Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Hva nå, WTO?

Forhandlingene om verdenshandelen i WTO står i stampe. Utenriksminister Jonas Gahr Støre står likevel fortsatt på for å bringe Doha-forhandlingene i mål, med støtte fra tunge aktører som NHO og HSH. - Doha gravlegges, spår imidlertid Roar Gulbrandsen i NHO (Mat og drikke) og tar til orde for nye forhandlinger tilpasset verdenssamfunnets bevhov. Også Handelskampanjen er opptatt av verdenssamfunnets behov. De mener at 10 års Doha-forhandlinger er nok og at arbeidet med et nytt mandat for WTO bør begynne. Hvor går veien videre?

Fredag 20. mai 2011
Linker oppdatert: Lørdag 21. mai 2011

Forhandlingene i WTO gjorde ikke de framskrittene fram mot påske som mange hadde håpet på (les mer her) og Ane Schjolden i Forum for utvikling og miljø (ForUM) beskrev situasjonen i slutten av april slik (les mer her):

"Avstandene mellom de ulike landenes ønsker er for store. Særlig at det er USA som vil ha fri tilgang til markedene for industriprodukter i de store mellominntektslandene, men disse, Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika (BRICS), har etter hvert fått nok makt til å stå i mot og si nei. De vil at det skal være et samsvar mellom hvor mye markedsadgang de må gi de rike landene for industrivarer, og hvor mye USA og EU må kutte i sine landbrukssubsidier som forhindrer BRICS-landenes landbrukseksport. Og foreløpig synes de det USA og EU har tilbudt i så måte er altfor dårlig."

- Finnes den politiske viljen til å sluttføre disse forhandlingene?, spurte WTO-direktør Pascal Lamy da han besøkte Oslo sist uke og svarte selv: For tiden er det et åpent spørsmål (les mer her).

- Forhandlingene i den såkalte Doha-runden ser aldri ut til å slutte, sa utenriksminister Jonas Gahr Støre til Aftenposten etter å ha deltatt i samtaler med sentrale utenriks- og handelsministre under Verdens økonomiske forum i Davos i slutten av januar (les mer her). Han hadde selv en sentral rolle i Doha-forhandlingene på WTOs 6. ministermøte i Hong Kong i 2005, der han arbeidet for å få på plass en avtale innen utgangen av 2006 (les mer her) og etter et nytt forhandlingsbrudd i 2008 uttalte han (les mer her):

"Kanskje var jeg til stede ved sammenbruddet av en verdensorden."

Men WTO vaklet videre (les mer her) og i en pressemelding denne uka mener Utviklingsfondet og Handelskampanjen at "ingenting tyder på at det er mulig å komme videre før i 2013" (les mer her). Men hvor går veien videre?

- Doha runden er i en kritisk fase, fastslo Støre i forbindelse med Lamys besøk i Oslo sist uke og utdypet det slik (les mer her):

"Det er viktig for Norge, utviklingslandene og det globale handelssystemet å bringe forhandlingene i mål så snart som mulig."

I april oversendte derfor Støre, sammen med flere andre WTO-medlemmer, et åpent brev til WTO der avsenderne sa seg villige til å vise fleksibilitet for å få til en ambisiøs avslutning på forhandlingene (last ned her). En ambisiøs Doha-avtale var også det Businesseurope, der Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er medlem, tok til orde for i mars (les mer her). Og i forbindelse med Lamys Oslo-besøk denne uka tok Handelens- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH) til orde for å få Doha-forhandlingene tilbake på sporet og oppfordret norske myndigheter til å redusere tollsatsene på landbruksvarer (les mer her). Spørsmålet er om en ambisøs Doha-avtale er særlig realistisk fram mot WTOs 8. ministermøte i desember (les mer her)? 

Direktør Roar Gulbrandsen i NHO mat og drikke tror ikke det og har tenkt nye tanker.

Et WTO tilpasset verdenssamfunnets behov!

- Om få dager blir den såkalte Doha-runden i WTO ikke bare frosset ned, men sannsynligvis gravlagt, skrev Gulbrandsen i et innlegg i Dagens Næringsliv sist uke og fortsatte slik (les mer her):

"Norske politikere i sentrum og deler av venstresiden puster nok lettet ut. Samtidig står verden overfor en av de største maktforskyvninger man har sett.

- Derfor er det grunn til bekymring over sammenbruddet, slo han fast, men antydet en vei videre:

"... kanskje må Doha-runden avsluttes og erstattes av en ny forhandlingsrunde som er enklere og enda mer tilpasset de behov verdenssamfunnet har. EU og USA har nok med sitt."

En ny forhandlingsrunde tilpasset verdenssamfunnets behov ønsker også Aksel Nærstad i Utviklingsfondet, som i en pressemelding denne uka bl.a. sa (les mer her):

"Den markedsliberalistiske politikken og beskyttelsen av storselskapene som fremmes gjennom WTO, har bidratt sterkt til å skape matkrise, finanskrise, økonomisk krise og ytterligere energiutfordringer. Klimaendringene og andre alvorlige miljøproblemer som truer hele vårt eksistensgrunnlag, må også tas med i diskusjonene om verdenshandelen.  Det kjøres nå etter et gammelt kart som ikke stemte med terrenget da det ble laget, og som nå er enda mer misvisende. Det er behov for helt nye internasjonale handelsavtaler. De må ha som utgangspunkt hvordan verdenshandelen kan bidra til å utrydde fattigdom, sikre miljøet og gi folk flest gode liv, ikke hva som gir størsts mulig fortjeneste for storselskaper."

Nærstad er også leder i Handelskampanjen, som nå "ber regjeringen om å innse at ti år med forhandlinger er nok, og at arbeidet med et nytt mandat i WTO må begynne". 

Støre og Lamy vil møtes igjen til uformell WTO-diskusjon mellom ministre 26.mai i forbindelse med OECDs ministermøte i Paris (les mer her). Kanskje innspillene fra Handelskampanjen og NHO-direktør Gulbrandsen kan være noe å tenke på - og som også kan imøtekomme de framvoksende stormaktenes ambisjoner for verdenshandelen (les mer her)?

For, som forskningsdirektør Timothy A. Wise ved Tufts University (USA) konkluderer i et innlegg på Triple Crisis Blog denne uka (les mer her):

"Enten en ny multilateral handelsavtale kommer ut av en gjenopplivet Doha-runde eller dens etterfølger, så trenger verden fortsatt multilaterale handelsregler som er rettferdige, anerkjenner utviklingslandenes spesielle behov og er i samsvar med dagens økonomiske realiteter."

Hva mener de politiske partiene?

Alle de politiske partiene på Stortinget mener internasjonal handel er viktig, både for Norge og for utvikling i Sør (se utdrag fra partiprogrammene i høyremargen). Likevel har det ikke vært noen bred WTO-debatt i Stortinget om dette siden 2006, da Stortinget drøftet en interpellasjon fra Finn Martin Vallersnes (H) "om mulighetene for en WTO-avtale og konsekvenser for Norge av parallelle EU-frihandelsavtaler, og om alternative handelspolitiske strategier og u-landenes behov" (les mer her).

Det som i noen grad har vært drøftet har vært arbeidet med frihandelsavtaler, som det omstridte forslaget til norsk frihandelsavtale med Colombia (les mer her). Dette ble bl.a. tatt opp i en interpellasjon fra Svein Roald Hansen (Ap) i fjor (les mer her):

"Arbeidet for å sikre at hensynet til en bærekraftig utvikling og anstendige arbeidsforhold blir godt ivaretatt i en ny WTO-avtale og i forbindelse med frihandelsavtaler mellom land, er viktig for å hindre at økt frihandel undergraver disse sentrale målsettingene. USA og EU har sterkere bestemmelser på disse områdene i sine frihandelsavtaler enn EFTA samt tvistemekanismer ved brudd på bestemmelsene. EFTAs avtaler har bare mer generelle henvisninger til miljøstandarder og ILOs erklæringer i forordet til sine avtaler. Vil statsråden sørge for at framtidige frihandelsavtaler Norge inngår, følger opp forslaget fra EFTA-utvalget om mer forpliktende bestemmelser om miljø- og arbeidstakerrettigheter?"

I forkant av det 6. ministremøtet i Hong Kong i 2005 ga Støre en redegjørelse i Stortinget som ble fulgt opp med påfølgende debatt (les mer her). Kanskje er det på tide med en mer omfattende debatt i Stortinget om veien videre for WTO-forhandlingene og Doha-rundens videre skjebne i forkant av WTOs 8. ministermøte senere i år?


Aktuelle lenker:

Tidligere WTO-saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

  • Utviklingsfondet: - Ti år med WTO-forhandlinger er nok, Nationen 19.05.11
    - Det er  ti år siden denne forhandlingsrunden i WTO-startet.  «Jubileet»  bør markeres med at forhandlingene også formelt stoppes, og at det startes forhandlinger om helt nye internasjonale handelsavtaler, sier Aksel Nærstad, rådgiver i Utviklingsfondet og leder av Handelskampanjen.
  • Doha gravlegges, debatt av Roar Gulbrandsen (NHO mat og drikke) i Dagens Næringsliv 11.05.11
    Doha gravlegges, men regjeringen bør aktivt delta for å bidra til en rask oppstandelse.

Søk:

Avansert søk

Partienes syn på WTO:

(utdrag fra partienes programmer)

Arbeiderpartiet mener:

Vi vil ha et globalt handelsregime som setter fattige lands og folks behov for utvikling i sentrum. Fattige land må få tilgang til markeder i industrilandene, samtidig som de må få mulighet til å beskytte sin egen industri i en oppbyggingsfase. Norge skal i WTO også støtte de fattige landenes rettmessige krav. Globale markeder krever internasjonale institusjoner og handelsregler både for stater og selskaper som sikrer en rettferdig behandling for alle. Vi mener derfor det er viktig å satse på et felles globalt handelsregelverk gjennom WTO.

FrP mener:

Utviklingslandene må gis mulighet til økonomisk utvikling. De må derfor få adgang til å selge sine varer til Norge uhindret av restriksjoner og spesielle avgifter. Vi kan ikke godta en utviklingspolitikk som går ut på å bygge ut et produksjonsapparat i fattige land, for deretter å begrense vareflyten fra de samme landene. Staten bør legge til rette for at norsk næringsliv kan etablere seg i fattige land. Det er gjennom utvidet handel med de fattige landene vi kan gi våre beste bidrag. 

Høyre vil:

... støtte arbeidet for et nytt handelsregime gjennom Verdens handelsorganisasjon (WTO) og gi flere fattige land tollfri adgang til det norske markedet på samme vilkår som MUL -landene (Minst Utviklede Land).

KrF mener bl.a.:

Økt handel er den viktigste faktoren for å få økonomisk vekst i de fattige landene. Derfor er det en overordnet utfordring å integrere de fattigste landene bedre i verdensøkonomien. KrF tror ikke ensidig frihandel kan løse fattigdomsproblemet, men ønsker et handelssystem der fattige land får markedsadgang, mens de samtidig kan beskytte egne markeder mot rike land. Noe av det viktigste rike land kan gjøre for å støtte opp under fattigdomsbekjempelse, er å åpne egne markeder for utviklingslandenes produkter.

Utviklingsrunden i WTO må komme i havn. Her er det viktig at Norge går i front for å få forhandlet frem en avtale. Fokuset må ligge på å sikre en løsning de fattigste landene tjener på. Norge må tale de fattigste landenes sak. Samtidig må en WTO-avtale sikre at Norge fortsatt kan utnytte sine arealressurser til matproduksjon til eget bruk.

Senterpartiet mener:

WTO har utviklet seg til å bli en viktig arena for beslutninger innen mange områder knyttet til handel med varer og tjenester, men der konsekvensene av de handelspolitiske og konkurransemessige tiltakene kan være store og strekke seg langt utover det rent handelsmessige. Mange beslutninger tas i lukkede rom i uformelle sammenhenger hvor det ikke er innsyn og adgang for offentligheten. Senterpartiet mener WTO må bli integrert i FN-systemet som del av et helhetlig avtaleverk for regulering av samarbeid landene i mellom. Blant annet er det avgjørende at frihandel og de globale miljøutfordringer løses gjennom integrerte avtaler. Det er en utfordring for folkestyret at en rekke spørsmål av nasjonal betydning blir avgjort gjennom internasjonale forhandlinger hvor det er lite innsyn underveis, og hvor de folkevalgte kun blir forelagt muligheter til i etterkant å si ja eller nei til en framforhandlet avtale.

SV mener bl.a.:

SV mener at utviklingsland må ha rett til å beskytte næringer de ønsker å bygge opp som del av en nasjonal næringspolitikk, og at handelsreglene i WTO må gi tilstrekkelig politisk handlingsrom til å sikre dette. SV støtter kravet om at alle former for eksportsubsidier til landbruket fjernes raskest mulig. Norge må jobbe for at det gjeldende subsidieregimet legges om slik at overproduksjon og dumping ikke lenger premieres. Samtidig er det avgjørende at Norge åpner for økt import av landbruksvarer fra u-land og vrir norsk matimport bort fra EU over til land i sør. Handel med mat kan ikke sidestilles med handel med andre varer, og muligheten til å verne nasjonal produksjon med tollsatser må økes betraktelig, spesielt for utviklingsland.

Venstre mener:

Verdens handelsorganisasjon (WTO) skal fremme liberalisering av verdenshandelen. Venstre mener det er viktig å styrke WTO fordi et globalt handelssystem er bedre enn et uoversiktlig nettverk av bilaterale og regionale frihandelsavtaler, særlig for fattige land.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.