Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

- Norsk politikk mindre samstemt for utvikling

I Sverige har regjeringen satt samstemt politikk for utvikling på dagsorden i Riksdagen, mens politikere og andre her hjemme stort sett må nøye seg med at temaet diskuteres på Arendalsuka. - Fortsatt ustemt, meldte Kirkens Nødhjelp på tirsdag. Anniken Huitfeldt (A) vil gjeninnføre utviklingsministerposten, mens Hilde Frafjord Johnson (KrF) i tillegg vil ha uavhengige utredninger og en sentral samordningsenhet. Hun frykter "omvendt samstemthet". 

Torsdag 18. august 2016

- Denne regjeringen har ambisjoner om å rette opp en del av de mangler som dere og andre identifiserer, sa tidligere statssekretær i UD, Morten Høglund (FrP), da Kirkens Nødhjelp (KN) la fram sin forrige samstemtrapport i 2014. Han hadde følgende utfordring til KN:

"Jeg vil utfordre KN til å gjenta denne øvelsen om et år eller to og lage en rapport som stiller oss til ansvar. Så skal vi se om ikke vi klarer å oppnå noen flere smilefjes enn Den rødgrønne regjeringen oppnådde."

Slik gikk det dessverre ikke. Da KN la fram sin tredje rapport (Fortsatt ustemt) under Arendalsuka på tirsdag kunne Norads magasin Bistandsaktuelt fastslå at det ble "få smileys til Solberg & co". Det ble faktisk færre smilefjes enn sist og overfor Dagsavisen konkluderte Ingrid Næss-Holm i KN slik:

"Utviklingspolitikken er svekket."

I en kommentar i Dagbladet i går utdypet hun det slik:

"Norge er flinke til å fronte menneskerettigheter og gi bistand, noe som er viktig i kampen mot fattigdom. Men i tillegg må vi sørge for at all øvrig politikk trekker i samme retning. Da må vi blant annet stanse skattesnusk og lage strengere regler for våpenhandel. Og der er ikke Norge like flinke."

Under rapportlanseringen i Arendal (tilgjengelig på YouTube) forsikret imidlertid statssekretær i UD, Laila Bokhari (H)at regjeringens ambisjon fortsatt er klar:

"Samstemthet har vært, og er, på den politiske agendaen hele tiden. Tidligere regjeringer har fokusert på det, vi fokuserer på det, Utenriksdepartementet gir ut sin årlige rapport på samstemthet og internasjonalt blir Norge vurdert på samstemthet. Ambisjonen er fortsatt klar: at vi ønsker å være så samstemt som mulig på alle områder."

Sveriges regjering annonserte i 2014 en "ny start" for arbeidet med samstemt politikk for utvikling - eller politikk for global utvikling (PGU), som det kalles i Sverige. Også der må regjeringen tåle kritikk, men da CONCORD Sverige - et nettverk av sivilsamfunnsorganisasjoner - i begynnelsen av mai la fram sitt "PGU-Barometer 2016" fremhevet de i sin pressemelding også dette:

"Høsten 2014 annonserte statsminister Stefan Löfven en ny start for regjeringens Politikk for global utvikling. Barometeret viser at regjeringen siden da har gjort flere framskritt med å forbedre rutinene for hvordan PGU skal gjennomføres og og gitt spørsmålet høy prioritet."

En melding (skrivelse) fra Sveriges UD om PGU og gjennomføringen av Agenda 2030 ligger nå til behandling i Riksdagen og en utredning fra Ekspertgruppen for bistandsanalyse (EBU) om PGU - rapportering, drivkrefter og veien videre forventes klar om ikke lenge. Her hjemme vil regjeringen, som tidligere, legge fram sin årlige rapport om samstemt politikk for utvikling i forbindelse med statsbudsjettet i oktober, men før det vil KrF legge fram sin egen "utviklingsmelding". I Arendal forsikret Hilde Frafjord Johnson (KrF) at samstemthet vil bli en viktig del av meldingen.

Huitfeldt (A): Rapporten er et kronargument for en egen utviklingsminister

Da den blåblå regjeringen ble etablert etter Stortingetsvalget høsten 2013 valgte den å droppe utviklingsministeren, slik forskerne Leiv Lunde og Henrik Thune hadde anbefalt i forbindelse med boka "Hva Norge kan være i verden". Formålet var, i følge en pressemelding fra Statsministerens kontor, "å se utviklings- og utenrikspolitikken i sammenheng, slik at regjeringens politikk også på andre saksfelt i større grad bidrar til utvikling i andre deler av verden".

I følge KNs rapport har dette svekket utviklingspolitikken:

"Det brede utviklingsarbeidet har blitt svekket etter at utviklingsministeren forsvant og vi anser det som nødvendig at utviklingsministeren igjen blir en del av regjeringen for å styrke utviklings- og samstemthetsarbeidet. Det virker urimelig at en minister skal ivareta to så store politiske områder som utenriks- og utviklingspolitikken er. En annen årsak er at norske interesser kan stå i motsetning til mange utviklingslands interesser. Stillingen som utviklingsdirektør er fjernet fra UD og utviklingskompetansen i departementet er generelt svekket. Kirkens Nødhjelp etterlyser en styrking av fagfeltet og bedre koordinering på tvers av departementene og mener at arbeidet med samstemthet bør underordnes Utenriksdepartementet."

Da Anniken Huitfeldt (A) under debatten i Arendal fikk spørsmål om hva hun syntes om rapporten innledet hun sitt svar med fokus på nettopp dette:

"Denne rapporten er jo et kronargument for en egen utviklingsminister, som har mulighet til å delta i internasjonale sammenhenger hvor man diskuterer disse spørsmålene."

- Det med å ha én minister er en veldig interessant debatt som har gått i flere år, sa Bokhari, som likevel fastholdt regjeringen begrunnelse for dagens ordening:

"Vi har valgt én minister, fordi vi mener ting henger sammen."

Hilde Frafjord Johnson (KrF) var enig med Huitfeldt, men hadde også flere ting på hjertet.

Hilde Frafjord Johnson (KrF) frykter "omvendt samstemthet"

- Dette er et kjempeviktig felt, sa Frafjord Johnson om samstemtpolitikken. Hun mente mye hadde gått feil vei på utviklingsområdet internasjonalt, men la til at: 

"Det som har gått rett vei er diskusjonen om samstemthet, som har kommet mye, mye sterkere frem - det å forstå at bistand ikke er nok."

Da samstemtpolitikken ble drøftet på et arrangement i regi av RORG-samarbeidet, ForUM og Bistandstorget på Arendalsuka i fjor, viste imidlertid Nikolai Hegertun fra Civita til at "alle" ønsker en samstemt politikk rundt egne felt og advarte:

"Hvis Norge (...) en dag endelig får en samstemt politikk vil nok den «snille» delen, som «utvikling», være langt nede på listen over det politikken samstemmes rundt."

Og det er nettopp dét Frafjord Johnson nå frykter når hun nå advarer mot "omvendt samstemthet":

"Hele grunnlaget er det vi begynte med, at vi ikke skal gi med den ene hånda og ta med den andre, men det jeg har lyst til å påpeke er jo faren for at vi får en omvendt samstemthet - at samstemtheten skal tilpasses alle andre politikkområder i Norge."

- Når vi har en utenriksminister som er ansvarlig for utviklingspolitikken så er det definitivt en fare, mente hun og utdypet det slik:

"Da skal alltid norske interesser i fokus og da er det veldig vanskelig å samtidig ta vare på utviklingslandenes interesser."

- Derfor trenger vi en selvstendig røst i regjeringen, mente hun, i likhet med Huitfeldt. Uten en slik minister "blir det veldig fort at utviklingspolitikken tilpasses alle de andre interessene" sa hun og la til:

"Det er tendensen i veldig mange land. Det er dette som er realiteten veldig ofte - at utviklingspolitikken blir et virkemiddel for alle de andre interessene internasjonalt."

Mens Bokhari viste til arbeidet med en sårbarhetsstrategi som eksempel på et felt der det er viktig å jobbe med samstemthet, fryktet Frafjord Johnson at feltet kunne bli et eksempel på "omvendt samstemthet" - og pekte på faren for "at sikkerhetsinteressene overstyrer utviklingslandenes interesser i internasjonal sammenheng". Og debatten om veivalg for Norge i en verden i endring var tema på Aftenpostens debatt i Arendal senere på tirsdag.

Frafjord Johnson sluttet seg også til KNs anbefaling om at dagens praksis med en årlig samstemtrapport i regjeringens budsjettproposisjon for UD ikke er tilstrekkelig og utdypet det slik:

"Det å ta tak i samstemthet gir oss et veldig viktig speil. Det speilet forteller oss sannheten om hva landets egentlige politikk er på ulike områder . Og derfor vil jeg støtte at dette skjer ved en uavhengig forskningsutredning - at det må være forskningsbasert og at det må være uavhengige folk som vurderer dette."

En samlende koordineringsenhet - i UD eller SMK

En samlende koordineringsenhet for samstemtpolitikken på tvers av departementene har vært etterlyst lenge. Det var blant forslagene Andrew Preston i ForUM fremhevet under Arendalsuka i fjor, blant forslagene fra KrFs programkomité sist høst og blant forslagene nå i rapporten fra Kirkens Nødhjelp:

"Det bør opprettes en enhet i Utenriksdepartementet som skal koordinere samstemthetsarbeidet. Enheten bør få ansvaret for regjeringens overordnede arbeid med samstemthet. Alternativt kan en slik enhet være knyttet til Statsministerens kontor."

- Kjenner du igjen den problemstillingen at man forsøker å få til noe på ett politikkområde og så er det andre deler av politikken eller andre norske aktører som motarbeider de samme tiltakene?, var spørsmålet statssekretær Bokhari fikk i Arendal i år. Hun svarte blant annet slik:

"Dette er et kontinuerlig dilemma på alle samfunnsområder. Hele tiden så må vi jobbe mot samstemthet. Det prøver vi å gjøre ved å trekke fram ulike områder som vi mener er viktige."

Da Frafjord Johnson senere i debatten fikk spørsmål om det samme, sa hun at samstemthet helt klart vil bli en viktig del av den "utviklingsmeldingen" KrF jobber med, som trolig kommer i slutten av september, og svarte:

"Jeg vil ikke røpe noe om hvor vi mener denne enheten skal ligge, men at vi vil ha en enhet, det er helt klart."

Samstemt politikk for utvikling og FNs bærekraftsmål (Agenda 2030)

- Nåværende og fremtidige regjeringer må frem mot 2030 føre en norsk politikk som er samstemt nasjonalt og med en helhetlig oppfølging av Agenda 2030 der ulike lands politikk trekker i samme retning, konkluderes det i KNs rapport. Den anbefaler at:

"Regjeringen bør utarbeide en handlingsplan for en samstemt oppfølging av FNs bærekraftsmål, og sette ned en bredt sammensatt komité for oppnåelse av disse, etter modell fra Sverige."

I slutten av mai la nemlig svensk UD fram en melding (skrivelse) til Riksdagen om samstemt politikk for utvikling (PGU) i gjennomføringen av agenda 2030, der det i innledningen blant annet står at:

Med en ny start i arbeidet med samstemt politikk for utvikling (PGU) går regjeringen foran i gjennomføringen av Agenda 2030 og styrker samstemtheten med hensyn til fattige menneskers perspektiv, menneskerettigheter og planetens grenser."

Den bygger på handlingsplaner fra hvert av regjeringens departementer for hvordan deres virksomhet bidrar til arbeidet med samstemt politikk for utvikling koplet til FNs nye bærekraftsmål. Noen tilsvarende melding foreligger ikke i Norge, men da statsminister Erna Solberg (H) rapporterte om Norges oppfølging av bærekraftmålene i New York i sommer sa hun blant annet dette:

"I Norge har hvert departement analysert alle målene innen sine ansvarsområder, og selv om Norge har god oppnåelse på mange mål har gjennomgangen også vist oss at nasjonal implementering vil bli krevende – også for oss."

På KNs arrangement i Arendal understreket Borghild Tønnessen-Krokan i ForUM betydning av samstemthet i oppfølgingen av bærekraftsmålene slik: 

"For å nå bærekraftsmålene, som gir en felles retning for verden de neste 15 åra, så trenger vi at alle gode krefter bidrar. Vi trenger et ansvarlig næringsliv, vi trenger et sivilt samfunn som både er pådriver, partner og vaktbikkje for bærekraftig utvikling, vi trenger FN, myndighetene, akademia og andre. Og det gjør vi fordi at hvis vi gir med den ene hånda og tar med den andre, så går det ikke bra." 

Norges oppfølging av bærekraftsmålene er forøvrig tema for debatt i Arendal i dag, på et arrangement i regi av ForUM, Fafo og CICERO.

Det viktigste nå: kamp mot skatteunndragelse

Ett av temaene som er behandlet i KNs rapport er "ulovlig kapitalflukt, åpenhet og ressursmobilisering", der det ikke ble noe "smilefjes" til dagens regjering heller.

- Jeg vil gjerne høre fra statssekrtæren hva Norge vil gjøre på skatteområdet, sa Catharina Bu i Redd Barna i Arendal. Hun mente at dette kanskje er et av de viktigste områdene Norge kan jobbe på internasjonalt og at FN burde få mer makt.

- Skatt er viktig, samtemte Bokhari, som blant annet viste til at regjeringen setter fokus på tiltak som kan sette regjeringer bedre istand til å finansiere egen utvikling, som skatt for utvikling, fisk for utvikling og olje for utvikling.  

- Den virkelige store diskusjonen i framtida er jo skatteparadiser, for å få flere land til å kunne finansiere sin egen velferd, mente Huitfeldt og utdypet det slik:

"Kampen mot skatteparadiser må fortsette med økt styrke. Er det ett område som Norge skal prioritere i årene som kommer, så mener jeg det er nettopp dette. Vi kan ikke fortsette å gi penger til land som ikke gjør bruk av egen kapital og forskjellene i disse landene øker."

- Hva er de viktigste og mest sentrale spørsmålene for utviklingsland i dag? spurte Frafjord Johnson og redegjorde for hva hun selv tenkte.

- Da jeg kom inn som statsråd var gjeld det klart viktigste for de minst utviklede landene, sa hun, viste til "skipsekportkampanjen" som et eksempel på at norske interesser hadde overstyrer utviklingspolitikken, og konkluderte slik:

"Nå er jeg enig med Anniken Huitfeldt i at det er ulovlige pengestrømmer og skatteparadiser som er det store spørsmålet."

Dét mente trolig også Riksdagen i Sverige, som i en åpen utspørring om den svenske regjeringens melding om samstemt politikk og Agenda 2030 i begynnelsen av juni satte fokus på nettopp skatters betydning for utvikling og fattigdomsbekjempelse. Her deltok også CONCORD Sverige, som blant annet rapporterte dette fra utspørringen:

"När CONCORD Sverige bjöds in som talare vid skatte- och utrikesutskottets offentliga utfrågning om PGU och skatters betydelse för utveckling och fattigdomsbekämpning, var uppmaningen till regeringen att arbeta för offentlig land-för-landrapportering för multinationella företag. Ministern för internationell utveckling Isabella Lövin lämnade frågan öppen genom att meddela att regeringen ännu inte har någon position för hur Sverige ställer sig till förslaget om att det ska vara officiellt."

Her hjemme rapporterte nylig Ukeavisen Ledelse at Stortinget kanskje vil åpne for mer åpenhet når det gjelder land-for-land rapportering. I Arendal settes temaet på dagsorden av Aftenposten, i samarbeid med Tax Justice Network, på fredag under tittelen: Panama Papers - slik jobbet vi med 11,5 millioner dokumenter.

Skatteparadiser og skatteflukt er et tema som har fått mer vind i seilene etter Panamapapirene - både internasjonalt og i Norge. Mer debatt om samstemt politikk for utvikling generelt vil det trolig bli i Norge når KrF legger fram sin egen "utviklingsmelding" i høst.

___________________________________________

Aktuelle lenker:

Tidligere saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Regjeringen spiller ikke på lag mot fattigdommen, kommentar av Ingrid Næss-Holm (Kirkens Nødhjelp) i Dagbladet 17.08.16
  Kirkens Nødhjelp etterlyser en utviklingsminister som kan dirigere regjeringen i riktig retning. 
 • Få smileys til Solberg & co, Bistandsaktuelt 16.08.16
  Gir Norge med den ene hånden og tar med den andre? Dét er blant spørsmålene Kirkens Nødhjelp stiller i et ferskt notat, og svarer selv - med tips og emojis til regjeringen. 
 • Hovedlinjer i utenrikspolitikken, debatt av Børge Brende (utenriksminister) i Aftenposten 16.08.16
  Leder av forsvars- og utenrikskomiteen utfordrer i gårsdagens Aftenposten på hva hun mener bør være Norges utenrikspolitikk. Dessverre spriker Huitfeldts forslag i alle retninger.
 • Brende om Aps utenrikskritikk: - Det er åpenbart at det stunder mot valg, Aftenposten 16.08.16
  Utenriksminster Børge Brende (H) besvarer Anniken Huitfeldts (Ap) utspill mot Regjeringens utenrikspolitikk med å etterlyse mer spesifikk og substansiell kritikk.
 • Børge Brende møter forskere og politiske motstandere til debatt, Aftenposten 16.08.16
  Utenriksminister Børge Brende er i sluttfasen på en ny stortingsmelding om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Han har allerede fått kritikk for å være for utydelig, og vil bli møtt med konkrete utfordringer fra forskere og politiske motstandere.
 • Større sprik enn før, Dagsavisen 16.08.16
  Norsk våpenhandel og klimapolitikk slår beina under regjeringens utviklingspolitikk, advarer Kirkens Nødhjelp i en ny rapport som offentliggjøres i dag.
 • Norsk utenrikspolitikk: forsiktig, uklar og litt overalt, kronikk av Anniken Huitfeldt (leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, A) i Aftenposten 15.08.16
  En mer utrygg verden krever en klarere retning i utenrikspolitikken. Regjeringen har på viktige områder levert det motsatte.
 • Regjeringen fører diffus utenrikspolitikk, Aftenposten 15.08.16
  – Regjeringen er passiv og har ikke noe overordnet konsept for hvordan Norge driver utenrikspolitikk, mener professor Iver B. Neumann ved prestisjeuniversitetet London School of Economics (LSE).

Søk:

Avansert søk

KNs anbefalinger:

Det bør opprettes en enhet i Utenriksdepartementet som skal koordinere samstemthetsarbeidet. Enheten bør få ansvaret for regjeringens overordnede arbeid med samstemthet. Alternativt kan en slik enhet være knyttet til Statsministerens kontor.

Regjeringen bør innhente en årlig, uavhengig og forskningsbasert vurdering av norsk samstemthet i utviklingspolitikken. Dagens samstemtrapport som del av statsbudsjettet fungerer dårlig og bør erstattes med en årlig uavhengig vurdering. Dette må sees i sammenheng med oppfyllelsen av FNs bærekraftsmål og rapporteringen på disse.

Regjeringen bør utarbeide en handlingsplan for en samstemt oppfølging av FNs bærekraftsmål, og sette ned en bredt sammensatt komité for oppnåelse av disse, etter modell fra Sverige. 

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.