Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

TISA og samstemt politikk for utvikling

Samtalene om handel med tjenester i WTO (GATS) er fortsatt preget av et Nord/Sør-skille. Derfor forhandler Norge og andre nå om en liknende avtale, TISA, på siden av WTO. Den blåblå regjeringen, så vel som EU og USA, vil sikre markedsadgang for egne bedrifter. Stikkord for kritikernes uro, i Nord og i Sør, er hemmelighold, privatisering, demokrati og storselskapenes makt. Den siste tiden har Folkeaksjonen mot TISA mobilisert her hjemme.

Fredag 28. august 2015
Linker oppdatert: Torsdag 12. mai 2016

Tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) fikk ros fra Sør da han på ministertoppmøtet i Verdens handelsorganisasjon (WTO) i 2005 kunngjorde at Norge ville trekke sine krav til utviklingsland knyttet til Norges offensive interesser i forhandlingene om handel med tjenester (GATS). Om dagens utenriksminister, Børge Brende (H), vil høste ros fra utviklingsland for sitt arbeid med de pågående TISA-forhandlingene gjenstår å se.

- Eksport av tjenester er viktig for norsk sysselsetting og verdiskaping, står det på UDs nettsider om TISA-forhandlingene, der vi videre kan lese at:

"TISA vil sikre norske tjenesteeksportører forutsigbar og ikke-diskriminerende adgang til utenlandske tjenestemarkeder."

Det vil også EU og USA, påpekte Odd Tarberg i et innlegg i Dagsavisen (nye meninger) denne uka og spurte:

"Hvem er tiltenkt rollen som tapere i denne konkurransen?"

En rapport utarbeidet for Attac Norge og Ignis i forbindelse med tjenesteforhandlingene i WTO (GATS) i 2005 stilte spørsmålet slik: Til tjeneste for hvem? Og i en kronikk på NRK ytring i mars stilte NRKs Eva Nordlund et tilsvarende spørsmål om TISA:

"Vil TISA føre til økt sysselsetting og velferd globalt, eller til de store konsernenes makt over demokratiene?"

Om lag 50 land deltar i TISA-forhandlingene, men ingen av landene i Afrika. I følge Third World Network (TWN) preges samtalene om handel med tjenester innenfor Verdens handelsorganisasjon (WTO) fortsatt av et Nord/Sør-skille. Utviklingslandene, som er negative til ytterligere liberalisering av handelen med tjenester, deltar derfor i liten grad i TISA-forhandlingene. I et høringsinnspill i forbindelse med en EU-høring om TISA i 2013 mente Nettverket for rettferdig handel (Trade Justice Movement) i Storbritannia at utviklingsland ville rammes negativt og at TISA utfordrer EUs forpliktelser om å føre en samstemt politikk for utvikling. Her hjemme har Stortingets utenriks- og forsvarskomite invitert til høring 1. oktober om regjeringens melding om globalisering og handel, som bl.a. omfatter spørsmål om TISA og handel med tjenester. Her kan nok både samstemtpolitiske utfordringer og andre spørsmål knyttet til TISA komme opp.

TISA og handel med tjenester er ikke bare et stridsspørsmål i forhandlinger mellom rike og fattige land, men står også høyt på dagsorden internt i mange land, herunder Norge. I en rapport i fjor advarte den internasjonale faglige organisasjonen for offentlige tjenester- PSI (Public Services International) - om at regjeringene som nå forhandler om TISA "planlegger å ta verden med på en liberaliseringsrangel i et omfang verden aldri har sett før" og utdypet dette slik ved lanseringen av rapporten:

"Ifølge rapporten, vil denne massive handelsavtalen sette offentlig helsevesen, kringkasting, vann, transport og andre tjenester i fare. Den foreslåtte avtalen kan gjøre det umulig for fremtidige regjeringer for å gjenopprette offentlige kontroll av offentlige tjenester, selv i tilfeller der private tjenesteleveranser har mislyktes. Den ville også begrense en regjeringens evne til å regulere viktige sektorer, inkludert finans, energi, telekommunikasjon og grenseoverskridende datastrømmer."

- TISA er en trussel mot velferden!

- TISA er en trussel mot velferden!, mente landsstyret i Fagforbundet i en uttalelse for et år siden, samtidig som PSI la fram en ny rapport om TISA-forhandlingene, der de bl.a. mente at:

"Det ekstreme hemmeligholdet synes å være utformet slik at handelstjenestemennene kan forhandle uten hensyn til innenrikspolitiske bekymringer hjemme og avlaste politikeres ansvar for sin rolle i etableringen av TISA."

Slike bekymringer var også bakgrunnen for at SV og Senterpartiet (Sp) på Stortinget i april la fram et representantforslag om fremlegging av rammeverket for TISA-avtalen, Liv Signe Navarste (Sp) har stilt en rekke spørsmål til utenriksministeren i Stortinget om TISA og Fagforbundet, FO, Norsk Sykepleierforbund, MFO, El & IT Forbundet, NTL, Postkom og Utdanningsforbundet gikk sammen om en felles uttalelse der de fremmet krav om åpenhet og innsyn (se høyremargen).

- Hvorfor utløser ikke avsløringer om TISA-avtalen en regjeringskrise?, spurte samtidig Petter Slaatrem Titland i Attac i en kronikk i Dagbladet, der han mente at "Regjeringen vil binde framtidige regjeringer til sin blåblå politikk gjennom en ny handelsavtale". Dagbladets Einar Hagvaag kalte TISA for "markedets våte drøm", men noe av svaret på Titlands spørsmål er kanskje å finne i uttalelsene fra statssekretær Morten Høglund (FrP) til Dagsavisen i begynnelsen av mai.

- Norge er så liberalisert at en ny handelsavtale om tjenester har flest positive konsekvenser, sa Høglund, og mente at:

"TISA endrer lite i Norge."

Motstanden mot TISA har imidlertid vokst ytterligere, både i Norge og andre land, etter at Wikileaks i juli offentliggjorde hemmelige TISA-dokumenter. Under en markering i Geneve noen dager etter lekkasjene forklarte Joseph Purugganan, fra Focus on the Global South, sin motstand mot TISA slik:

"Asia fortsetter å være et område med høy vekst, men tilgang til viktige offentlige tjenester fortsetter å være et stort problem, spesielt for fattige samfunn. Vi ser TISA som en del av det arsenalet som inkluderer en ny generasjonen frihandelsavtaler som TPP, og EUs frihandelsavtale (med USA), som undergraver folks rettigheter, øker ulikheten, og institusjonaliserer bedriftenes agenda i økonomisk politikk."

Den siste tiden har motstanden mot TISA i Norge samlet seg i blant annet Folkeaksjonen mot TISA. Sist uke deltok artisten Ravi en markering utenfor Stortinget i regi av Stopp TISA/TTIP-gruppen (korrigert 11.05.16), der bl.a. Fagforbundets Rolv Rynning-Hanssen holdt appell mot TISA og i tillegg har det vært økt engasjement rundt om i landet, delvis knyttet til kommunevalget. Morten Klemetsen, som topper bygdelista Folkeviljen i Meland kommune, setter nå fokus på saken lokalt.

- Formålet med TISA er å beskytte multinasjonale investorer mot demokrati og nye reguleringer, mente Klemetsen i et innlegg i avisa Nordhordland denne uka og utdypet sitt syn slik:

"Frihandelsavtalen for tjenester, TISA (Trade in Services Agreement), forhandles frem med stor grad av hemmelighold, med Norge som aktiv pådriver. Avtalen vil presse fram konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester på alle felt, hindre regulering av finanssektoren og undergrave personvernlovgivning på nett. TISA er en avtale forhandlet fram av en gruppe land med det noe underlige arbeidsnavnet «Really Good Friends of Services». De er ikke gode venner av offentlige tjenester, men av selskapene som vil tjene penger på offentlige tjenester."

TISA - et bidrag til en mer samstemt politikk for utvikling? 

- Gratulerer, dette er utrolig viktig, sa daværende leder i Third World Network, Martin Kohr, da han på WTOs ministermøte i Hong Kong i desember 2005 ble kjent med den norske regjeringens beslutning om å trekke krav til utviklingsland i forbindelse med tjenesteforhandlingene i WTO (GATS). I sin redegjørelse til Stortinget begrunnet daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) beslutningen slik:

"I vurderingen av norske krav til utviklingsland er en grundig avveining av u-landenes interesser og norske offensive interesser lagt til grunn. Regjeringen har lagt vekt på at Norge ikke skal fremme krav som kan oppfattes som mulige hindringer for u-landenes organisering av offentlige tjenester. På dette grunnlag har Regjeringen besluttet å trekke krav til øvrige u-land når det gjelder strømdistribusjon, vannforsyning og høyere utdanning."

Dagens blåblå regjering, som ble tuftet på at den vil "føre en samstemt utviklingspolitikk, hvor tiltak innen ulike sektorer i størst mulig grad trekker i samme retning", synes imidlertid ikke å ha vektlagt hensyn til utviklingsland tilsvarende i de pågående TISA-forhandlingene.  

- Økonomisk vekst og frihandel er den mest effektive veien til utvikling og fattigdomsbekjempelse, skrev utenriksminister Børge Brende (H) i en kronikk i Dagens Næringsliv i mars i fjor, der han varslet en "tid for utviklingsreform". Da han i mai i år la fram UDs melding om globalisering og handel, som nå ligger til behandling i Stortinget, var det imidlertid ikke utviklingslandenes behov som sto i fokus:

"Norge er en handelsnasjon. Få land er mer avhengige av handel med utlandet enn Norge. Regjeringen legger i dag fram en stortingsmelding om arbeidet med å sikre norske bedrifter økt markedsadgang og bedre forutsigbarhet for eksport av varer, tjenester og investeringer."

- Regjeringen vil gi prioritet til å få revitalisert tjenesteforhandlinger i WTO, og legge vekt på at forhandlingssporet i WTO går parallelt med pågående regionale og flernasjonale forhandlingsprosesser som omhandler tjenester, står det i meldingen der regjeringens politikk utdypes i følgende punkter:

 • Regjeringen vil arbeide for å sluttføre en ambisiøs TISA-avtale med klare og robuste rammebetingelser for handelen med tjenester, med vekt på tjenestesektorer der norsk næringsliv har særlig interesse av å kunne konkurrere på like vilkår i globale markeder.
 • Regjeringen vil i forbindelse med TISA-forhandlingene gjennomføre en kartlegging av behovet for videreføring av handelspolitiske restriksjoner på tjenesteområdet.
 • Regjeringen vil arbeide for at TISA inkluderer sentrale fremvoksende økonomier og utformes på en måte som muliggjør fremtidig multilateralisering innenfor WTO.

I sin innstilling til representantforslaget fra SV og SP i juli bemerket Stortinget utenriks- og forsvarskomite "at beslutningen om at Norge skulle delta i TISA-forhandlingene ble fattet av regjeringen Stoltenberg II våren 2013". På sitt landsmøte i år vedtok Ap at "Arbeiderpartiet legger stor vekt på TISA-avtalens betydning for norsk verdiskaping og sysselsetting", men det la også til at:

"Det er en forutsetning at TISA ikke pålegger privatisering, deregulering eller konkurranseutsetting av noen offentlig tjeneste på nasjonalt eller lokalt nivå. Dette gjelder også muligheten for å – gjennom politiske vedtak – å gjeninnføre offentlig eierskap og styring i sektorer som tidligere har vært privatisert."

Stortingets utenriks- og forsvarskomité har invitert til høring om meldingen 1. oktober. 10. - 17. oktober blir det arrangert en ny internasjonal aksjonsuke mot TISA i regi av Attac og hva slags avveininger et flertall på Stortinget vil kunne bli enige om for å sikre en best mulig samstemt politikk for utvikling gjenstår å se.

Korreksjon: 


Aktuelle lenker:

TISA på Stortinget:

Sivilsamfunnet og fagbevegelsen om TISA: 

Tidligere saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Norge trekker opp stigen, Klassekampen 21.09.15
  Om Norge signerer Tisa-avtalen, kan det drastisk begrense andre lands frihet til å utvikle egen velferd, hevder Manifest i ny rapport.
 • Politikk som trenger hemmelighold, kommentar av Petter Slaatrem Titland i Ny Tid 17.09.15
  Hvordan gjennomfører man politikk som aldri vil få flertall i befolkningen? Både i kommunene og i internasjonale handelsavtaler er hemmelighold svaret. Lørdag 10. oktober arrangeres den internasjonale aksjonsdagen mot de nye handelsavtalene som ryster demokratiet vårt. Ved forrige aksjonsdag i april var det over 700 arrangementer over hele verden. 20 av dem var i Norge – fra Alta i nord
 • De hemmelige avtalene som truer vår framtid, kommentar av Camilla Hansen i Dagsavisen (nye meninger) 16.09.15
  Verden over forhandles det nå i hemmelighet om en rekke antidemokratiske avtaler som vil frata oss retten til å påvirke vår egen framtid og overføre makt over våre livsvilkår til store multinasjonale selskaper.
 • Bjørnar Moxnes kjemper mot hemmeligholdet i internasjonale handelsavtaler, Nationen 10.09.15
  Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener nye internasjonale avtaler vil true norsk velferd. Han krever klarere svar på hva Ap mener.
 • Sier nei til Tisa, Klassekampen 09.09.15 (ikke på nett)
  Uruguay vil trekke seg fra forhandlingene om Tisa-avtalen.
 • KS og Euro-KS sier nei, Klassekampen 29.08.15
  Det er lokale og regionale myndigheter som tar opp kampen mot TTIP og TISA.  
 • TISA/TTIP og vårt lokaldemokratikommentar av Morten Klemetsen i Avisa Nordhordaland 25.08.15
  Frihandelsavtalen for tjenester, TISA (Trade in Services Agreement), forhandles frem med stor grad av hemmelighold, med Norge som aktiv pådriver. Avtalen vil presse fram konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester på alle felt, hindre regulering av finanssektoren og undergrave personvernlovgivning på nett. TISA er en avtale forhandlet fram av en gruppe land med det noe underlige arbeidsnavnet «Really Good Friends of Services». De er ikke gode venner av offentlige tjenester, men av selskapene som vil tjene penger på offentlige tjenester.
 • Fryktar kommunane mistar makt, Nationen 21.08.15
  Raudt-leier Bjørnar Moxnes fryktar den internasjonale handelsavtalen for tenester vil låsa kommunane fast til Høgre-politikk. Han var ein av dei som demonstrerte mot avtalen framfor Stortinget torsdag.
 • Alt går i retning av å legge ned distriktene, som i Sverige, kommentar av Helge Lurås i Dagbladet 12.08.15
  Jeg vil også nevne TISA- og TTIP-frihandelsforhandlingene som pågår internasjonalt, som statsråd Jan Tore Sanner går sterkt inn for. Og videre BIT-avtalene (Bilateral Investment Treaty), som inngås mellom to land og har til hensikt å beskytte investeringer gjort av private aktører, som regjeringen la fram før ferien. Her foreslår regjeringen å gi multinasjonale investorer muligheten til å kreve erstatning av Norge dersom en lovendring påvirker investorens muligheter til å tjene penger her i landet.
 • Karin Andersen (SV) krever svar om kom­mu­ne­nes TISA-bekymring, ABC Nyheter 05.08.15
  – Stadig flere innser at de internasjonale avtalene om handel og investeringer, som TISA og TTIP, kan svekke både demokratiet, nasjonale rettssystem, og lokaldemokratiet.
 • Vil markere motstand mot TISA, Aura Avis 05.08.15
  Erling Outzen (SV) løftar TISA-forhandlingane inn i kommunestyret. I møtet 2. september tek han saka opp i ein interpellasjon.
 • Hemmelig, lederkommentar i Klassekampen 01.08.15
  Det kanskje aller viktigste som skjer i denne regjeringsperioden er noe de færreste har hørt om. I skyggen av hjemlige sommerdebatter kan spillereglene i norsk politikk være i ferd med å endres grunnleggende gjennom flere omfattende internasjonale avtaler.
 • Regjeringen vil selge Norges frihet og uavhengighet til storkapitalen, kommentar av Thor Krefting Nissen i Dagsavisen (nye meninger) 30.07.15
  Regjeringen kjemper mot folket når de vil selge demokratiet, folkestyret og Norges frihet og uavhengighet til storkapitalen uten folkets samtykke. Det er på grensen til landsforræderi.
 • Spikrer fri flyt i velferden, Klassekampen 06.07.15
  Frihandelsavtalen Tisa vil åpne store deler av offentlig sektor for internasjonal frihandel med tjenester. Unntakene er marginale, ifølge jussprofessor.
 • - Går over stokk og stein, Dagens Næringsliv 03.07.15
  - Regjeringen har hele tiden prøvd å bagatellisere avtalen. Nå vil de få vanskeligheter med å fortsette med det, sier Attac Norge-sjef.
 • - Norge må forplikte seg til å godta finansprodukter som ennå ikke finnes, Dagens Næringsliv 03.07.15
  Amerikansk tenketank advarer Norge mot hemmelige endringer av mekanismer for å regulere finans gjennom Tisa-avtalen.
 • - Vi kjenner ikke igjen det vi er med å forhandle om, Dagens Næringsliv 03.07.15
  Statssekretær Morten Høglund i Utenriksdepartementet kjenner ikke igjen lekkasje-analysen.
 • - Må ligge krutt her, Dagens Næringsliv 02.07.15
  Liv Signe Navarsete (Sp) mener regjeringen handler i strid med flertallet i Tisa-forhandlingene.
 • Wikileaks avslører Norges rolle i hemmelige forhandlinger, Dagens Næringsliv 02.07.15
  Varslernettstedet legger onsdag ut nye dokumenter fra forhandlingene om den internasjonale handelsavtalen Tisa, som selv ikke norske politikere får tilgang til.
 • Fellesforbundet og TiSA-avtalen, debatt av Odd Tarberg i Dagsavisen (nye meninger) 25.06.15
  Dette (TiSA, TTIP og TPP) er kort og godt (les ille) ein historisk aggressiv liberaliseringsoffensiv, sett i scene fordi dei nasjonslause storkonserna (med USA og EU som våpendragarar) ikkje ville akseptere at ulanda omsider manna seg opp til å nekte å vere med på dette i WTO, fordi dei ser at det skader deira interesser.
 • Hvor står egentlig LO-ledelsen når det gjelder TISA?, kommentar av Thor Krefting Nissen i Dagsavisen (nye meninger) 18.06.15
  Når LO-leder Gerd Kristiansen uttaler at hun er positiv til TISA-forhandlingene, men at offentlig sektor må skjermes kan man begynne å lure på om Gerd Kristiansen egentlig skjønner baktanken og omfanget av TISA.
 • Konserner driver velferdsgrabbing, kommentar av Kari Gåsvatn i Nationen 11.06.15
  Velferdsprofitørene gjør ikke nødvendigvis noe ulovlig. De oppfører seg som finansaktører flest. Problemet er politikere som oppmuntrer til velferdsgrabbing. Eller som lar seg lure til å tro at konkurranseutsetting gjør velferden billigere. Heldigvis er rekommunaliseing av anbudsutsatte tjenester er relativt enkelt, ifølge Herning. Hun ser en parallell mellom den politiske kampen om velferdsprofitørene og striden om de norske konsesjonslovene. I begge tilfeller handler det om regulering av kapitalkrefter for å verne fellesskapets verdier. Men sier vi ja til frihandelsavtalene TTIP og TISA, kan muligheten for å regulere kan bli borte, advarer hun. Desto større grunn er det til å diskutere TTIP og TISA i kommunevalgkampen som snart begynner.
 • Et samfunn i panisk omdømmeredsel?, kommentar av Sjur Papazian i Ny Tid 10.06.15
  Varslere er avgjørende hvis man ønsker å styrke åpenhet og sannhet i samfunnslivet. Alt demokrati er avhengig av støtte i en godt informert befolkning. Dette er ikke mulig når vesentlige – og noen ganger ulovlige – politiske avgjørelser holdes skjult for offentligheten. Et eksempel er de nye avsløringene rundt den internasjonale frihandelsavtalen for tjenester, TISA, som skal debatteres i Stortinget.
 • Åpner for finansliberalisering, Klassekampen 09.06.15
  Etter at forhandlinger i WTO (Verdens handelsorganisasjon) om en ny avtale om handel med tjenester stagnerte, har 51 land, deriblant Norge, gått inn i egne forhandlinger om en avtale. Om Tisa-avtalen blir en realitet, vil den senere kunne bli utvidet til resten av WTO-medlemmene.
 • - Vi får vite mer fra Wikileaks enn fra vår egen regjering, Dagens Næringsliv 06.06.15
  Senterpartiet får ikke informasjonen de ønsker fra Børge Brende. Nå blir lekkasjer fra Wikileaks sentrale når den internasjonale handelsavtalen TISA skal debatteres i Stortinget.
 • - Uhørt og i strid med all praksis, Dagens Næringsliv 06.06.15
  Statssekretær Morten Høglund i Utenriksdepartementet avviser Sp og SVs kritikk mot norsk hemmelighold av TISA-forhandlingene.
 • Slipp TISA-trollet ut av skapet, kommentar av Michael Brøndbo i Nationen 28.05.15
  Norge kan komme til å signere en avtale som gjør at bare en liten taktisk glipp fra én regjering, i teorien kan bety kroken på døren for folkeskolen eller statlig helsetjeneste for godt. Avtalen er TISA, «Trade in services agreement». .
 • TISA = Søvnløshet, debatt av Anders Evenstuen i Dagsavisen (nye meninger) 27.05.15
  Om Aasen sover godt om natta med TISA, så er det mange som ikke gjør det. Det internasjonale fagforbundet PSI, Attac, Fagforbundet, Rødt, Sv og Sp med flere reagerer sterkt på innholdet i avtalen og det massive hemmeligholdet. Stikk i strid med Aasens forsikringer handler TISA om selve fundamentet i velferdsstaten: Offentlig tjenesteproduksjon under demokratisk politisk kontroll. Det er ikke takket være Arbeiderpartiet eller Høyre vi vet dette, men gjennom lekkasjer fra forhandlingene.
 • Kampen for diktaturet, kommentar av Thor Krefting Nissen i Dagsavisen (nye meninger) 19.05.15
  8 mai feiret nordmenn at det var 70 år siden Norge atter ble fritt etter 5 års okkupasjon, men nå ønsker Høyre,Frp, Ap,Venstre og Krf at mørket igjen skal senke seg over Norge ved å innføre TISA, og det brutale udemokratiske markedsdiktaturet.
 • – Ikke noe å miste søvnen av, Dagsavisen 16.05.15
  Ap støtter ikke sine rødgrønne kolleger. De har full tiltro til regjeringens åpenhet og tror en ny handelsavtalen blir et gode for Norge.
 • Regjeringen vil at utdanning skal bli en global handelsvare, kommentar av Vidar Iversen i Dagsavisen (nye meninger) 14.05.15
  Er du opptatt av utdanning og kvaliteten ved skoler og barnehager? Da bør du frykte TISA, - en ny handelsavtale om tjenester som Norge akkurat nå deltar i hemmelige forhandlinger om.
 • Sterkt kritikkverdige frihandelsavtalar, kommentar av Odd Tarberg i Dagsavisen (nye meninger) 13.05.15
  Frihandelsavtalane TISA, som Norge er i forhandlingar om, og TTIP, som er under forhandling mellom EU og USA, kan vise seg å vere endå meir kritikkverdige enn det sjølv kritikarane hittil har vore redde for.
 • Krever åpenhet om handelsavtale, Dagsavisen 11.05.15
  Fire tidligere ministere fra Senterpartiet og SV vil tvinge regjeringen til å legge fram informasjon fra forhandlingene om ny handelsavtale.
 • TISA-tilhengarane svar skuldige, kommentar av Odd Tarberg i Dagsavisen (nye meninger) 08.05.15
  Tilhengarane av TISA og TTIP, som utenriksminister Børge Brende, meiner at desse frihandelsavtalane vil få positiv effekt for sysselsettinga i Norge. Når dei blir utfordra til å dokumentere grunnlaget for dette, er dei så langt svar skuldige.
 • Høglunds propaganda om TISA, kommentar av Thor Krefting Nissen i Dagsavisen (nye meninger) 06.05.15
  Statssekretær Morten Høglund driver desinfomasjon og propaganda om TISA for å få tredd en totalt udemokratisk avtale nedover hodene på det norske folk, og holde folket uinformert om konsekvensene. TISA tåler nemlig ikke demokratiets lys.
 • Åpenhet, kommentar av Mette Nord i Dagsavisen (nye meninger) 05.05.15
  I Dagsavisen sist mandag erkjente europaminister Vidar Helgesen og næringsminister Monica Mæland at det er et problem for Norge at man vet så lite om hva som foregår i forhandlingene om en handelsavtale mellom USA og EU, også kalt TTIP. Samtidig benytter regjeringen samme metode for å holde folket i det blå når det gjelder TISA-avtalen, handelsavtalen om tjenester som forhandles fram med stor grad av hemmelighold – med Norge som pådriver. Derfor har Fagforbundet og åtte andre fagforbund gått sammen om å kreve åpenhet og innsyn i TISA-forhandlingene.
 • – TISA endrer lite i Norge, Dagsavisen 02.05.15
  Norge er så liberalisert at en ny handelsavtale om tjenester har flest positive konsekvenser, mener statssekretær. Ifølge Høglund er Norge så liberalisert i dag at avtalen får små konsekvenser her hjemme, men vil heller påvirke andre land som ligger etter den norske utviklingen og som i mindre grad har liberalisert tjenestemarkedet sitt.
 • Markedets våte drøm, kommentar av Einar Hagvaag i Dagbladet 21.04.15
  En våt drøm om privatisering og fri handlel med alle tjenester til evig tid som svever over de strengt hemmelige TISA-forhandlingene, blir ikke oppfylt.
 • Du må avklare dette, Jonas Gahr Støre!, kommentar av Odd Tarberg i Dagsavisen (nye meninger) 20.04.15 
  Dersom det er slik at TISA vil få negativ effekt på sysselsettinga i Norge, vil Ap likevel seie ja til avtalen?
 • Hvorfor utløser ikke avsløringer om TISA-avtalen en regjeringskrise?, kommentar av Petter Slaatrem Titland i Dagbladet 18.04.15
  Regjeringen vil binde framtidige regjeringer til sin blåblå politikk gjennom en ny handelsavtale.
 • Krever åpenhet rundt TISA-forhandlinger, Bondebladet 17.04.15
  Sp og SV krever åpenhet om rammeverket.
 • Protester mot TISA-avtalen. Kvifor?, kommentar av Odd Tarberg i Sunnmørsposten 14.04.15
  Den 18. april er global aksjonsdag mot frihandelsavtalane TISA, TTIP. Desse avtalane påvirkar minst femti land, og Norge har vore med i forhandlingane om TISA, handelsavtalen for tenester, i omlag to år.
 • Avtale kan gi eksportvekst, kommentar av Børge Brende i Dagens Næringsliv 09.04.15
  En moderne avtale for handel med tjenester er bra for Norge. Den vil ikke true offentlige tjenester og velferdstilbud.
 • Handelsavtaler er kapitalens frie spill, kommentar av Thor Krefting Nissen i Dagsavisen (nye meninger) 09.04.15
  Høyre, Frp, Ap, Venstre og Krf. varme omfavnelse av TISA kan helt klart tyde på at for disse partiene er demokrati og folkestyre utdatert i vår liberalistiske verden der diktaturet må få regjere hvis samfunnet skal være effektivt.
 • Liv Signe Navarsete krever ekte TISA-åpenhet fra Børge Brende, ABC Nyheter 20.03.15
  Sp-stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete utfordrer utenriksministeren til å legge på bordet sannheten om de norske posisjonene i de omstridte TISA-forhandlingene.
 • Handelspolitisk teknokrati, kronikk av Heidi Lundeberg i Dag og Tid 20.03.15
  Politiske parti og fagforbund krev meir openheit, men ikkje ein gong då EU offentleggjorde Tisa-mandatet, ville UD gje etter.
 • Regjeringa snur og offentleggjer Noregs forhandlingsposisjon, Nationen 18.03.15
  Etter mykje press offentleggjer regjeringa Noregs forhandlingsposisjon i forhandlingane om ein internasjonal tenesteavtale (TISA). Men Utanriksdepartementet kan ikkje garantere at det ikkje kan skje endringar i posisjonen seinare.
 • Regjeringen legger frem TISA-planen likevel, ABC Nyheter (NTB) 18.03.15
  En internasjonal avtale om handel med tjenester vil åpne nye markeder for norsk næringsliv, mener regjeringen.
 • TISA, TTP og norsk helsepolitikk, kommentar av Odd Tarberg i Dagsavisen (nye meninger) 26.03.15
  TISA-forhandlingane og "handels-skadeleg" eller helseskadeleg politikk...
 • Liv Signe Navarsete krever ekte TISA-åpenhet fra Børge Brende, ABC Nyheter 20.03.15
  Sp-stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete utfordrer utenriksministeren til å legge på bordet sannheten om de norske posisjonene i de omstridte TISA-forhandlingene.
 • Handelspolitisk teknokrati, kronikk av Heidi Lundeberg i Dag og Tid 20.03.15
  Politiske parti og fagforbund krev meir openheit, men ikkje ein gong då EU offentleggjorde Tisa-mandatet, ville UD gje etter.
 • Regjeringa snur og offentleggjer Noregs forhandlingsposisjon, Nationen 18.03.15
  Etter mykje press offentleggjer regjeringa Noregs forhandlingsposisjon i forhandlingane om ein internasjonal tenesteavtale (TISA). Men Utanriksdepartementet kan ikkje garantere at det ikkje kan skje endringar i posisjonen seinare.
 • Regjeringen legger frem TISA-planen likevel, ABC Nyheter (NTB) 18.03.15
  En internasjonal avtale om handel med tjenester vil åpne nye markeder for norsk næringsliv, mener regjeringen.
 • TTIP gjør konsernene til lovgivere, Kommentar av Kari Gåsvatn i Nationen 17.03.15
  USA som medforfatter av norske lover. En absurd tanke. Men det kan bli resultatet dersom frihandelsavtalen mellom EU og USA skal gjelde også for EØS og Norge.
 • Nå holder Solberg-regjeringen mer tett enn EU, ABC Nyheter 15.03.15
  Denne uka offentliggjorde EU sitt forhandlingsmandat i de såkalte TISA-forhandlingene. Det avviser den norske regjeringen å gi offentligheten innsyn i.
 • TISA til besvær, kronikk av Eva Nordlund på NRK nyheter 09.03.15
  Vil TISA føre til økt sysselsetting og velferd globalt, eller til de store konsernenes makt over demokratiene? Det får vi ikke vite. Ikke Stortinget heller.
 • SV: Brende er naiv om nye handelsavtaler, Nationen (NTB) 06.03.15
  Utenriksminister Børge Brende (H) har et naivt og potensielt skadelig syn på de nye internasjonale handelsavtalene TISA og TTIP, mener SV.
 • Dette må du vite om TTIP og TISA, Fri fagbevegelse 05.03.15
  «TISA er en trussel mot velferden og demokratiet», mener Fagforbundet. «Skal vi forsvare norske interesser, eller bare akseptere at importvernet faller?» spør NNN. Mye står på spill – også for fagbevegelsen – når to store frihandelsavtaler er i støpeskjeen.
 • Økt uro over Tisa, Klassekampen 04.03.15 (ikke på nett)
  – Hele hensikten med avtalen er å bygge ned alle handelshindringer, og da blir det harmonisering nedover. Det vil kunne få veldig negative konsekvenser for innbyggerne, sier Fagforbundets leder Mette Nord.
 • Tror Ap mer på Frp og Høyre enn på fagbevegelsen?, debatt av Bjørnar Moxnes og Stian Bragtvedt i Stavanger Aftenblad 03.03.15
  Om Hansen verken tror på Rødt eller fagbevegelsen, bør han lytte til premissleverandøren bak Tisa-avtalen, den amerikanske lobbygruppa for tjenesteindustrien, CSI. CSI-leder Samuel Di Piazza fra finansgiganten Citigroup sier at målet med Tisa er å fjerne innenlandske reguleringer hos medlemslandene. Dette er ikke akkurat å styrke folkevalgt kontroll over tjenestene.
 • Tjenesteeksport viktig for norsk næringsliv, kommentar av Svein Roald Hansen i Stavanger Aftenblad 03.03.15
  Offentlig kontroll av det norske tjenestemarkedet vil bli sterkere i den kommende Tisa-avtalen om et internasjonalt tjenestemarked enn i dagens EØS-avtale. .
 • Ap kan glemme nei til salg av Norge hvis Tisa-avtalen vedtas, kommentar av Bjørnar Moxnes og Stian Bragtvedt i Stavanger Aftenblad 19.02.15
  Regjeringa og Ap mener Rødts frykt for handelsavtalen Tisa er ubegrunnet. Hadde det enda vært så vel.
 • TISA-forhandlingane. Stoler Ap blindt på Høgre og Frp?, kommentar av Odd Tarberg i Dagsavise (nye meninger) 18.02.15
  Ap er uforståeleg passive når det gjeld det som er under oppsegling i TISA, frihandelsavtalen for tenester som Norge forhandlar utanfor WTO saman med 50 land.
 • Noe skjer bak ryggen din, kommentar av Bjørnar Moxnes og Stian Bragtvedt i Dagbladet 07.02.15
  Bryr du deg om offentlige tjenester som helse, pleie og omsorg eller utdanning? Er du opptatt av kvaliteten ved sykehjem, barnehager eller skoler? Da bør du frykte TISA - en ny handelsavtale om tjenester som Norge akkurat nå deltar i hemmelige forhandlinger om. En avtale som vil få store konsekvenser for oss alle om den blir vedtatt.
 • Går Norge mot et diktatur?, kommentar av Thor Krefting Nissen i Dagsavisen (nye meninger) 07.02.15
  Etter min mening ja, om ikke et klassisk diktatur. Det markedsliberalistiske diktatur ved TISA og TTIP som vil oppheve folkestyret og demokratiet ser det ut til at partiene på Stortinget kan leve med, men vil det norske folk akseptere det?
 • TISA. Vaknar Europaparlamentet endeleg?, kommentar av Odd Tarberg i Dagsavisen (nye meninger) 24.01.15
  Og kan dette vekke det norske stortinget?

Søk:

Avansert søk

Krav fra 8 norske fagforbund:


 • En analyse av mulige konsekvenser av TISA-avtalen på alle sektorer.
 • Åpenhet omkring forhandlingene og regelverket som skal benyttes i TISA.
 • TISA må heller ikke kreve at utenlandske tilbydere overtar velferdstjenester innen helse, utdanning og sosiale velferdstjenester, samt infrastruktur som vann og transport.
 • TISA kan ikke pålegge eller påskynde privatisering, konkurranseutsetting eller deregulering av offentlige tjenester.
 • TISA må ikke hindre muligheten for at det offentlige overtar eierskap og drift av tjenester igjen.
 • TISA må heller ikke definere forbrukerrettigheter, arbeidstakerrettigheter, arbeidsmiljø eller internasjonal solidaritet med utvalgte land som handelshindringer.
 • ISDS aksepteres ikke som tvisteløsningsmekanisme og vi krever åpenhet om valgt løsning.
 • Forpliktelser og målsettinger som er beskrevet i UNESCOs konvensjon for kulturelt mangfold må bli respektert fullt ut.
 • Forhandlingene om tjenestesektoren må gjennomføres i fora hvor utviklingsland også har en stemme – det har til nå vært WTO og FN.

Felles uttalelse 18. april 2015 fra:

 • Fagforbundet, Mette Nord
 • FO, Mimmi Kvisvik
 • Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By
 • MFO, Hans Ole Rian
 • El & IT Forbundet, Jan Olav Andersen
 • NTL, John Leirvaag
 • Postkom, Odd Christian Øverland
 • Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.