Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

KrFs utviklingsmelding 2016

KrF har lang tradisjon for å sette sitt preg på norsk utviklings- og bistandspolitikk. 20 år etter at KrF i 1996 la fram en "motmelding" til regjeringen Brundtlands utviklingspolitiske melding la partiet denne uka fram sin egen "utviklingsmelding". De tar til orde for både samstemthetsreform og bistandsreform og håper å få med seg et bredt flertall på Stortinget. Anniken Huitfeldt (Ap) gir tommelen opp for både bistandsprosent og utviklingsminister.

Torsdag 29. september 2016
Linker oppdatert: Onsdag 19. oktober 2016

Forrige uke skrev utenriksminister Børge Brende (H) i Dagens Næringsliv om "utviklingspolitikk for fremtiden". Der redegjorde han for regjeringens politikk og satsinger, som han mente ga "kontinuitet og forutsigbarhet, over tid og på tvers av regjeringer". Siden han som utenriksminister fikk ansvar for dette politikkområdet etter valget i 2013 har han imidlertid ikke laget noen egen melding om utviklingspolitikk, slik KrF har etterlyst. Derfor la KrF denne uken fram sin "alternative melding for morgenddagens utviklingspolitikk" - Verdivalg og veivalg for en ny tid

- KrF viser med dette dokumentet behovet for en ny retning for norsk utviklingspolitikk, skriver partileder Knut Arild Hareide og generalsekretær Hilde Frafjord Johnson i forordet til KrFs "utviklingsmelding" og utdyper det slik:

"Meldingen fokuserer på de store politikkområdene som påvirker utviklingslandene utover «bare» bistanden, enten det gjelder Statens Pensjonsfonds disponeringer eller skatteparadiser. Dette krever politiske endringer. Norge bør ikke gi med den ene hånden og ta med den andre. Samtidig foreslår KrF store reformer i norsk bistandspolitikk."

KrF har lang tradisjon for å sette sitt preg på norsk utviklings- og bistandspolitikk uansett regjering. Det er i år 20 år siden KrF i 1996 la fram en "motmelding" som reaksjon til regjeringen Brundtlands (Ap) utviklingspolitiske melding (En verden i endring). Årets "utviklingsmelding" er derimot mer proaktiv i lys av at Den blåblå regjeringen ikke har lagt fram en slik melding.

På sine nettsider lister Bistandsaktuelt opp en rekke punkter der KrF er uenige med dagens regjering, men også enkelte punkter der de er enige.

Allerede i mars tok KrFs programkomite til orde for at samstemt politikk for utvikling krever "aktiv prioritering og koordinering i den politiske hverdagen" og partiet videreførte dermed det klare fokuset på dette som ble introdusert i KrFs programutkast i forkant av forrige stortingsvalg.

Samtidig foreslår KrF store reformer i norsk bistandspolitikk, som de siste årene har fått mye oppmerksomhet også fra tenketankene Civita og Agenda.

- Det tradisjonelle fokuset på fattigdom og fattigdomsbekjempelse er i fare, advarte Frafjord Johnson på et debattmøte tidligere i år og i en kommentar til regjeringens initiativ til debatt om "veivalg i utenriks- og sikkerhetspolitikken" understreket hun at "veivalg er verdivalg - også i utviklingspolitikken". Dette gjenspeiles nå i tittelen på KrFs "utviklingsmelding" og i forordet peker Hareide og Frafjord Johnson på at:

"Norge bør ikke gi med den ene hånden og ta med den andre."

Da samstemt politikk for utvikling ble satt på dagsorden av Kirkens Nødhjelp under Arendalsuka i august var Frafjord Johnson og Aps Anniken Huitfeldt samstemte på flere felt. Avisa Klassekampen, som har snakket med Huitfeldt om KrFs alternative melding, oppsummerer i dag (ikke på nett) hennes umiddelbare reaksjoner slik:

"Arbeiderpartiet ønsker et bredt bistandsforlik i Stortinget og en egen utviklingsminister - nøyaktig som bestilt av KrF."

- Behov for en samstemtreform

En rapport fra den statlige svenske ekspertgruppen (EBA) slo nylig fast at samstemt poltikk for utvikling er en forutsetning for å nå FNs bærekraftsmål og slik politikk har fått bred oppmerksomhet i KrFs "utviklingsmelding".

- Arbeidet med samstemthet må ikke ende med en tilpasning av utviklingspolitikken til norske interesser innenfor ulike sektorer, skriver KrF i meldingen og mener det er behov for en samstemthetsreform på en rekke områder, herunder handel, investeringer (inkl. oljefondets investeringer), skatt og kapital, klima og miljø og sikkerhet. I meldingen fremmer KrF en rekke konkrete forslag på disse områdene.

KrF vil blant annet ha utredet grunnlaget for å trekke oljefondet ut av alkohol, som er kravet i FORUTs pågående kampanje "oljefondet ut av alkoholindistrien". Og de vil ha utredet hvordan oljefondets virksomhet i skatteparadiser kan begrenses. Dette ble også drøtet i stortingets finanskomite i forbindelse med behandlingen av meldingen om statens pensjonsfond 2015 tidligere i år, der de blant annet kom til enighet om følgende merknad:

"Stortinget anmoder regjeringen om å be Norges Bank vurdere å utarbeide et forventningsdokument om skatt for de selskaper de investerer i." 

Overfor Bistandsaktuelt mener imidlertid administrerende direktør i Norfund, Kjell Roland, at KrFs forslag om at "Norfund må avvikle sin aktivitet i skatteparadiser i form av nyinvesteringer i løpet av en treårsperiode" vil "kunne begrense Norfunds muligheter til å gjøre viktige investeringer i små og mellomstore bedrifter, spesielt i MUL-land".

KrF har følgende forslag til grep som bør gjøres for å legge grunnlaget for en mer samstemt politikk:

 • Regjeringen må jevnlig rapportere til Stortinget om konsekvenser av norsk politikk for utviklingslandene og ivaretakelse av menneskerettighetene. Rapportene skal også inneholde uavhengige eksterne vurderinger.
 • De ulike departementenes arbeid som påvirker utviklingslandene må koordineres ved en egen organisatorisk enhet ved Statsministerens kontor.
 • Regjeringen må endre utredningsinstruksen slik at alle forslag fra regjeringen til Stortinget med betydelige virkninger for utviklingsland må inneholde en vurdering av disse konsekvensene.
 • Et regjeringsoppnevnt råd bestående av representanter for blant annet næringslivet, forskning og det sivile samfunn bør etableres for å sikre en bred debatt rundt samstemt utvikling, slik som foreslått av samstemthetsutvalget.

Dette er et felt som blant andre ForUM har vært engsjert i og påtroppende daglig leder, Borghild Tønnessen-Krokan, er overfor Bistandsaktuelt glad for samstemtfokuset i KrFs melding og kommenterer det slik:

"Bruk av skatteparadiser, eksport av militærutstyr til undertrykkere og stigende klimagassutslipp er gode eksempler på ustemt norsk politikk som undergraver regjeringens egen viktige innsats på områder som menneskerettigheter, fred, åpenhet og bærekraftig utvikling. Politikken blir jo også åpenbart mer effektiv dersom man slutter å gi med den ene hånden og ta med den andre. Som regjeringen selv sier må de ulike tiltakene dra mest mulig i samme retning for bærekraftig utvikling."

- Store reformer i norsk bistandspolitikk

KrF mener det er behov for "store reformer i norsk bistandspolitikk" og Hareide og Frafjord Johnson utdyper det slik i forordet til "utviklingsmeldingen":

"Det er nødvendig med nye grep som skal sikre langsiktighet, forutsigbarhet og en forsterket fattigdomsorientering. Gjennom tverrpolitisk enighet om en overordnet bistandsnøkkel kan vilkårlighet i prioriteringene unngås. Vi foreslår at store tematiske satsinger bl.a. for utdanning og helse forankres i flerårige avtaler i Stortinget."

KrF foreslår blant annet dette:

 • En "innramming" av bistanden på en måte som sikrer fattigdomsinnrettingen gjennom en flerårig forpliktelse på 1 prosent av BNI til bistand, samtidig som flyktningutgifter og regnskogssatsing holdes utenom og hoveddelen av budsjettet bindes gjennom tverrpolitiske og flerårige avtaler i Stortinget.
 • Etablering av en ny bistandsnøkkel for fattigdomsretting som innebærer av bistandsbudsjettet deles i tre: 1) en langsiktig del, 2) en sårbarhetsdel og 3) en akutt del.
 • At dagens ordning med 12 fokusland erstattes av satsning på 20-23 partnerland.
 • At tematiske satsninger bindes opp gjennom langsiktige satsinger (etter modell av forsvarets langtidsplaner).
 • At det satses på sårbare stater i et fattigdomsperspektiv.
 • At bistanden gjennom frivillige organisasjoner økes og ikke omfattes av konsentrasjonsprinsippet.
 • At det etableres en kunnskapsbank for faglig rådgivning utover eksisterende ordninger (Olje for utvikling, Fisk for utvikling osv).
 • At overgangsbistanden omdannes til selvhjelpsordning i tråd med føringer fra den humanitære toppmøtet i Istanbul.
 • Reformer i humanitær bistand.

Sist, men ikke minst, foreslår KrF reformer i bistandsforvaltningen, som innebærer at Norads kapasitet økes og forutsetter:

"... at Norads direktør er integrert i UDs ledelse/direksjon og vil stå under direkte instruks av utviklingsministeren, slik at en integrert og helhetlig tilnærming, der politisk utvikling og bistandsprioriteringer sees i sammenheng, ivaretas."

Når det gjelder langsiktighet kommenterer statssekretær Tone Skogen (H) i UD idag dette slik overfor Bistandsaktuelt:

"Langsiktighet preger allerede mye av norsk bistand. Regjeringen ser ikke noe behov for å binde seg til en fordelingsnøkkel slik Krf foreslår i sin alternative melding for utviklingspolitikken."

- Informasjonsstøtten fyller flere viktige formål

KrF har, sammen med Venstre og med støtte fra opposisjonen på Stortinget, de to siste årene har kjempet hardt med regjeringen for å videreføre og bevare informasjonsstøtten til organisasjonene. I meldingen slår de fast at "informasjonsstøtten fyller flere viktige formål" og utdyper det slik:

"Formålet med bevilgningen er å bidra til demokratisk deltakelse og fremme kritisk debatt om utviklingspolitiske temaer. Dagens støtte har en viktig funksjon i å bidra til nettopp bred politisk og faglig debatt om store globale utfordringer. Nettopp i en tid som nå, bør brede utviklingsområder som kapitalflukt, skatt, klima, migrasjon, våpenhandel og investeringer med flere prioriteres. Panama Papers har vist hvilken kraft det er i store globale utfordringer, men også hvilke muligheter som finnes. Informasjonsstøtten bør ha flerårige rammeavtaler som hovedregel og tildelingssystemet og rapporteringen bør forenkles. Endringer i informasjonsstøtten må forankres i samarbeid med sivilsamfunnsorganisasjonene."

Veien videre

For KrF vil arbeidet med å følge opp "meldingen" starte når Stortinget neste uke åpner for høstsesjonen og regjeringen legger fram sitt forslag til budsjett for 2017, samt sin årlige "rapport om samstemt politikk for utvikling". I forkant at neste års stortingsvalg åpner meldingen forøvrig for samarbeid både til høyre og venstre. På spørsmål fra Klassekampen den vil spille inn på spørsmålet om KrFs veivalg, som skal drøftes på KrFs landsstyremøte i november, svarer Hareide slik:

"Dette er et felt som er veldig viktig for oss. Men vi kan heller ikke la ett felt avgjøre hele vår diskusjon om 2017."

Samtidig som Hareide er klar på det var et feilgrep at statsminister Erna Solberg (H) å kutte utviklingsministerposten understreker han at meldingen ikke bare retter kritikk mot den sittende regjeringen:

"Den er en like sterk kritikk mot Erik Solheim og hans videreføring av systemet."

________________________________

Aktuelle lenker:

Aktuelle saker på rorg.no:  

Medieklipp og -debatt: 

 • KrF frykter forrang for «norske interesser» i bistandspolitikken, Dagens Perspektiv 19.10.16
  Børge Brende sier regjeringen vil fremme en egen Stortingsmelding om bistand- og utviklingspolitikken. KrF forventer at det vil føre til mer langsiktig og fokusert satsing på bistand, men frykter at «norske interesser» får forrang. 
 • KrF tilbake i manesjen, kommentar av Nikolai Hegertun (Civita) i Minerva 06.10.16
  KrF har gått fra kvantitet til kvalitet og viser gode takter i den nye «utviklingsmeldingen». 
 • Veldedighet fjerner ikke årsakene til fattigdomdebatt av Petter Eide (Conow AS) i Dagbladet 06.10.16
  Dagbladets leder 30. september heier fram altruismeorganisasjoner som mener at penger og malarianett til fattige er effektiv bistand. Men veldedighet fjerner ikke årsakene til fattigdom. Når mennesker er fattige skyldes det at noen vil at det skal være slik.
 • Ap: Brende 
kan ikke 
makte jobben, Vårt Land 30.09.16
  Ap-leder Jonas Gahr Støre mener utenriksminister Børge Brende (H) ikke har mulighet til å gjøre god nok jobb på bistandsfeltet.
 • Effektiv bistand, lederkommentar i Dagbladet 30.09.16
  Utviklingspolitikere- og byråkrater må lære av effektiv altruisme-bevegelsen, som søker å få mest mulig fattigdomsbekjempelse og helsehjelp ut av hver krone.
 • Å tro at jo mer vi gir i bistand, jo mer reduserer vi verdens fattigdom, er rett og slett feil, kommentar av Øivind Østerud (UiO) i Aftenposten 29.09.16
  Mange fattige land ville vært tjent med stans i all bistand mot at kapitalflukt og plyndring av naturressurser opphørte.
 • Ap sier ja til KrFs bistandsprosentBistandsaktuelt (NTB) 29.09.16Arbeiderpartiet støtter to sentrale punkter i KrFs utviklingsmelding: Bistandsprosent og utviklingsminister. ForUM slutter seg til flere KrF-forslag, mens Norfund advarer mot å begrense mulighetene for investeringer.
 • Ap sier ja til KrFs bistandsprosent, ABC Nyheter (NTB) 29.09.16
  Ap støtter to sentrale punkter i KrFs utviklingsmelding. Bistandsprosent og utviklingsminister får tommel opp.
 • Slik vil KrF "reformere" norsk bistand, Bistandsaktuelt 28.09.16
  Langsiktighet, forutsigbarhet og en sterkere fattigdomsorientering. Det forlanger Kristelig Folkeparti i sin alternative utviklingsmelding. De fremmer også nye krav til Oljefondet og Norfund. KrF ber om en flerårig forpliktelse på at 1 prosent av brutto nasjonal inntekt (BNI) brukes på bistand.
 • – De fattiges og ikke egen-interesser skal være styrende, Bistandsaktuelt 27.09.16
  En bindende tverrpolitisk langtidsplan for bistand. Størrelsen på norsk utviklingshjelp og prioriterte temaer skal ligge fast i fem-årsperioder. Dette er noe av det Kristelig folkeparti foreslår i en melding som legges fram onsdag. 
 • KrF ikke fornøyd med regjeringens 
12 fokusland, Vårt Land 27.09.16
  KrFs 
alternative utviklingsmelding foreslår å gi 
mindre av bistanden 
til mellominntektsland.
 • Kvinner eier stadig mer av verdens formuer. Og investerer helt annerledes enn menn.  Aftenposten 27.09.16
  – Den typiske kunden vår er en kvinne mellom 18 og 40, fra den nye generasjonen arvinger. De har alle veldig klare tanker om hvordan de vil forvalte sine formuer. De tenker mye på klimaforandringer og vil bidra til vekst i utviklingsland, sier Wütrich.
 • Ber KrF ta abortkamp, Vårt Land 26.09.16
  Heidi Nordby Lunde (H) utfordrer KrF til å prioritere kamp for trygge aborter samt homofiles rettigheter i utviklingsland. KrF kommer henne bare delvis i møte.
 • Vil KrF 
følge nye råd for 
bistand?, kommentar av Heidi Norby Lunde (H) i Vårt Land 25.09.16
  KrF skal om kort tid levere sin egen bistandsmelding og sier de vil utfordre regjeringens ­bistandspolitikk. Det hadde vært forfriskende om det gikk på å følge opp anbefalingene fra blant annet OECD om å redusere antall bistandsland og refokusere bistand til områder der Norge virkelig kan gjøre en forskjell.
 • Utviklingspolitikk for fremtiden, kommentar av Børge Brende (H) i Dagens Næringsliv 21.09.16
  Bistandsbudsjettet for 2017 er like rundt hjørnet, og det vil vise at regjeringens politikk og ressursene vi investerer i utvikling er konsentrert rundt fem tematiske hovedlinjer: humanitær bistand, utdannelse, helse, næringsutvikling, samt klima og miljø.

Søk:

Avansert søk

#utviklingsmeldingen på Twitter


Ingrid Næss-Holm (Kirkens Nødhjelp):

Ser ut som sin tar skikkelig tak i samstemthet - alt må trekke i samme retning. Bra!

Nina Jensen (WWF):

Gratulerer - dere drar utviklingspolitikken et kraftig skritt i riktig retning  

Borghild Tønnesson-Krokan (ForUM):

Gratulerer m god, grundig & helhetlig alternativ ! Bra forslag t samstemt politikk for utvikling

Andrew Kroglund (RORG-samarbeidet):

legger frem sin alternative melding for norsk utviklingspolitikk. Et solid stykke arbeid!

Redd Barna:

Vi støtter som vil ha tilbake utvikl. min. og langsiktig plan for bistand. Norske egenint. skal ikke styre

Kirkens Nødhjelp:

"Norge bør ikke gi med den ene hånden og ta med den andre." Enig! Spennende tanker i

Niklai Hegertun (Civita):

Forvaltningen er i ferd med å forvitre sier om norsk bistandsforvaltning. Forvaltningsreform: Norad skal styrkes.

Fairtrade Norge:

.. fattige lands deltakelse i internasjonal handel er noe av det viktigste for å bekjempe fattigdom

Trond K. Botnen (FORUT):

vil trekke av sier . Flott, sier :-)

Utviklingsfondet:

Landbruk et av satsningsområdene i fra

Kyrre Holm:

Flere interessante forslag i . Sannsynlig at mye av det kan bli norsk politikk i løpet av neste stortingsperiode.

Eirik Lindebjerg:

Bra av om . Regner med støtter satsinger på hav, våtmark og klima

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.