Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

LoVeSe - et usikkert klimapolitisk værvarsel

Spørsmålet om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) er kanskje et knøttlite symbol i den store sammenhengen, men det engasjerer! De politiske partiene tvinges til å ta standpunkt foran Klimavalget 2013. Det klimapolitiske værvarselet er imidlertid usikkert og saken splitter både blant de rødgrønne regjeringspartiene og de borgerlige opposisjonspartiene. Vi har samlet partienes foreløpige politikk (energi og klima) - før landsmøtene.
Tirsdag 19. februar 2013
Linker oppdatert: Tirsdag 26. februar 2013

- Lofoten er bare et symbol, mente kommentator i avisa Nationen, Kato Nykvist, og utdypet det slik i midten av januar:

"Verdens energiforbruk går av skaftet. Samtidig er norsk miljøbevegelse mest opptatt av å holde Lofoten, Vesterålen og Senja unna oljebransjens klør. I den store sammenhengen er Lofoten et knøttlite symbol."

Mange av de som jobber med globale klima-, miljø- og utviklingsspørsmål vil nok langt på vei være enige i det, som for eksempel lederen for Klimavalg 2013, Svein Tveitdal, i en samtale med Fædrelandsvennen rett før nyttår:

"Innen neste stortingsperiode er over, er det sannsynligvis for sent å nå togradersmålet."

Oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) dreier seg om klima, men også om viktige naturområder og ikke minst fisk, arbeidsplasser og distriktsutvikling. Ulike interesser står mot hverandre og i et valgår er det ikke alltid enkelt å "tenke globalt og handle lokalt" - hverken for folk flest eller våre politiske partier.

Hva vil folket: olje eller klima?

Miljøpartiene gjorde det ikke spesielt godt ved Stortingvalg i 2009. Mange politikere merket seg nok også undersøkelsen fra TNS Gallup i fjor, som ifølge prosjektleder Daniel Rees viste at "interessen for klimaspørsmål har smeltet bort hos unge nordmenn". Derfor var det kanskje ikke så underlig at partienes klimaforlik på Stortinget sist sommer i like stor grad var et oljeforlik.

Kampanjen Klimavalg 2013 ble etablert ifjor (av en rekke organisasjoner) for å endre på dette og den siste tiden har debatten om konsekvensutredning av oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja gått med stort engasjement. I følge en fersk meningsmåling svarte 49% av de spurte at de støtter en slik utredning. En annen undersøkelse viser at det er flertall mot oljeutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen.

- Lofoten kan bli vår tids Alta, sier aktivister nå til Dagsavisen, biskoper lover kirkekamp mot oljeleting og til helga arrangeres det vardebrenning for oljefritt Lofoten. Selv om den siste tidens meningsmålinger ikke gir noe entydig klimapolitisk værvarsel, så gjør nok våre politiske partier seg sine tanker om hvor den klimapolitiske vinden blåser. Thomas Boe Hornburg i Aftenposten kommenterte Arbeiderpartiets programutkast sist uke slik:

"Klima er (...) et område hvor Ap og samfunnet har beveget seg - i takt. Både det gamle og nye programmet lister opp de aller viktigste oppgavene for Ap. I klimaåret 2009 mente Ap at ett av fem avgjørende mål var å sikre «et samfunn i økologisk balanse». Nå er klimakrisen ikke nevnt i innledningen og selve klimakapittelet inneholder lite nytt utover det Ap allerede har bundet seg til i klimaforliket. Det skiftet illustrerer et minkende klimaengasjement generelt i samfunnet."

Greenpeace-leder Truls Gullowsen konkluderte slik overfor Klassekampen:

"Valget i høst er veldig enkelt. Det gjelder å holde seg unna Høyre, Frp og Ap."

Hva vil partiene: olje eller klima?

Striden går i de fleste av våre politiske partier, ikke minst blant de rødgrønne regjeringspartiene. Kjetil B. Alstadheim Dagens Næringsliv er ikke imponert over konsistensen:

"Arbeiderpartiet er sugent på olje, men later som om det bare er vitebegjær. SV vil berge klimaet og later som om det kan gjøres i Lofoten. Det trengs en inkonsekvensutredning."

Lederen for Natur og Ungdom, Silje Lundberg, som sist uke deltok i Debatten om Lofoten og oljen på NRK, skriver i en kronikk på NRK ytring i dag at hun er forbanna:

"Kunnskapsbasert tilnærming. Balansert løsning. Forsiktig kompromiss. Slik snakker politikerne om oljeboring i nord. Få ting gjør meg mer forbanna, for de vil lure det norske folk."

Om årets Stortingsvalg bli et Klimavalg gjenstår å se.

- Samfunnets kortsiktighet låser verden på en bane mot klimakrise, professor i klimastrategi ved BI, Jørgen Randers, som i en kronikk i Aftenposten oppsummerer konsekvensene for Norge fram mot 2052 slik:

"Vi vil fortsette å selge vår olje og gass til høye, men ikke stigende priser, til det er lite igjen. Vi vil produsere tjenester for hverandre og turistene, ved hjelp av stadig flere innvandrere, og leve det gode liv til realverdien av pensjonsfondet gradvis forvitrer på grunn av den lave veksten i verdensøkonomien. Det vil være mindre fisk og styggere skog. Stadig flere vil klage på været og den raske endringen av norsk kultur."

Nedenfor har vi klippet og limt fra de politiske partienes programutkast (klima og energi) og samlet lenker til mediedebatten den siste tiden.Utdrag fra partiene programutkast om energi og klima (før landsmøtene):

Arbeiderpartiet vil:

 • Legge til rette for at nye og gamle funn blir satt i produksjon.
 • Gjennom lisenstildelinger stimulere til letevirksomhet i både modne områder og i lovende nye områder.
 • Åpne nye områder for petroleumsvirksomhet.
 • Sikre at det blir tatt nødvendige hensyn til miljø og fiskerivirksomhet i petroleumsvirksomheten.

SV vil jobbe for:

 • At CO2-avgiften på sokkelen økes for å utløse reduksjon i utslippene
 • At det kreves CO2-rensing fra dag en ved nye gasskraftverk
 • Fullskala rensing av CO2-utslipp slik at det ikke er utslipp fra noen gasskraftverk
 • Å avvikle ordningen med tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO)
 • At oljevernberedskapen styrkes
 • Å gi havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja og områder i Barentshavet Sør, ved Møre og Skagerrak status som petroleumsfrie soner
 • At fornybar energiforsyning skal være en forutsetning for å få bygge ut nye felt på norsk sokkel, og ved store ombygginger.
 • At utslippene fra petroleumsindustrien reduseres med minst 4 millioner tonn fram mot 2020 gjennom elektrifisering av eksisterende felt

Senterpartiet vil:

 • gjennomføre en betydelig opprusting og utbygging av el-nettet for å legge til rette for å øke energiproduksjonen, redusere effektivitetstap, beredskapen og utjevne geografiske prisforskjeller
 • øke bruken av kraft fra land på sokkelen
 • bruke offentlig eierskap for å sikre utvikling av fornybare energiressurser
 • innføre ordninger som sikrer at lokalsamfunn blir kompensert ved utbygging av vindkraft
 • åpne for bygging av småkraftverk i verna vassdrag når dette ikke kommer i konflikt med verneverdiene
 • øke tilgangen på fornybar energi gjennom å gi investeringstilskudd til varme- og bioenergi
 • gå imot produksjon av atomkraft i Norge
 • at tildeling av nye areal til petroleumsutvinning skal styres slik at hensynet til miljø, klima og fornybare næringer veier tungt
 • ikke åpne nye områder for petroleumsutvinning i Lofoten, Vesterålen, utenfor Senja og på Møreblokkene

Høyres løsninger:

 • Satse mer på forskning og utvikling som kan gi mer utvinning av olje og gass fra hvert felt. Der det er klimamessig og økonomisk forsvarlig, skal nye felt elektrifiseres.
 • Styrke konkurransen og mangfoldet på sokkelen for å sikre teknologisk og miljømessig utvikling. Det må bli lettere å omsette lisenser på sokkelen.
 • Åpne for petroleumsvirksomhet i lovende områder utenfor Nord-Norge, men med strenge krav til miljø, sikkerhet og beredskap, og til sameksistens med andre næringer.
 • Utarbeide ordninger som stimulerer selskaper til å samarbeide om fellesutbygging av eksisterende olje- og gassfelt for å øke utvinningen og bedre ressursutnyttelsen.

Fremskrittspartiet vil:

 • bygge ut mer miljøvennlig vannkraft og forenkle konsesjonsbehandlingen
 • stimulere til økt kraftproduksjon
 • bedre forholdene for eksport og import av elektrisk kraft
 • redusere elektrisitetsavgiften
 • legge til rette for bruk av gass til kraftproduksjon og økt bruk av gass innenlands
 • ha en mer intensiv forskning på kjernekraft
 • stimulere til utvikling av fornybar energi
 • åpne for økt petroleumsvirksomhet i Nord-Norge, herunder områdene Nordland VI og 33 VII, samt Troms II
 • sikre større satsing på FoU innen petroleumssektoren
 • stimulere til økt nisje- og haleproduksjon for å øke utvinningsgrad på felt
 • at konsesjoner til små-, mini- og mikrokraftverk skal gis av kommunen
 • tillate skånsomme og kunnskapsbaserte utbygginger i vernede vassdrag
 • utbyggingsprosjekter i områder med kraftmangel prioriteres

KrF vil:

 • sikre forutsigbare rammer for petroleumsvirksomheten.
 • satse på økt utvinning av olje fra eksisterende felt på norsk sokkel.
 • at leting og utvinning på nye felt, spesielt i nord, ikke skal inkludere spesielt sårbare og verdifulle områder hvor risikoen ved oljeutvinning er for stor.
 • fortsatt stimulere til utforsking og leting i modne områder av sokkelen.
 • igangsette konsekvensutredning etter petroleumsloven i det tidligere omstridte området i Barentshavet sør med sikte på tildeling av utvinningstillatelser.
 • opprette petroleumsfrie soner for å sikre at oljeutvinning ikke skal foregå i sårbare havområder der miljøhensyn taler for at slik aktivitet er uforsvarlig.
 • videreutvikle og styrke oljevernberedskapen i Nord-Norge ved hjelp av strenge myndighetskrav og involvering av lokale aktører. Nord Norge bør bli en spydspiss internasjonalt i arbeidet med oljevern.
 • at alle nye utbygginger samt noen eksisterende innretninger på norsk sokkel skal baseres på utslippsfri kraft fra land.
 • stille krav til kutt i klimagassutslipp fra petroleumsvirksomheten.
 • ikke gi nye tillatelser eller forlengelse av nåværende konsesjoner til bygging av gasskraftverk uten håndtering av CO2.
 • at det skal gjennomføres fullskala CO2-1 fangst og –lagring ved to store punktutslipp i Norge, samt ved et nytt kullkraftverk på Svalbard, innen 2020.
 • stramme inn eller avskaffe ordningen med «tildeling av leteområder i forhåndsdefinerte områder» (TFO).

Venstre vil:

 • At Norge tar sitt ansvar for redusert utvinning og bruk av fossil energi.
 • Gi permanent vern av spesielt sårbare områder, inkludert Svalbard, Jan Mayen, Lofoten, Vesterålen og Senja, Skagerak, Møresokkelen og kystnære områder av Finnmark.
 • Tilbakeføre TFO-ordningen slik den opprinnelig var ment.
 • Sette krav om elektrifisering ved nye utbygginger eller store ombygginger på norsk sokkel.
 • Avvikle statseide bedrifters involvering i oljesandprosjekter.
 • Gjennomgå petroleumsbeskatningen med sikte på å gjøre skatteregimet mer miljøriktig.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 1. Utforme en radikal visjon for samfunnsutviklingen som baseres på bærekraftige løsninger. Dette innebærer en omlegging fra en oljebasert til en fornybarbasert energi- og økonomipolitikk i Norge. Slik vil vi gjøre Norge til et foregangsland som viser at et klimanøytralt, godt og framtidsrettet samfunn er mulig.
 2. Omgjøre Finansdepartementet til et Bærekraftdepartement (BKD) med overordnet myndighet til å samordne slik at alle sektorer trekker i bærekraftig retning.
 3. Innføre en klimalov som lovfester overordnede klimamål 85 og sørger for gradvis reduksjon av nasjonale klimagassutslipp gjennom et karbonbudsjett.
 4. Endre navn på Olje- og energidepartementet til Klima- og energidepartement med vektlegging av fornybar energiproduksjon og energisparing.
 5. Kutte Norges klimagassutslipp med minst 40 % innen 2020 og 90 % innen 2050.
 6. Inkludere utslipp av CO2 i forurensingsloven.
 7. Målrette en del av avkastningen i Statens pensjonsfond utland til forskning og investering innen energi, infrastruktur, klimatilpasning og grønt næringsliv i Norge.
 8. Målrette en betydelig del av kapitalen i Statens pensjonsfond utland til forskning og investering innen energi, infrastruktur, klimatilpasning og grønt næringsliv i de fattigste og mest klimasårbare delene av verden.
 9. At Norge, i tillegg til å delta i FNs klimaforhandlinger, også arbeider i andre internasjonale fora og bilateralt for å oppnå kutt i klimagassutslipp globalt. Norge skal støtte at klimatiltak globalt håndteres gjennom FNs klimafond.
 10. Oppgradere FNs miljøprogram til en egen FN-organisasjon, lik Verdens helseorganisasjon, for å skape forutsigbarhet i FNs miljøarbeid.
 11. At støtte til klimatiltak i lavinntektsland i større grad skal komme gjennom FNs klimafond og gjennom teknologioverføring. Slik skal Norge bidra med støtte til utslippskutt og klimatilpasning utover bistandsbudsjettet.
 12. At Norge tar medansvar for det stadig økende antallet mennesker som blir flyktninger på grunn av ulevelige klimaforhold. Norge skal arbeide for at klimaflyktninger får flyktningstatus etter FNs flyktningkonvensjon.
 13. At Norge avstår fra å delta i internasjonale klimakvotesystemer. Så lenge Norge likevel deltar i internasjonale klimakvotesystemer, skal vi arbeide for at disse får et tydelig tak på antall kvoter, og for at taket skal trappes raskt ned.
 14. Redusere utvinningstempoet på eksisterende olje- og gassfelt med 50 % innen 2020, med sikte på å avvikle petroleumsvirksomheten fullstendig innen 20 år.
 15. Avvikle all subsidiering av petroleumsindustri.
 16. Stanse all videre leting etter olje og gass på norsk sokkel.
 17. Øke avgiften på CO2-utslipp fra petroleumssektoren til kr 1000 per tonn, og bruke inntektene til utslippsreduserende tiltak også i fastlandsindustrien.
 18. Stenge og nedmontere gasskraftverkene på Kårstø og Mongstad. Gå inn for å avslutte det norske CO2-fangstprogrammet og overføre satsningen til havvind og andre fornybare energikilder
 19. Trekke Statoil ut av all virksomhet med ukonvensjonelle olje- og gasskilder som oljesand og oljeskifer, samt prosjekter i Arktis. Vi vil arbeide for et strengere internasjonalt regelverk for drivstoffkvalitet som forbyr produkter fra ukonvensjonelle ressurser.
 20. At areal- og ressursforvaltningen skal ta hensyn til pågående klimaendringer, og øke innsatsen for klimatilpasning innen infrastruktur, matproduksjon og generell beredskap.

 


Aktuelle lenker:

Tidligere relevante saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Valg uten klima?, kommentar av Inge Olav Fure i Dagsavisen (nye meninger) 26.02.13
  Mange temaer vil stå i fokus før høstens valg. Klima vil ikke være ett av de.
 • På tide å lette på oljesløret, debatt av Silje Lundberg på NRK ytring 26.02.13
  Helga Pedersen mener jeg hever konfliktnivået i debatten om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Selvfølgelig gjør jeg det. Jeg finner meg nemlig ikke i at den skal tildekkes med fine ord uten mening.
 • Vil doble bensinavgiften, Dagsavisen 26.02.13
  Bensinavgiften bør bli dobbelt så høy, mener Heidi Nordby Lunde fra Høyre.
 • Fare på ferde, lederkommentar av Line Madsen Simenstad i Klassekampen 25.02.13
  Det er fare på ferde. Det var det de signaliserte, de mer enn 80 vardene som lørdag ble satt i brann fra Kirkenes i nord til Lindesnes i sør. Over hele landet markerte folk motstand mot oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
 • Vi kan ikke sove nå, kronikk av Halfdan Wiik, Gunnar Kartveit, Halvor Norhaug, Signe Sandberg og Therese Jebsen i Bergens Tidende 25.02.13
  Verden preges stadig mer av at klimaet er i endring (…) Hvordan vi takler utfordringene fra de menneskeskapte klimaendringene vil ha avgjørende betydning for liv og velferd.» Med slike formuleringer på plass, typiske for det man finner på nettsidene til våre partier, skulle vi vel også vente og se klima som et sentralt tema i valgkampen?
 • Tente varder mot oljeboring ved Lofoten og Vesterålen, Nationen 25.02.13
  Fra Kirkenes i nord til Lindesnes i sør brant om lag 80 varder i går kveld mot oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
 • Ny forskning: 80 prosent av polarisen er borte, VG Nett 23.02.13
  Nye satellittmålinger viser at isen blir tynnere i en alarmerende hastighet.
 • Skal oljen trumfe alt?, kronikk av Knut Arild Hareide og Kjell Ingolf Ropstad på NRK ytring 23.02.13
  Oljeindustrien er viktig for Norge, men den trenger ikke slippe til over alt.
 • Johnsen vil ikke senke oljetempoet, Vårt Land 22.02.12
  SSBs Ådne Cappelen anbefaler oljebrems fordi industrien sliter med et lønnsnivå som ligger 64 prosent over konkurrentene i EU. Finansministeren mener løsningen er lønnsoppgjørene.
 • Vardebrenning mot oljeboring, Nationen 22.02.13
  På lørdags ettermiddag og kveld vil over 80 varder over hele landet tennes for å markere motstand mot oljeleting og oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Også fiskerne lokalt er med på aksjonen.
 • Tåke i Lofoten, debatt av Helga Pedersen på NRK ytring 21.02.13
  Lederen for Natur og Ungdom kritiserer på feil grunnlag, og bidrar bare til unødig heving av konfliktnivået i debatten om Lofoten og Vesterålen.
 • Rødgrønn blowout – Grønn fremtid, kommentar av Hanna E. Marcussen og Rasmus Hansson i Dagsavisen (nye meninger) 20.02.13
  Kampen om olje, verdifull havnatur og framtidas klima viser at Norge trenger en politisk kraft som tør konfrontere både oljeavhengigheten og partiblokkene som klamrer seg fast til den. Mange land har store Grønne partier. Nå trenger også Norge et.
 • Tåkelegging og bullshit om Lofoten, kronikk av Silje Lundberg på NRK ytring 19.02.13
  Kunnskapsbasert tilnærming. Balansert løsning. Forsiktig kompromiss. Slik snakker politikerne om oljeboring i nord. Få ting gjør meg mer forbanna, for de vil lure det norske folk.
 • Halve befolkningen vil utrede oljeleting Lofoten, Aftenposten 17.02.13
  Etter hver tidligere norsk konsekvensutredning har det endt med oljeboring.
 • Vil pumpe opp oljeskatten, Dagsavisen 16.02.13
  SVs Alf Holmelid vil skattlegge olje-industrien hardere for å gjøre den mindre attraktiv å investere i. Men Aps Terje Aasland sier nei.
 • Tilpasser seg nytt terreng, kommentar av Thomas Boe Hornburg i Aftenposten 13.02.13
  Klima er et annet område hvor Ap og samfunnet har beveget seg - i takt. Både det gamle og nye programmet lister opp de aller viktigste oppgavene for Ap. I klimaåret 2009 mente Ap at ett av fem avgjørende mål var å sikre «et samfunn i økologisk balanse». Nå er klimakrisen ikke nevnt i innledningen og selve klimakapittelet inneholder lite nytt utover det Ap allerede har bundet seg til i klimaforliket. Det skiftet illustrerer et minkende klimaengasjement generelt i samfunnet.
 • Trusselen mot Statoils verdier, kommentar av Anders Bjartnes i VG 13.02.13
  En fersk analyse fra storbanken HSBC burde få alarmklokkene til å ringe hos Jens Stoltenberg og Ola Borten Moe. Det truende budskapet: Statoils verdier vil rammes knallhardt om klimapolitikken lykkes.
 • Lofoten–Vesterålen – noe helt for seg selv, kommentar av Erik Olsen i Aftenposten 13.02.13
  Om det er et område som har så stor naturverdi at det ikke bør åpnes for petroleumsvirksomhet, så er det Lofoten–Vesterålen.
 • Det står mye på spill (LoVeSe), kommentar av Drude Beer i Nationen 13.02.13
  Oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) kan ødelegge verdens største torskestamme. På Senterpartiets landsstyremøte i helgen var det også bekymring for at saken kan ødelegge et av landets minste politiske partier.
 • Splittelse og strid i Sp, lederkommentar i Adresseavisa 12.02.13
  Stridighetene i Senterpartiet slipper ikke taket. Oljeboring og EØS splitter partiet.
 • Full fyr i fjøset, kommentar av Arne Strand i Dagsavisen 12.02.13
  Navarsete tok en «Lysbakken». Lofoten blir kampsaken.
 • Lofoten-strid for presset Sp, kommentar av Thomas Boe Hornburg i Aftenposten 12.02.13
  Senterpartiet har det ikke godt med seg selv. Lofoten-striden kan gjøre vondt verre.
 • Sier nei til oljeleting, Klassekampen 12.02.13
  Senterpartiets fylkesledere går med massivt flertall inn for å skjerme Lofoten fra oljeleting. Støtten til Ola Borten Moes delvise åpning er syltynn.
 • En opplyst debatt må bygge på dokumentert fakta, debatt av Rasmus Benestad i Dagsavisen (nye meninger) 11.02.13
  Vi aner en viss dramatikk i kulissene når Statsministeren og miljøvernsministeren fremmer motstridene syn rundt lofoten og oljespørsmålet.
 • Hvorfor uteblir bevisene?, debatt av Inge Kristiansen i Dagsavisen (nye meninger) 10.02.13
  Klimarøysla har til nå ikke fremlagt et eneste bevis for sin hypotese, men bruker en språkbruk som de vitterlig har gjort det. Norske journalister bør bli flinkere til å etterspørre hva det er som de forliter seg på, samt hva som mangler.
 • Venstre: - Dramatisk at Sp snur i Lofoten, VG (NTB) 10.02.13
  Venstres leder Trine Skei Grande beklager sterkt at Sp synes å snu i saken om oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen.
 • Oljesøl på postkortet, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 09.02.13
  Arbeiderpartiet er sugent på olje, men later som om det bare er vitebegjær. SV vil berge klimaet og later som om det kan gjøres i Lofoten. Det trengs en inkonsekvensutredning.
 • Blowout på rødgrønn side, kommentar av Arne Strand i Dagsavisen (nye meninger) 09.02.13
  Ukas intense debatt om Lofoten viser at oljeboring i nord blir et hett valgkamptema. Motstanderne i Sp, SV, Venstre, KrF, AUF, miljøbevegelsen og Kirken har fått vann på mølla. Det dreier seg om mye mer enn noen hundre nye arbeidsplasser i nord.
 • På stø kurs mot +2°C i 2052, kommentar av Jørgen Randers i Aftenposten 08.02.13
  Samfunnets kortsiktighet låser verden på en bane mot klimakrise.
 • Er klokka to på tolv?, Debatt av Morten Jødal i Morgenbladet 08.02.13
  En rekke aktører i det sivile samfunn har i årevis fortalt oss at verden står på kanten av stupet. Vi skal være redde, meget redde, for miljødommedag. Fortellingene har delvis sin rot i forskningen, elskes av mediene og omfavnes av politikere. Men er de sanne?
 • Troverdighetens riddere, kommentar av Frøy Gulbrandsen i Bergens Tidende 08.02.13
  Norges troverdighet som miljø- og klimanasjon klamrer seg til sperregrensen.
 • Klimagassutslippene falt i 2011, Aftenposten 08.02.13
  Utslippene av klimagasser falt til sitt laveste nivå siden 1995, tross økt aktivitet i den norske økonomien.
 • Bør vi få oljeboring i Lofoten og Vesterålen?, Morgenbladet 08.02.13
  Morgenbladet konsekvensutreder – før politikerne gjør det.
 • Brekk og Arnstad støtter Borten Moes oljesyn, Nationen (NTB) 08.02.13
  Olje- og energiminister Ola Borten Moe ønsker oljeleting i Nordland 6-området og får støtte fra Lars Peder Brekk og Marit Arnstad i det betente spørsmålet.
 • Flertall mot oljeutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen, Nationen (NTB) 08.02.13
  44,6 prosent av de spurte sier nei til olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen.
 • Oljeboring i Lofoten kan starte «på dagen», Aftenposten 07.02.13
  Ingen ny konsevensutredning er nødvendig før oljeboring utenfor Lofoten (Nordland VI), mener olje- og energiministeren. Dermed kan leteboring starte "på dagen" etter valget.
 • Jens og Olje-Ola i lofotstorm, kommentar av Harry Strand i Adresseavisa 07.02.13
  Striden om Lofoten tiltar i styrke. Kravet om varig vern blir bestemt avvist av statsministeren.
 • Stoltenberg uenig med Borten Moe, Aftenposten (NTB) 07.02.13
  Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) avviser Sp-nestleder Ola Borten Moes forslag om å åpne for oljevirksomhet utenfor Lofoten allerede i høst.
 • Varsler oljeopprør i Ap-fylkene, Dagsavisen 07.02.13
  Jens Stoltenberg (Ap) forsøkte i går å dempe striden om oljeutvinning i nord. Men innad i Ap jobbes det nå intenst for nei til oljeutvinning på fylkesårsmøter og landsmøtet i april.
 • Sprengt torsk, kommentar av Hege Ulstein i Dagsavisen (nye meninger) 06.02.13
  Aps nye appetitt på fisk i olje, demonstrert ved at partiet vil åpne områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for boring, kan leses som et forsøk på å ta opp kampen om velgerne som har forsvunnet til Høyre.
 • Venstre vil verne Lofoten, Vesterålen og Senja, Nationen (NTB) 06.02.13
  Venstre fremmer onsdag et forslag i Stortinget om å gi Lofoten, Vesterålen og Senja varig vern. Dermed havner saken om olje- og gassutvinning utenfor disse områdene på Stortinget allerede før valget.
 • Kirkens gledesdrepere, kommentar av Åshild Mathisen i Vårt Land (verdidebatt) 06.02.13
  Frp er lei av prester og biskoper som blander seg bort i miljøspørsmål. De vil ha ekte kirkefolk, sånne som nøyer seg med å snakke om Israel og homofili.
 • Mener Lofoten kan bli vår tids Alta, Dagsavisen 06.02.13
  For 30 år siden ble de dømt etter Alta-kampen. Nå vil aksjonens ledere stanse oljeboring i nord. Denne kampen er viktigere enn Alta, mener de.
 • Snudde om oljeboring i Lofoten, Dagbladet 05.02.13
  Flertallet i Sp's programkomite sikret blant annet av en tidligere leder i Natur og Ungdom.
 • Aps håndsrekning til SV, kommentar av Thomas Boe Hornburg i Aftenposten 05.02.13
  At Ap vil åpne for oljeboring i Lofoten, er det beste som har skjedd SV på lenge.
 • Miljøbevegelsen ber velgerne snu ryggen til Ap, Dagens Næringsliv (NTB) 05.02.13
  – Valget i høst er veldig enkelt. Det gjelder å holde seg unna Høyre, Frp og Ap, sier Greenpeace-leder Truls Gullowsen til Klassekampen.
 • Lover kun fredning i fire år, Dagsavisen (NTB) 05.02.13
  KrF-leder Knut Arild Hareide vil ikke åpne havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen i neste fireårsperiode.
 • - Klima har blitt en religion for Solhjell, Dagbladet 04.02.13
  Frp's Per-Willy Amundsen nekter å avgi klima-trosbekjennelse.
 • Frp-politiker: - Sola og «kosmisk stråling» styrer klimaet, ikke CO2, Dagbladet 04.02.13
  Miljøvernministeren skremt av Frp's klimafornektelse.
 • Venstre truet med å trekke seg for å vinne kampen om Lofoten, Dagens Næringsliv (NTB) 04.02.13
  I regjering vant Venstre kampen mot Høyre om oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen. – Det akter vi å gjøre igjen, lover Trine Skei Grande.
 • Lysbakken ber KrF og Venstre trekke støtte til de blåblå, ABC Nyheter (NTB) 03.02.13
  Løftet om å bidra til regjeringsskifte til høsten er ikke forenlig med holdningen Kristelig Folkeparti og Venstre har til oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen, mener SV-leder Audun Lysbakken.
 • Demokratiets største utfordring?, kommentar av Frode Fanebust i Dagsavisen (nye meninger) 02.02.13
  Hva om Stoltenbergs floskel om vår tids største utfordring ikke gjelder klimaet per se, men det politiske systemet han selv representerer?
 • Miljøbevegelsen og Kystfiskarlaget hardt ut mot Borten Moes Lofoten-forslag, Nationen (NTB) 02.02.13
  Olje- og energiminister Ola Borten Moes (Sp) kompromissforslag om Lofoten er farlig, og bryter med alle miljøfaglige råd, mener en samlet miljøbevegelse og Norges Kystfiskarlag.
 • Stoltenberg og den sterkestes rett, kommentar av Erling Kjekstad i Nationen 02.02.13
  De er forbannet på Jens i Senterpartiet nå. De knuges av Arbeiderpartiets arroganse. De føler det rødgrønne samarbeidet som en tvangstrøye. Denne ukas Ap-hardkjør på EØS og Lofoten har en fellesnevner: Her skal det gjelde ulike regler for storebror Ap og småsøstrene Sp og SV.
 • Markedet kan redde Lofoten, lederkommentar i Stavanger Aftenblad 02.02.13
  Bård Vegar Solhjell (SV) mener tiden arbeider for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Miljøvernministeren tror Arbeiderpartiet vil snu. Han kan få rett. Der er tydelige tegn på at dagens skyhøye priser på olje og gass ikke vil vare. Da blir også regnestykket for Lofoten et annet.
 • KrF nekter å føye seg i oljesaken, VG Nett 02.02.13
  Frp vil ikke la småpartiene stanse oljeboring i nord. Men for KrF kan saken bli vinn eller forsvinn for borgelig samarbeid.
 • Solhjell: - Borten Moes forslag er verre enn Aps, VG (NTB) 02.02.13
  SV-nestleder Bård Vegar Solhjell har ikke noe godt å si om det såkalte kompromissforslaget for Lofoten som Sps Ola Borten Moe prøve å selge inn. Han finner det verre enn Aps ønske om konsekvensutredning.
 • Vilt uenige om risiko, Dagsavisen 02.02.13
  Oljeindustrien kan ikke garantere nullutslipp i Lofoten og Vesterålen. - All menneskelig aktivitet har noe risiko, sier direktør Gro Brækken.
 • Sot og klima, Morgenbladet 01.02.13
  Hva: Sot påvirker klimaet mer enn vi har trodd. Hvem: 17 ledende klimaforskere, deriblant en fra met.no og en fra Cicero/UiO. Hvorfor: Av de mange faktorene bak klimaendringene seiler sot opp som en av de viktigste.
 • Ekstrem konfliktskrekk, kommentar av Rasmus Hansson i Morgenbladet 01.02.13
  Det må ikke være uhørt å spørre om ekstreme klimaproblemer vil tvinge frem ekstreme svar. NASAs James Hansen og andre som sier høyt hva klimaendringene faktisk kan føre til, blir grundig stemplet som ekstremister. Det er nyttig for alle dem som vil holde klimadebatten i sjakk. I Morgenbladets «Aktuelle intervju» tildeles Jørgen Randers artistnavnet «Ekstrem-Randers».
 • Tåkefyrsten Randers, debatt av Erik Martiniussen i Morgenbladet 01.02.13
  I klimadebatten er tydeligvis det meste tillatt. Randers’ folkeforakt og lefling med autoritære elitekrefter hylles som «friske» og «ærlige» utspill. Da Randers tok til orde for å rive ned demokratiet og innføre elitestyre, hyllet biolog Dag Hessen ham som «befriende ærlig». Da Randers tok til orde for å innføre ettbarnspolitikk i Norge etter mønster fra Kina, mente miljøforkjemper Andrew Kroglund at «slike provokasjoner har vi godt av».
 • Dr. Strangelove, debatt av Sigve Tjøtta i Morgenbladet 01.02.13
  Hvem skal løse klimaproblemet? Eksperter og et autoritært styresett, svarte BI-professor Jørgen Randers for fire år siden i et intervju med Teknisk Ukeblad, og viste til Kina: «Der klapper politikerne bare inn et vedtak om klimasatsinger, og deretter gjør de det som skal til for å iverksette vedtaket.» Demokratiet er «blant de største truslene mot klima i verden», fortsetter Randers. Nå følger Randers opp med konkrete forslag: ettbarnspolitikk for å redusere befolkning og menneskets karbonspor.
 • Skinnhelig energipolitikk, kronikk av Nils Faarlund i Morgenbladet 01.02.13
  Hvorfor skal vi produsere enda mer strøm i Norge? For å hjelpe millioner av fattige, er det offisielle svaret.
 • WWF ber motstanderne stille regjeringsultimatum, ABC Nyheter (NTB) 01.02.13
  Med et tydelig Arbeiderparti som åpner for oljeboring utenfor Lofoten, må KrF, Venstre og SV stille ultimatum, mener WWF Norge.
 • Ungdomsopprør mot oljeboring!, Natalie Ekroll (17) på Si;D i Aftenposten 01.02.13
  Arbeiderpartiets programkomité har gått inn for oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Å bore etter olje i verdens matfat vil aldri være greit.
 • Gavepakke til SV, kommentar av Erling Rimehaug i Vårt Land (verdidebatt) 01.02.13
  Det er ikke nytt at Arbeiderpartiet vil åpne for oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen. Men så langt har SV forhindret det.
 • Varsler kirkekamp mot oljeleting, Vårt Land 01.02.13
  Biskopene Tor B. Jørgensen og Ingeborg Midttømme lover kirkekamp mot det som kan bli oljeleting i Lofoten og Vesterålen.
 • Småpartiene ikke klare for Lofoten-ultimatum, Nationen (NTB) 01.02.13
  Småpartiene intensiverer og forsterker sin argumentasjon mot oljeåpning i Lofoten, men verken SV, KrF eller Venstre vil stille regjeringsultimatum nå.
 • Det haster ikke med Lofoten, lederkommentar i Bergens Tidende 01.02.13
  Arbeiderpartiet vil åpne for oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det er greit som programformulering, men i praksis bør det gås frem med stor varsomhet.
 • Ap-flertall for Lofoten-olje, Dagsavisen 01.02.13
  Flertallet av Aps fylkeslag jubler etter at programkomiteen åpner for oljeboring i nord. Oljeboring er viktigere enn SV-samarbeid, mener fylkesleder Linda Verdal i Vest-Agder Ap.
 • Derfor jubler SV for oljeboring, Dagbladet 01.02.13
  Kommentar av Marie Simonsen: En åpen strid om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja kan redde partiet ut av krisa.
 • Arbeiderpartiets egne lover oljeopprør, VG Nett 01.02.13
  Programkomiteen er tørste etter mer olje. Nå varsler flere i stortingsgruppen at de vil stikke hull i planene om å bore i Lofoten.
 • En gave til valgkampen, kommentar av Ingrid Skjøtskift i Adresseavisa 01.02.13
  De som synes politikken er kjedelig og uten mening får endelig noe å glede seg over. Spørsmålet om oljeboring i nord viser at det spiller en rolle hvem man stemmer på.
 • Klar til å vinne kampen igjen, kronikk av Bente Kristine Lorentzen, Kristine Wika Haraldsen og Vågard Erdahl Nyaas på NRK ytring 01.02.13
  Vi er lei av at politikerne framstiller regionen vår som kun en ny framtidig havn for oljeindustrien. Tiden er overmoden for å debattere framtidens næringer i nord – uten oljeboring.
 • Sanker stemmer på olje, Klassekampen 01.02.13
  Mens Nordland Ap satser på oljeboring i Lofoten og Vesterålen blir er stemningen dempet i SV.
 • Klimavalg i 2013, kommentar av Finn Lund i Dagsavisen (nye meninger) 31.01.13
  Det er trist hvis politikere i dag ikke evner å ta ansvar som betyr mye for framtidige generasjoner, men tenker kortsiktig og økonomifiksert.
 • - Ap lytter mer på oljeindustrien og LO enn på velgerne, Aftenposten 31.01.13
  Miljøbevegelsen sparer ikke på glosene når de kommenterer Arbeiderpartiets ønsker om å innføre en konsekvensutredning om oljeproduksjon utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
 • - Hold kjeft, Spetalen!, Dagens Næringsliv 31.01.13
  BI-professor Jørgen Randers sier han er «en nedtrykt mann» og angriper samtidig milliardær og investor Øystein Spray Spetalen verbalt.
 • Spetalen om klimadebatten: - Lavmål, Dagens Næringsliv 31.01.13
  - Randers sin klimadebatt blir bare føleri, voldsomme overskrifter og lite fakta. Den store taperen med professor Randers sitt utspill om meg er klimadebatten som blir latterliggjort, sier investoren.
 • Lysbakken: - Vi svikter ikke Lofoten og Vesterålen, Aftenposten 31.01.13
  Leder i Sosialistisk Venstreparti, Audun Lysbakken, lover at partiet ikke vil forlate standpunktet mot oljeleting i Lofoten og Vesterålen - selv om det kan bety rødgrønn floke.
 • - Vi kommer aldri til å svikte Lofoten, Dagbladet 31.01.13
  SV-leder Audun Lysbakken om hva som er viktigst: regjeringssamarbeid med Ap eller oljefritt Lofoten.
 • Ap åpner for å vurdere oljeboring i Lofoten og Vesterålen, VG Nett 31.01.13
  Arbeiderpartiets programkomite går inn for å åpne for en konsekvensutredning av oljeboring i Lofoten og Vesterålen.
 • Bellona mener Ap lar seg styre i oljesaken, VG (NTB) 31.01.13
  Miljøstiftelsen Bellona mener Arbeiderpartiet lar seg styre av særinteresser og LO. Bellona-leder Frederic Hauge betegner det som trist hvis programkomiteens forslag resulterer i oljeproduksjon utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
 • Uklart om klimamålene, lederkommentar i Adresseavisa 30.01.13
  Ola Borten Moe skaper usikkerhet om hva som er regjeringens mål med energieffektivisering og klimatiltak.
 • - Forbruket vårt kan ikke fortsette slik, Dagbladet 30.01.13
  Milliardær Øystein Stray Spetalen forklarer hvorfor det går galt med jordkloden. Og takker Gunhild Stordalen for nye opplysninger.
 • - Start med en flue i pissoaret, Dagbladet 30.01.13
  Lege og miljøforkjemper Gunhild Stordalen er glad for at kjendisvennen Øystein Stray Spetalen har lært noe av hennes kronikk «Spetalens klimaskrøner» i Dagbladet lørdag.
 • Miljøspørsmålet er en innfløkt sak, debatt av Frid Ingulstad i Aftenposten 30.01.13
  Blir det gjort like store anstrengelser for å produsere fly som er mindre farlige for miljøet, eller må det i årene fremover legges begrensninger eller avgifter på flyreiser for å dempe flytrafikken?
 • - Jeg tok feil, klima-enndringene blir mye verre enn jeg trodde, Dagbladet 28.01.13
  Mannen bak «klimabibelen», Nicholas Stern, sier han undervurderte risikoen for vår planet.
 • Sandra Borch forklarte sitt olje-ja til Senterungdommens landsstyre, Nationen 28.01.13
  På Senterungdommens landsstyremøte lørdag forklarte ungdomspartiets leder, Sandra Borch, hvorfor hun stemte ja til oljeboring i Nordland 6 i Senterpartiets programkomite.
 • Hemmelig helgekrangel om klima, Vårt Land 28.01.13
  Denne helgen krangler rødgrønne statsråder så busta fyker om klimaforliket skal legges til grunn for Nasjonal transportplan.
 • Spetalens klimaskrøner, kronikk av Gunnhild Stordalen i Dagbladet 27.01.13
  Endelig har Øystein Stray Spetalen startet med resirkulering! Det er bare så fryktelig trist at det er gamle klimaløgner.
 • Ekstrem-Randers, Morgenbladet 25.01.13
  Hvis BI-professor Jørgen Randers fikk bestemme, ville han ta klimasaken vekk fra folket og innføre ettbarnspolitikk.
 • Derfor sier eksaktivist Kismul nå ja til oljeboring utenfor Lofoten, Nationen 23.01.13
  Tidligere miljøaktivist og nå statssekretær i Olje- og energidepartementet, Ane Kismul, forklarer hvorfor hun sier ja til oljeboring i allerede åpnede områder av Nordland IV.
 • Professor mener ettbarnspolitikk kan redde miljøet, Dagens Næringsliv (NTB) 22.01.13
  Den norske professoren Jørgen Randers mener at folk ikke bør få mer enn ett barn. Det kan redde miljøet, mener professoren i klimastrategi.
 • Når energi og klima kolliderer, kommentar av Gunnar Sand i Adresseavisa 22.01.13
  la Borten Moe vil bore etter olje utenfor Jan Mayen fordi verden trenger energi. KLIF-direktør Ellen Hambro sier nei fordi klimaet ikke tåler det. Hvem skal vi tro på?
 • Åpen og opplyst debatt, kommentar av Ivar Vigdenes i Dagsavisen (nye meninger) 22.01.13
  Den framtidige utnyttelsen av petroleumsressurser fra områdene nordøst i Norskehavet er et viktig politisk spørsmål. Diskusjonen har over mange år gått høyt, både i og mellom partier, vedrørende når og på hvilke premisser det skal gis adgang til utnyttelse av disse.

Borch går mot SpU og sier ja til olje utenfor Lofoten, Aftenposten (NTB) 22.01.13
Senterungdommens leder Sandra Borch går mot sin egen organisasjon og sier ja til oljeboring i Nordland VI. Hennes stemme sikret flertall i moderpartiets programkomité


Søk:

Avansert søk

Krav til partiene fra Klimavalg 2013:


Hovedproblemet med global og norsk klimapolitikk er at politikerne sier de vil begrense den globale oppvarmingen til to grader men ikke er villige til å gjøre de tiltakene som er nødvendig. For eksempel sier klimapanelet at rike land må redusere sin utslipp med fra 25% til 40%, mens klimaforliket og klimameldingen vil føre til under 10% kutt i norske utslipp i forhold til 1990. Kravene kampanjen stiller til den norske klimapolitikken sier bl.a.:

 • Kutt i norske utslipp i henhold til FNs anbefalinger
 • Gi begrepet klimarettferdighet konkret innhold
 • Økt satsing på ny næringsutvikling gjennom grønne arbeidsplasser
 • Redusert tempo i oljeutvinningen
 • Tilrettelegging for at norske innbyggere kan gjøre klimavennlige valg
 • En klimapolitikk som tar solidaritet mellom generasjonene på alvor

Organisasjonene bak Klimavalg 2013 mener en bred folkelig mobilisering er nødvendig for å unngå klimaendringer med dramatisk følger for neste generasjoner. De vil samarbeide om å sette klima på dagsorden frem mot stortingsvalget 2013, bl.a. gjennom informasjonsvirksomhet, aksjoner i alle fylker og en rekke fellesarrangementer.

(Utdrag fra nettsidene til Klimavalg 2013)

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.