Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

"Spekulativt og feilinformerende" fra Dagsavisen

Dagsavisens førstesideoppslag sist fredag, ”U-hjelpsmillioner til norske politikere”, har vakt reaksjoner. - Rett og slett spekulativt og feilinformerende, mener internasjonal sekretær i Arbeiderpartiet, Kathrine Raadim, som i likhet med representanter fra andre partier reagerer sterkt. Og avisas forside er langt fra de "nye bilder av Afrika" utviklingsminister Erik Solheim tok til orde for i fjor.
Mandag 25. august 2008
Linker oppdatert: Onsdag 03. september 2008

Faksimile fra Dagsavisen 22.08.08

Våre "bilder av Afrika" har blitt satt på dagsorden den senere tiden, både av utviklingsminister Erik Solheim og frivillige organisasjoner som SAIH og Fellesrådet for Afrika (les mer her), såvel som Nordiske Mediedager i Bergen i mai (se her). Dagsavisens forside sist fredag (se faksimile t.h.) er trolig et godt eksempel på en type bilder de alle ønsker skal bort.

Forsida ligner en innsamlingskampanje av den gamle "flue-i-øyet"-typen, som vekker medlidenhet og bringer penger i kassen. Slike kampanjer har trolig vært viktigere for norsk selvfølelse enn for utvikling i Sør. Fortsatt går debatten om den årlige TV-aksjonen i regi av NRK (les mer her).

I en kommentar til Dagsavisens oppslag skriver Halle Jørn Hanssen - tidligere bl.a. informasjonssjef i Norad, generalsekretær i Norsk Folkehjelp og styreleder i Forum for Utvikling og Miljø - bl.a. (les mer her):

"Førsteblikket på Dagsavisen forside fredag 22. august produserer med stor sikkerhet hos mange lesere en opplevelse av forskrekkelse knyttet til en ny, skremmende og stor melding godkjent av en statsviter om offentlig sløseri med bistandsmidler og nok en gang lettbente og uansvarlige politikeres atferd med sløsing og misbruk av millionbeløp fra bistandsbudsjettet."

I NTBs kortversjon av oppslaget i Dagsavisen ble ingressen slik (les mer her):

"Over ti millioner kroner fra bistandsbudsjettet går rett til kassa i norske politiske partier."

Og da er det kanskje ikke overraskende at Dagbladet følger opp på lederplass i dag under tittelen "Svekker tilliten" (les mer her), selv om historien kan ligne litt på "fjæra som blei til fem høns"?

Sauser sammen ulike støtteordninger

- Tar fra de fattige, gir til seg selv, slår Dagsavisen opp over to sider, med fokus på at "Norske partier mottar over 10 millioner kroner fra bistandsbudsjettet hvert år" (les mer her). Dette utdypes slik:

"U-hjelpspengene brukes blant annet på drift av norske nettsider, lederkurs, utenlandsreiser, seminarer, konferanser og brosjyrer. I tillegg fordeler de politiske partiene millioner i u-hjelpspenger til seg selv via organisasjonen Norsk senter for demokratistøtte."

- Over to sider inne i avisen sauser (...) tilsynelatende kunnskapsløse reportere sammen ordninger som har lite med hverandre å gjøre, skriver Halle Jørn Hanssen. De to ordningene er: Norads informasjonsstøtteordning og støtten til Norsk senter for demokratistøtte (NDS).  Til Dagsavisen på lørdag sier Kathrine Raadim i Arbeiderpartiet bl.a. (les mer her):

"De 8,5 millioner kronene som NDS fordeler til partiene går til konkrete demokratiprosjekter i sør, slik bistandsmidler til Røde Kors og andre organisasjoner gjør."

Styreleder i NDS, Christian Angell fra Høyre, understreker videre at "pengene blir brukt akkurat slik de skal".

Norads opplysningsstøtte

I Dagsavisens oppslag rettes fokus utelukkende mot de politiske partiene, men utover de politiske partienes studieforbund er det over 40 norske organisasjoner som nyter godt av Norads rammeavtaleordning for informasjonsstøtte (se oversikt her). Dette er en ordning som ble opprettet i 1976 etter at Norad inngikk en første avtale med AOF. Det politiske grunnlaget for dagens støtte bygger i hovedsak på en offentlig utredning i 1995, der det bl.a. står (les mer her):

"Det må være en hovedmålsetting for informasjons- og holdningsskapende arbeid å berede en politisk vilje i brede lag av folket for de nødvendige konsekvensene av en global bærekraftig utvikling. En slik utvikling vil blant annet måtte innebære både en omlegging til bærekraftige produksjons- og forbruksmønstre, og endringer i den urettferdige ressurs- og maktfordelingen i verden."

For noen år tilbake understreket dessuten Stortinget (les mer her) at "det er avgjørende viktig å bevare de frivillige organisasjonenes uavhengige vokterrolle i forhold til staten" og pekte på at det "innenfor utviklings- og utenrikspolitikkens område er (...) ønskelig med bred offentlig debatt rundt politiske veivalg".

I henhold til Norads gjeldende retningslinjer (les mer her) er målsettingen med rammeavtaleordningen "å bidra til at et mangfold av norske frivillige organisasjoner skal kunne drive et bredt informasjons- og opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord-sør- og utviklingsspørsmål". Ordningen ble sist evaluert av UD i 2002/2003 (les mer her).

- U-hjelpspengene brukes blant annet på drift av norske nettsider, lederkurs, utenlandsreiser, seminarer, konferanser og brosjyrer, heter det i Dagsavisen, supplert med følgende kommentar fra valgforsker Frank Aarebrot:

"Bistandsmidler er ikke ment for å bedre konferansenæringen her i Norge."

I sin kommentar skriver Halle Jørn Hanssen (les mer her):

"Det finnes ikke et spørsmål som er for stort eller for kompleks for bergenseren Aareflot. Det finnes heller ikke et spørsmål som er for lite. Aareflot svarer tydelig på alt, også når Dagsavisens kunnskapsløse reportere misvisende spør han om støtten til politikkutvikling og organisasjonsbygging for partier i utviklingsland."

Tar fra de fattige?

Tidlig på 1990-tallet hevdet enkelte at "en krone til informasjon her er en krone mindre til de fattige Afrika". Det synes som den samme tanken ligger bak Dagsavisen tittel: Tar fra de fattige, gir til seg selv. Til Dagsavisen sier valgforsker Frank Aarebrot bl.a. (les mer her):

"Det er veldig synd. Penger som går over utviklingsbudsjettet skal brukes i u-land. Dette skaper et dårlig inntrykk.

Det er imidlertid ikke slik at representanter for utviklingsland nødvendigvis deler dette synes.

I dag vet vi at det trengs mer - og kanskje først og fremst noe annet - enn milde gaver fra de rike landene for å bedre levekårene i fattige land. – Bistand er politikk, sa for eksempel utviklingsminister Erik Solheim i forbindelse med fjorårets utviklingsdebatt (les mer her). Det var derfor ikke uten grunn at Tanzanias tidligere og første president, Julius Nyerere, tok til orde for at bistandspengene heller burde brukes til å opplyse folk i de rike landene. Yash Tandon, som leder utviklingslandenes tenketank, Sør-senteret i Geneve, uttalte for snart to år siden følgende (les mer her):

"Bistand har vært drevet for lenge. Etter mer enn 50 år er det på tide å begrave selve ideen om «bistand» fullstendig og ugjenkallelig. Den er åpenbart ikke det dens tilhengere hevder, nemlig et redskap for utvikling. Den er mer trolig et redskap for underutvikling. Når en ide har overlevd sin tid, når den har slitt seg selv ut, må den tillates en fredelig og ærlig begravelse for aldri mer å gjenoppstå."

Neste uke kommer han med ny bok om temaet (les mer her). At det brukes offentlige midler over Norads ordning for informasjonsstøtte, slik at bl.a. våre politiske partier får styrket sin innsikt i slike spørsmål, burde ikke opprøre noen. Kunnskap og engasjement, også blant politikere, trengs i verden der store miljø- og utviklingsproblemer skal håndteres og nye stormakter i Sør krever sin plass.

Svekker tilliten til politikere?

- Svekker tilliten, er tittelen på Dagbladets leder i dag, som i en kommentar til Dagsavisens oppslag bl.a. skriver (les mer her):

"At politikere skaffer seg mer kunnskap er positivt. Men kall det ikke bistand. Når folkevalgte bruker bistandsmidler til hjelp til seg selv, undergraver det folks oppslutning om norsk innsats for de fattigste."

Men, ved å hevde at politikerne her "tar fra de fattige" er det kanskje heller slik at både Dagsavisen og Frank Aarbrot bidrar til en politikerforrakt?

Med en viss rett kan det, slik Aarebrot og Dagbladet gjør, hevdes at opplysningsarbeid i Norge i regi av politiske partiers studieforbund ikke er bistand, slik vi vanligvis oppfatter begrepet. Men kanskje burde man da fokusert mer på andre penger og beløp, som f.eks. at nesten 250 millioner i årets reviderte nasjonalbudsjett ble omdisponert for dekke økte utgifter til flyktninger i Norge (les mer her)?


Aktuelle lenker:

 • Politikere og bistand, kommentar av Halle Jørn Hanssen 25.08.08
  Førsteblikket på Dagsavisen forside fredag 22. august produserer med stor sikkerhet hos mange lesere en opplevelse av forskrekkelse knyttet til en ny, skremmende og stor melding godkjent av en statsviter om offentlig sløseri med bistandsmidler og nok en gang lettbente og uansvarlige politikeres atferd med sløsing og misbruk av millionbeløp fra bistandsbudsjettet.
 • Bistand og opplysningsarbeid, kommentar av Sturla Bjerkaker, generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet og styremedlem i the International Council for Adult Education, VoFo 25.08.08
  I Dagsavisen 22. august med oppfølger både i Dagsavisen og Dagbladet 25. august omtales og kritiseres Norads støtte til bl.a. studieforbundenes opplysningsarbeid om bistand. Norad og de enkelte organisasjoner som får ”pepper” er nok i stand til å svare for seg, men som fellesorganisasjon for studieforbundene i Norge og som engasjert i bistandspolitikk selv, vil VOFO gjerne gi et par kommentarer til oppslagene
 • U-hjelps milloner til norske politikere, aktuell kommentar av Kathrine Raadim, Internasjonal sekretær i Arbeiderpartiet, Arbeiderpartiet 22.08.08
  Dagsavisens oppslag 22 august om u-hjelps penger som går til norske politikere er rett og slett spekulativt og feilinformerende.
 • Misvisende mot bedre vitende, kommentar av Erlend Fuglum, generalsekretær i SpS, Senterpartiet 22.08.08
  Det er bra at Dagsavisen setter søkelys på norske bistandspenger. Dessverre presenterer avisen fredag et håpløst uryddig sammenkok av informasjon og flere feil som ikke bidrar til saklig informasjon og konstruktiv debatt.

Medieklipp:

 • Èn krone blir til ti høns, kommentar av Terje Vigtel i Dagsavisen 03.09.08
  For hver krone vi samler inn vil Norad gi ni kroner, hevder ulike organisasjoner og foreninger. Dette er en usannhet og villedende markedsføring.
 • Feil om u-hjelpsmillioner, kommentar av Arnfinn Nygaard i Dagsavisen 28.08.08
  Dagsavisens førstesideoppslag ”U-hjelpsmillioner til norske politikere” synes å bygge opp under en politikerforakt så vel som en veldedighetslinje som en i utgangspunktet ikke ville tillagt verken Dagsavisen eller valgforsker Frank Aarebrot. Kanskje er det heller ikke tilfellet?
 • Svekker tilliten, Lederkommentar i Dagbladet 25.08.08
  Regjeringen lover å øke den norske bistanden til én prosent av brutto nasjonalinntekt. Men det viser seg at u-hjelpen ikke bare går til verdens fattigste, men også til norske politikere. Hvert år forsyner de politiske partiene seg med over 10 millioner kroner av bistandsbudsjettet, skriver Dagsavisen. Gjennom studieforbundene har partiene i år mottatt over to millioner fra NORAD.
 • Bistandspenger til norske partier, lederkommentar i Nationen 25.08.08
  Norske partibyråkrater får sikkert også bedre kjennskap til bistandsproblemer etter å ha arrangert seminarer om saken. Men vi er enige med valgforsker Frank Aarebrot som sier bistandspenger ikke er ment for å bedre konferansenæringen her i Norge.
 • – Pengene går dit de skal, Dagsavisen 23.08.08
  De politiske partiene understreker at bistandsmidlene de forvalter blir riktig brukt. Men de er ikke fornøyd med organiseringen av Norsk senter for demokratistøtte.
 • Bistandspenger går til brosjyrer og seminarer, P4 22.08.08
  Norske partier mottar over 10 millioner kroner hvert år til bistand og utvikling av demokrati i utlandet. I stedet går pengene til seminarer, kurs og brosjyrer.
 • Bistandspenger går rett i lommen til norske partier, E24 (NTB) 22.08.08
  Over ti millioner kroner fra bistandsbudsjettet går rett til kassa norske politiske partier.
 • Tar fra de fattige, gir til seg selv, Dagsavisen 22.08.08
  Norske partier mottar over 10 millioner kroner fra bistandsbudsjettet hvert år. Pengene går blant annet til norske nettsider og seminarer i Norge.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.