Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

FN-toppmøtet og veien videre

FN-toppmøtet om oppfølging av FNs tusenårserklæring ble ikke det gjennombruddet i arbeidet for FNs tusenårsmål mange hadde håpet. Hvor går veien videre? Den går hvertfall via årsmøtene i Verdensbanken og IMF, som ble avsluttet i Washington denne helgen, såvel som WTOs ministermøte i Hong Kong i desember.
Mandag 26. september 2005
Linker oppdatert: Onsdag 14. desember 2005

FN-toppmøtet 2005 var planlagt å skulle bli en verdig 60-årsmerkering for verdensorganisasjonen og et gjennombrudd i verdenssamfunnets arbeid for å bekjempe fattigdommen - et felles løft for å nå FNs tusenårsmål og følge opp generalforsamlingens løfter til verdenssamfunnet i deres "tusenårserklæring" avgitt ved inngangen til det nye årtusen. Slik ble det ikke.

- Stor ståhei for ingentingmener Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS) og ellers er fiasko og flopp begreper som har gått igjen i beskrivelsene av toppmøtet. I følge Aftenposten var selv Kofi Annan oppgitt (les mer her) og mange legger et tungt ansvar på USA og landets nyutnevnte FN-ambassadør John Bolton (se f.eks. VG/NTB: USA får skylden for FN-trøbbel).  

I følge Aftenposten skal statsminister Kjell Magne Bondevik ha "hudflettet" statsledere for ikke å ha benyttet den anledningen toppmøtet representerte (les her), mens utenriksminister Jan Petersen i et innlegg i Dagbladet sist torsdag aviser påstander om "FN-fiasko" og mener at toppmøteerklæringen på viktige områder brakte FN fremover (les her).

Sivilsamfunnet verden over gir uttrykk for skuffelse over toppmøtet, selv om mange nok ikke hadde de store forventingene. – Vi kan ikke gi etter for en følelse av at alt er håpløst, sier imidlertid generalsekretær Atle Sommerfeldt i Kirkens Nødhjelp. Han mener den nye regjeringen må komme raskt på banen med en offensiv strategi for hvordan Norge kan bidra til å løfte denne prosessen videre (les uttalelsen her).

Utviklingsfondets Aksel Nærstad, som har lest UNDPs rapport om menneskelig utvikling som ble lagt fram før toppmøtet (se UNDP: Løftene til de fattige er brutt, nyhetsmelding 09.09.05), mener vi står overfor en vanskelig balansegang (se kommentar i Nationen her):

"Vi må se på alt det fine som skjer, og på mulighetene til å skape en verden som er god for alle. Men vi må ikke slutte å fortvile og gråte over verdens grusomheter. Klarer vi balansegangen?"

Første stopp etter FN-toppmøtet er årsmøtene i Verdensbanken og Det interenasjonale pengefondet (IMF), som ble avsluttet i Washington denne helgen. Neste stopp blir WTOs ministermøte i Hong Kong i desember.

I går kunne Aftenposten melde at planen om å slette all gjeld for verdens fattigste land endelig ser ut til å bli vedtatt (les mer her). Fredag kveld offentliggjorde G8-landene et brev til Verdensbanken hvor hvert av landene gir løfter om hvordan de vil bidra til at Verdensbanken vil bli kompensert dollar for dollar. Til Aftenposten sa utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson bl.a.:

"Hadde ikke jeg og endel andre satt hardt mot hardt under toppmøtet i New York for 10 dager siden, hadde dette brevet aldri kommet."

FN - en Nord/Sør-arena

Kofi Annans rapport til toppmøtet - Under større frihet - var et forsøk på å forene verdens stats- og regjeringssjefer om en felles agenda for å sikre både fred, sikkerhet og utvikling; for å imøtekomme både de (særlig i Sør) som ønsket fokus på fattigdomsbekjempelse og utvikling og de (særlig i Nord) som ønsket fokus på sikkerhet og bekjempelse av terrorisme (se Utvikling versus sikkerhet foran FN-toppmøtet, 16.08.05). Motsetningene ble ytterligere tilspisset etter at USAs nye FN-ambassadør John Bolton la fram en lang rekke endringsforslag bare et par uker før toppmøtet, samtidig som det ble klart at det i liten grad hadde blitt tatt hensyn til innspill og forslag fra utviklingslandene (se USA vil ha tusenårsmålene ut av FN-toppmøtet, Aktuelt 26.08.05). Disse motsetningene satte også sitt preg på toppmøtet.

- To verdener på FN-toppmøtet, var tittelen på Dagsavisens reportasje fra toppmøtet, der det bl.a. sto:

"Mens statsledere fra fattige afrikanske land fordømte sine kolleger i nord for å gjøre for lite for fattigdom, konsentrerte statslederne fra nord seg om terrorisme og atomvåpen."

 – Innsatsen for å bekjempe fattigdom har vært halvhjertet, forknytt og lunken, sa Sør-Afrikas president Thabo Mbeki (se A Miserable Performance, IPS 16.09.05)

- FN anstrenger seg ikke!

I en uttalelse om utfallet av FN-toppmøtet fra den internasjonale "hvite bånd bevegelsen" (Global Call to Action Against Poverty) heter det at "politikere blokkerer framskritt for tusenårsmålene" (les uttalelsen her) - i strid med det de lovte for 5 år siden.

FNs tusenårsforsamling for 5 år siden vedtok nemlig verdens stats- og regjeringssjefer en tusenårserklæring, der det bl.a. står:

"Vi vil ikke spare noen anstrengelser for å frigjøre menn, kvinner og barn fra den ekstreme fattigdommens usle og umenneskelige forhold, som mer enn en milliard mennesker i dag lever under. Vi er forpliktet til å gjøre retten til utvikling til en virkelighet for alle og å frigjøre hele menneskeslekten fra nød og fattigdom." 

Allerede før toppmøtet skrev FNs utviklingsprogram (UNDP) i sin årlige rapport om menneskelig utvikling av "løftene til de fattige er brutt" (les mer her). Dette er også konklusjonen i en rapport fra Gunhild Ørstavik i ForUM fra åretes FN-toppmøte, der det slås fast at "FN anstrenger seg ikke". Rapporten konkluderer slik (les hele her):

"Det ble fra norsk hold sagt at det farligste som kan skje er at erklæringen nå blir det rådende dokumentet som det vil bli henvist til framfor tidligere og mer progressive avtaler. I så fall er det virkelig et alvorlig tilbakeskritt!"

Regjeringen skuffet - på ulike vis

I regjeringens budsjett (Utenriksdepartementet) for 2005 var det sterkt fokus på tusenårsmålene og ambisjoner for FN-toppmøtet (se her):

"Norge ønsker at toppmøtet i 2005 både skal bidra til å gjøre opp status og til så konkret som mulig stake ut veien videre, både for å sikre fred og sikkerhet og for å nå Tusenårsmålene."

I regjeringen er det først og fremst utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson som har arbeidet for fokuset på tusenårsmålene. Dette var også tema for en forelesning på Universitetet i Stavanger 15 august, der hun bl.a. sa (les hele forelesningen her):

"Toppmøtet utgjør en milepæl ved at verdens ledere for første gang eksplisitt vil anerkjenne den nære sammenhengen mellom sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling. Dette er også første anledning til å utfordre verdens statsledere til å sikre at løftene om gjeldslette og økt bistand virkelig blir oppfylt. For rapporten fra det såkalte Tusenårsprosjektet – som ligger til grunn for drøftelsene viser at det er mulig å nå tusenårsmålene. Verden har i dag de nødvendige ressurser. Det står på politiske vilje i fattige og i de rike landene."

Etter toppmøtet er det imidlertid statsministeren og  utenriksministeren som har uttalt seg på regjeringen vegne. De er begge skuffet og enige om at toppmøtet ikke ble så bra som de hadde håpet, men kanskje med litt ulik vektlegging?

I en uttalelse fra UD (les her) sier Petersen:

"Vi er skuffet over manglende framgang når det gjelder ikke-spredning og nedrustning. Men vedtakene gir oss framgang på flere andre områder som vi skal vite å ta godt vare på."

Mens Bondevik, som holdt Norges hovedinnlegg på toppmøtet, mer har et fattigdomsfokus. - Jeg bærer med stolthet dette inn i FN i dag, sa Bondevik til Aftenposten i New York (les mer her), og viste frem et hvitt armbånd som er et internasjonalt symbol på fattigdomsbekjempelse. 

Årsmøtene i Verdensbanken og IMF

I oppløpet til FN-toppmøtet var det G8-møtet i Gleneagles i Skottland i sommer som sto sentralt, der G8-landene lovte omfattende gjeldsslette (se Hva kom ut av G8-møtet?, 20.07.05). Første stopp etter FN-toppmøtet var nettopp oppfølging av disse løftene på årsmøtene i Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF), som ble avsluttet i Washington denne helgen.

- Ingen flere brutte løfter, var utviklingsminister Hilde Frafjord Johnsons krav til G8-landene etter Gleneagles-møtet (les hennes innlegg i VG 23.08.05 her). Og i går kunne Aftenposten melde at planen om å slette all gjeld for verdens fattigste land endelig så ut til å bli vedtatt (les mer her). Fredag kveld offentliggjorde G8-landene et brev til Verdensbanken hvor hvert av landene gir løfter om hvordan de vil bidra til at Verdensbanken vil bli kompensert dollar for dollar og til Aftenposten sa utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson bl.a.:

"Hadde ikke jeg og endel andre satte hardt mot hardt under toppmøtet i New York for 10 dager siden, hadde dette brevet aldri kommet."

Årsmøtene i Verdensbanken og IMF ble også fulgt av det internajsonale sivilsamfunnet, som har vært kritisk til G8-landenes gjeldsletteopplegg (se f.eks. IFIwatchnet).

I en kommentar til gjeldssletten skriver Aftenpostens Ola Storeng i en kommentar i dag bl.a. (les Pengemakten svinner):

"Internasjonale kapitalkrefter har forvandlet IMF til en dverg. Slettingen av de fattigste landenes gjeld kan vingeklippe også Verdensbanken."

Neste stopp: Hong Kong

Etter at årsmøtene i Verdensbanken og IMF nå er avviklet vil det neste viktige stoppestedet være ministermøtet i Verdens handelsorganisasjon (WTO), som skal arrangeres i Hong Kong i desember, slik f.eks. Guy Ryder i internasjonal fagbevegelse (ICFTU) ga uttrykk for etter FN-toppmøtet (les mer her):

"Toppmøtet leverte ikke nok på fattigdom, sikkerhet og FN-reform, eller bekreftelse av FN som kjernen i det multilaterale systemet. Men det er ingen grunn til å gi opp håpet. Tvert imot, vi bør fordoble innsatsen for å vinne tilbake det tapte og sikre at løfter blir holdt og at den ufullførte dagsordenen blir gjennomført. Når vår oppmerksomhet nå rettes mot WTOs ministermøte i Hong Kong må verdens ledere sikre at møtet leverer et rimelig og rettferdig handelssystem som støtter oppfølgingen av tusenårsmålene og den bredere utviklingsagendaen."

Her hjemme vil WTO-politikken være ett av mange vanskelig spørsmål som de rødgrønne partiene vil ta opp i forhandlingene på Soria Moria som starter denne uka (se f.eks. Bondefanget i Hong Kong, VG 23.09.05). Kirkens Nødhjelp avviser prinsippet om nasjoners rett til egen matproduksjon, og krever at den påtroppende regjeringen importerer mer kjøtt og korn fra land som Argentina og Brasil (se Vårt Land 23.09.05, her).  

Norske organisasjoner som jobber med WTO-spørsmål innenfor Forum for utvikling og miljø (ForUM) fikk nylig sterk kritikk fra NHOs Knut R. Sørli, som mente at (les hans innlegg i Dagsavisen her):

"Forums råd synes å være en oppskrift for hvordan man kan bevare fattigdommen blant utviklingslandene."

Sist uke fikk han svar på tiltale fra organisasjonene (les deres innlegg her):

"NHOs oppskrift på fattigdomsbekjempelse er økt dosering av en medisin som ikke virker."

Denne debatten har inspirert Vibeke H. Madsen i Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH), som i Dagsavisen i dag skriver bl.a. (les hele innlegget her):

"Når de fattige landene ønsker å få ta del i verdenshandelen i større grad enn i dag, må vi ta dette på alvor. Da må vi gjøre noe med våre egne importbarrierer, men vi kan også hjelpe til med å koble produsenter og importører, slik vi bl.a har gjort i Vietnam."

WTO-politikk vil også stå på dagsorden på konferansen Mat, makt og rett, som arrangeres i et samarbeid mellom en rekke norske utviklings- og landbruksorganisasjoner i Oslo den 12. oktober. Seminaret vil ta opp følgende spørsmål og temaer:

 • Rett for alle land til egen matproduksjon – står bønder i Sør og Nord mot hverandre?
 • Formalisering av rettigheter – for eller mot de fattige?
 • Økt frihandel med mat – en trussel mot miljøet?
 • WTO: norske posisjoner og situasjonen i landbruksforhandlingene posisjoner
 • Står norsk landbruk i veien for bekjempelse av fattigdom i Sør?


Aktuelle lenker

Kommentarer og uttalelser fra den norske regjeringen:

På UDs nettsider:

I media:

 • FN- fiasko?, debatt av Jan Petersen, Dagbladet 22.09.05
  I Dagbladet lørdag avskriver Halvor Elvik det nylig avholdte FN-toppmøtet som «tragisk FN-fiasko.» Riktignok kunne erklæringen fra møtet vært bedre, men så negativ går det ikke an å være. På viktige områder brakte erklæringen FN fremover.
 • Bondevik hudfletter statsledere, Aftenposten 17.09.05
  Statsminister Kjell Magne Bondevik fastslår at den store muligheten FN-toppmøtet representerte, ikke ble benyttet.
 • Bondevik møtte Geldof, VG (NTB) 17.09.05
  Statsminister Kjell Magne Bondevik møtte rockikonene Bob Geldof og Bono i New York fredag.
 • Glede og skuffelse i FN, VG 15.09.05
  - Det har satt i gang en viktig prosess. Vi ville ikke ha kommet så langt uten dette toppmøtet. Nå er det viktig å jobbe videre med det dokumentet vi har kommet fram til. Men det er selvsagt ting som ikke er så bra som vi hadde håpet, sier utenriksminister Jan Petersen.
 • Atomdrømmen er most i stykker, Dagbladet 15.09.05
  Jan Petersens baby som norsk utenriksminister ble knust på FNs toppmøte i går. Avtalen om atomvåpen ble pulverisert av USA.
 • FN-flopp for Petersen, VG 15.09.05
  Utenriksminister Jan Petersen fikk aldri avskjedspresangen han ønsket seg. Toppmøtet i FN nevner ikke avtalen Norge har kjempet for å få igjennom, med ett ord.
 • Skjebnesvangert FN-toppmøte, kommentar av Kjell Magne Bondevik, Aftenposten 12.09.05
  Utenriksministeren var nylig i USA for å drøfte reformprosessen med USAs FN-ambassadør. Det er kjent at USA krever endringer i store deler av det avtaleutkastet som nå foreligger. Norge er uenige i utspillet fra USAs FN-ambassadør John Bolton. 

Uttalelser fra sivilsamfunnet:

Kommentarer i norske medier:

 • Plikten å beskytte, lederkommentar i Dagbladet 26.09.05
  Sluttdeklarasjonen fra FN-toppmøtet nylig knesetter et nytt prinsipp: Ansvar for å beskytte. Brukt riktig er det et stort framskritt. I erklæringen forplikter verdens ledere seg til å handle kollektivt, tidsnok og bestemt dersom fredelige midler ikke lykkes og nasjonale myndigheter ikke beskytter sin befolkning mot overgrep som folkemord og etnisk rensning.  
 • FN- fiasko?, debatt av Jan Petersen, Dagbladet 22.09.05
  I Dagbladet lørdag avskriver Halvor Elvik det nylig avholdte FN-toppmøtet som «tragisk FN-fiasko.» Riktignok kunne erklæringen fra møtet vært bedre, men så negativ går det ikke an å være. På viktige områder brakte erklæringen FN fremover.
 • 50 milliarder til Afrika, kommentar av Tor Elden, Dagsavisen 20.09.05
  Tusenårsmålene står i sentrum for handlingsplanene i vår utviklingspolitikk. Det var meget ambisiøse mål verdens ledere satte for seg selv på toppmøtet i New York i 2000.
 • Tragisk FN-fiasko, kommentar av Halvor Elvik, Dagbladet 18.09.05
  En slik reformsjanse kommer bare en gang i hver generasjon. Denne generasjonens sjanse ble grovt misbrukt.
 • FNs virkelige krise, lederkommentar i Aftenposten 17.09.05
  Noe av det mest positive vi kan se, er at noen av Tusenårsmålene, vedtatt for fem år siden, fortsatt står ved lag etter dette toppmøtet. De kan utvikles til aktiv politisk handling. Det er noe, men det er for lite. Skuffende og farlig for lite.
 • Vanskelig balansegang, kommentar av Aksel Nærstad, Nationen 16.09.05
  Vi må se på alt det fine som skjer, og på mulighetene til å skape en verden som er god for alle. Men vi må ikke slutte å fortvile og gråte over verdens grusomheter. Klarer vi balansegangen?
 • Reformmøtet en skuffelse for FN, lederkommentar i Dagsavisen 15.09.05
  Norge har gjort en hederlig innsats i å forsøke å redde det som reddes kan i den «historiske» reformpakken. Dessverre - men ikke overraskende - er ikke alle land like opptatt av å ha et sterkt FN som Norge er. Reformmøtet i New York er en stor skuffelse for FN.
 • FNs vanskelige mål, Lederkommentar i Aftenposten 14.09.05 
  Verdenstoppmøtet er mer problematisk enn vanlig, selv om det aldri i FNs historie har vært enkelt å få så mange, og så ulike, land til å enes om både mål og midler til å nå disse målene. Denne gangen kompliserte sterke innvendinger i siste øyeblikk fra USA arbeidet med å utarbeide et omforent dokument. Men etter en usedvanlig omfattende og rask meglingsprosess ser det ut til at forhandlerne vil komme i land med et nytt grunnlagsdokument for FN.
 • Året som skal endre verden, kommentar av Ivar A. Iversen, Dagsavisen 12.09.05
  Høstens store toppmøtetrippel nærmer seg andre stopp. 2005 skal være året som gjør verden mer rettferdig, men så langt ser det dårlig ut.
 • Ny flopp truer FN, lederkommentar i Dagbladet 11.09.05
  Faren for at toppmøtet flopper er nemlig i høyeste grad reell. Truslene mot et rimelig resultat er mange og sammensatte, og kommer ikke bare fra USA. Dagsordenen er forskjellig når FN betraktes fra ulike perspektiv.

For ytterligere kommentarer og annen mediomtale før, under og etter toppmøtet, klikk her

For ytterligere informasjon og lenker om FN-toppmøtet 2005, se våre aktuelt-sider:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.