Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Ny vind i seilene i kampen mot skatteunndragelser

Overfor Aftenposten sist uke slo representanter for norsk sivilsamfunn fast at ulovlig kapitalflukt er det største hindret for utvikling i Afrika. Denne uka skriver Norads direktør, Jon Lomøy, at økt innsats på dette feltet kan gjøre bistand overflødig. Kampen mot skatteunndragelser og skatteparadiser har stått høyt på dagsorden i mange land i kjølvannet av Panamapapirene. Vi har samlet lenker til mediedekningen, debatten og noen av de politiske prosessene her hjemme.

Onsdag 03. august 2016
Linker oppdatert: Fredag 12. august 2016

- Avskaffing av skatteparadiser, var ett av kravene da Morgenbladet for 15 år siden kunne rapportere om "vind i seilene for Attac-krav". Fem år senere erklærte SV-ministrene Erik Solheim og Kristin Halvorsen i Den rødgrønne regjeringen "krig" mot skatteparadiser og hadde fått korrupsjonsjeger Eva Joly med laget. "Krigen" har gått sakte fremover med bl.a. innføring av en forskrift om såkalt land-for-land rapportering. Denne skal nå revideres og ligger til behandling i Stortinget. Med avsløringene fra Panamapapirene, som startet i april, har imidlertid kampen mot skatteunndragelser og skatteparadiser fått ny vind i seilene og nylig avgått leder for for OECDs utviklingskomité (DAC), Erik Solheim, kalte det i en kronikk i Dagens Næringsliv for "tidenes lissepasning". Han konkluderte slik:

"Panama-lekkasjene er tidenes lissepasning til verdens politikere. Det står bare på den politiske viljen om vi omsetter denne pasningen i mål. Ønsker vi å avskaffe global fattigdom, ønsker vi en god offentlig sektor og ønsker vi et lavt skattenivå for ærlige mennesker, gjelder det å handle nå! Det er vanskelig å tro vi får en bedre mulighet."

- Vi har aldri vært nærmere en slutt på skatteparadisene – nå gjelder det å holde trykket oppe, skrev Attac på sine nettsider og nettopp dét er det mange som har bidratt til - også gjennom sommermånedene. 

- Afrika tappes for enorme verdier, sto det på forsiden av Aftenposten sist uke. Avisa har vært den sentrale medieaktøren i Norge i arbeidet med Panamapapirene og sist uke var budskapet blant annet dette:

"Rundt 425 milliarder kroner forsvinner hvert år fra Afrika gjennom skatteunndragelser".

Daglig leder i Fellesrådet for AfrikaJohan Hermstad, slo fast at "ulovlig kapitalflukt er det største hindret for utvikling på det afrikanske kontinent i dag" og kommunikasjonssjef i Redd Barna, Line Hegna, oppsummerte en fremvoksende felles forståelse slik:

"Panama Papers bekrefter og gir bevis til det nesten alle nå anerkjenner som et kjempeproblem. Å hindre skatteunndragelse er helt nødvendig for å fremme utvikling."

I følge Aftenposten ferdigstiller Redd Barna, sammen med Tax Justice Network og Kirkens Nødhjelp, i disse dager en rapport om ulovlig kapitalflyt og Panama Papers.

- Det er ikke fattige land som figurerer oftest i Panama Papers. Men i slike land brukes postkasseselskaper i skatteparadiser for å berike deler av eliten, påpekte Aftenposten på lederplass samme dag og konstaterte følgende:

"Fattige land tåler dårligst at pengene forsvinner."

Utfordringene på dette feltet er mange og store, men kanskje kan nå presset fra sivilsamfunnsorganisasjoner og media bidra til styrket innsats fra Stortinget og regjeringen her hjemme og gi vind i seilene også internasjonalt til blant annet Oxfams kampanje for å sette en stopper for "skatteparadisenes æra". 

Ros fra Høyres landsmøte til frivillige organisasjoner og journalister

Bare en drøy uke etter at Panamapapirene nådde avisenes forsider startet Høyres Landsmøte 2016 på Gardermoen.

- Kan ikke folk få lov til å minimere skattebyrden? spurte i den forbindelse Dagens Næringsliv Magasinet ironisk etter å ha sjekket hva personer med tilknytning til Høyre, Panama og Luxembourg de siste dagene hadde luftet i lukkede kommentarfelt og på sosiale medier. Blant disse var "Skipsreder (26), Paradis":

"Tilbake til Panama. Jeg ser ingen grunn til panikk. Min far og hans far og hans far der igjen klarte uten problemer å holde formuen skjult for staten. Vi har advokater som ordner dette. Jeg tar det med ro. Skål, gutter."

Høyres landsmøte tok imidlertid til orde for "styrket kamp mot skatteunndragelser" og i den vedtatte uttalelsen står det:

"Vår felles velferd er avhengig av at personer og bedrifter i Norge betaler skatt til Norge. Det er derfor viktig at Norge bidrar aktivt i bekjempelsen av internasjonal skatteunndragelse, korrupsjon og omgåelse av skatteregler. Norske myndigheter er en pådriver i dette arbeidet, der det er oppnådd viktige resultater blant annet når det gjelder å forbedre de internasjonale standardene for informasjonsutveksling. Frivillige organisasjoner og journalister er også viktige pådrivere for å sikre fremdrift i arbeidet. Det er derfor grunn til å berømme arbeidet som er gjort i forbindelse med Panama-avsløringene. De kan bidra til å sette nødvendig fart i arbeidet med å bekjempe internasjonal skatteunndragelse og omgåelse av skatteregler."

- Aftenpostens avsløringer i Panama Papers-saken viser hvor viktig Regjeringens arbeid mot skatteunndragelser er, skrev utenriksminister Børge Brende (H) og finansminister Siv Jensen (FrP) i en felles kronikk i Aftenposten noen dager etter landsmøtet.

Norad: Kan gjøre bistand overflødig

Norads program, skatt for utvikling, ble opprettet i 2011 under Den rødgrønne regjeringen. Avsløringene gjennom Panamapapirene bidro imidlertid til at skatteparadiser og skatteflukt fikk styrket oppmerksomhet også i Norad

- Afrika snytes hvert år for mer enn 50 milliarder dollar i skatter og avgifter. Skurkene i historien er flernasjonale selskaper. De største beløpene unndras skatt gjennom bevisst feilprising av varer og tjenester, kunne Norads magasin Bistandsaktuelt fortelle på forsiden i sin april-utgave, som hadde et særig fokus på skatteunndragelser. Temaet ble deretter gjenstand for debatt på Norad Policy Forum 30. mai

- Norge tok tidlig en ledertrøye i dette arbeidet og har i mange år vært aktiv på området, skrev Norads direktør, Jon Lomøy, en kommentar i Aftenposten på mandag under følgende tittel:

"Kapitalflukt saboterer utviklingen i fattige land."

- En økt satsing på dette området vil måtte omfatte både kapasitetsutvikling på landnivå, policypåvirkning, støtte til sivilt samfunn og internasjonalt samarbeid, mener han og avslutter slik:

"Vi kan også styrke det sivile samfunns viktige pådriverrolle. Gjør vi dette kan vi bidra til at utviklingsland bedre kan finansiere egne behov og utvikle egne gode samfunn – og på sikt gjøre bistanden overflødig."

Og her hjemme brukte sivilsamfunnet sin pådriverrolle blant annet for å styrke den etiske forvaltningen av oljefondet (SPU).

Oljefondet ut av skatteparadiser?

Noen dager etter at Panamapapirene bidro til kritisk søkelys på skatteparadiser la regjeringen fram sin årlige melding om forvaltningen av Statens Pensjonsfond-Utland (SPU). Kravet fra et 40-talles norske organisasjoner, samlet foran Stortinget 11. april, var entydig:

"Oljefondet ut av skatteparadiser!"

— Vi forventer at oljefondet blir en tydelig eier og behandler skattesnusk som et etisk spørsmål på lik linje med andre ting de anser som etisk forkastelig, som brudd på menneskerettighetene, sa Sigrid Klæboe Jacobsen i TJN Norge til NTB og til avisa Vårt Land var budskapet fra Kjetil Abildsnes i Kirkens Nødhjelp det samme:

"Vi mener det er på tide at Oljefondet behandler hemmelighold, aggressiv skatteunngåelse og skatteunndragelse som et etisk spørsmål." 

Gro Lindstad i FOKUS sa det slik i et innlegg i Dagsavisen (nye meninger):

"Statens pensjonsfond utland og Norfund må også finne seg i å bli målt opp mot politiske standarder og ikke bare juridiske. Regninga som de løper fra når de ikke betaler skatt, er det en fattig kvinne som tar."

I Finanskomiteens innstilling til regjeringens melding var det SVs medlem, Snorre Valen, som gikk lengst i å imøtekomme sivilsamfunnets krav, men han ble stående alene om følgende forslag:

 • "Stortinget ber regjeringen påse at NBIM flytter sine datterselskap vekk fra lukkede jurisdiksjoner."
 • "Stortinget ber regjeringen be NBIM varsle relevante skattemyndigheter dersom NBIM oppdager uetisk skattepraksis blant selskapene i porteføljen."
 • "Stortinget ber regjeringen sørge for at uetisk skattepraksis og skatteunndragelse innlemmes blant uttrekkskriteriene i de etiske retningslinjene for SPU."

Stortingets finanskomite var ikke helt klar for å trekke oljefondet ut av skatteparadiser, men mente at "det vil være viktig med mer kunnskap om de forskjellige sider av skattespørsmål i og ved de selskaper Norges Bank investerer i" og kom til enighet og følgende forslag: 

"Stortinget anmoder regjeringen om å be Norges Bank vurdere å utarbeide et forventningsdokument om skatt for de selskaper de investerer i." 

- Enda et skritt i riktig retning, mente ForUM, som i mai la fram en ny rapport som viste at 20% av oljefondets investeringer gjør seg bruk av skatteparadiser, og til NTB sa Valen:

"Allerede i vår kan Stortinget vedta å trekke oljefondets selskaper ut av skatteparadiser og pålegge statseide og deleide selskaper å unngå befatning med skatteparadiser i sin virksomhet."

Det gjenstår å se hva neste skritt blir. Kanskje blir det nok et skritt i retning av å avvikle den situasjonen Heidi Rapp Nilsen (forsker i NORUT Northern Research Institute) og Jukka Mähönen (professor dr. juris ved Det juridiske fakultet på Universitetet i Oslo) tok opp ien kommentar i Dagens Næringsliv i slutten av juni:

"Vi har en situasjon der Oljefondets mandat tilsier uttrekk fra skatteparadis, men der de etiske retningslinjene ikke gjør det."

Interpellasjon og forslag i Stortinget

Panamapapirene bidro til flere initiativer på Stortinget:

 • 12. april fremmet Hans Olav Syversen og Line Henriette Hjemdal fra KrF et forslag - Dokument 8:82 S (2015–2016) - om en gjennomgang av regelverk og statlig finansielt eierskap i lys av behovet for åpenhet og bekjempelse av bruk av skatteparadiser.
 • 14. april fremmet Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De Grønne (MDG) et forslag - Dokument 8:84 S (2015–2016) - om et norsk initiativ til en internasjonal konvensjon om økonomisk åpenhet.
 • 28. april fremmet Truls Wickholm fra Arbeiderpartiet (A) en interpellasjon - Interpellasjon nr. 37 (2015-2016) - om regelverkene for land-for-land-rapportering og betydningen av at rapporteringen er åpen.

Mye konkret kom det imidlertid ikke ut av disse initiativene.

- Mens denne interpellasjonen har ligget til behandling, har regjeringen allerede rukket å legge fram sitt forslag til hvordan land-for-land-rapportering for skatteformål bør gjøres i Norge, konstaterte Wickholm da han innledet debatten om sin interpellasjon 23. mai. Likeledes, da forslaget fra Syversen og Hjemdal ble drøftet 17. juni, konstaterte Syversen at mye hadde skjedd i andre saker siden forslaget ble fremmet. Han mente det gjorde at komiteen kunne "kvittere ut ganske mye av innholdet i dette representantforslaget" og utdypet det slik:

"Vi har hatt enighet om skattereformen, som adresserer mange viktige spørsmål, også om åpenhet. Vi har et aksjonærregister, som vi antakelig får på vårt bord til høsten, hvor åpenhet knyttet til eierskap er en viktig del. Vi har i komiteen til behandling en sak knyttet til land-for-land-rapportering, omfanget av dette og hvilken åpenhet det bør være i den forbindelse. Og vi har, ikke minst, i forbindelse med forvaltningsmeldingen for pensjonsfondet, bedt om et eget forventningsdokument på skatt fra fondet."

- Forslag om åpenhetskonvensjon nådde ikke frem i Stortinget, konstaterte TJN Norge i en kommentar etter at forslaget fra Hansson ble behandlet 13. juni, men la til at medlemmene i utenriks- og forsvarskomiteen i sin innstilling likevel hadde en positiv holdning til forslaget:

"Komiteen vil likevel ikke utelukke at det over tid vil lykkes å etablere et internasjonalt engasjement for en bindende konvensjon om finansiell åpenhet. Komiteen mener det er naturlig at også norske myndigheter bidrar til å fremme et slikt engasjement og ber regjeringen holde Stortinget orientert om framtidig utvikling for et slikt konvensjonsinitiativ."

Stortinget vil fortsatt ikke ha Norfund ut av skatteparadiser

Siden Kapitalfluktutvalget i 2009 foreslo at Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Norfund) skulle trekke seg ut av skatteparadiser har spørsmålet vært oppe til debatt gjentatte ganger. 

- Det er svært uheldig at statlige institusjoner som Oljefondet og Norfund også bedriver utbredt praksis med å investere i skatteparadis, skrev Tove Wang i Redd Barna og Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp i et felles innlegg i Dagens Næringsliv i kjølvannet at Panamapapirene. Og de fikk raskt svar fra Ola Nafstad og Kjell Roland i Norfund:

"Kirkens Nødhjelp og Redd Barna tier om at deres internasjonale organisasjoner er registrert i skatteparadiset Sveits. I Norfund vet vi at det er gode grunner til å bruke slike jurisdiksjoner."

Debatten fortsatte og i spørsmålet om hva et skatteparadis er ytret også kommentator i Dagens Næringsliv, Kjetil B. Alstadheim, seg:

"For Norfund er Mauritius nyttig. For Uganda ble Mauritius et problem."

- Innleggene fra Norfund-toppene og fra PWC-partneren fremstår som forsøk på å renvaske skatteparadis, mente Sigrid Jacobsen Klæbo og Peter Henriksen Ringstad i TJN Norge og fremholdt blant annet:

"At Norfund-toppene ser seg nødt til å ta på seg rollen som skatteparadisenes beskytter, illustrerer først og fremst hvilken vanskelig situasjon Norfunds skatteparadisinvesteringer har satt dem i. Det bidrar i hvert fall ikke til å oppklare «forvirring om skatteparadis», slik deres kronikk tok sikte på."

- Dette er fullstendig uberettiget og misforstått, svarte Nafstad og Roland, som oppsummerte sitt syn slik:

"Vi er mot «skatteparadis» og for internasjonalt regelverk som sikrer åpenhet, og mot lettvinte symboltiltak som ikke angriper problemets kjerne men rammer fattige land."

Og Norfunds bruk av skatteparadiser kom også opp i Stortinget.

- Det jeg har problemer med å se, er hvorfor det skal være nødvendig for Norfund å investere i den type jurisdiksjoner vi her snakker om, når man har det formålet man har, sa Hans Olav Syversen (KrF) da hans forslag om bekjempelse av bruk av skatteparadis var opp til debatt i Stortinget. Han hadde håpet at Stortinget kunne komme lenger i denne saken, men fikk bare SVs støtte til følgende forslag:

"Stortinget ber regjeringen sikre at Norfund, for alle sine nyinvesteringer, avslutter praksisen med å investere gjennom skatteparadiser i løpet av tre år."

Er Stortinget klar for utvidet land-for-land rapportering (ULLR)?

Før jul i fjor stilte et samstemt sivilsamfunn opp foran Stortinget med følgende budskap til Storting og Regjering:

"Innfør utvidet land-for-land rapportering (ULLR) nå!"

På sine nettsider innleder PWYP Norge sin forklaring av hvorfor ULLR, også kalt "åpenhetsloven", er viktig, slik:

"Korrupsjon og kapitalflukt er blant hovedårsakene til at mer enn én milliard mennesker fremdeles lever i dyp fattigdom i verden. Krav om finansiell åpenhet kan bidra til å stoppe dette."

Den kanskje viktigste saken, som fortsatt ligger til behanding i Stortinget, er derfor regjeringens forslag til revisjon av regelverket for land-for-land rapportering. Regjeringens forslag ble lagt fram 11. mai, Finanskomiteen arrangerte åpen høring 14. juni og etter planen skal komiteens innstilling avlegges senest 25. oktober. 

Striden står om åpenhet og om forskjellen på ULLR og BEPS, et forslag utviklet innenfor OECD. Changemaker, som var blant de som deltok på Finanskomiteens høring, sa det slik i en innledende kommentar til sitt høringsinnspill:

"Panamapapiren viste oss viktigheten av åpenhet. Likevel foreslår finansdepratemnetet å holde skatteopplysninger skjult for deg, meg og journalister." 

- Det var en spennende dag på høringen i Finanskomiteen, syntes PWYP Norge og TJN Norge innledet sin omtale av høringen slik:

"Finansdepartementet har foreslått at land-for-land-rapportene (LLR) fra store flernasjonale selskaper skal være konfidensielle og kun for skattemyndighetene. Nei, de må være åpne, sa åtte av ni på høringen foran Finanskomitéen i Stortinget den 14. juni 2016."

Om Finanskomiteen er enig med flertallet av høringsinstansene gjenstår å se.

Nedenfor har vi samlet aktuelle lenker - herunder lenker til de siste månedenes mediedekning og -debatt om skatteparadiser og skatteunndragelser.

___________________________________________

Aktuelle lenker:

Tidligere saker på rorg.no:
Aktuelle saker i Stortinget

Endringer i ligningsloven (land-for-land-rapportering til skattemyndighetene)

Oljefondet og skatteparadis/skatteflukt

Medieklipp og -debatt:

 • Land til land-rapportering: Åpner for mer norsk åpenhet, Dagens Perspektiv 12.08.16
  Fattige land er frustrerte over at nye, internasjonale skatteregler er laget av og for verdens 40 rikeste land. I oktober skal problemstillingen opp i Stortinget. Der bør Norge gå foran å vise mer åpenhet, mener saksordføreren.
 • Velferd tapt i paradis, kommentar av Espen Sirnes (UiT) i Dagens Næringsliv 10.08.16
  At det fortsatt finnes skatteparadis, skyldes manglende vilje, ikke manglende evne. Derfor er det merkelig at norske myndigheter ikke gjør mer for å undergrave dem. Beregninger viser at norske myndigheter taper 130 milliarder i året på skatteunndragelser. Mye av dette skjules formodentlig i skatteparadiser.
 • Nobelprisvinner trekker seg fra Panama-gransking, Aftenposten (NTB) 06.08.16
  Den kjente økonomen og nobelprisvinneren Joseph Stiglitz har trukket seg fra granskingen av Panamas finanssystem, som ble startet etter Panama Papers-avsløringene.
 • Panama vil straffe land som svartelister dem, Dagens Næringsliv (NTB) 04.08.16
  Regjeringen i Panama har fremmet et lovforslag som åpner for en rekke tiltak mot land som svartelister Panama som et skatteparadis.
 • Kapitalflukt saboterer utviklingen i fattige land, kommentar av Jon Lomøy (Norad) i Aftenposten 01.08.16
  425 milliarder kroner tappes årlig fra afrikanske land sør for Sahara. Det er dystre tall når man vet at disse landene trenger skattepengene til utdanning, helse og veier.
 • Penger fra safari-turister i Afrika går til skatteparadis i Karibia, Aftenposten 31.07.16
  Turister som reiser til Afrika for å se ville dyr på safari, tror kanskje at pengene de legger igjen støtter opp under den lokale økonomien. Det er ikke alltid tilfelle. Transparency International Norge oppfordrer turister til å stille kritiske spørsmål.
 • Nigerias «fremste playboy» skal ha tappet landet for nok penger til å kunne forsørge millioner av mennesker, Aftenposten 30.07.16
  Oljemogulen Kolawole Aluko har ifølge Nigerias regjering skyflet enorme summer ut av Nigeria. Flere av selskapene hans var hos advokatfirmaet Mossack Fonseca.
 • Flere meldte seg etter Panama-avsløringene, Dagens Næringsliv 30.07.16
  Et titall personer har meldt seg hos Økokrim etter Panama-avsløringene, men så langt er ingen siktet for skatteunndragelse.
 • Hull i Gunn Wærsteds forsvar, lederkommentar i Aftenposten 30.07.16
  I Wærsteds forsvar inngår også at postkasseselskaper kan være legitime og at bruken av skatteparadiser er vanlig i internasjonal forretningsdrift. Det må bare være åpenhet. Hadde det bare vært så enkelt.
 • Telenor-topper og boblene deres, kommentar av Eva Nordlund i Nationen 30.07.16
 • Vi kan ikke ha en styreleder i Telenor som forsvarer skatteparadiser, og ikke bryr seg om samfunnsansvar.
 • Tømmer fattig by for diamanter. Pengene havner i skatteparadiser. Aftenposten 29.07.16
  Fra en gruve ved byen Koidu i Sierra Leone hentes det ut dyrebare diamanter for store summer. Gruveselskapet, kontrollert gjennom en rekke selskaper i skatteparadiser, betaler ikke engang eiendomsskatt.
 • Skuffet over Telenor-toppen, Klassekampen 28.07.16
 • Lederen for Stortingets finanskomité sier at han «har større forventninger» til Telenors styre­leder etter hennes forsvar av Nordeas Panama-praksis.
 • Tar paradisene i forsvar, Klassekampen 27.07.16
  Gunn Wærsted mener det var legitimt å opprette stråselskaper i skatte­paradis for formuende bank­kunder. Hun viser til at også oljefondet har skatteparadis-selskaper.
 • Fattige land tåler dårligst at pengene forsvinner, lederkommentar i Aftenposten 27.07.16*
  Det er ikke fattige land som figurer oftest i Panama Papers. Men i slike land brukes postkasseselskaper i skatteparadiser for å berike deler av eliten.
 • FN: 425 milliarder kroner forsvinner hvert år fra Afrika gjennom skatteunndragelser, Aftenposten 26.07.16
  Panama Papers utgjør toppen av isfjellet. Det er stor grunn til å tro at tallet er enda større, sier kommunikasjonssjef Line Hegna i Redd Barna.
 • Stråselskaper knyttes til 44 av Afrikas 54 land, NRK nyheter 26.07.16
  Nye Panama Papers-dokumenter avslører utbredt bruk av stråselskaper i Afrika. Stråselskaper knyttes nå til 44 av Afrikas 54 land i den nye avsløringen.
 • I kjølvannet av Panama papers: Også norske sjøfolk på norske skip i norsk fart rammes, kronikk av Johnny Hansen (Norsk Sjømannsforbund), Hans Sande (Norsk Sjøoffisersforbund) og Hege-Merethe Bengtsson (Det norske maskinistforbund) i Aftenposten 26.07.16
  Panama papers-avsløringene her i Aftenposten har satt søkelyset på finurlig skatteplanlegging hvor formuer skjules i skatteparadiser. Men for virksomheter som opererer fullt lovlig i Norge benyttes skatteparadiser og bekvemmelighetsflagg også til å omgå norsk lov. Med regjeringens velsignelse.
 • Afrika tappes for milliarder av dollar gjennom hemmelige avtaler i skatteparadis, Aftenposten 25.07.16
  Mossack Fonseca har opprettet anonyme postboksselskaper til olje-, gass- og gruveindustriene i 44 av Afrikas 54 land. Kontinentet taper milliarder på kapitalflukt.
 • Reagerer på skattetriks, Klassekampen 23.07.16
 • Gunn Wærsteds rolle i saken om Panama-papirene er uheldig og alvorlig, mener jussprofessor Beate Sjåfjell. Hun vil ha næringsministeren på banen.
 • Visste om lyssky kontoer, Klassekampen 22.07.16
  Telenor-topp Gunn Wærsted har i en årrekke vært styreleder for Nordea Luxembourg, som har opprettet stråselskaper i skatteparadis for formuende kunder. Luxembourg-styret får krass kritikk i fersk advokatutredning.
 • Nordea har sperret 68 bankkontoer etter Panama Papers-avsløringene, Aftenposten 21.07.16
  Storbanken avviser at bankenes medarbeidere aktivt har bistått kunder med å unndra skatt, men har sperret 68 bankkontoer etter mistenkelige funn.
 • Hva vi kan lære av Brexit, debatt av Beate Sjåfjell i Dagsavisen (Nye Meninger) 14.07.16
  Dagens økonomiske system er det på et spor som bærer mot sosialt, økonomisk og miljømessig sammenbrudd. Mens vi med Panama Papers kunne begynne å forstå at vi har en systemkrise internasjonalt når det gjelder skatt, ser vi med Brexit klart at vi har en økonomisk systemkrise i Europa.
 • Kredittversting må utestengesKommentar av Sigrid Klæboe Jacobsen og Peter Henriksen Ringstad (TJN Norge) i Dagens Næringsliv 11.07.16
  Etikkrådet har aldri anbefalt uttrekk av selskap på bakgrunn av uetisk skatteadferd. Credit Suisse er stedet å begynne.
 • Profitt og samfunnsansvar – igjen, kommentar av Beate Sjåfjell (professor ved UiO) i Dagens Næringsliv 07.07.16
  Lovgivningen pålegger ikke selskapene å maksimere snever og kortsiktig profitt.
 • – Det er en skattekonkurranse, Dagens Næringsliv 05.07.16
  Storbritannia vurderer å innføre den laveste selskapsskatten blant verdens ledende økonomier.
 • Vil bli et skatteparadis, Klassekampen 05.07.16
  «De negative konsekvensene av brexit for den britiske konkurransekraften kan gjøre Storbritannia mer aggressive i skattetilbudet», skriver lederen for OECDs skatteenhet, Pascal Saint-Amans i notatet. «Et videre steg i den retningen vil virkelig dytte Storbritannia i retning av å bli et skatteparadis», står det.
 • Siv Jensens ansvar, kommentar av Truls Wickholm (Ap) i Dagbladet 05.07.16
  Land-for-land-rapportering er en viktig del av dette, særlig for å ansvarliggjøre skatteparadiser og selskaper. Avsløringene i forbindelse med Panama Papers viser hva som ville vært offentlig dersom selskapene måtte rapportere for enkeltland og ikke bare på toppen av næringsstrukturen. Det ville antakeligvis også avslørt om Mondelez og Freia brukte riktige priser eller ikke da varer ble kjøpt internt.
 • Journalist frikjent i Luxembourg, to varslere dømt til betinget fengsel, Aftenposten (NTB) 01.07.16
  De to tidligere PwC-ansatte Antoine Deltour og Raphael Halet er dømt til betinget fengsel for å ha avslørt hvordan store selskaper brukte lovverket i Luxembourg til å unngå skatt. Journalisten Edouard Perrin ble frikjent.
 • Tidligere PwC-ansatte dømt for å ha avslørt hvordan store selskaper slapp milliarder i skatt, Dagens Næringsliv (NTB) 30.06.16
  To tidligere ansatte i revisjonsselskapet PwC er dømt til betinget fengsel i tolv og ni måneder for å ha avslørt hvordan store selskaper brukte lovverket i Luxembourg til å unngå skatt.
 • Oljefondets etiske standard, kommentar av Heidi Rapp Nilsen (NORUT) og Jukka Mähönen (UiO) i Dagens Næringsliv 30.06.16
  Investeringer i skatteparadis unndrar midler fra beskatning. Selv om det kan være praktiske årsaker til disse investeringene, så undergraver denne praksisen et globalt bærekraftig skattegrunnlag. Vi har altså en situasjon i Oljefondet der mandatet tilsier uttrekk fra skatteparadis, men der de etiske retningslinjene ikke gjør det. Det gir en kraftig dissonans.
 • Regjeringens skatteparadis-tiltak skuffer, Vårt Land 23.06.16
  Finanskomiteens leder synes regjeringen somler i sak etter sak som kunne fått mer fart i kampen mot skatteparadiser.
 • Harde skatteparadisfronter, Vårt Land 21.06.16
  Alle sier at åpenhet er viktig og at selskaper må betale skatt. EU foreslår at selskapstall skal være åpne. Regjeringen går for at de skal være konfidensielle.
 • Nytt våpen mot skattesvik, Dagsavisen 21.06.16
  Denne uken er skattedirektør Hans Christian Holte vert for et møte i Oslo, som vil bringe dette arbeidet videre. Til og med fredag skal Global Forums Peer Review Group vurdere de nasjonale lovene og reglene for utveksling av skattemessig informasjon i 12 land.
 • Her er Mossack Fonsecas «grundige bakgrunnssjekk» - oppdaget aldri at norsk kunde var straffedømt, Aftenposten 19.06.16
  Dette Google-søket burde ha fått varsellampene til å blinke hos Mossack Fonseca. Det fikk ingen konsekvenser.
 • Advokaters taushetsplikt må noen ganger vike, debatt av Hans Christian Holte (skattedirektør) i Aftenposten 18.06.16
  For å få tilgang til opplysninger i kompliserte skattesaker, bør advokaters taushetsplikt noen ganger vike. Det er i samfunnets interesse.
 • Rio varsler om akutte økonomiske vansker før OL, Aftenposten (NTB) 18.06.16
  Landets rikeste delstat står foran en alvorlig økonomisk krise på grunn av reduserte skatteinntekter, opplyses det i en statlig publikasjon.
 • Slik kan utenlandske selskaper unngå skatt i Norge, Aftenposten 14.06.16
  Utenlandske selskaper kan fritt hente ut overskuddet fra norske datterselskaper uten å betale skatt til Norge, mener Eivind Furuseth, som nylig har forsvart en doktorgrad om temaet.
 • 65 medlemmer av EU-parlamentet har fått ett år på seg - skal granske Panama Papers-avsløringene, Aftenposten 10.06.16
  Både advokatfirmaet Mossack Fonseca og Nordea kan bli innkalt på teppet når Europaparlamentet skal granske opplysningene i Panama Papers.
 • Skatteparadisene: Hemmeligholdet fortsetter, ønsker vi ikke å få de som skjuler seg fram i lyset?, kommentar av Tuva Krogh Widskjold (Changemaker) i Stavanger Aftenblad 08.06.16
  Vi trodde at avsløringene om vidstrakt skatteunndragelse og skjulte transaksjoner som har lagt til rette for menneskehandel og eksport av drivstoff til bombefly i Syria, skulle vekke et ønske om å få hemmelighetene fram i lyset. Tok vi feil?
 • Skatteregler i skvis, Klassekampen 03.06.16
  – Jeg er veldig overrasket over Esas beslutning. Om vi mister dette regelverket, vil det være et stort tilbakeslag i kampen mot skatteunngåelse, sier Dirk Schindler som forsker på skatteplanlegging ved Norges Handelshøyskole og har lest brevet fra Esa.
 • Respekt for land som treffer andre skattevalg, debatt av Herbjørn Hansson i Aftenposten 03.06.16
  Skattedirektør Hans Christian Holtes debattinnlegg i Aftenposten 25. mai om betydningen av Panama Papers, er i beste fall uklar på et par vesentlige punkter.
 • Skattejakt på Facebook, Klassekampen 02.06.16
  – Det er positivt at skattemyndighetene nå skal få tilgang til nøkkelinformasjon fra selskaper som opererer internasjonalt, sier Klæboe. Organisasjonen Tax Justice Network kjemper for global skatterettferd.
 • Oljefondets etisk risikable virksomhet, kronikk av Sony Kapoor (Re-Define) i Aftenposten 01.06.16
  Nesten 20 prosent av verdiene til Statens Pensjonsfond Utland befinner seg i skatteparadiser. Det må oppfattes som en alvorlig økonomisk, omdømmemessig og etisk risiko.
 • Sier nei til investeringer i infrastruktur nå, Vårt Land 31.05.16
  Syversen er også glad for at komiteen i diskusjonen om Oljefondet og skatteparadiser er enige om at Oljefondet skal utarbeide et forventningsdokument der det kommer fram hvilke forventninger Oljefondet som eier har til selskaper om åpenhet og betaling av skatt.
 • Oljefondet må skjerpe kampen mot skatteparadiser, ABC Nyheter (NTB) 31.05.16
  Stortinget krever at oljefondet utarbeider et eget forventningsdokument om hvordan fondet skal forholde seg til skatteparadiser.
 • Taushetsplikt og ulovlig skatteplanlegging, debatt av Hans Christian Holte (skattedirektør) i Aftenposten 30.05.16
  Det er et samfunnsproblem hvis bruk av advokater resulterer i innsynshindring.
 • Trenger paradis-regler, Vårt Land 30.05.16
  Oljefondet må begynne å håndtere bruk av skatteparadiser som et etisk problem, og som en fare for å tape penger og omdømme, mener Kirkens Nødhjelp.
 • Hun som tar regninga, kommentar av Gro Lindstad (FOKUS) i Dagsavisen (nye meninger) 26.05.16
  Statens pensjonsfond utland og Norfund må også finne seg i å bli målt opp mot politiske standarder og ikke bare juridiske. Regninga som de løper fra når de ikke betaler skatt, er det en fattig kvinne som tar.
 • En femtedel av Oljefondet i skatteparadiser, kommentar av Kirsten Sandberg Natvig (ForUM) i Aftenposten 26.05.16
  Norsk sivilsamfunn ønsker at Norge skal gå i bresjen internasjonalt for økt finansiell åpenhet. Da må vi begynne med å feie for egen dør.
 • Panama-papirenes største skatt, kommentar av Hans Christian Holte (skattedirektør) i Aftenposten 25.05.16
  Samfunnets reaksjoner på hvordan hemmelighold i skatteparadis benyttes for å skjule ulovligheter, er den største verdien av oppmerksomheten fra Panama Papers.
 • Asyltopper i skatteparadis, Dagens Næringsliv 23.05.16
  Eierne i den norske asylkjeden Link har siden 2001 vært oppført som direktører i to selskaper i skatteparadiset Panama.
 • Balansekunst om skatteparadis, debatt av Petter H. Ringstad og Sigrid Klæbo Jacobsen (TJN) i Dagens Næringsliv 21.05.16
  Norfunds balansekunst oppstår i det man innser at "skatteparadisene" og de legitime tredjelandene er de samme. De skriver: "Storparten av finanssektoren på Mauritius driver helt legitim virksomhet (..), mens "skatteparadiset" Mauritius har bestått av den delen av landets finanssektor som tidligere muliggjorde hemmelighold.
 • Er advokaters taushetsplikt et problem?, kommentar av Erik Keiserud (Advokatforeningen) i Aftenposten 20.05.16
  Avsløringene i Panama-papirene gir ny aktualitet til kravet om mer åpenhet om skatt og økonomi. Som de fleste andre, ønsker også jeg åpenhet og transparens i samfunnet. Ser jeg ikke dermed på advokatenes taushetsplikt som et problem, ikke minst i saker som gjelder skatt og økonomi?
 • Etikkekspert Henrik Syse er styremedlem i fire selskaper i skatteparadis, ABC Nyheter 19.05.16
  Henrik Syse mener Cayman Islands er det beste stedet for å hindre dobbel- og trippelbeskatning for dem som skyter inn penger i fondet.
 • Advokatene må gå i seg selv, debatt av Kristine Sævold (stipendiat ved UiB) i Bergens Tidende  14.05.16
  Vil advokatene være en del av løsningen eller en del av problemet i forhold til skatteparadiser?
 • Vellykket skattejakt, kommentar av Jonas Gahr Støre (Ap) i Dagens Næringsliv 14.05.16
  Internasjonalisering har de siste tiårene ført til at flere organiserer seg bort fra å betale skatt. Det undergraverer legitimiteten til og rettferdigheten i skattesystemet. "Panama papers"-avsløringen avslører hvor utbredt og alvorlig dette er. Skatteforliket inneholder en rekke tiltak, fremmet av Arbeiderpartiet, som gjør livet vanskeligere for for dem som vil lure unna skatt.
 • Skurkestreker er ulovlig, debatt av Ivar Hillestad Advokat og Einar Christie Ellingsen (Advokatfirmaet Hammervoll Pind DA) i Bergens Tidende 13.05.16
  Advokater tilrettelegger ikke for kriminalitet og skatteunndragelser. At det finnes enkelttilfeller som eksempel på det motsatte, betyr ikke at vi står overfor et strukturelt problem og en ukultur blant skatteadvokater generelt.
 • To Panama-vaksiner for næringslivet, kommentar av Guro Slettemark (Transparency International Norge) i Ny Tid 12.05.16
  I fravær av land-for-land-rapportering er befolkningen ofte uvitende om hvor mye overskudd og skatt virksomhetene genererer, og hvilke eventuelle særskilte avtaler deres egne myndigheter har inngått med utenlandske selskaper.
 • Mangler oversikt, Dagens Næringsliv 12.05.16
  Både Norad og Utenriks­departe­mentet sjekker nå om de har utbetalt penger til partnere i skatte­paradis.
 • Listhaug pisker og belønner, kommentar av Trine Eilertsen i Aftenposten 12.05.16
  Sylvi Listhaug vil gjøre flyktninger til skattebetalere. Integreringen må de stå for selv.
 • Norad ga millioner til Panama-stiftelse, VG (NTB) 11.05.16
  – Vi gjør nå en kartlegging for å forsikre om at det ikke finnes spekulativ virksomhet Norad ikke er klar over, eller gråsonevirksomhet knyttet til skatteplanlegging, sier Eva Bratholm, kommunikasjonsdirektør i Norad. Organisasjonen avviser å ha deltatt i skatteunndragelse.
 • Solberg: Korrupsjon er gift, Dagens Næringsliv (NTB) 11.05.16
  – Hvis vi klarer å ha felles kamp mot skatteparadiser, mot økonomisk kriminalitet og korrupsjon, så er det en form for vaksine mot den typen systemer som «Panama» bidrar til å opprettholde, sier hun om den siste tidens avisoppslag.
 • Fjerner hemmeligholdet rundt selskaper i skatteparadiser, Aftenposten 10.05.16
  International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) publiserte i kveld en søkbar database som fjerner hemmeligholdet rundt nesten 214.000 selskaper i 21 skatteparadiser, fra Nevada til Hongkong og De britiske jomfruøyene.
 • Skatteparadisenes gode medhjelpere, kronikk av Lars Gunnesdal (Manifest) i NRK ytring 09.05.16
  Verdens folkevalgte kunne stoppet skatteparadisenes parasittvirksomhet. Dessverre drar mange statsledere personlig nytte av at ting forblir uendret.
 • Økonomer går hardt ut mot skatteparadiser, Dagens Næringsliv (NTB) 09.05.16
  Over 300 økonomer oppfordrer verdens land til å få slutt på bruken av skatteparadiser.
 • Høyre og Frp gikk lei av graving i Jahres panama-papirer, Aftenposten 08.05.16
  Å lese bostyrerapporten om jakten på denne formuen – en jakt som pågikk i 30 år – er som å bla i en katalog over skatteparadiser, postkasseselskaper, stråmannsstyrer og mange av de andre ordene som nå virvles opp etter den store Panama Papers-lekkasjen.
 • Derfor avslørte jeg Mossack Fonseca, kronikk av den anonyme kilden bak Panama Papers i Aftenposten 07.05.16
  Mossack Fonseca har vært mer enn bare en brikke i maskineriet av «formuesforvaltning». De har brukt sin innflytelse til å skrive og tøye lover over hele verden i favør av de kriminelle over flere tiår.
 • Obamas regjering varsler kamp mot skatteparadiser og hemmelighold, Aftenposten 07.05.16
  I kjølvannet av Panama Papers-avsløringene har Obama-administrasjonen lagt frem en rekke nye lovforslag for å slå ned på lyssky pengetransaksjoner og hemmelig virksomhet i skatteparadiser.
 • Dette var de norske rederpionerene i skatteparadis, Aftenposten 07.05.16
  Hvalfangst-bråk, bemanningsregler og skattenivå har vært noen av faktorene som har gitt rederne vind i seilene på veien mot skatteparadisene.
 • Forsvarer ikke skatteparadis, debatt av Ola Nafstad og Kjell Roland (Norfund) i Dagens Næringsliv 06.05.16
  Vi er mot "skatteparadis" og for internasjonalt regelverk som sikrer åpenhet, og mot lettvindte symboltiltak som ikke angriper problemets kjerne med rammer fattige land.
 • Nekta Karmel skattefrie gåver, Vårt Land 02.05.16
  – Vi vil unngå at gåvefrådragsordninga kjem organisasjonar som aktivt støttar eller medverkar til handlingar som er i strid med folkeretten, til gode, sa dåverande statssekretær Roger Schjerva (SV).
 • Finske myndigheter vil beslaglegge Panama Papers-dokumentene, Aftenposten 30.04.16
  Skattemyndighetene og politiet i Finland krever å få utlevert 11 millioner skatteparadis-dokumenter fra statskanalen YLE. Journalistene har funnet flere hundre finske navn i Panama Papers.
 • Om Telenor hadde fulgt sine egne råd..., kommentar av Astrid Meland i VG 30.04.16
  Telenor-saken har noen paralleller til skatteparadis-trøbbelet til DNB. Heller ikke DNB ser ut til å ha gjort noe ulovlig, likt med Telenor, der ingen Telenor-ansatte har deltatt i korrupsjonen.
 • Panama Papers’ mørkeste side, kommentar av Mark B. Taylor (Fafo/UiO) i Aftenposten 28.04.16
  Panama Papers har vist oss hvordan en vanlig «skatteluring» kan havne i samme selskap som en krigsherre og et diktatur.
 • Skattenettverk: Struktur som skjuler all informasjon Jusprofessor: Komplisert er ikke det samme som suspekt, Aftenposten 28.04.16
  Daglig leder i nettverket Tax Justice Network Norge, Sigrid Klæboe Jacobsen, har vanskelig for å forstå logikken bak Høegh-familiens selskapsstruktur i skatteparadiser og sier den gir familien et forklaringsproblem.
 • Her er Høegh-familiens jungel av selskaper i skatteparadis, Aftenposten 28.04.16
  30 ulike eierselskaper i en rekke forskjellige land kontrollerer Høegh-familiens postboksselskaper i skatteparadiset De britiske jomfruøyene.
 • Oljefondet må svare for kontakt med skatteparadiser, Aftenposten (NTB) 28.04.16
  Stortingsmeldingen om Statens pensjonsfond utland (SPU), eller oljefondet, drøftes i en åpen høring på Stortinget fredag. Fra Tax Justice Network Norge er budskapet klart: Oljefondet må avvikle sine kontorer i skatteparadiser, og det må stilles større krav til fondet som eier.
 • Renvasking av skatteparadiser, debatt av Peter Henriksen Ringstad og Sigrid Klæboe Jacobsen (TJN) i Dagens Næringsliv 28.04.16
  Innleggene fra Norfund-toppene og fra PWC-partneren fremstår som forsøk på å renvaske skatteparadis.
 • Skatteparadis kan bekjempes, kronikk av Frederik Zimmer (professor emeritus ved UiO) i Aftenposten 27.04.16
  Kapitalfluktutvalget foreslo i 2009 en traktat om transparens i internasjonale forhold. For informasjonsutveksling kan det sies at utviklingen i de senere årene nesten har brakt oss dit. Bruken av skatteparadis i aggressiv skatteplanlegging bør imidlertid motarbeides med et bredt sett av målrettede tiltak, slik OECD og G20 er i full gang med.
 • En gyllen mulighet til å lære å avsløre, Kommentar av Leonard Seabrooke (professor) og Duncan Wigan (førsteamanuensis) i Aftenposten 27.04.16
  Både Det internasjonale pengefondet (IMF) og Verdensbanken avholder sine vårmøter denne uken. Disse to organisasjonene har nå muligheten til å smi mens jernet er varmt, og skatteunndragelse og -unngåelse er i fokus.
 • Det klamme hemmeligholdet, kommentar av Trine Eilertsen i Aftenposten 27.04.16
  Høegh-strukturen illustrerer hvordan bruk av skatteparadis – med tilbud om hemmelighold – også er en del av norsk selskapsdrift.
 • Aftenposten koker suppe på Panama papers, kommentar av Leiv Askvig (Sundt AS) i Aftenposten 27.04.16
  26. april presenterer Aftenposten en artikkel over to sider som sterkt stigmatiserer et ryddig, lovlig og åpent kjøpt av en seilbåt på 64 fot. Ved å tagge artikkelen med Panama Papers dras kjøperen, Christian Sundt, inn i begreper som skatteunndragelse, stråmenn og det som verre er.
 • Mossack Fonseca har hjulpet milliardærfamilien Høegh å opprette postboksselskaper i skatteparadis i 20 år, Aftenposten 27.04.16
  Sigrid Klæboe Jacobsen i nettverket Tax Justice Network Norge mener personer som bruker skatteparadis må tåle mer kritisk søkelys enn andre. - Dersom den økonomiske aktiviteten i disse selskapene tåler dagens lys, vil offentligheten spørre seg hvorfor man ikke har valgt løsninger som gir større grad av åpenhet og innsyn.
 • De avdekket hvordan Ikea og hundrevis av andre krympet skatten. Nå kan de få bøter og fengsel., Aftenposten 26.04.16
  En journalist som dokumenterte hvordan Luxembourg gir multinasjonale selskaper gullkantede skatteavtaler, er blant de tiltalte i rettssaken som starter tirsdag.
 • DNB utleverer kontoinformasjon om skatteparadis-kunder, Aftenposten 26.04.16
  Nå kan norske skattemyndigheter se om noen av DNB-kundene jukset på skatten.
 • Milliardær brukte postboksselskap for å kjøpe yacht, Aftenposten 26.04.16
  Christian Sundt, som er rederarving og én av Norges rikeste, opprettet et postboksselskap på De britiske jomfruøyer for å kjøpe seilbåten «Sirena». Fetteren Jack Sundt etablerte et Panama-selskap for å starte en treningssenterkjede i Colombia.
 • Den norske reguleringsstaten, kommentar av Noralv Veggeland (professor ved HiL) i Dagsavisen (nye meninger) 25.04.16
  Troen på regulering sammen med troen på det frie markedets piruetter, piruetter som er koblet løs fra moral. I tråd med ideologien ønsker nå de nyliberale å regulere bort de negative sidene ved skatteparadisene, men ikke å fjerne selve bruken av dem. For bankene må yte «finansielle tjenester» fritt i det globale markedet.

 For flere medieklipp, se oversikt i tidligere sak om Panamapapirene


Søk:

Avansert søk

Utvalgte rapporter om skatteunndragelser


"Finanskrisen har skapt internasjonal forståelse for at noe radikalt må gjøres for å få skatteparadisene under internasjonal kontroll. Rapporten er viktig, ikke minst fordi den foreslår tiltak som kan gi en vinn-vinn-situasjon for både rike og fattige land."

Kommentar fra daværende utviklings- og miljøminister Erik Solheim (SV) da han mottok kapitalfluktsutvalgets rapport, Skatteparadis og utvikling, i 2009

"Skatteunndragelser, internprising og avtaler inngått under bordet. Alt dette plyndrer Afrika for mer penger enn man mottar i bistand og utenlandske investeringer til sammen." 

Kommentar av tidligere generalsekretær i FN, Kofi Annan, i New York Times, i forbindelse med lanseringen av Africa Progress Report 2013.

"Denne studien viser klart at ulovlige finansstrømmer er det mest ødeleggende økonomiske problemet verdens utviklede og fremvoksende økonomier står ovenfor." 

Kommentar av Raymond Baker, president i Global Financiel Integrity (GFI), i forbindelse med lanseringen av rapporten "Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2004-2013" i 2015.

"Vi snakker om store mengder kapital som vil kunne spille en vesentlig rolle i arbeidet med Afrikas utviklingsutfordringer." 

Kommentar av Sør-Afrikas tidligere president, Thabo Mbeki, i forbindelse med lansering av rapporten "Illicit Financial Flow" fra et høy-nivåpanel nedsatt av Den Afrikanske Union (AU).


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.