Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

GAVI for liten og GAVI for stor?

Gjennom et utall taler, innlegg og kommentarer, såvel som gjennom statsbudsjettet, har Jens Stoltenberg entusiastisk fremmet den globale vaksinealliansen GAVI. GAVI er statsministerens, Arbeiderpartiets og regjeringens flaggskip i det internasjonale utviklingssamarbeidet. Til beste for barna og/eller farmasøytisk industri og Bill Gates?
Mandag 13. november 2006
Linker oppdatert: Fredag 27. august 2010

- Å beskytte våre barn er helt avgjørende for den sosiale og økonomiske utviklingen i verden, skrev statsministeren i en kronikk i Aftenposten i september (les mer her). GAVI er redskapet og på nettsidene til Statsministerens kontor kan vi lese følgende (les mer her):

"Jens Stoltenbergs regjering har til hensikt å øke Norges støtte til Det internasjonale vaksinefondet GAVI til 500 millioner kroner årlig fram til 2015. Den totale støtten til vaksinering av barn i fattige land blir til sammen 6,5 milliarder kroner i løpet av perioden."

Den internasjonale vaksinefondet GAVI ble lansert av tidligere leder i Verdens helseorganisasjon (WHO), Gro Harlem Brundtland, på Verdens økonomiske forum i Davos i 2000 (les mer her). En av alliansens hovedsponsorer er microsoftgründeren Bill Gates. Og på siste samling i Verdens økonomiske forum i januar år fikk Stoltenberg skamros fra både Gates og internasjonale toppolitikere i følge Dagsavisens lederskribent (les mer her).

Farmasøytisk industri, såvel som Bill Gates, er avhengige av immatrielle rettigheter - patenter - som grunnlag for sine inntekter og formuer. Hans Morten Haugen, som nylig tok doktorgraden på TRIPS-avtalen (om handel med immatrielle rettigheter innenfor WTO) uttalte i sommer til Ny Tid (les mer her):

"Vi må se Bill Gates’ pengegave til vaksineprogrammet i sammenheng med at Microsoft ikke ønsker å se at verdenssamfunnet går mot immaterielle rettigheter generelt."

Markedskreftene skulle sørge for at prisene på vaksiner, som følge av GAVIs storssating, skulle gå ned, men tidligere i år kunne Norads magasin Bistandsaktuelt rapportere (les mer her):

"Så langt har dette ikke slått til. Ett legemiddelfirma, Glaxo-SmithKline, produserer for eksempel den nye kombinasjonsvaksinen – til ti ganger høyere pris enn de gamle enkeltvaksinene."

Under den åpne høringen i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2007 ble utenrikskomiteens medlemmer stilt følgende spørsmål av John Y. Jones i Networkers South-North (les mer her):

"Vi vil derfor spørre komiteen om det vil bli gjort noe for å sikre at størsteparten av de 6,2 milliarder som tas av det norse bistandsbudsjettet for, i hovedsak, å betale dyre medisiner, ikke ender opp som et omfattende statsstøttet reklame- og subsidietiltak for privat, OECD-basert farmasøytisk industri."

Og hva skjer med barna når GAVI-midlene tar slutt?, spurte seniorforsker Torild Skard på NUPI i et innlegg i Morgenbladet i mai (les mer her).

De kritiske spørsmålene om GAVI har vært mange, men sålangt har de ikke dempet statsministerens entusiasme, selv om han i sommer overlot stafettpinnen (styreledervervet) til KrFs Dagfinn Høybråten (les mer her). Og i Tidsskrift for Den norske lægeforening i oktober svarer "GAVIs far", Tore Godal ved Statsministerens kontor, på noe av kritikken (les mer her).

FN ikke bra nok?

Det var FNs generalsekretær Kofi Annan som på Verdens økonomiske forum i Davos i 1999 tok til orde for mer partnerskap mellom næringslivet og FN og i den ånd at vaksinealliansen GAVI året etter ble lansert av daværende WHO-sjef Gro Harlem Brundtland (les mer her). I en FN-rapport om slik samarbeid i 2002 ble bl.a. GAVI framhevet i positive ordelag som ett eksempel (les mer her):

"GAVI. Som en koalisjon av FN-organer, regjeringer, stiftelser og farmasøytiske selskaper skaffer GAVI immuniseringstjenester for å sikre at barn, uansett hvor fattige de er, har lik tilgang til vaksiner."

Fra før av fantes FN-organer med ansvar for vaksinering og Networkers South-North stilte kritiske spørsmål om dette i sitt innspill til utenrikskomiteen i forbindelse med årets budsjetthøring (les mer her):

 • Vaksinekampanjene i regi av FN og UNICEF var en ubetinget suksess fra 50-tallet fram til 1990 da verdenssamfunnet reduserte bevilgningene til organisasjonen, med den følge at høye vaksinetall i spesielt Afrika ble dramatisk forverret. FN har vist at de var svært effektive i dette arbeidet.
 • Det er underlig at man måtte opprette en ny organisasjon for å gjøre den jobben som FN så effektivt hadde gjort i en årrrekke.

At statsministeren fremmer GAVI samtidig som han dette året har ledet et høynivåpanel om FN-reform med ønske om en "FN-ledet verdensorden" kan synes underlig, men i et innlegg om FN-reform i Dagsavisen i april (les mer her) begrunnet han opprettelsen av GAVI og andre globale fond slik:

"Disse ble opprettet som svar på utfordringer som de bestående organer ikke dekket godt nok."

I et innlegg i Morgenbladet tidligere i år viste tidligere UNICEF-direktør for Vest- og Sentral-Afrika, Torhild Skard, til en studie som konstaterte at GAVI "til dels har oppnådd betydelig resultater", men var likevel usikker på framtida (les mer her):

"Spørsmålet blir ikke bare om GAVI gir raske resultater, men til hvilken pris og er gevinstene varige? Hva skjer når GAVI-midlene tar slutt? Vaksinasjon kan bare føres videre av et velfungerende helsesystem. Vil fattige utviklingsland være i stand til dette eller vil lufta gå ut av ballongen?"

Og skal støtte til oppbygging av velfungerende helsesystem være FNs ansvar - eller GAVIs? Spesialrådgiver Sigrun Møgedal i UD uttalte seg om dette til Dagens Næringsliv Magasinet i april:

"Fra norsk side har vi jobbet for at GAVI ikke bare skulle være en forsyningskanal for vaksiner, men at organisasjonen også skulle jobbe mer med å bygge helsesystemer. Men dette siste har jo vært vanskelig, ettersom det jo dukket opp spørsmål om hvem som 'eier' det området og om GAVI skulle gå inn på dette området i det hele tatt."

Spesialrådgiver Tore Godal ved statsministerens kontor, og leder for GAVI de første årene, skriver om dette og langsiktige bevilgninger i sin artikkel i Tidsskrift for Den norske lægeforening (les mer her):

"Så langt har Brasil, Frankrike, Italia, Norge, Spania, Sverige, Storbritannia og Sør-Afrika gått sammen om å etablere International Finance Facility for Immunization (IFFIm) (9), som gir langsiktige og forpliktende bevilgninger til GAVI til innkjøp av både basisvaksiner og de nyere vaksinene. Midlene skal også gå til å styrke helsesystemene. GAVI arbeider i et tiårsperspektiv, til 2015, og ressursfordelingen er nå femti-femti mellom vaksiner og helsetjenestestøtte."

Et sentralt spørsmål må være: styrker man det internasjonale utviklingssamarbeidet, det globale styresettet og arbeidet for en FN-styrt verdensorden ved å flytte midler og virksomhet ut av FN-systemet og over til ulike former for offentlig/privat-samarbeid?

Er offentlig/privat samarbeid (OPS) bra for vaksinearbeid?

- Innovasjon stimulerer til motforestillinger, skriver Tore Godal, og utdyper det slik (les mer her):

"Kort tid etter at GAVI ble etablert, ble det reist en rekke kritiske spørsmål, som kort kan oppsummeres slik: Er det tilrådelig at filantropiske organisasjoner som Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) og mer eller mindre bindende gaver fra enkelte lands myndigheter blir viktige pilarer når det gjelder vaksinering av verdens barn? Hvor bærekraftig blir et globalt vaksinasjonsprogram som er basert på slike gaver? Risikerer vi at verdens vaksinasjonsprogrammer blir for avhengig av GAVI og bryter sammen når alliansen etter planen skulle opphøre etter fem år? GAVI er heller ikke underlagt demokratisk kontroll, slik som WHO, hvor hvert enkelt land har en stemme. I GAVIs styre på 15 medlemmer er mottakerlandene underrepresentert i forhold til giverorganisasjonene og giverlandene. Vaksineindustrien har to representanter, en fra industrialiserte land og en fra utviklingsland."

Ideen om å få rikinger til å betale ble tatt godt i mot av AUF her hjemme, som i brev til Norges rikeste høsten 2000 bl.a. stilte følgende spørsmål: Kunne du tenke deg å gi økonomisk støtte til vaksinasjonsprogrammet GAVI? Tidligere AUF-leder Anniken Huitfeldt var imidlertid ikke fornøyd med resultatet (les mer her):

"Jeg er sjokkert! Jeg trodde ikke at norske kapitalister var så ego."

Tore Godal forsikrer imidlertid at:

"GAVI forsøker sammen med nasjonale og internasjonale partnere å bidra til å øke den langsiktige vaksinasjonsdekningen. Flere prinsipper benyttes for å bidra til implementeringseffektivitet og langsiktighet."

Med Microsoftgründer Bill Gates som sentral bidragsyter er det imidlertid enn annen kritisk innvending mot GAVI knyttet til samarbeid mellom offentlig og privat sektor som Godal ikke svarer på, nemlig om interesser knyttet til patenter.

Ved årtusenskiftet var det et sterkt, kritisk fokus på den farmasøytiske industrien, der dere rett til inntjening ble vurdert opp mot de syke og fattiges rett til medisiner. I en kronikk i Aftenposten i april 2001 skrev professor samfunnsøkonomi ved Universitetet i Tromsø Carl-Erik Schultz bl.a. (les mer her):

"Ny medisin utvikles ofte av farmasøytisk industri, gjerne med solid støtte fra offentlig forskning. De nye medisinene er så underlagt patentbeskyttelse. Det betyr at den som har utviklet medisinen, har enerett til å selge den for en bestemt periode, dvs. monopol. Innenfor Verdens handelsorganisasjon (WTO) kan slike patenter beskyttes for en 20-årsperiode i henhold til den såkalte TRIPS-avtalen."

Det ble reist krav om tvangslisesiering, som ble belyst av tidligere bistandsminister Anne Kristin Sydnes på et møte med frivillige organisasjoner i 2001. Hun sa bl.a. at (les mer her):

"Vårt syn er at det er samsvar mellom artikkel 31 i TRIPS-avtalen og patentlovens § 49. Vi legger derfor til grunn at TRIPS-avtalens artikkel 31 må tolkes og anvendes slik at bestemmelsen skal ta hensyn både til patentinnehavers interesse og til interessene til forbrukerne/den som ønsker å tvangslisensiere."

Med GAVIs økende aktivitet har kravet om anledning til tvangslisesiering i stor grad falt ut av debatten, men Hans Morten Haugen, som nylig tok doktorgraden på TRIPS-avtalen (om handel med immatrielle rettigheter), uttalte i sommer til Ny Tid bl.a. (les mer her):

"Vi må se Bill Gates’ pengegave til vaksineprogrammet i sammenheng med at Microsoft ikke ønsker å se at verdenssamfunnet går mot immaterielle rettigheter generelt."

Haugen støttes av bl.a. Helene Bank, som overfor Ny Tid bemerker at det er "trist at Stoltenberg ikke ser maktspillet selv".

Knut Yrvin, som er medlem i representantskapet i Oslo Arbeiderparti og prosjektleder i Skolelinux Norge, går i et innlegg i Ny Tid enda lenger i sin kritikk av Stoltenberg (les mer her):

"Politikere som Jens Stoltenberg hjelper Bill Gates å vaske hendene og
legitimere Microsofts griske forretningsdrift som holder u-landene
nede."

I sitt innspill til Utenrikskomiteen mener Networkers South-North at:

"Statsbudsjettets ord om å 'utnytte fleksibiliteten i Trips opimalt' står i kontrast til virkeligheten som GAVI representerer ved at man her frasier seg muligheten til å bruke velkjente metoder som 'tvangslisensiering' av patenter."

Morten Wetland ved Statsministerens kontor er overfor Ny Tid imidlertid avvisende til kritikken knyttet til patenter:

"Det virker fremmed for meg at Gates skal kritiseres for dette. Stoltenberg vil fortsette å oppfordre Gates til å støtte Gavi. Så kan det heller være at man burde se på spørsmål knyttet til immaterielle rettigheter i andre sammenhenger".

I sin artikkel i Tidskrift for Den norske lægeforening, skriver Tore Godal om behovet for offentlig/privat samarbeid på dette området:

"Partnerskap mellom offentlig og privat sektor om produktutvikling er ment å takle problemet med at det ikke finnes et tilstrekkelig sterkt marked for og dermed incentiver til å forske på utvikling av vaksiner mot sykdommer som primært forekommer i utviklingsland. Disse partnerskapene bruker en porteføljetilnærming ved å investere i eller støtte forskjellige selskaper og andre instanser som utfører forskningen."

Et sentralt spørsmål har vært om GAVI er opprettet til beste for pasienter eller patenter?

Hvem tjener på GAVI?

Norge alene vil bidra 6,5 milliarder kroner til GAVI i løpet av perioden fram til 2015 og sammen med bidrag fra andre land og givere (herunder forpliktende bidrag gjennom IFFIm) innebærer dette at en betydelig andel av internasjonal bistand bindes opp til GAVI. I forbindelse med årets samling i Verdens økonomiske forum i Davos ble det kjent at en rekke nye givere hadde sikret 20 milliarder kroner til vaksinearbeidet (les mer her).

Tanken har vært at et økende markedet som skapes gjennom GAVI skulle bidra til at prisene gikk ned, slik at fattige land senere skulle ha råd til å kjøpe det selv. Men slik går det ikke uten videre, rapporte Norads magasin Bistandsaktuelt tidligere i år (les mer her):

"Gavi selv har overlatt til markedet å få ned prisene på vaksiner. Ifølge alliansen skulle nye markeder føre til at flere aktører ville produsere legemidlene – noe som i sin tur ville bidra til anbudsrunder og lavere priser. Så langt har dette ikke slått til. Ett legemiddelfirma, Glaxo-SmithKline, produserer for eksempel den nye kombinasjonsvaksinen – til ti ganger høyere pris enn de gamle enkeltvaksinene."

Seniorforsker ved Senter for Utvikling og Miljø, Benedicte Bull, sier til Bistandsaktuelt at Gavi burde kunne kreve at farmasiselskapene senker prisene på vaksiner:

– Gavi har hatt stor suksess med å skaffe penger og i løpet av kort tid vokst seg stor. Organisasjonen har gjort veldig mye bra. Men en av de store svakhetene ved Gavi er at de ikke har klart å stille større krav til de farmasøytiske selskapene, sier Bull.
Hun mener det er viktig at industrien snart bidrar med mer enn å delta på møter i Gavi og få viktig informasjon om markeder for legemiddelindustrien – markeder hvor selskapene i tillegg tjener gode penger.
– Hvis Gavi skal være et multinasjonalt idealistisk initiativ, må alliansen kreve at prisene presses ned, sier hun.

Under den åpne høringen i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2007 ble utenrikskomiteens medlemmer stilt følgende spørsmål av John Y. Jones i Networkers South-North (les mer her):

"Vi vil derfor spørre komiteen om det vil bli gjort noe for å sikre at størsteparten av de 6,2 milliarder som tas av det norske bistandsbudsjettet for, i hovedsak, å betale dyre medisiner, ikke ender opp som et omfattende statsstøttet reklame- og subsidietiltak for privat, OECD-basert farmasøytisk industri."


Aktuelle lenker:

Ny Oxfam-rapport:

Relevante saker på rorg.no:

GAVI-dekning i Norads magasin Bistandsaktuelt:

 • Gavi redder liv – fortsatt høye vaksinepriser, Bistandsaktuelt 08/08
  Den globale vaksinealliansen GAVI har reddet livet til millioner av barn. Norge har vært en av alliansens viktigste støttespillere. En fersk evaluering slår likevel fast at alliansen ikke har vært ”spesielt vellykket i arbeidet med å påvirke tilgang til og prisen på vaksiner”.
 • Stoltenberg øker innsatsen, Bistandsaktuelt 07/06
  I tillegg til støtte til GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization) har Norge inngått en femårig avtale med India for å finansiere et vaksineringsprogram.
 • – GAVI må stille strengere krav, Bistandsaktuelt 04/06
  Seniorforskeren ved Senter for Utvikling og Miljø, Benedicte Bull mener blant annet at vaksinealliansen Gavi burde kunne kreve at farmasiselskapene senker prisene på vaksiner.
 • Lege og «Gavi-venn» stiller spørsmålstegn ved regjeringens valg av land, Bistandsaktuelt 04/06
  Stoltenberg-regjeringens valg av utradisjonelle bistandsland som India, Pakistan og Nigeria som satsingsområder for vaksiner og barnehelse går ikke upåaktet hen i fagmiljøet. Overfor Bistandsaktuelt har flere uavhengige kilder betegnet planleggingsprosessen for den planlagte vaksinekampanjen i India til 500 millioner kroner over fem år som «ekstremt kort».
 • Stoltenbergs baby vokser og vokser, Bistandsaktuelt 03/06
  Med Jens Stoltenberg som statsminister er vaksiner og barnehelse blitt den nye storsatsingen for norsk bistand. En fjerdedel av den samlede norske helsebistanden går nå til vaksinealliansen Gavi. Og nå planlegger Stoltenberg ytterligere 500 millioner kroner til India.
 • Arbeiderpartiet har frontet Gavi, Bistandsaktuelt 03/06
  Tore Godal var pådriver for etableringen av Gavi, og var alliansens første generalsekretær (2000 til 2004). I dag er han spesialrådgiver for statsminister Jens Stoltenberg i Gavi-spørsmål.
 • Lånte penger skal gi raske vaksiner, Bistandsaktuelt 03/06
  Det er ikke bare landvalget som er utradisjonelt i Norges storsatsing for redusert barnedødelighet. Det er også arbeidsmetoden for å skaffe penger. Sammen med Storbritannia, Frankrike, Sverige, Italia, Spania og Brasil har Norge sagt at vi vil støtte det nye International Finance Facility for Immunization (IFFIm).
 • Betyr GAVI vaksiner til alle?, debatt av Anita Hardon, Bistandsaktuelt 03/01
  Det globale forsøket på å vaksinere verdens barn er en bemerkelsesverdig suksesshistorie. Med utgangspunkt i det verdensomspennende programmet for utryddelsen av kopper lanserte verdens helseorganisasjon (WHO) i 1974 det utvidede vaksinasjonsprogrammet, EPI. 

Tidsskriftartikler: 

 • Gode gjerninger, kommentar av Lena Lindgren, Morgenbladet 27.08.10
  En julidag i 2008 besluttet Bill Gates, verdens rikeste mann, at han ikke lenger ville gå til kontoret sitt i Microsoft. Han ville bruke livet sitt på å gi noe, og ettersom han var verdens rikeste mann, var dette en hel del. I dag driver han The Bill & Melinda Gates Foundation på heltid sammen med sin kone. Stiftelsen er kjent for å operere raskt og målrettet, motsatt av hva bistandsbyråkratiet ellers anklages for.
 • - Bill Gates' veldedighet en trussel mot demokratiet, Dagbladet (magasinet) 09.04.08
  Edwards mener det er på tide at de gavmilde superkapitalistene viser større ydmykhet, og at den økende samlingen av velstand hos filantrokapitalistene er usunt for demokratiet.
 • Vi redder millioner av barn, Debatt av Tore Godal i Aftenposten 04.03.08
  GAVIs vaksineprosjekt. Hvert tredje sekund dør et barn under fem år av sykdommer som kan behandles eller forebygges.
 • - Misbruk av vaksinepenger, Aftenposten 03.03.08
  Flere milliarder kroner som skulle gå til utvikling av nye vaksiner til verdens fattigste barn, går rett i lommen til legemiddelindustrien. Det hevder flere internasjonale eksperter på vaksineforskning og ulandsmedisin.
 • Vaksinasjon i et utviklingsperspektiv, av Hallvor Sommerfelt og Tore Godal i Tidsskrift for Den norske lægeforening, oktober 2006
  Innovasjon stimulerer til motforestillinger. Kort tid etter at GAVI ble etablert, ble det reist en rekke kritiske spørsmål, som kort kan oppsummeres slik: Er det tilrådelig at filantropiske organisasjoner som Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) og mer eller mindre bindende gaver fra enkelte lands myndigheter blir viktige pilarer når det gjelder vaksinering av verdens barn?
 • Vaksiner til alle barn – fra visjon til virkelighet, kronikk av Jens Stoltenberg i Samtiden 01/04
  Vaksiner er et medisinsk mirakel. Noen dråper redder millioner av mennesker fra sykdommer som har tatt livet av og lemlestet millioner av mennesker i generasjoner. I Norge og andre velstående land holder vi mange sykdommer i sjakk ved hjelp av vaksiner. Den ekstra milliarden som må til for å vaksinere alle verdens barn, bør vi føle en sterk moralsk forpliktelse til å skaffe. Det er på tide med politisk handling.

Medieklipp og -debatt:

 • Kommer flere barn til å overleve?, Kommentar av Kristin Ingstad Sandberg i Dagsavisen 29.09.07
  Norges stilling som årelang samarbeidspartner og støttespiller til FN-organisasjonene i kombinasjon med nye pengestrømmer gir innflytelse i de nye globale initiativene som GAVI og det Globale Fondet mot AIDS, tuberkulose og malaria.
 • Bredere støtte til FNdebatt av Jonas Gahr Støre i dagbladet 23.09.07
  Legger vi for lite vekt på selve FN når vi arbeider for en verden mer preget av FNs verdier? Veslemøy Lothe Salvesen, informasjonssjef ved UNDPs kontor i Norden, drøfter dette sentrale spørsmålet med betydelig innsikt i en kronikk i Dagbladet 15. september. 
 • FN-politikk uten FN, kronikk av Veslemøy Lothe Salvesen i Dagbladet 15.09.07
  Norge gjør mer enn mange i kampen mot fattigdom. Etter viktige debatter har Norge også kommet langt i å heve utviklingspolitikken til et nivå over den tradisjonelle veldedighetstankegangen, hvor gode intensjoner og profilerte initiativtakere var nok. Nå er det viktig at det opprettholdes også på det multilaterale planet. Derfor bør Norges nye FN-politikk fortsatt involvere FN.
 • FN og private selskapers interesser, debatt av Benedicte Bull og Desmond McNeill, Senter for utvikling og miljø (SUM) ved Universitet i Oslo, Ny Tid 26.01.07
  John Y. Jones hevder i et innlegg i Ny Tid 8. Desember at vaksinealliansen GAVI, som Norge er en stor bidragsyter til, først og fremst støtter farmasi gigantene og har liten effekt for fattige barn i sør. I et svar fra statssekretær Morten Wetland ved Statsministerens kontor hevdes det at GAVI tvert i mot bidrar til å senke vaksinepriser og sikre immunisering. Innleggene tar opp en grunnleggende problematikk: hvorvidt FN organisasjoners samarbeid med private selskaper bidrar til å nå sentrale utviklingsmål, eller om det snarere bidrar til å sikre selskapenes interesser.
 • Svar på vaksinekritikk, debatt av Morten Wetland, statsministerens kontor, i Ny Tid 15.12.06
  Heldigvis er artikkelen fra John Y. Jones (Ny tid 8. desember) basert på en rekke misforståelser. Det er dessuten nedslående at den ikke drøfter selve hovedutfordringen, nemlig å oppfylle tusenårsmål nr. 4, som er å redusere barnedødeligheten med 2/3 innen 2015. Regjeringen har erklært at Norge tar et hovedansvar for å drive dette arbeidet framover, og det er i den forbindelse vi nå er i ferd med å utarbeide en global strategi for å lykkes sammen med sentrale internasjonale partnere.
 • GAVI - vaksine mot selvstendighet, kommentar av John Y. Jones i Ny Tid 08.12.06
  Drømmen om å vaksinere alle verdens barn trenger ikke bli til et mareritt. Men det vil kreve en snuoperasjon fra norske myndigheter.
 • Får ikke billige medisiner, Klassekampen 15.11.06
  Fem år etter at fattige land fikk rett til å bruke billige medisinkopier, er tilgangen dårligere enn noen gang.
 • De glemte barna, kronikk av Kristian Tonby (Leger uten grenser) i Dagbladet 22.10.06
  Vi ønsker at også norske myndigheter skal engasjere seg og ha en aktiv politikk og utøve innflytelse i de internasjonale foraene der Norge kan delta. Norske myndigheter jobber allerede for å bedre barns helse og redusere barnedødeligheten i verden. Blant annet har de engasjert seg sterkt i den Globale Vaksinealliansen (GAVI) for å sørge for at flere barn blir vaksinert. Norge støtter GAVI med 500 millioner kroner i året.
 • Stoltenberg og Gates, kommentar av Knut Yrvin i Ny Tid 13.10.06
  Vaksinefondet til Bill Gates er en av vinnerne på statsbudsjettet som ble lagt fram 6. oktober. 26.000 barn dør hver dag. Hvert fjerde barn kan reddes med vaksiner, sier statsminister Jens Stoltenberg. Det er både riktig og bra at Norge øker innsatsen for å redde verdens barn, men finansiering av vaksiner løser ikke problemene på sikt. Tvert imot gjenskaper fattigdommen seg selv.
 • Reiulf Steens polemikk, debatt av Fredrik Mellem i Dagsavisen 04.10.06
  Stoltenberg uttrykker i Samtiden at «vår generasjon kan være den som avskaffer hungersnød og ekstrem fattigdom.» Samtidig kan vi alle se at det omsettes i praktiske handlinger. I første omgang ved et systematisk arbeid for å utrydde barnesykdommer, og dermed drastisk redusere en samfunnsødeleggende barnedødelighet i mange land. Hvis ikke dette kan passere som relativt stor visjonær sosialdemokratisk politikk, vil jeg måtte lese Steens bøker med helt nye øyne.
 • Når gode dråper er dyre, Ny Tid 09.06.06
  – Vaksineprogrammet er i utgangspunktet godt og velmenende, men det har også en skjult agenda, nemlig å sikre at verdensopinionen ser at tilgang til medisiner ikke undergraves som følge av kravet om patenter, sier Haugen.
 • Nøkkelen til fremtiden, kronikk av Jens Stoltenberg i Aftenposten 18.09.06
  Å beskytte våre barn er helt avgjørende for den sosiale og økonomiske utviklingen i verden. Gevinsten ved å vaksinere barn er overveldende. Våre barns helse har også betydning for et lands økonomiske helse.
 • Et innlegg mot fremtispessimismen, kronikk av Jens Stoltenberg i Dagbladet 07.09.06
  Kopper er allerede utryddet, polio kan bli neste sykdom som utryddes, og meslinger er på markert retur. Resultatene fra kampene mot disse sykdommene har gitt meg stor tro på at vi kan lykkes med å nå mål om å utrydde flere av de lidelsene som tar liv, eller som ødelegger liv, og dermed svekker samfunnets evne til vekst og utvikling. Derfor har jeg valgt å engasjere meg sterkt i arbeidet for vaksinering av verdens barn. Det er enkelt, koster lite og har enorm effekt, sammenliknet med mye annen innsats for barnehelse.
 • Globale partnerskap mot tuberkulose, Aftenposten 22.08.06
  Det er opprettet flere globale partnerskap hvor Norge har hatt og fortsatt spiller en aktiv rolle.
 • Raske resultater og varige gevinster?, debatt av Torild Skard i Morgenbladet 19.05.06
  En fjerdedel av den norske helsebistanden går i dag til vaksinealliansen GAVI og mer skal det bli. Skal barnedødeligheten i verden reduseres med to tredjedeler innen 2015, må vi ha resultater – og raskt, i følge Bistandsaktuelt 3/2006.
 • Høybråten erstatter Stoltenberg, Dagsavisen (ANB) 10.05.06
  KrF-leder Dagfinn Høybråten overtar et styreverv i et internasjonalt vaksinefond etter statsminister Jens Stoltenberg.
 • FN i sentrum, Kommentar av Jens Stoltenberg i Dagsavisen 08.04.06
  Behovene for internasjonalt samarbeid tøyde tidlig rammene for hva FNs opprinnelige organer kunne makte.Derfor ble det på slutten av 40- og 50-tallet skapt en rekke nye organisasjoner, de såkalte særorganisasjoner. I de senere år har vi sett framvekst av prosjektorganisasjoner som UNAIDS, FNs nødhjelpskontor (OCHA) – ledet av Jan Egeland – og nye globale fond utenom FN-strukturen, for eksempel det globale helsefondet og GAVI som har som formål at alle barn skal bli vaksinert. Disse ble opprettet som svar på utfordringer som de bestående organer ikke dekket godt nok.
 • Vaksinesmellen, DN Magasinet 1-2.04.06
  (DNs temabilag om GAVI er ikke tilgjengelig på nett, men kan fås i papirutgave ved henvendelse til Dagens Næringsliv.)
  Bill Gates, Gro Harlem Brundtland og legen Tore Godal skapte prestisjeprosjektet GAVI som skulle vaksinere alle verdens fattige barn. Nå er prosjektet i ferd med å gå på en smell. Vaksineorganisasjonen hevder det mangler nær 100 milliarder kroner. Ingen vet hvordan det skal finansieres.
 • Viktige vaksiner til verdens barn, Lederkommentar i Dagsavisen 30.01.06
  Statsminister Jens Stoltenberg fikk skamros fra både internasjonale toppolitikere og multimilliardæren Bill Gates da han deltok på møtet i World Economic Forum i Davos før helgen. Rosen skyldtes Stoltenbergs innsats for GAVI, alliansen som arbeider for å vaksinere barn i verdens fattige land mot dødelige sykdommer. De gode ordene er usedvanlig velfortjente.
 • 20 milliarder til vaksiner, Dagsavisen (ANB) 27.01.06
  Norge og Bill Gates har fått følge av en rekke nye givere. Dermed er det sikret 20 milliarder kroner til arbeidet for å sikre verdens fattigste vaksiner mot sykdommer som krever millioner av menneskeliv.
 • Gates Norges-taktikk, Aftenposten 02.01.06
  Bill Gates sier han bevisst trakk frem Norge i intervjuer for å skaffe mer penger til vaksinasjonsprosjektet Jens Stoltenberg nylig støttet med nesten en milliard dollar.
 • Helse til verdens barn, debatt av Ola Didrik Saugestad i Aftenposten 27.12.05
  Det er fantastisk gledelig å følge med på statsministerens og den nye regjeringens satsing for å vaksinere verdens barn. Ved en generøs bevilgning på 1/2 milliard kroner til Det internasjonale vaksinefondet - GAVI - er Norge dets største bidragsyter.
 • Stoltenberg møtte Bill Gates, Dagsavisen (ANB), 08.12.05
  Microsoft-gründer Bill Gates roste Norges innsats for vaksinering av fattige barn, da han møtte statsminister Jens Stoltenberg under en vaksine-konferanse i India onsdag.
 • Stoltenberg kjemper for vaksine til barn, Aftenposten 07.12.05
  - FN hadde som tusenårsmål i 2000 å redusere barnedødeligheten med to tredjedeler. Vi må sørge for at målet blir virkeliggjort, og jeg ønsker at Norge skal innta en lederrolle i dette arbeidet, sa statsminister Jens Stoltenberg da han i dag kom på offisielt besøk til India.
 • Suksess for vaksine, Vårt Land, 07.12.05
  Takket være Jens Stoltenberg er Norge blitt stormakt når det gjelder vaksinering av barn i fattige land. I dag pleier statsministeren sitt politiske hjertebarn i India.
 • Murring om ny stilling hos statsministeren, Aftenposten 25.10.05
  Stillingen som nå utlyses, er en spesialrådgiver-stilling ved internasjonal avdeling på Statsministerens kontor. Arbeidsoppgavene blir å følge opp Norges engasjement for vaksinering - særlig i forhold til vaksinefondet GAVI, der statsminister Jens Soltenberg har vært sterkt engasjert. Lønnen er grei, opp mot 800 000 kr.
 • Ap vil at Norge skal vaksinere verdens barn, Aftenposten (NTB) 19.02.04
  Ap-leder Jens Stoltenberg bønnfaller statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) om å ta sluttregningen på 10 milliarder kroner for å vaksinere nesten alle verdens barn.
 • Vaksiner til alle!, kommentar av Jens Stoltenberg i Dagbladet 19.02.04
  Helt fra starten har GAVI hatt viktige kvaliteter. Derfor foreslo den daværende arbeiderpartiregjeringen at vi skulle bidra med 1 milliard kroner over fem år. Dette møtte bred enighet i Stortinget, og i budsjettforliket med sentrumspartiene høsten 2000 kom bevilgningen på plass.
 • Norge vaksinerer 7,5 millioner barn, Dagsavisen, 03.12.03
  Stortinget setter av 1,5 milliarder kroner til vaksineprogrammet GAVI de neste fem årene. Det betyr at nesten én million barn kan reddes fra å dø av infeksjoner.
 • Fattig og syk, syk og fattig, kronikk av Jonas Gahr Støre og John-Arne Røttingen i Dagbladet 22.11.02
  Norge har flere åpenbare muligheter til det å satse sterkere på dette feltet. Regjeringen Bondevik har fulgt opp regjeringen Stoltenbergs satsing på vaksiner. Det har gitt oss en plass rundt styrebordet i den globale vaksinealliansen GAVI. Vi bør bruke denne muligheten til å trekke i gang en utvikling på FoU-området.
 • - 100 000 barn reddet, Dagbladet 04.12.00
  - Vi har satt i gang vaksinasjoner i 13 land, og regner med at vi allerede har reddet livet til 100 000 barn. Nylig ga vi grønt lys for vaksinasjoner i åtte nye land. Det er nordmannen Tore Godal som sier dette til Dagbladet. Han er generalsekretær i GAVI.
 • - Sjokkert over rikingene, Dagbladet 12.10.00
  - Jeg er sjokkert! Jeg trodde ikke at norske kapitalister var så ego, sier avtroppende AUF-leder Anniken Huitfeldt. AUF har spurt Norges 21 rikeste personer om de kan tenke seg å gi økonomisk støtte til det internasjonale vaksinasjonsprogrammet GAVI. Bare to svarte klart ja.

Søk:

Avansert søk

Sagt om GAVI:


"På verdensbasis dør mer enn 10 millioner barn hvert år. En fjerdedel av disse barna kan reddes ved hjelp av vaksiner som er enten er tilgjengelige i dag eller vil bli tilgengelige i nær fremtid. Derfor investerer regjeringen i barns helse og i Det internasjonale vaksinefondet GAVI Alliance (GAVI)."

Statsministerens kontor

"Det er underlig at man måtte opprette en ny organisasjon for å gjøre den jobben som FN så effektivt hadde gjort i en årrrekke."

Innspill til utenrikskomiteen fra
Networkers South-North 30.10.06

Vaksinefondet til Bill Gates er en av vinnerne på statsbudsjettet som ble lagt fram 6. oktober. 26.000 barn dør hver dag. Hvert fjerde barn kan reddes med vaksiner, sier statsminister Jens Stoltenberg. Det er både riktig og bra at Norge øker innsatsen for å redde verdens barn, men finansiering av vaksiner løser ikke problemene på sikt. Tvert imot gjenskaper fattigdommen seg selv.

Knut Yrvin i Ny Tid 13.10.06

"Gavi selv har overlatt til markedet å få ned prisene på vaksiner. Ifølge alliansen skulle nye markeder føre til at flere aktører ville produsere legemidlene – noe som i sin tur ville bidra til anbudsrunder og lavere priser. Så langt har dette ikke slått til. Ett legemiddelfirma, Glaxo-SmithKline, produserer for eksempel den nye kombinasjonsvaksinen – til ti ganger høyere pris enn de gamle enkeltvaksinene."

Bistandsaktuelt 04/06

"Vi må se Bill Gates’ pengegave til vaksineprogrammet i sammenheng med at Microsoft ikke ønsker å se at verdenssamfunnet går mot immaterielle rettigheter generelt."

Hans Morten Haugen til Ny Tid 09.06.06

"Spørsmålet blir ikke bare om GAVI gir raske resultater, men til hvilken pris og er gevinstene varige? Hva skjer når GAVI-midlene tar slutt? Vaksinasjon kan bare føres videre av et velfungerende helsesystem. Vil fattige utviklingsland være i stand til dette eller vil lufta gå ut av ballongen?"

Torild Skard i Morgenbladet 19.05.06

"Fra norsk side har vi jobbet for at GAVI ikke bare skulle være en forsyningskanal for vaksiner, men at organisasjonen også skulle jobbe mer med å bygge helsesystemer. Men dette siste har jo vært vanskelig, ettersom det jo dukket opp spørsmål om hvem som 'eier' det området og om GAVI skulle gå inn på dette området i det hele tatt."

Spesialrådgiver Sigrun Møgedal i UD til
Dagens Næringsliv Magasinet 1-2/04.06

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.