Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Mobilisering for og mot frihandel (TTIP/TPP/TISA)

– Vi må mobilisere for å unngå at tiår med fremgang for demokrati, menneskerettigheter, frihandel og internasjonalt samarbeid drives tilbake, sa utenriksminister Børge Brende (H) i sin utenrikspolitiske redegjørelse til Stortinget sist uke. Kritikere mener imidlertid at nye frihandelsavtaler, som TTIP, TPP og TISA, tvert imot vil svekke demokrati og utvikling for mennesker og miljø til fordel for storselskapene. De mobiliserer også.

Mandag 09. mars 2015
Linker oppdatert: Fredag 22. mai 2015

- Igjen er det klart at WTO ikke klarer å gi et ekte engasjement for utvikling forrang framfor snevre mål om markedsadgang og handelsliberalisering, uttalte lederen for Focus on the Global South, Walden Bello, etter at det 6. ministermøtet i Verdens handelsorganisasjon (WTO) var avsluttet i Hong Kong i 2005. Årene som fulgte bidro heller ikke til særlig fremgang i forhandlingene i den såkalte "utviklingsrunden" (Doharunden) i WTO og i sin utenrikspolitiske redegjørelse til Stortinget sist uke konstaterte utenriksminister Børge Brende (H) følgende:

"I skyggen av manglende fremgang i Doharunden i WTO har viktige handelspartnere gått sammen om å forhandle frem alternativer i mega-avtalene mellom USA og EU over Atlanteren (TTIP) og mellom USA, Japan og ti andre land rundt Stillehavet (TPP)."

Han erkjente at denne utviklingen medførte "nye utfordringer og en ny konkurransesituasjon for norsk næringsliv", men mente samtidig at "det er positivt med økt integrering mellom våre nære partnere i EU og USA".

– Brendes forhold til forhandlingene er i beste fall naivt, uttalte SVs finanspolitiske talsmann Snorre Valen til NTB etter redegjørelsen. Han frykter at avtalene "i verste fall er (...) til stor skade for norsk velferd og selvstyre" og mener avtalene vil gi internasjonale selskaper større makt. Her er han på linje med kritikere over hele verden, inkludert tidligere sjeføkonom i Verdensbanken, Joseph E. Stiglitz. Stiglitz uttrykte sin frykt for resultatene av de pågående forhandlingene om nye frihandelsavtaler slik, i en kommentar i New York Times for et år siden:

"Det er en reell risiko for at de vil tjene den rikeste delen av den amerikanske og globale eliten på bekostning av alle andre."

I debatt med Jonas Gahr Støre (A) i Aftenposten omtrent samtidig skrev Brende et innlegg i Aftenposten der han tilla frihandel den stikk motsatt effekten:

"En friere verdenshandel er nødvendig for å skape vekst og nye jobber, vårt viktigste middel i kampen mot fattigdom. Ved å legge større vekt på frihandel og styrke utenrikstjenesten som redskap for norsk næringsliv, trygger vi også vår egen velstand."

– Vi må mobilisere for å unngå at tiår med fremgang for demokrati, menneskerettigheter, frihandel og internasjonalt samarbeid drives tilbake, konkluderte Brende  i sin redegjørelse sist uke, men kritikere vil nok hevde at "frihandel" ikke hører hjemme her, tvert imot. Uansett, de som er tilhengere av økt frihandel har mobilisert betydelig de siste årene, anført av USA og EU, men nå mobiliserer også motstanderne stadig sterkere.

CIVITA vs Handelskampanjen

- Frihandel versus proteksjonisme er en dårlig dikotomi, sa tidligere statssekretær Arvinn Gadgil (SV), da han for noen år siden innledet på et seminar i regi av Nyt Afrika-alliansen. En stadig friere verdenshandel har vært et uttalt mål for WTO, mens FNs konferanse for handel og utvikling (UNCTAD), som ofte ble og blir regnet som talerør for de fattige landenehar hatt en mer pragmatisk og nyansert tilnærming til handel og utvikling. Det ble bl.a. fremhevet da UNCTAD i 2012 la fram en rapport om sitt arbeid med årlige rapporter om handel og utvikling (Trade and Development Report - TDR) gjennom tre tiår, 1981-2011: Three Decades of Thinking Development.

- TDR har aldri fremmet frihandel som et mål i seg selv og har ved en rekke anledninger gitt uttrykk for reservasjon om frihandel som et mål per se, heter det i rapporten, som utdyper det slik:

"Ved å ta en pragmatisk tilnærming har TDR konsekvent anbefalt en gradvis og selektiv handelsintegrering som et nøkkelelement i utviklingsstrategier. TDR har derfor undersøkt utformingen av det internasjonale handelssystemet og dets utvikling med utgangspunkt i de muligheter og begrensninger det systemet legger på utviklingsprosessen."

I sin kommentar i New York Times i fjor var Stiglitz, på sin side, klart tydeligere i sitt kritiske syn på frihandel:

"Frihandel var en grunnstein i økonomifaget i fagets tidlige år. Ja, det er vinnere og tapere, erkjente teorien, men vinnerne kan alltid kompensere for taperne, slik at frihandel (eller enda friere handel) er en vinn-vinn. Denne konklusjonen er dessverre basert på en rekke forutsetninger, hvorav mange er rett og slett feil."

Her hjemme blir nok den tidligere sjeføkonomen i Verdensbanken (Stiglitz), som i 2001 ble tildelt Nobelprisen i økonomi, lyttet til med større interesse hos organisasjonene bak Handelskampanjen enn hos regjeringen og den liberale tankesmia CIVITA.

- Frihandelen har vært avgjørende for Norge og de fleste rike lands historiske vekst, og tiårene fremover vil kunne avgjøre skjebnen til de landene som fortsatt er fattige, heter det i et ferskt notat fra CIVITA, som ble lansert i februar. I en kronikk i VG utdypet notatforfatteren, Marius Doksheim, sitt syn og hadde følgende råd til regjeringen:

"Handelen har alltid vært viktig for Norge. Det er den fortsatt. Vi har et ansvar for å legge bedre til rette for økonomisk vekst og velstand i utviklingslandene. Og vi har en økonomisk interesse i å utsette oss for konkurranse, både fra utviklingslandene og fra rikere konkurrenter. Derfor bør vi endre vår posisjon i WTO-forhandlingene, og vi bør forsøke å komme til en egen avtale med USA, på samme vilkår som USA oppnår med EU, eller rett og slett slutte oss til TTIP når den foreligger."

- Kritikkløs frihandelspropaganda, mener Anniken Storbakk og Aksel Nærstad i Handelskampanjen, som i en replikk til Doksheim utdypet det slik: 

"Den industrialiserte delen av verden og en del utviklingsland har hatt en enorm økonomisk vekst. Det har ført hundrevis av millioner mennesker ut av fattigdom, og mange lever i en situasjon som svært få kunne drømme om for 100 år siden. Internasjonal handel har spilt en viktig rolle. Men det har også beskyttelse mot frihandel. Det er utdatert å hevde at frihandel fører til fattigdomsreduksjon. Verden er mye mer komplisert enn som så."

- USA og EU vil gjenvinne førersetet i internasjonal handel

For tiden forhandles det i tillegg til de omfattende frihandelsavtalene over Stillehavet (TPP) og Atlanterhavet (TTIP) også om handel med tjenester (TISA) og det haster for Obama. Nylig ba han om såkalt "fast track" for å kunne forhandle om disse avtalene uten debatt i Kongressen.

Obama-administrasjonen forklarer sin innsats for TPP (Trans-Pacific Partnership) slik:

"President Obamas handelsagenda er opptatt av å utvide økonomiske muligheter for amerikanske arbeidere, bønder, rancheiere og bedrifter. Det er derfor vi er i forhandlinger om Trans-Pacific Partnership, en handelsavtale for det 21. århundre, som vil øke USAs økonomiske vekst, støtte amerikanske arbeidsplasser, og styrke Made-in-Amerika-eksport til noen av de mest dynamiske og raskest voksende landene i verden."

En tilsvarende frihandelsavtale over Atlanterhavet, TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) forhandles med EU, som håper at en slik avtale blant annet vil kunne:

 • skaper jobber og vekst i hele EU og
 • kutte priser når vi shopper og tilby oss flere valgmuligheter.

Mens TISA (Trade in Services Agreement), forhandlinger om handel med tjenester, skjer blant et 50-talls land innenfor WTO, hvorav de fleste er EU-land. På EUs nettsider forklarer de at en slik avtale vil kunne bety:

"Å åpne opp markeder for tjenester vil bety mer vekst og jobber."

Ingenting tyder altså på at USAs president Barrack Obama eller EU har lånt øre til Stiglitz.

- I år blir det fart i forhandlingene, spådde nylige VGs Tom Staavi, og begrunnet det slik:

"Gjennom en frihandelsavtale vil EU og USA gjenvinne førersetet i internasjonal handel."

NHO: Norge bør knytte seg til TTIP

Sist høst la NUPI og NorStella, på oppdrag fra Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), fram rapporten Transatlantisk frihandel og Norge. Denne ble overrakt næringsminister Monica Mæland (H) med følgende budskap fra NHOs adm. direktør Kristin Skogen Lund:

"Rapporten styrker vår overbevisning om at Norge bør knytte seg til TTIP og ta del i den økonomiske veksten som forventes å komme - som følge av reduserte tollbarrierer og fremfor alt gjennom samarbeid om felles reguleringer og standarder."

Sivilsamfunn og fagbevegelse mobiliserer

Handel og handelsavtaler er ingen eksakt vitenskap, men stadig flere innenfor sivilsamfunn og fagbevegelse har fått øynene opp for at noe er på gang og mobiliserer nå mot TTIP, TPP og TISA.

I januar kunne den globale nettbevegelsen Avaaz fortelle at de nådde sitt mål om 200000 underskrifter på oppropet mot TISA på bare en uka og nylig har en koalisjon av nærmere 375 sivilsamfunnsorganisasjoner innenfor EU stilt seg bak en felles henvendelse til medlemmene av Europaparlamentet, som jobber med en resolusjon om TTIP. Sivilsamfunnsorganisasjonene ønsker en TTIP-resolusjon som ...:

"... setter mennesker, miljø og demokrati foran kortsiktig profitt og urimelige rettigheter for storselskapene."

Også her hjemme er interessen for TTIP- og TISA-forhandlingene økende. Selv om LO sentralt fortsatt ikke har tatt stilling til TTIP-forhandlingene er holdningene innenfor fagbevegelsen atskillig mer kritiske enn de NHO har gitt uttrykk for. I hoveduttalelsen fra LOs Trondheimskonferanse nylig står det bl.a.:

"TTIP og TISA er nye handelsavtaler som vil bety mye for norsk arbeidsliv om de trer i kraft. Det er avtaler som er initiert av amerikansk og europeisk storkapital.  Disse handelsavtaler er annerledes enn det vi før har sett. De tar sikte på å bygge ned nasjonale reguleringer og legge nye markeder åpne for storkapitalen uten det de betrakter som handelshindringer, det vil si arbeidsmiljølov, forbrukerbeskyttelse, miljøstandarder osv. Målet er at en liten klubb av land skal lage globale standarder for ikke-regulering, og at selskapene skal kunne dra regjeringer inn for private tvisteordninger, og kreve erstatning for tap av profitt.".

- Dette må du vite om TTIP og TISA, skrev LOs nyhetsportal Fri fagbevegelse til sine lesere sist uke og utdypet det slik i ingressen:

"«TISA er en trussel mot velferden og demokratiet», mener Fagforbundet. «Skal vi forsvare norske interesser, eller bare akseptere at importvernet faller?» spør NNN. Mye står på spill – også for fagbevegelsen – når to store frihandelsavtaler er i støpeskjeen."

Fri fagbevegelse melder for øvrig at Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelforbund (NNN) sier klart nei til at Norge skal knytte seg til en slik avtale. Etter at Næringsdepartementet i fjor påpekte at "store deler av importvernet vil ryke ved en TTIP-avtale mellom USA og EU" uttalte forbundsleder Jan-Egil Pedersen følgende til Bondebladet:

"Jeg forventer at både regjeringen, byråkratiet og NHO står opp for, og sloss for, norske interesser. De bør alle spørre seg: «Har Norge behov for å være med i TTIP-avtalen?»"

En ny verdensorden for storselskapene? 

Etter en nyliberalistisk bølge på 1970- og 80-tallet, drevet fram av bl.a. USAs president Ronald Reagan og Storbritannias statsminister Margaret Thatcher, ble Verdens handelsorganisasjon (WTO) etablert i 1995 for å fremme frihandel og økonomisk vekst. Litt ut i det 3. årtusen ble det imidlertid tydelig at de globale maktforholdene var i endringSammenbruddet i WTO-forhandlingene i 2008 førte til at EU og USA i hovedsak ga opp forsøkene på å gjøre WTO til den organisasjonen de hadde ønsket for å fremme global frihandel. I stedet drives nå prosessen videre på andre arenaer.

- Kanskje var jeg til stede ved sammenbruddet av en verdensorden, skrev daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre (A) i en kronikk i Aftenposten etter WTO-sammenbruddet i 2008, og la til:

"Men samtidig bevitnet jeg fødselen av en ny. En verdensorden der alle verdens land er til stede og krever sin rett. Der det kreves en nærmest ubegrenset vilje til forhandlinger, kompromiss og bærekraftige løsninger."

Forskere ved Transnational Institute (TNI), som i mer en 40 år har brakt samme forskere for "en rettferdig, demokratisk og bærekraftig planet", frykter imidlertid at den nye verdensorden er en annen enn den Gahr Støre mente han bevitnet i 2008.

- Den økonomiske fremveksten av Kina, India, Brasil og andre har ført til mye spekulasjon om hva det vil bety for USAs makt og global styring, slo rapporten "Shifting Power Reader" fra TNI fast sist høst og spurte:

"Vil fremveksten av en multipolar verdensorden åpne opp det politiske rommet for alternative økonomiske visjoner og utgjøre en nødvendig utfordring til en USA- og Nord-dominert global orden? Eller vil det i stedet gi ny energi til kapitalisme og utbytting av en ny konstellasjon av eliter utgått av storselskapene?"

Tvisteløsning (ISDS) som styrker storselskapene

Det er nettopp det siste mange frykter når USA og EU nå presser hardt på for nye frihandelsavtaler, som TTP, TTIP og TISA. Martin Kohr, direktør ved Sør-senteret i Geneve, var tidlig ute påpekte i en kommentar i 2013 at:

"I den offentlige debatten om Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP) den siste tiden er det et problem som ser ut til å skille seg ut, nemlig tvisteløsningssystemet investor-stat (ISDS). Det gjør at utenlandske investorer i TPP-land direkte kan saksøke vertsmyndighetene i en internasjonal domstol."

Spørsmål knyttet til dette ble tatt opp i skriftlig spørsmål om TTIP fra Kjersti Toppe (Sp) til næringsminister Monica Mæland (H) i oktober og av Liv Signe Navarsete (Sp) i spørsmål om TISA til utenriksministeren i Stortingets spørretime i november. I et innlegg i Dagsavisen (nye meninger) sist uke kommenterer Odd Tarberg begge ministrenes svar kritisk og i en kronikk på NRK ytring i dag følger NRKs kommentator Eva Nordlund opp med følgende spørsmål:

"Vil TISA føre til økt sysselsetting og velferd globalt, eller til de store konsernenes makt over demokratiene? Det får vi ikke vite. Ikke Stortinget heller."

At handel og internasjonale handelsavtaler er viktig og står sentralt i arbeidet for en samstemt politikk for utvikling er alle enige om. Om resultatet av dagens prosesser vil bidra til en bærekraftig utvikling for mennesker og miljø gjenstår å se. Mens den svake fremdriften i WTO-forhandlingene utover på 2000-tallet oftest ble forklart med motstridene interesser mellom fattige og rike land oppfatter stadig flere at de motstridene interessene i dag står mellom mennesker og miljø på den ene siden og storselskapene på den andre.


Aktuelle lenker:

___

__

Aktuelle internasjonale omtaler/kommentarer:

 • Investor Protection: The Secret Corporate Takeover, by Jospeh Stiglitz, Social Europe 14.05.15
  The United States and the world are engaged in a great debate about new trade agreements. Such pacts used to be called “free-trade agreements”; in fact, they were managed trade agreements, tailored to corporate interests, largely in the US and the European Union. Today, such deals are more often referred to as “partnerships,” as in the Trans-Pacific Partnership (TPP). But they are not partnerships of equals: the US effectively dictates the terms. Fortunately, America’s “partners” are becoming increasingly resistant.
 • How Obama saved his trade agenda, politico.eu 12.05.15
  The White House put Democrats on the spot to work a deal to move forward on trade.
 • The embattled future of global trade policy, by Martin Wolf in Financial Times 12.05.15
  Should proposed US plurilateral trade agreements be welcomed? This is a big question, not least for those who consider the liberalisation of world trade to be a signal achievement. It is also highly controversial.

Tidligere saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Obama-seier i senatet, Dagens Næringsliv 22.05.15
  Torsdag fikk Obama banket gjennom en lenge ønsket løsning i det amerikanske senatet. Med 60 mot 38 stemmer, to stemmer mer enn helt nødvendig, fikk han godkjent retten til å legge frem ferdigforhandlede frihandelsavtaler for Kongressen, i en såkalt "fast track".
 • Kampen for diktaturet, kommentar av Thor Krefting Nissen i Dagsavisen (nye meninger) 19.05.15
  8 mai feiret nordmenn at det var 70 år siden Norge atter ble fritt etter 5 års okkupasjon, men nå ønsker Høyre,Frp, Ap,Venstre og Krf at mørket igjen skal senke seg over Norge ved å innføre TISA, og det brutale udemokratiske markedsdiktaturet.
 • Ny retorikk for å berge TTIP, kommentar av Kari Gåsvatn i Nationen 18.05.15
  Frihandelsavtalen TTIP mellom EU og USA skal selges til folket i ny innpakning. Argumentet om mer vekst og velstand har smuldret opp. Nå er det vestlige verdier og den vestlige modellen som skal berges.
 • Åpner for at selskaper kan saksøke land, kronikk av Eva Nordlund på NRK ytring 17.05.15
  Regjeringen innbyr til debatt om det mest kontroversielle i TTIP: Vil ha såkalt investor-stat tvisteløsning, slik at selskaper kan "saksøke" land.
 • Frihandel over Atlanteren, lederkommentar i VG 16.05.15
  Vi oppfordrer hele det politiske miljøet i Norge til å bringe TTIP opp i det offentlige ordskiftet. En slik avtale kan potensielt bety mye for landet.
 • – Ikke noe å miste søvnen av, Dagsavisen 16.05.15
  Ap støtter ikke sine rødgrønne kolleger. De har full tiltro til regjeringens åpenhet og tror en ny handelsavtalen blir et gode for Norge.
 • Verner om arvesølvet, kommentar av Alf Ole Ask i Aftenposten 15.05.17
  Det er dårlig nytt for en bred handelsavtale mellom USA og EU at nyproteksjonismen synes å vokse på begge sider av Atlanteren.
 • Obamas røde problem, Klassekampen 15.05.15
  Barack Obama kriger med egne partifeller om frihandelsavtale. Elizabeth Warren kan nå ødelegge storselskapenes våte TPP- og TTIP-drømmer.
 • TTIP er mer enn klorkylling, kronikk av Vidar Helgesen på NRK ytring 14.05.15
  Norges dilemma er at vi ikke er part i forhandlingene om TTIP. Det betyr ikke at vi skal la være å hevde norske interesser.
 • Regjeringen vil at utdanning skal bli en global handelsvare, kommentar av Vidar Iversen i Dagsavisen (nye meninger) 14.05.15
  Er du opptatt av utdanning og kvaliteten ved skoler og barnehager? Da bør du frykte TISA, - en ny handelsavtale om tjenester som Norge akkurat nå deltar i hemmelige forhandlinger om.
 • Møljeslagsmål om handel, kommentar av Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv 13.05.15
  Tirsdag startet en kaotisk politisk spurt i den parallelle innspurten i løpet for å sikre to internasjonale handelsavtaler: Trans-Pacific Partnership (TTP) som omfatter USA og ti asiatiske land og Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), mellom USA og EU. Kampen står om milliarder av dollar, potensielt millioner av arbeidsplasser og regelverket for internasjonal handel i det 21. århundret. For Barack Obama handler det om hans politiske ettermæle.
 • Sterkt kritikkverdige frihandelsavtalar, kommentar av Odd Tarberg i Dagsavisen (nye meninger) 13.05.15
  Frihandelsavtalane TISA, som Norge er i forhandlingar om, og TTIP, som er under forhandling mellom EU og USA, kan vise seg å vere endå meir kritikkverdige enn det sjølv kritikarane hittil har vore redde for.
 • Krever åpenhet om handelsavtale, Dagsavisen 11.05.15
  Fire tidligere ministere fra Senterpartiet og SV vil tvinge regjeringen til å legge fram informasjon fra forhandlingene om ny handelsavtale.
 • Sikkerhetspolitikk, ikke klorkylling, kommentar av Eva Nordlund på NRK ytring 08.05.15
  Klorkyllingen er blitt et symbol på motstanden mot frihandelsavtalen mellom USA og EU (TTIP). Men europaminister Vidar Helgesen mener TTIP handler mest om å vise muskler i sikkerhetspolitikken.
 • TISA-tilhengarane svar skuldige, kommentar av Odd Tarberg i Dagsavisen (nye meninger) 08.05.15
  Tilhengarane av TISA og TTIP, som utenriksminister Børge Brende, meiner at desse frihandelsavtalane vil få positiv effekt for sysselsettinga i Norge. Når dei blir utfordra til å dokumentere grunnlaget for dette, er dei så langt svar skuldige.
 • Høglunds propaganda om TISA, kommentar av Thor Krefting Nissen i Dagsavisen (nye meninger) 06.05.15
  Statssekretær Morten Høglund driver desinfomasjon og propaganda om TISA for å få tredd en totalt udemokratisk avtale nedover hodene på det norske folk, og holde folket uinformert om konsekvensene. TISA tåler nemlig ikke demokratiets lys.
 • Åpenhet, kommentar av Mette Nord i Dagsavisen (nye meninger) 05.05.15
  I Dagsavisen sist mandag erkjente europaminister Vidar Helgesen og næringsminister Monica Mæland at det er et problem for Norge at man vet så lite om hva som foregår i forhandlingene om en handelsavtale mellom USA og EU, også kalt TTIP. Samtidig benytter regjeringen samme metode for å holde folket i det blå når det gjelder TISA-avtalen, handelsavtalen om tjenester som forhandles fram med stor grad av hemmelighold – med Norge som pådriver. Derfor har Fagforbundet og åtte andre fagforbund gått sammen om å kreve åpenhet og innsyn i TISA-forhandlingene.
 • – TISA endrer lite i Norge, Dagsavisen 02.05.15
  Norge er så liberalisert at en ny handelsavtale om tjenester har flest positive konsekvenser, mener statssekretær. Ifølge Høglund er Norge så liberalisert i dag at avtalen får små konsekvenser her hjemme, men vil heller påvirke andre land som ligger etter den norske utviklingen og som i mindre grad har liberalisert tjenestemarkedet sitt.
 • USA: – Myter bak motstand mot handelsavtale (TTIP), Nationen (NTB) 22.04.15
  Motstanden mot en ny frihandelsavtale mellom EU og USA er basert på myter om USA og feiloppfatninger, mener seniorrådgiver ved USAs Oslo-ambassade.
 • Markedets våte drøm, kommentar av Einar Hagvaag i Dagbladet 21.04.15
  En våt drøm om privatisering og fri handlel med alle tjenester til evig tid som svever over de strengt hemmelige TISA-forhandlingene, blir ikke oppfylt.
 • Du må avklare dette, Jonas Gahr Støre!, kommentar av Odd Tarberg i Dagsavisen (nye meninger) 20.04.15 
  Dersom det er slik at TISA vil få negativ effekt på sysselsettinga i Norge, vil Ap likevel seie ja til avtalen?
 • Sterke protester mot handelsavtale, dagensperspektiv.no 20.04.15
  Mens USA og EU forhandler videre om historien største handelsavtale, demonstrerer tusenvis mot avtalen i europeiske byer.
 • Høyre om uten angrefrist, kronikk av Dag Seierstad i Klassekampen 18.04.15
  TISA-avtalen kan aldri bli vedtatt hvis vi får en åpen demokratisk debatt om avtalen.
 • Sterk motstand over hele verden mot globale handelsavtaler, Nationen (NTB) 19.04.15
  Det ble holdt protestmarkeringer fra Finnmark i nord til Agder i sør på det som var den globale aksjonsdagen mot de nye handelsavtalene TISA og TTIP lørdag.
 • Hvorfor utløser ikke avsløringer om TISA-avtalen en regjeringskrise?, kommentar av Petter Slaatrem Titland i Dagbladet 18.04.15
  Regjeringen vil binde framtidige regjeringer til sin blåblå politikk gjennom en ny handelsavtale.
 • Protester mot TISA-avtalen. Kvifor?, kommentar av Odd Tarberg i Sunnmørsposten 14.04.15
  Den 18. april er global aksjonsdag mot frihandelsavtalane TISA, TTIP. Desse avtalane påvirkar minst femti land, og Norge har vore med i forhandlingane om TISA, handelsavtalen for tenester, i omlag to år.
 • Avtale kan gi eksportvekst, kommentar av Børge Brende i Dagens Næringsliv 09.0.4.15
  En moderne avtale for handel med tjenester er bra for Norge. Den vil ikke true offentlige tjenester og velferdstilbud.
 • Vidar Helgesen ser tyngre argument for handelsavtala TTIP, Nationen 09.04.15
  EU- og EØS-minister Vidar Helgesen seier det er tyngre argument for ein handelsavtale mellom EU og USA (TTIP) enn nokon gong før.
 • Handelsavtaler er kapitalens frie spill, kommentar av Thor Krefting Nissen i Dagsavisen (nye meninger) 09.04.15
  Høyre, Frp, Ap, Venstre og Krf. varme omfavnelse av TISA kan helt klart tyde på at for disse partiene er demokrati og folkestyre utdatert i vår liberalistiske verden der diktaturet må få regjere hvis samfunnet skal være effektivt.
 • Subsidiert fattigdom, kronikk av Aksel Nærstad i Klassekampen 07.04.15
  Hvis vi vil sikre global matvaresikkerhet, må regelverket om handel med landbruksvarer ut av WTO.
 • Norske interesser ivaretas gjennom debatt, debatt av Vidar Helgesen og Mónica Mæland i Bergens Tidende 01.04.15
  Øyulf Hjertenes stiller i Bergens Tidende tirsdag 31. mars spørsmål om hvordan Norge forholder seg til TTIP-forhandlingene. Som Hjertenes skriver, vil en avtale mellom EU og USA ha stor betydning for verdenshandelen, inkludert norsk næringsliv. Konsekvensene for Norge vil avhenge av resultatet av forhandlingene, og hvordan vi velger å følge opp dette.
 • Malmström tror ikke på TTIP-sluttføring i år, Nationen 30.03.15
  EUs kommissær for handel tror ikke forhandlingene om en frihandelsavtale mellom EU og USA kan bli ferdige i år.
 • EUs frihandelsavtale med USA neppe på plass i år, Dagens Næringsliv (NTB) 26.03.15
  Sjansene er små for at en frihandelsavtale mellom USA og EU faller på plass innen utgangen av året, opplyser Latvias utenriksminister.
 • TISA, TTP og norsk helsepolitikk, kommentar av Odd Tarberg i Dagsavisen (nye meninger) 26.03.15
  TISA-forhandlingane og "handels-skadeleg" eller helseskadeleg politikk...
 • Liv Signe Navarsete krever ekte TISA-åpenhet fra Børge Brende, ABC Nyheter 20.03.15
  Sp-stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete utfordrer utenriksministeren til å legge på bordet sannheten om de norske posisjonene i de omstridte TISA-forhandlingene.
 • Handelspolitisk teknokrati, kronikk av Heidi Lundeberg i Dag og Tid 20.03.15
  Politiske parti og fagforbund krev meir openheit, men ikkje ein gong då EU offentleggjorde Tisa-mandatet, ville UD gje etter.
 • Regjeringa snur og offentleggjer Noregs forhandlingsposisjon, Nationen 18.03.15
  Etter mykje press offentleggjer regjeringa Noregs forhandlingsposisjon i forhandlingane om ein internasjonal tenesteavtale (TISA). Men Utanriksdepartementet kan ikkje garantere at det ikkje kan skje endringar i posisjonen seinare.
 • Regjeringen legger frem TISA-planen likevel, ABC Nyheter (NTB) 18.03.15
  En internasjonal avtale om handel med tjenester vil åpne nye markeder for norsk næringsliv, mener regjeringen.
 • TTIP gjør konsernene til lovgivere, Kommentar av Kari Gåsvatn i Nationen 17.03.15
  USA som medforfatter av norske lover. En absurd tanke. Men det kan bli resultatet dersom frihandelsavtalen mellom EU og USA skal gjelde også for EØS og Norge.
 • Nå holder Solberg-regjeringen mer tett enn EU, ABC Nyheter 15.03.15
  Denne uka offentliggjorde EU sitt forhandlingsmandat i de såkalte TISA-forhandlingene. Det avviser den norske regjeringen å gi offentligheten innsyn i.
 • TISA til besvær, kronikk av Eva Nordlund på NRK nyheter 09.03.15
  Vil TISA føre til økt sysselsetting og velferd globalt, eller til de store konsernenes makt over demokratiene? Det får vi ikke vite. Ikke Stortinget heller.
 • "Et nytt gigantmarket", debatt av Else K. Johansen i VG 09.03.15 (ikke på nett)
  I tillegg til TTIP har vi også TISA som er under oppseiling. Det er en avtale om finansielle tjenester, mer liberalisering i finanssektoren. Er dette no vi ønsker og trenger? Nei, nå må folk våkne, søk kunnskap om dette som foregår, og som er strengt hemmelig.
 • SV: Brende er naiv om nye handelsavtaler, Nationen (NTB) 06.03.15
  Utenriksminister Børge Brende (H) har et naivt og potensielt skadelig syn på de nye internasjonale handelsavtalene TISA og TTIP, mener SV.
 • Norge tilskuer til utforming av egen handelsfremtid, Ukeavisen Ledelse 06.03.15
  Verdens største økonomier sitter øverst ved bordet når en rekke nye regionale frihandels­avtaler nå utformes i de fleste av verdens hjørner. Minst to av avtalene vil få store konsekvenser for Norge. Den ene avtalene er vi med å forhandler om. Den andre kan endre vårt forhold til EU og Europas indre marked. – Regjeringen er uforståelig passiv, mener SVs Bård Vegar Solhjell.
 • – Kan ikke ta framgang for gitt, Dagens Næringsliv (NTB) 05.03.15
  Verdenshandelen er åttedoblet siden 1970. - Men kriseåret 2014 viser at utviklingen ikke er lineær, sier utenriksministeren.
 • Dette må du vite om TTIP og TISA, Fri fagbevegelse 05.03.15
  «TISA er en trussel mot velferden og demokratiet», mener Fagforbundet. «Skal vi forsvare norske interesser, eller bare akseptere at importvernet faller?» spør NNN. Mye står på spill – også for fagbevegelsen – når to store frihandelsavtaler er i støpeskjeen.
 • Økt uro over Tisa, Klassekampen 04.03.15 (ikke på nett)
  – Hele hensikten med avtalen er å bygge ned alle handelshindringer, og da blir det harmonisering nedover. Det vil kunne få veldig negative konsekvenser for innbyggerne, sier Fagforbundets leder Mette Nord.
 • Tror Ap mer på Frp og Høyre enn på fagbevegelsen?, debatt av Bjørnar Moxnes og Stian Bragtvedt i Stavanger Aftenblad 03.03.15
  Om Hansen verken tror på Rødt eller fagbevegelsen, bør han lytte til premissleverandøren bak Tisa-avtalen, den amerikanske lobbygruppa for tjenesteindustrien, CSI. CSI-leder Samuel Di Piazza fra finansgiganten Citigroup sier at målet med Tisa er å fjerne innenlandske reguleringer hos medlemslandene. Dette er ikke akkurat å styrke folkevalgt kontroll over tjenestene.
 • Tjenesteeksport viktig for norsk næringsliv, kommentar av Svein Roald Hansen i Stavanger Aftenblad 03.03.15
  Offentlig kontroll av det norske tjenestemarkedet vil bli sterkere i den kommende Tisa-avtalen om et internasjonalt tjenestemarked enn i dagens EØS-avtale.
 • Nytt gigantmarked, kommentar av Tom Staavi i VG 02.03.15
  Gjennom en frihandelsavtale vil EU og USA gjenvinne førersetet i internasjonal handel. I år blir det fart i forhandlingene. Her er et grunnkurs i TTIP.
 • Kritikkløs frihandelspropaganda, debatt av Anniken Storbakk og Aksel Nærstad i VG 01.03.15
  Fagsjefen i den liberale tankesmia Civita, Marius Doksheim, er i sin kronikk i VG 18/2 så ivrig i sin propaganda for økt frihandel at det bildet han presenterer av verden blir veldig enkelt og til tider feilaktig. I tillegg hopper han bukk over sentrale utfordringer med de nye frihandelsavtalene vi står ovenfor i dag. Det er behov for fakta og motforestillinger.
 • – Norge er åpnere for import enn både USA og EU, ABC Nyheter 28.02.15
  Norge har mindre tollhindringer enn EU og USA og har liten interesse av den omstridte TTIP-avtalen. USA og EU vil neppe ha Norge med i TTIP.
 • Frihandelsavtalen får store konsekvenser for norske fiskere, kronikk av Noralv veggeland på forskning.no 27.02.15
  Frihandelsavtalen mellom EU og USA vil få store konsekvenser for økonomien og distriktspolitikken i Norge. Dette vil spesielt gå ut over fiskerinæringen.
 • Civita: – Åpne grensene, legg ned landbruket, ABC Nyheter 26.02.15
  Den liberalistiske tankesmia Civita skriver i et nytt notat at frihandel, ikke minst ved nedlegging i norsk jordbruk, vil skape velstand. – Forvirret analyse, sier Christian Anton Smedshaug (bildet).
 • Landbrukets fremtid, kommentar av Anne Marie Aanerud i Nationen 24.02.15 (ikke på nett)
  USA og EU forhandler i disse dager det de har ambisjoner om at skal bli verdens mest omfattende og ambisiøse frihandelsavtale: TTIP. Matområdet anses som et av de mest kontroversielle i TTIP.
 • Vår velstand er avhengig av andre land, kronikk av Marius Doksheim i VG 19.02.15
  Alt i alt vil trolig TTIP-avtalen mellom EU og USA gi større fordeler enn ulemper for norsk næringsliv og økonomi. Likevel bør man sikre at norske bedrifter får like gode rammevilkår som EU og USA forhandler seg frem til.
 • Ap kan glemme nei til salg av Norge hvis Tisa-avtalen vedtas, kommentar av Bjørnar Moxnes og Stian Bragtvedt i Stavanger Aftenblad 19.02.15
  Regjeringa og Ap mener Rødts frykt for handelsavtalen Tisa er ubegrunnet. Hadde det enda vært så vel.
 • TISA-forhandlingane. Stoler Ap blindt på Høgre og Frp?, kommentar av Odd Tarberg i Dagsavise (nye meninger) 18.02.15
  Ap er uforståeleg passive når det gjeld det som er under oppsegling i TISA, frihandelsavtalen for tenester som Norge forhandlar utanfor WTO saman med 50 land.
 • Ei avtale på helsa laus, kommentar av Gaute Eiterjord i Dagsavisen (nye meninger) 14.02.15
  Forhandlingane om TTIP har føregått i ein lukka prosess der store selskapar, ikkje folkevalde politikarar, har vore involvert.
 • Fredsavtalen mot folket, debatt av Petter Slaatrem Titland i Aftenposten 10.02.15
  «Fredsavtalen» mellom EU og USA er en krigserklæring mot demokratiet. Europeisk sivilsamfunn mobiliserer i millioner.
 • Noe skjer bak ryggen din, kommentar av Bjørnar Moxnes og Stian Bragtvedt i Dagbladet 07.02.15
  Bryr du deg om offentlige tjenester som helse, pleie og omsorg eller utdanning? Er du opptatt av kvaliteten ved sykehjem, barnehager eller skoler? Da bør du frykte TISA - en ny handelsavtale om tjenester som Norge akkurat nå deltar i hemmelige forhandlinger om. En avtale som vil få store konsekvenser for oss alle om den blir vedtatt.
 • Går Norge mot et diktatur?, kommentar av Thor Krefting Nissen i Dagsavisen (nye meninger) 07.02.15
  Etter min mening ja, om ikke et klassisk diktatur. Det markedsliberalistiske diktatur ved TISA og TTIP som vil oppheve folkestyret og demokratiet ser det ut til at partiene på Stortinget kan leve med, men vil det norske folk akseptere det?
 • Uforståelig påstand, kommentar av Hege Medin og Arne Melchior i Dagens Næringsliv 05.02.15
  Mens det er viktig med faglig og politisk debatt om virkningene av en handelsavtale mellom EU og USA (TTIP), blir det for enkelt å avskrive de bidrag man ikke liker som ”utdaterte”. Dette gjør Attac i sine innlegg i DN 15. desember og 24. januar. I det siste innlegget hevder Attac også at «svekking av konkurranseutsatt industri ikke er med i beregningene NHO støtter seg til», med henvisning til NUPIs studie om TTIP. Blant «beregningene» det her vises til er en studie utført av det britiske forskningsinstituttet CEPR som vi omtaler i vår rapport.
 • Attakk på NHO, debatt av Tore Myhre i Dagens Næringsliv 04.02.15
  Det er ikke uventet at antiglobaliseringsbevegelsen er mot TTIP. Attac har i DN to ganger anklaget NHO for å være utdatert og nå sist 24. januar for å gjemme oss bak usikre økonomiske effekter av den kommende handels- og investeringsavtalen mellom EU og USA (TTIP).
 • Kan det bli fred mellom Europa og USA?, Aftenposten 01.02.15
  Bananer, biff og blåmuggost har vært brukt som våpen i krigene mellom USA og Europa. Nå vil fisker Jimmy Lovgren ha en bit av den europeiske fiskekaken. Det kan bety trøbbel for Norge.
 • Skremselspropaganda, kommentar av Petter Slaatrem Titland i Ny Tid 30.01.15
  Tilhengere av handelsavtalen skremmer med Russland og Kina.
 • Politikk viktigst, kommentar av Petter Slaatrem Titland i Dagens Næringsliv 24.01.15
  Debatten om handelsavtalen TTIP mellom EU og USA berører fundamentale politiske og demokratiske spørsmål. Vårt budskap er at NHO ikke kan gjemme seg bak usikre økonomiske effekter av avtalen. Innspill fra Nupi i DN 20. desember hjelper ikke NHO med dette. Det alternative studiet Attac refererte til har løftet debatten om TTIP over hele Europa og vekket interesse fra myndigheter på EU-nivå og nasjonalt.
 • TISA. Vaknar Europaparlamentet endeleg?, kommentar av Odd Tarberg i Dagsavisen (nye meninger) 24.01.15
  Og kan dette vekke det norske stortinget?
 • Voldgift, lederkommentar i Klassekampen 20.01.15
  Etter ett år med nærmest stillstand i de såkalte TTIP-forhandlingene, skal partene i år ha uttrykt at de har store ambisjoner om å bringe forhandlingene videre.

Søk:

Avansert søk

Sagt i mediedebatten i Norge:


"Hvorfor utløser ikke avsløringer om TISA-avtalen en regjeringskrise?"

Petter Slaatrem Titland (Attac) i Dagbladet 18.04.15

"En moderne avtale for handel med tjenester er bra for Norge. Den vil ikke true offentlige tjenester og velferdstilbud."

Utenriksminister Børge Brende (H) i Dagens Næringsliv 09.04.15

"Selv om TTIP kan skape positive ringvirkninger for Norge, vil en avtale også by på utfordringer. TTIP vil gi eksportører i EU bedre vilkår i USA enn norske eksportører. Samtidig vil norske bedrifter kunne møte mer konkurranse fra amerikanske bedrifter i EU-landene. Vi tror konkurransesituasjonen for sjømateksporten på EU-markedet vil bli forverret. Når det gjelder landbruket, vil TTIP i seg selv ikke få store konsekvenser. For norske selskaper som ønsker å etablere seg i USA, vil TTIP kunne føre til at de får et mindre forutsigbart regelverk å forholde seg til enn konkurrenter fra EU."

Europaminister Vidar Helgesen (H) og næringsminister Monica Mæland (H) i Bergens Tidende 01.04.15

"Det er oppsiktsvekkende at Norge med sitt ukompliserte demokrati ikke kan holde minst like mye åpenhet som det mer kompliserte EU kan klare." (TISA)

Heidi Lundeberg (Handelskampanjen/LAG) til ABC Nyheter 15.03.15

"Team Tisa er TISA-forhandlingenes mest begeistra heia-lag, og ledes av selskapene Walmart, Citigroup, IBM, og flere større finansselskaper."

Eva Nordlund på NRK ytring 09.03.15

"I tillegg til TTIP har vi også TISA som er under oppseiling. Det er en avtale om finansielle tjenester, mer liberalisering i finanssektoren. Er dette no vi ønsker og trenger? Nei, nå må folk våkne, søk kunnskap om dette som foregår, og som er strengt hemmelig."

Else K. Johansen i VG 09.03.15 (ikke på nett)

"Regjeringen burde ha en mye mer aktiv holdning til å søke debatt og involvere Stortinget og offentligheten i disse prosessene. For eksempel burde man redegjort om status i forhandlingene både når det gjelder TISA og det man vet om TTIP i Stortinget."

Bård Vegar Solhjell (SV) i Ukeavisen Ledelse 06.03.15

"Hele hensikten med avtalen (TISA) er å bygge ned alle handelshindringer, og da blir det harmonisering nedover. Det vil kunne få veldig negative konsekvenser for innbyggerne."

Mette Nord (Fagforbundet) i Klassekampen 04.03.15 (ikke på nett)

"Om Hansen verken tror på Rødt eller fagbevegelsen, bør han lytte til premissleverandøren bak Tisa-avtalen, den amerikanske lobbygruppa for tjenesteindustrien, CSI. CSI-leder Samuel Di Piazza fra finansgiganten Citigroup sier at målet med Tisa er å fjerne innenlandske reguleringer hos medlemslandene. Dette er ikke akkurat å styrke folkevalgt kontroll over tjenestene."

Bjørnar Moxnes og Stian Bragtvedt (Rødt) i Stavanger Aftenblad 03.03.15

"Norsk deltakelse i forhandlingene om en flerstatlig avtale om handel med tjenester, Tisa-forhandlingene (Trade in Services Agreement), ble forberedt under Stoltenberg II-regjeringen og følges opp av Solberg-regjeringen. Hvorfor? Fordi tjenesteeksporten er stadig viktigere norsk eksport og dermed for sysselsetting og verdiskaping. Det gjelder særlig innenfor skipsfart og maritime tjenester, energi-klyngen, sjøforsikring, og telekom. Tjenesteeksport utgjør hele 45 prosent av all norsk eksport, om man holder olje og gass utenfor."

Svein Roald Hansen (A) i Stavanger Aftenblad 03.03.15

"TTIP er en reaksjon på det USA og EU anser som sendrektighet i Verdens Handelsorganisasjon (WTO). TTIP er særlig i USA omtalt som et økonomisk NATO. En forent markedsplass av USA og EU blir antagelig så sterk at den vil overta føringen i den globale handelen og eksporterer sine verdier og regler for handel til resten av verden. For land som Kina og India, som aspirerer til å overta rollen som motor i den globale økonomien, vil reglene innenfor TTIP bli førende. Også et ustabilt Russland anser antagelig et økonomisk forent EU og USA som en stor trussel."

Tom Staavi i VG 02.03.15

(for ytterligere medieklipp, se lenkeliste nederst i denne nyhetssaken)

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.