Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Danmark med plan for samstemtpolitikken

- Nå skal hensynet til verdens fattige også telle med, skrev den danske avisa Information forrige uke. Bakgrunnen var at handels- og utviklingsminister Mogens Jensen hadde lagt fram en handlingsplan for politikksammenheng for global utvikling. Det er kanskje noe å tenke på også for vår egen regjering, som droppet utviklingsministerposten nettopp for å styrke innsatsen for verdens fattige på alle politikkområder?

Mandag 23. juni 2014

Det er ikke "de stærke ord" som preger Danmarks handlingsplan for sammenhængende politikker for global utvikling (En fælles dagsorden), konstaterte Thomas Ravn-Pedersen da den ble lansert på debattmøte i København sist uke. Likevel kan den forhåpentligvis bidra til mer av det regjeringer i EU - og i Norge - i mange år har sagt de skal gjøre: sørge for en mer samstemt politikk for utvikling.

På det danske utenriksdepartementets hjemmesider er formålet med den nye handlingsplanen beskrevet slik:

"Formålet med den nye handlingsplan er at fremme et positivt samspil mellem politikker til gavn for global vækst og udvikling. Samtidig handler det om at se på eventuelle negative konsekvenser, som andre politikker kan have for udviklingslandene og bæredygtig udvikling. Med andre ord handler det om at fremme en fælles dagsorden på tværs af politikområder til gavn og fremgang for verdens fattige."

- Fremover vil regjeringen trekke hensynet til verdens fattigste inn, når den forsøker at påvirke EU’s politikk for blant andet handel, skatt, matvarer og sikkerhet, rapporterte avisa Information. Handlingsplanen er blitt positivt mottatt av den nye plattformen av danske utviklingsorganisasjoner, som ble etablert i sommer gjennom en sammenslåing av de to nettverkene Concord Danmark og NGO Forum. Til Information sa lederen av den nye plattformen, Lars Udsholt, blant annet:

"Som vi forstår ministeren, så vil der blive udarbejdet en vurdering af, hvilke udviklingspolitiske konsekvenser, et givent forslag har. På den måde vil NGO’erne og medierne også få bedre mulighed for at holde øje med, om regeringen lever op til sine løfter om at prioritere fattigdomsbekæmpelse."

Han understreker også at dette er noe danske organisasjoner, bl.a. gjennom det tidligere nettverket Concord Danmark, har arbeidet med lenge:

"Vi har i de danske organisasjonene gjennom mange år ropt høyt om at man ikke avhjelper verdens fattigdom gjennom bistand alene. Bistanden kan bestemt gjøre nytte, men det er tallrike andre spørsmål, som spiller en viktig og kanskje også større rolle."

Den danske handlingsplanen redegjør for hvordan Danmark vil arbeide for samstemt politikk for utvikling innenfor tre strategisk prioriterte områder:

  • Handel og finans
  • Matvaresikkerhet og klimaendringer
  • Fred og sikkerhet

Som medlem av EU er Danmark forpliktet av Lisboa-traktaten til å arbeide for økt politikksammenheng for utvikling, som på engelsk kalles "Policy Coherence for Development" (PCD) og på norsk "samstemt politikk for utvikling". Danmarks handels- og utviklingsminister Mogens Jensen mener "det vil være naivt å tro" at utviklingspolitiske hensyn alltid vil få førsteprioritet, men forklarer regjeringens formål med handlingsplanen slik overfor Information:

"Vår målsetting er å gjøre hva vi kan for at det de utviklingspolitiske interesser som vinner, når ulike hensyn skal avveies. Og det tror jeg også på at vi kan få en del av mine ministerkolleger med på. Nå går vi foran med et godt eksempel og så er neste skritt å få flere EU-land til å gjøre det samme."

Kanskje kan planen også inspirere Norge?

Hvor er dirigenten?

Også i Norge har det vært bred politisk enighet om betydningen av å styrke samordningen av ulike politikkområder for å bidra til utvikling og fattigdomsbekjempelse globalt. Siden 2011 har regjeringen laget årlige rapporter om samstemt politikk for utvikling, men uten at det har kommet så mye ut av det. Når den blåblå regjeringen ble etablert etter valget sist høst begrunnet imidlertid regjeringen beslutningen om å droppe utviklingsministerposten slik:

"Formålet med endringen er å se utviklings- og utenrikspolitikken i sammenheng, slik at regjeringens politikk også på andre saksfelt i større grad bidrar til utvikling i andre deler av verden."

I regjeringens politiske plattform ble det dessuten fastslått at regjeringen ville "føre en samstemt utviklingspolitikk, hvor tiltak innen ulike sektorer i størst mulig grad trekker i samme retning".  

- Vi har stått litt på stedet hvil", erkjente statssekretær i UD, Morten Høglund (FrP), da han i februar deltok på lanseringen av Kirkens Nødhjelps "samstemtrapport". Den hevdet at norsk politikk fortsatt var mer ustemt enn samstemt for utvikling og spurte:

"Hvor er dirigenten?"

Høglund hilste rapporten velkommen og sa han trodde at en ny rapport om 1-2 år vil gi den blåblå regjeringen flere "smilefjes" enn den rødgrønne. Flere var bekymret da utviklingsministerposten ble droppet og det gjenstår å se om Høglund får rett, men kanskje den danske handlingsplanen, som understreker behov for sterkt eierskap og engasjement, kan være et godt eksempel og inspirere også Norge til styrket innsats?


Aktuelle lenker:

Tidligere saker på rorg.no om samstemtpolitikk:


Søk:

Avansert søk

Stærkt ejerskab og engagement


Utdrag fra den danske handlingsplanen:

Arbejdet med at fremme sammenhængende politikker for global udvikling kræver et stærkt engagement og ejerskab fra aktører, som ikke nødvendigvis beskæftiger sig med udvikling.

Derfor bygger Danmarks tilgang på et tæt samarbejde mellem danske ministerier og styrelser og på dialog med Folketinget, civilsamfundsorganisationerne, tænketanke, EU og OECD. Danmark har allerede en velfunderet og effektiv koordination af beslutningsprocesser, der vedrører EU-politikker. Danmarks arbejde vil derfor bygge på de eksisterende strukturer, men med et styrket og mere systematisk fokus på områder, hvor globale udviklingshensyn kan indtænkes.

På denne måde vil Danmark fremme en fælles dagsorden for sammenhængende politikker, der støtter global vækst og udvikling til gavn for alle.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.