Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

2007-2009: Revisjon av oljefondsetikken:

Bakgrunn

Endret: Søndag 30. mars 2008

Da regjeringen Jagland i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 1997 foreslo at opp mot halvparten av oljefondet skulle kunne investeres i aksjer startet en debatt om behovet for etiske retningslinjer. Motargumentene var mange og skrittet ut i de etiske retningslinjene satt langt inne (les f.eks. Kaare M. Bildens kommentar i Ny Tid 11. januar). En kronologisk oversikt over den politiske debatten og prosessen i Stortinget, fram til etiske retningslinjer ble vedtatt i 2004, finner du her. Ytterligere informajon om debatten i disse årene har vi samlet på våre temasider om oljefondet og etikk, se (NB! En del lenker kan være utdatert):

Mer framdrift i debatten ble detter at det regeringsoppnevnte Graver-utvalget la fram sin rapport, med forslag til etiske retninjer, i 2003 (les mer her). Basert på utvalgets forslag (NOU 2003:22 Forvaltning for fremtiden) la regjeringen Bondevik, i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2004, fram forslag til etiske retningslinjer (les mer her), som etter godkjenning i Stortinget ble fastsatt senere samme år.

På Finansdepartementets nettsider presenteres dagens etiske retningslinjer slik (les mer her):

"De etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond – Utland ble fastsatt 19. november 2004. Retningslinjene bygger på forslag fra det regjeringsoppnevnte Graver-utvalget som la fram sin rapport sommeren 2003. Utvalget identifiserte to etiske forpliktelser for forvaltningen av Pensjonsfondet – Utland. For det første skal fondet forvaltes med sikte på høy avkastning, slik at kommende generasjoner også får glede av landets oljerikdom. Denne etiske forpliktelsen ivaretas gjennom det løpende arbeidet med å sikre høy avkastning gitt en moderat risiko, herunder eierskapsutøvelse for å ivareta fondets finansielle interesser. For det andre skal grunnleggende rettigheter hos de som berøres av selskaper fondet er investert i, respekteres. Denne delen av de etiske forpliktelsene fremmes både gjennom eierskapsutøvelse og utelukkelse av selskaper fra fondets investeringsunivers."

Etter Stortingsvalget i 2005 ble det regjeringsskifte og i den politiske plattformen (Soria Moria) for den rødgrønne regjeringen Stortenberg står det bl.a. (les her):

"Vi vil videreføre og videreutvikle de etiske retningslinjene for Statens petroleumsfond."

Finansdepartementets evaluering av de etiske retningslinjene for oljefondet er dermed en del av regjeringens oppfølging av Soria Moria-erklæringen.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.