Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Tid for blåblå utviklingsminister?

Valgvinnerne, Høyre og FrP, vil måtte forholde seg til en opposisjon som vil ha egen utviklingsminister, men om regjeringen Solberg II velger å blidgjøre KrF og andre på dette punktet gjenstår å se. Nå skal det først snakkes og forhandles. Dessuten: om en eventuell gjeninnføring av egen ministerpost som utviklingsminister er en god ide og vil gi mer samstemt politikk for utvikling, er det delte meninger om.

Tirsdag 12. september 2017
Linker oppdatert: Lørdag 16. september 2017

Utenriksminister Børge Brende (H) under lansering av bærekraftsmeldingen i april: "Bærekraftsmålene betinger at vi har en samstemt utviklingspolitikk. Vi må sikre at bistandspolitikken og utviklingspolitikken henger sammen med det vi gjør innenfor handelsområdet, innenfor fred og forsoning, det vi driver med innenfor utenrikspolitikk ellers, klimaforhandlinger og forhandlinger om andre dokumenter i FN. Dette er et sett av virkemidler som må gå hånd i hånd."- Norge trenger en utviklingsminister, var budskapet i et felles opprop fra en rekke bistandsorganisasjoner i oktober 2014, ett år etter denne ministerposten hadde blitt avviklet av Den blåblå regjeringen, regjeringen Solberg I. Dét var også et av forslagene da KrF i fjor la fram sin "utviklingsmelding", Verdivalg og veivalg for en ny tid. Og daværende leder i utenriks- og forsvarskomiteen, Anniken Huitfeldt (Ap), var hjertens enig.

I forkant av årets Stortingsvalg ble spørsmålet tatt opp SVs Petter Eide, som sa til Bistandsaktuelt at "vi trenger en egen utviklingsminister som betjener mottakerlandenes interesser, ikke norske interesser" og utdypet det slik:

"Det betyr at utviklingsspørsmål hele tiden må ses i sammenheng med andre utenrikspolitiske interesser. Vi ønsker en utviklingsminister som er opptatt av rene bistandsprioriteringer."

- Det er sikkert politiske fordeler ved dette, men bedre økonomiske levekår for fattige mennesker i utviklingsland er ikke en av dem, og noe effektivt bidrag til å utrydde fattigdommen i verden er det heller ikke, mener imidlertid Svein Dale, som i en årrekke har jobbet med utviklingspolitikk i UD. Han mener "det er dumt å mure seg inne i en liten bistandsverden" og utdypet det slik i en kommentar i Bistandsaktuelt sist uke:

"De store utfordringene verden står overfor er så tett sammenvevet at det gir liten mening å skape et skille mellom fattige lands og andre lands utviklings- og øvrige problemer. FNs nye bærekraftsmål viser tydelig at utfordringene må sees i og løses i sammenheng."

I kommentaren gjennomgår han fem grunner til at ordningen med egen utviklingsminister ikke bør gjeninnføres og konkluderer slik:

"De som antakelig har størst fordel av en utviklingsminister er bistandsindustrien. Alle de forskere, tenketanker, utviklingsbyråkrater, private fond, sivilsamfunnsarbeidere og en stor leverandørindustri som er avhengig av at folk flest mener at bistand virkelig er hjelp til selvhjelp og vil bidra til å utrydde fattigdommen innen 2030."

- Lavthengende frukt

– Det er ikke nødvendigvis en motsetning mellom norske interesser og bistandspolitiske interesser. Norge må føre en helhetlig politikk, der vi plasserer ansvaret ett sted og opererer med én stemme, mente Heidi Nordby Lunde (H) i en kommentar til Petter Eides innspill, mens forskere Bistandsaktuelt hadde snakket med, herunder direktør ved Christian Michelsens Institutt (CMI) i Bergen, Ottar Mæstad, og professor i utviklingsstudier ved HiOA, Axel Borchgrevink, delte i stor grad Eides syn. Borchgrevink utdypet det slik:

"Det er selvfølgelig riktig at utviklingspolitikk er en del av utenrikspolitikken, men de to er likevel ikke sammenfallende. Det kan være interessemotsetninger, og da bør man ha en som taler utviklingspolitikkens sak. Bistand og utvikling er et stort felt som krever egen kompetanse."

– Vi kan ikke skyve under en stol at utviklingspolitikken har fått en lavere profil de siste fire årene, uttalte utenrikspolitisk forsker ved Nobelinstituttet, Asle Toje, overfor Bistandsaktuelt og forklarte det slik:

"Børge Brende har hatt en bred portefølje, og han har ikke klart å delegere utviklingspolitikken til en statssekretær som har fått skinne."

Han tippet dessuten at vi vil få tilbake utviklingsministeren uavhengig av hvem som vinner valget, og begrunnet det slik:

"På venstresiden er jo Ap og SV enige om at vi bør få en egen utviklingsminister igjen. Og vinner høyresiden vil en egen utviklingsminister være en lavthengende frukt å gi til Krf."

Men en blåblå utviklingsminister, som eventuelt skal ha fokus på bistanden, vil ikke nødvendigvis være et godt bidrag til en mer samstemt politikk for utvikling, som også nåværende utenriksminister Børge Brende (H) mener er en forutsetning for å nå FNs bærekraftsmål.

- Hva Norge kan være i verden

I boka "Hva Norge kan være i verden", som ble lansert i forkant av Stortingetsvalget 2013, tok de to forskerne Henrik Thune og Leiv Lunde til orde for avvikling av posten som utviklingsminister. I en felles kronikk på NRK ytring tok de også til orde for å avvikle norsk bistandspolitikk og utdypet det slik:

"Tiden er nå kommet til å avvikle norsk bistandspolitikk slik vi kjenner den. I stedet trenger Norge en ny og spiss «globaliseringspolitikk»."

De ble delvis bønnhørt da regjeringen Solberg I ble etablert høsten 2013. I Sundvoldenplattformen sto det at regjering ville "føre en samstemt utviklingspolitikk, hvor tiltak innen ulike sektorer i størst mulig gradtrekker i samme retning". Dette var også begrunnelsen for at posten som utviklingsminister ble avviklet da Statsministerens kontor kunngjorde endringer i departementsstrukturen:

"Ansvaret for utenriks- og utviklingspolitikken samles hos én statsråd, utenriksministeren. Formålet med endringen er å se utviklings- og utenrikspolitikken i sammenheng, slik at regjeringens politikk også på andre saksfelt i større grad bidrar til utvikling i andre deler av verden."

Brende fikk mange utenrikspolitiske utfordringer i fanget og ble ikke den samstemtministeren han kunne ha blitt. Hvordan regjeringen Solberg II vil håndtere samordningen av utenriks- og utviklingspolitikken og arbeidet for en mer samstemt politikk for utvikling gjenstår å se. Men i bærekraftsmeldingen, Meld. St. 24 (2016-2017), som ble lagt fram tidligere år, lovet uansett regjeringen og "etablere et forum for dialog om samstemt politikk for bærekraftig utvikling".

______________________

Aktuelle lenker:

Debatt i Bistandsaktuelt:

 • Børge Brende blir president i World Economic Forum, Bistandsaktuelt 15.09.2017
  Utenriksminister Børge Brende (H) har takket ja til jobben som president i World Economic Forum, men blir sittende som utenriksminister til midten av oktober.
 • Utenriksministeren kan oppnå mer, debatt av Svein Dale i Bistandsaktuelt 15.09.2017
  Norske interesser bør ikke stå i veien for utvikling i sør når det ikke er tvingende nødvendig. Vår handelspolitikk ser ikke bra ut fra utviklingslandenes side uansett hvordan Utviklingsfondet legger det ut, og vi har andre svin på skogen som trenger å gjennomgås. Til dette har jeg mer tro på et permanent samstemt-råd og en dedikert statssekretær åpen for nye måter å se verden på, enn på en gammeldags utviklingsminister.
 • Brende kan ikke klones, debatt av Lisa Sivertsen (Kirkens Nødhejlp) og Gunvor Knag Fylkesnes (Redd Baran) i Bistandsaktuelt 14.09.2017
  FNs bærekraftsmål har gitt oss en marsjordre og hele regjeringen har ansvar for å følge opp for å sikre en samstemt politikk for utvikling. Som del av dette teamet er utviklingsministeren helt sentral
 • Utviklingsministre skaper ikke jobber og økonomisk vekst, debatt av Svein Dale i Bistandsaktuelt 07.09.2017
  I valgkampen argumenteres det for at vi igjen bør få en utviklingsminister. Det er sikkert politiske fordeler ved dette, men bedre økonomiske levekår for fattige mennesker i utviklingsland er ikke en av dem, og noe effektivt bidrag til å utrydde fattigdommen i verden er det heller ikke.
 • Egen utviklingsminister – en lavthengende frukt, Bistandsaktuelt 05.09.2017
  Bistanden blir ikke nødven
 • digvis mer effektiv med en egen utviklingsminister, mener forsker og utenrikskommentator Asle Toje. Andre forskere på feltet er klare på at Norge bør få en utviklingsminister tilbake på post.
 • – Inn med utviklingsministeren, ut med egeninteressene, Bistandsaktuelt 31.08.2017
  Vi trenger en egen utviklingsminister som betjener mottakerlandenes interesser, ikke norske interesser, mener SV-politiker Petter Eide. Høyres Heidi Nordby Lunde er helt uenig.

Tidligere saker på rorg.no:

Tidligere medieklipp og -debatt:

 • Det er behov for en egen utviklingsminister neste periode, kommentar av Øyvind Eggen (Civita) i Minerva 18.9.2017
  En av en sittende regjeringens viktigste beslutninger på det utviklingspolitiske området skjedde ved avspark. Da ble det bestemt å ikke ha en egen utviklingsminister, men i stedet samle ansvaret under utenriksministeren.Konsekvensene av valget er vanskelig å vite fordi mange andre forhold spiller inn, og vi vet ikke hvordan politikkområdet ville vært håndtert med en annen organisering. Uansett vil nok spørsmålet om en egen utviklingsminister stå på dagsorden hos de som skal sette sammen neste regjering. Om ikke annet så har KrF fremmet kravet så høyrøstet at det vil være en god investering for enhver regjering som trenger deres velvilje, og Ap har sagt at de støtter kravet.
 • AP SIER JA TIL KRFS BISTANDSPROSENT, ABC Nyheter (NTB) 29.09.2016
  Ap støtter to sentrale punkter i KrFs utviklingsmelding. Bistandsprosent og utviklingsminister får tommel opp.
 • ETTERLYST UTVIKLINGSMINISTER. Kommentar av Gro Lindstad i Vårt Land (verdidebatt) 21.10.2015
  To år etter at utviklingsministerposten ble fjernet, er det på tide å revurdere beslutningen. Kvinners rettigheter og muligheter står i fare for å bli svekket.
 • NORGE TRENGER EN UTVIKLINGSMINISTER. Opprop fra Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS -Forum for Kvinner og Utvikling; Jan Elverum, generalsekretær i Blå Kors; Jørn Lemvik, generalsekretær i Digni; Jørn Wichne Pedersen, styreleder i SAIH; Kari Helene Partapuoli, daglig leder i utviklingsfondet; Kjell Stokvik,konstituert generalsekretær i Care; Martha Rubiano Skretteberg, generalsekretær i Caritas Norge; Morten Lønstad, generalsekretær i FORUT i Dagbladet (meninger) 25.10.2014
  Regjeringens hovedbudskap i statsbudsjettet er at bistanden skal være effektiv. Å få på plass en egen utviklingsminister er en viktig del av målet.

Søk:

Avansert søk

Siste debattinnlegg:


"Norske interesser bør ikke stå i veien for utvikling i sør når det ikke er tvingende nødvendig. Vår handelspolitikk ser ikke bra ut fra utviklingslandenes side uansett hvordan Utviklingsfondet legger det ut, og vi har andre svin på skogen som trenger å gjennomgås. Til dette har jeg mer tro på et permanent samstemt-råd og en dedikert statssekretær åpen for nye måter å se verden på, enn på en gammeldags utviklingsminister."

Svein Dale i Bistandsaktuelt 15.09.2017

"FNs bærekraftsmål har gitt oss en marsjordre og hele regjeringen har ansvar for å følge opp for å sikre en samstemt politikk for utvikling. Som del av dette teamet er utviklingsministeren helt sentral."

Lisa Sivertsen (Kirkens Nødhjelp) og Gunvor Knag Fylkesnes (Redd Baran) i Bistandsaktuelt 14.09.2017

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.