Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Samstemt politikk for utvikling - nye initiativer i Danmark og Sverige

Både Sverige og Danmark har nå startet prosesser for å videreutvikle sitt arbeid med "samstemt politikk for utvikling". Mens regjeringen i Sverige har et utviklingspolitisk fokus og en prosess knyttet til FNs nye bærekraftsmål har Danmarks statsminister bedt om en utredning for å "sikre Danmarks strategiske interesser". Om våre nabolands ulike tilnærminger vil være til inspirasjon for Norges "samstemtminister" Børge Brende (H) gjenstår å se.
Onsdag 16. september 2015
Linker oppdatert: Torsdag 17. september 2015

Både i EU, deres medlemsland og i Norge lages det rapporter om samstemt politikk for utvikling og i våre naboland, Sverige og Danmark, er det nå prosesser på gang på dette feltet.Etter Stortingsvalget 2013 erklærte den blåblå regjeringen at den vil "føre en samstemt utviklingspolitikk, hvor tiltak innen ulike sektorer i størst mulig grad trekker i samme retning". I sin første "rapport om samstemt politikk for utvikling" i statsbudsjettet for 2015 definerte regjeringen dette slik:

"Samstemt politikk for utvikling innebærer at politikk som primært er utformet for å ivareta et lands egne interesser, så langt det er mulig tilpasses slik at den unngår å begrense utviklingslands utviklingsmuligheter. Dette omfatter også indirekte påvirkning av utviklingslands handlingsrom gjennom politikkens bidrag til globale fellesgoder som utviklingslandenes sosiale og økonomiske framgang avhenger av."

- Hvor er samstemtdirigenten?, spurte imidlertid Kirkens Nødhjelp i en "skyggerapport" våren 2014 og i år håper ForUM at rapporten "Development beyond aid: Global Challenges and national reform", utarbeidet for ForUM av Fridtjof Nansens Institutt (FNI), vil bidra til at regjeringen vil "øke innsatsen med en mer systematisk innsats for å realisere ambisjonene".

et arrangement under Arendalsuka 2015 kalte daglig leder i ForUM, Andrew Preston, den norske regjeringens innsats så langt for "halvhjertet". "Samstemtminister" Børge Brende (H) har nå også muligheten til å hente ny inspirasjon også fra våre naboland, Sverige og Danmark. I begge landene er det nå iverksatt viktige prosesser som vil kunne legge sentrale rammer og føringer for den fremtidige samstemtpolitikken. De to landene ser imidlertid ut til å gå inn i arbeidet med ulik vektlegging av henholdsvis utviklingspolitiske og egne nasjonale interesser.

Sverige: - En ny giv for samstemtpolitikken!

Etter regjeringsskiftet i Sverige i fjor løftet statsminister Stefan Löfven fra Sosialdemokratene (S), i likhet med den blåblå regjeringen i Norge året før, fram behovet for samstemtpolitikk, politik för global utveckling (PGU), allerede i sin tiltredelseserklæring.

- Det behövs en nystart för PGU, fastslo Sveriges bistandsminister Isabella Lövin fra Miljøpartiet de Grønne (MP) på et seminar i regi av det svenske organisasjonsnettverket CONCORD i november i fjor. På sine nettsider kan CONCORD nå fortelle at:

"Regjeringen har gitt samtlige departementer i oppdrag å utvikle handlingsplaner for hvordan deres arbeid skal kobles til Sverige politikk for global utvikling (PGU)."

CONCORD utdyper oppdraget slik:

"Departementene skal utvikle operasjonelle mål, identifisere hvilke analyser som trengs, hvilke myndigheter som må involveres og hvilken intern kompetanseutvikling som trengs for at hvert departement skal kunne leve opp til PGU. Handlingsplanene skal dessuten relateres til den nye globale utviklingsagendaen og de 17 bærekraftsmålene som skal vedtas på et møte i New York i september."

Arbeidet med departementenes handlingsplaner vil fortsette utover høsten og danne grunnlag for regjeringens kommende rapport til riksdagen våren 2016.

CONCORD Sveriges medlemsorganisasjoner understreker i sine anbefalinger betydningen av at handlingsplanene tar utgangspunkt i et rettighets- og fattigdomsperspektiv og at målkonflikter, for eksempel når det gjelder våpeneksport, kapitalflukt og global utvikling, må adresseres. Lykkes Sverige vil denne prosessen kunne danne modell også for andre land i arbeidet med samstemt politikk for utvikling og FNs nye bærekraftsmål.

Danmark: - Sikre Danmarks strategisk interesser

- Nå skal hensynet til verdens fattige også telle med, skrev den danske avisa Information i fjor sommer, etter at daværende handels- og utviklingsminister Mogens Jensen fra Sosialdemokratene hadde lagt fram en handlingsplan for politikksammenheng for global utvikling. Under valgkampen i år varslet imidlertid Venstreleder Lars Løkke Rasmussen overfor avisa Politiken at:

"Hvis jeg blir statsminister, har jeg tenkt å be en erfaren, respektert person med internasjonalt utsyn om å gi sitt samlede strategiske syn på en koordinering eller en samtenkning av forsvarspolitikken, utenriks- og sikkerhetspolitikken, handelspolitikken og bistandspolitikken."

lederplass kalte den danske avisa Information det umiddelbart for "det besynderligste påhitt i valgkampen". Etter regjeringsskiftet har debatten gått. Mange har uttrykt bekymring for tanken om at én person skal gis en så omfattende og viktig oppgave.

- Jeg hører til koret av skeptikere, dels fordi ingen enkeltperson har den nødvendige, samlede ekspertise, dels fordi vi har så sterkt behov for bred politisk oppslutning om de store linjer i utviklingspolitikken, skrev Vagn Berthelsen i organisasjonen Ibis i en kommentar i begynnelsen av august. Debatten ble senere fulgt opp av nettportalen globalnyt.dk. der tidligere kontorsjef i Danida, Klaus Winkel, i sin kommentar delte Berthelsens syn:

"Når det gjelder vår utviklingsinnsats, gir det ikke mening å sette en enkelt person til at foreta et serviceettersyn. Det krever grundig analyse med input fra eksperter og folk som er involvert i arbeidet."

Andre var mer bekymret for dreiningen fra fokus på utviklingspolitisk interesser til nasjonale interesser, slik også Nikolai Hegertun i Civita advarte mot i sitt innlegg på ett debattmøte om samstemt politikk for utvikling under Arendalsuka 2015:

"Hvis Norge (...) en dag endelig får en samstemt politikk vil nok den «snille» delen, som «utvikling», være langt nede på listen over det politikken samstemmes rundt."

Utviklingsforsker Lars Engberg-Pedersen erkjente i en kommentar at: 

"Det har i de siste mange år vært god latin at utviklingssamarbeidet skulle underlegges utenrikspolitikken. Til alle utviklingsinteressertes redsel har det ført til at bistanden har blitt brukt til bl.a. å fremme sikkerhets- og handelspolitiske interesser. Fattigdomsorienteringen er gått tapt, har det ofte og med en viss berettigelse lydt."

- Langsiktig samtenkning skal være velkommen, mente han likevel og utdypet det slik:

"Ut fra utviklingsmessige interesser er det likevel mer og mer grunn til å kjempe for en sterk samtenkning. Danmarks langsiktige utenrikspolitiske interesser er nemlig uløselig forbundet med vår utviklingspolitiske innsats."

- Samtenkning med hvem, for hva og med hvilke målsettinger?, spurte Stig Jensen ved Universitet i København i sin kommentar og utdypet det slik:

"Ser vi på utviklingspolitikken i et historisk perspektiv, så var utviklingen frem til 2001 preget av et stadig tettere samarbeide og dermed samtenkning med mottakerlandene, basert på nøkkelord som partnerskap, eierskap og selvbestemmelse. I 2001 skjedde der et paradigmeskift i den utviklingspolitiske samtenkningen med ny fokusering på danske nasjonale,  sikkerhetspolitiske interesser."

Nå er Løkke Rasmussen statsminister og i går utpekte han Danmarks ambassadør til India, Peter Taksøe-Jensen, til å forestå en utenriks- og sikkerhetspolitisk utredning. I oppdragsbeskrivelsen pekes det på at "den aktuelle utviklingen betyr at vi står overfor en ny utenriks- og sikkerhetspolitisk virkelighet preget av politiske og økonomiske maktforskyvninger, et endret trusselbilde og større kompleksitet" og at:

"Utredningen skal, med basis i en sikring av Danmarks strategisk interesser, presentere et samlet forslag til en sterkere koordinering og samtenkning av Danmarks utenriks- og sikkerhetspolitikk, forsvarspolitikk, handelspolitikk og eksportfremme, samt utviklingspolitikk."

Oppdragsbeskrivelsen nevner konkret åtte punkter som skal vurderes, hvorav ett dreier seg om utviklingen i fattige land og FNs nye bærekraftsmål.

Opposisjonen på folketinget er skeptisk, rapporterer globalnyt.dk, men "det er langt fra en tilfeldighet at det blir Taksøe-Jensen", skriver avisa Politikens "skyggekabinett" i en analyse og utdyper det slik:

"Han og Løkke beskrives av mange kilder som gode bekjente. De forstår og likner hverandre. Det gjelder i synet på politikk, og det gjelder i alle inntak av livets gleder."

Til danske Extrabladet i går mente Taksøe-Jensen at flyktningstrømmene fra Midtøsten og Afrika vil utfordre EU på lang sikt og understreket i forbindelse sitt arbeid at:

"Vi kommer ikke til å gi anbefalinger om hvordan man håndterer krisen som Europa står overfor nå. Men det er klart, at vi blir nødt til å se på de langsiktige utfordringene på migrasjonsområdet. Der er press på Europa fra øst og fra sør."

Taksøe Jensen skal levere sin utredning innen 1. mai neste år. I hvilken grad utviklingspolitiske målsettinger og FNs nye bærekraftsmål vil bli vektlagt når han og Løkke Rasmussen er ferdige med dette arbeidet gjenstår å se.

EU: - Samstemt politikk for utvikling er en prioritet for EU-kommisjonen

I april i år la det europeiske NGO-nettverket CONCORD fram sin samstemtrapport 2015 (Spotlight on Policy Coherence for Development 2015), med et særlig for på handel, skatt og investeringer. EUs egen rapport kom i begynnelsen av august, der de innledet slik:

"Samstemt politikk for utvikling er en prioritet for EU-kommisjonen og mekanismer og prosedyrer for å unngå motsetninger og bygge synergier mellom ulike EU-politikker har fortsatt å bli styrket siden den forrige rapporten i 2013."

Hvordan EUs arbeid med samstemt politikk for utvikling vil påvirkes av den pågående flyktningkrisen gjenstår å se.


Aktuelle lenker:

Tidligere saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt i Danmark:


Søk:

Avansert søk

CONCORD Sverige om samstemt politikk for utvikling (PGU):


"Samstemt politikk for utvikling har som uttalt hovedmål at alle politikkområdene skal bidra til en rettferdig og bærekraftig global utvikling. Til dette målet er også to perspektiver fremhevet: rettighetsperspektivet og fattigdomsperspektivet. Disse perspektivene er sentrale i arbeidet med samstemt politikk for utvikling og det er derfor viktig å hele tiden arbeide for at disse perspektivene etterleves både i måten samstemt politikk for utvikling gjennomføres på og i beslutninger innenfor de respektive politikkområdene.

I forbindelse med at ulike departementer utvikler handlingsplaner skal de to perspektivene ha en sentral plassering gjennom hele prosessen. Samstemt politikk for utvikling har en tilnærming som er ambisiøs og mange ganger utfordrende, men det må ikke føre til at rettighets- og fattigdomsperspektivet ikke gjennomsyrer handlingsplanene."

Hentet fra CONCORD Sveriges overordnede anbefalinger i forbindelse med departementenes gjennomgang av egne handlingsplaner.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.