16.05.15
  Ap støtter ikke sine rødgrønne kolleger. De har full tiltro til regjeringens åpenhet og tror en ny handelsavtalen blir et gode for Norge.
 • Verner om arvesølvet, kommentar av Alf Ole Ask i Aftenposten 15.05.17
  Det er dårlig nytt for en bred handelsavtale mellom USA og EU at nyproteksjonismen synes å vokse på begge sider av Atlanteren.
 • Obamas røde problem, Klassekampen 15.05.15
  Barack Obama kriger med egne partifeller om frihandelsavtale. Elizabeth Warren kan nå ødelegge storselskapenes våte TPP- og TTIP-drømmer.
 • TTIP er mer enn klorkylling, kronikk av Vidar Helgesen på NRK ytring 14.05.15
  Norges dilemma er at vi ikke er part i forhandlingene om TTIP. Det betyr ikke at vi skal la være å hevde norske interesser.
 • Regjeringen vil at utdanning skal bli en global handelsvare, kommentar av Vidar Iversen i Dagsavisen (nye meninger) 14.05.15
  Er du opptatt av utdanning og kvaliteten ved skoler og barnehager? Da bør du frykte TISA, - en ny handelsavtale om tjenester som Norge akkurat nå deltar i hemmelige forhandlinger om.
 • Møljeslagsmål om handel, kommentar av Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv 13.05.15
  Tirsdag startet en kaotisk politisk spurt i den parallelle innspurten i løpet for å sikre to internasjonale handelsavtaler: Trans-Pacific Partnership (TTP) som omfatter USA og ti asiatiske land og Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), mellom USA og EU. Kampen står om milliarder av dollar, potensielt millioner av arbeidsplasser og regelverket for internasjonal handel i det 21. århundret. For Barack Obama handler det om hans politiske ettermæle.
 • Sterkt kritikkverdige frihandelsavtalar, kommentar av Odd Tarberg i Dagsavisen (nye meninger) 13.05.15
  Frihandelsavtalane TISA, som Norge er i forhandlingar om, og TTIP, som er under forhandling mellom EU og USA, kan vise seg å vere endå meir kritikkverdige enn det sjølv kritikarane hittil har vore redde for.
 • Krever åpenhet om handelsavtale, Dagsavisen 11.05.15
  Fire tidligere ministere fra Senterpartiet og SV vil tvinge regjeringen til å legge fram informasjon fra forhandlingene om ny handelsavtale.
 • Sikkerhetspolitikk, ikke klorkylling, kommentar av Eva Nordlund på NRK ytring 08.05.15
  Klorkyllingen er blitt et symbol på motstanden mot frihandelsavtalen mellom USA og EU (TTIP). Men europaminister Vidar Helgesen mener TTIP handler mest om å vise muskler i sikkerhetspolitikken.
 • TISA-tilhengarane svar skuldige, kommentar av Odd Tarberg i Dagsavisen (nye meninger) 08.05.15
  Tilhengarane av TISA og TTIP, som utenriksminister Børge Brende, meiner at desse frihandelsavtalane vil få positiv effekt for sysselsettinga i Norge. Når dei blir utfordra til å dokumentere grunnlaget for dette, er dei så langt svar skuldige.
 • Høglunds propaganda om TISA, kommentar av Thor Krefting Nissen i Dagsavisen (nye meninger) 06.05.15
  Statssekretær Morten Høglund driver desinfomasjon og propaganda om TISA for å få tredd en totalt udemokratisk avtale nedover hodene på det norske folk, og holde folket uinformert om konsekvensene. TISA tåler nemlig ikke demokratiets lys.
 • Åpenhet, kommentar av Mette Nord i Dagsavisen (nye meninger) 05.05.15
  I Dagsavisen sist mandag erkjente europaminister Vidar Helgesen og næringsminister Monica Mæland at det er et problem for Norge at man vet så lite om hva som foregår i forhandlingene om en handelsavtale mellom USA og EU, også kalt TTIP. Samtidig benytter regjeringen samme metode for å holde folket i det blå når det gjelder TISA-avtalen, handelsavtalen om tjenester som forhandles fram med stor grad av hemmelighold – med Norge som pådriver. Derfor har Fagforbundet og åtte andre fagforbund gått sammen om å kreve åpenhet og innsyn i TISA-forhandlingene.
 • – TISA endrer lite i Norge, Dagsavisen 02.05.15
  Norge er så liberalisert at en ny handelsavtale om tjenester har flest positive konsekvenser, mener statssekretær. Ifølge Høglund er Norge så liberalisert i dag at avtalen får små konsekvenser her hjemme, men vil heller påvirke andre land som ligger etter den norske utviklingen og som i mindre grad har liberalisert tjenestemarkedet sitt.
 • USA: – Myter bak motstand mot handelsavtale (TTIP), Nationen (NTB) 22.04.15
  Motstanden mot en ny frihandelsavtale mellom EU og USA er basert på myter om USA og feiloppfatninger, mener seniorrådgiver ved USAs Oslo-ambassade.
 • Markedets våte drøm, kommentar av Einar Hagvaag i Dagbladet 21.04.15
  En våt drøm om privatisering og fri handlel med alle tjenester til evig tid som svever over de strengt hemmelige TISA-forhandlingene, blir ikke oppfylt.
 • Du må avklare dette, Jonas Gahr Støre!, kommentar av Odd Tarberg i Dagsavisen (nye meninger) 20.04.15 
  Dersom det er slik at TISA vil få negativ effekt på sysselsettinga i Norge, vil Ap likevel seie ja til avtalen?
 • Sterke protester mot handelsavtale, dagensperspektiv.no 20.04.15
  Mens USA og EU forhandler videre om historien største handelsavtale, demonstrerer tusenvis mot avtalen i europeiske byer.
 • Høyre om uten angrefrist, kronikk av Dag Seierstad i Klassekampen 18.04.15
  TISA-avtalen kan aldri bli vedtatt hvis vi får en åpen demokratisk debatt om avtalen.
 • Sterk motstand over hele verden mot globale handelsavtaler, Nationen (NTB) 19.04.15
  Det ble holdt protestmarkeringer fra Finnmark i nord til Agder i sør på det som var den globale aksjonsdagen mot de nye handelsavtalene TISA og TTIP lørdag.
 • Hvorfor utløser ikke avsløringer om TISA-avtalen en regjeringskrise?, kommentar av Petter Slaatrem Titland i Dagbladet 18.04.15
  Regjeringen vil binde framtidige regjeringer til sin blåblå politikk gjennom en ny handelsavtale.
 • Protester mot TISA-avtalen. Kvifor?, kommentar av Odd Tarberg i Sunnmørsposten 14.04.15
  Den 18. april er global aksjonsdag mot frihandelsavtalane TISA, TTIP. Desse avtalane påvirkar minst femti land, og Norge har vore med i forhandlingane om TISA, handelsavtalen for tenester, i omlag to år.
 • Avtale kan gi eksportvekst, kommentar av Børge Brende i Dagens Næringsliv 09.0.4.15
  En moderne avtale for handel med tjenester er bra for Norge. Den vil ikke true offentlige tjenester og velferdstilbud.
 • Vidar Helgesen ser tyngre argument for handelsavtala TTIP, Nationen 09.04.15
  EU- og EØS-minister Vidar Helgesen seier det er tyngre argument for ein handelsavtale mellom EU og USA (TTIP) enn nokon gong før.
 • Handelsavtaler er kapitalens frie spill, kommentar av Thor Krefting Nissen i Dagsavisen (nye meninger) 09.04.15
  Høyre, Frp, Ap, Venstre og Krf. varme omfavnelse av TISA kan helt klart tyde på at for disse partiene er demokrati og folkestyre utdatert i vår liberalistiske verden der diktaturet må få regjere hvis samfunnet skal være effektivt.
 • Subsidiert fattigdom, kronikk av Aksel Nærstad i Klassekampen 07.04.15
  Hvis vi vil sikre global matvaresikkerhet, må regelverket om handel med landbruksvarer ut av WTO.
 • Norske interesser ivaretas gjennom debatt, debatt av Vidar Helgesen og Mónica Mæland i Bergens Tidende 01.04.15
  Øyulf Hjertenes stiller i Bergens Tidende tirsdag 31. mars spørsmål om hvordan Norge forholder seg til TTIP-forhandlingene. Som Hjertenes skriver, vil en avtale mellom EU og USA ha stor betydning for verdenshandelen, inkludert norsk næringsliv. Konsekvensene for Norge vil avhenge av resultatet av forhandlingene, og hvordan vi velger å følge opp dette.
 • Malmström tror ikke på TTIP-sluttføring i år, Nationen 30.03.15
  EUs kommissær for handel tror ikke forhandlingene om en frihandelsavtale mellom EU og USA kan bli ferdige i år.
 • EUs frihandelsavtale med USA neppe på plass i år, Dagens Næringsliv (NTB) 26.03.15
  Sjansene er små for at en frihandelsavtale mellom USA og EU faller på plass innen utgangen av året, opplyser Latvias utenriksminister.
 • TISA, TTP og norsk helsepolitikk, kommentar av Odd Tarberg i Dagsavisen (nye meninger) 26.03.15
  TISA-forhandlingane og "handels-skadeleg" eller helseskadeleg politikk...
 • Liv Signe Navarsete krever ekte TISA-åpenhet fra Børge Brende, ABC Nyheter 20.03.15
  Sp-stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete utfordrer utenriksministeren til å legge på bordet sannheten om de norske posisjonene i de omstridte TISA-forhandlingene.
 • Handelspolitisk teknokrati, kronikk av Heidi Lundeberg i Dag og Tid 20.03.15
  Politiske parti og fagforbund krev meir openheit, men ikkje ein gong då EU offentleggjorde Tisa-mandatet, ville UD gje etter.
 • Regjeringa snur og offentleggjer Noregs forhandlingsposisjon, Nationen 18.03.15
  Etter mykje press offentleggjer regjeringa Noregs forhandlingsposisjon i forhandlingane om ein internasjonal tenesteavtale (TISA). Men Utanriksdepartementet kan ikkje garantere at det ikkje kan skje endringar i posisjonen seinare.
 • Regjeringen legger frem TISA-planen likevel, ABC Nyheter (NTB) 18.03.15
  En internasjonal avtale om handel med tjenester vil åpne nye markeder for norsk næringsliv, mener regjeringen.
 • TTIP gjør konsernene til lovgivere, Kommentar av Kari Gåsvatn i Nationen 17.03.15
  USA som medforfatter av norske lover. En absurd tanke. Men det kan bli resultatet dersom frihandelsavtalen mellom EU og USA skal gjelde også for EØS og Norge.
 • Nå holder Solberg-regjeringen mer tett enn EU, ABC Nyheter 15.03.15
  Denne uka offentliggjorde EU sitt forhandlingsmandat i de såkalte TISA-forhandlingene. Det avviser den norske regjeringen å gi offentligheten innsyn i.
 • TISA til besvær, kronikk av Eva Nordlund på NRK nyheter 09.03.15
  Vil TISA føre til økt sysselsetting og velferd globalt, eller til de store konsernenes makt over demokratiene? Det får vi ikke vite. Ikke Stortinget heller.

Søk:

Avansert søk

Attac om ISDS:

 • Søksmålene er i milliardklassen, mens saksomkostningene gjennomsnittlig er på 60 millioner kroner.
 • 60% av søksmålene rettet mot EU-land i slike saker dreier seg om miljøvernlovgivning.
 • Folkehelsetiltak åpner for søksmål. Phillip Morris har krevd erstatning for merking av sigarettpakker. Trusselen om tilsvarende søksmål har utsatt innføringen av slik merking i Storbrittania.
 • Egypt ble saksøkt av Veolia for en slik domstol når landet økte minstelønnen.
 • Utfallet i 2/3 av sakene er hemmelig.

Kilde: Nei til investor-stat-tvisteløsning

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.