Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Partienes stortingsvalgprogrammer 2009-2013

Nedenfor har vi samlet de politiske partienes stortingsvalgprogrammer for neste stortingsperiode (2009-2013), som nå har blitt vedtatt av partienes års- og landsmøter i forkant av stortingsvalget 14. september.
Endret: Mandag 24. august 2009

Arbeiderpartiet (Ap):

Partiets program ble vedtatt på landsmøtet 18-21 april 2009:

  • Partiprogram 2009-2013

Se også:


Fremskrittspartiet (Frp):

Partiets program ble vedtatt på landsmøte i Oslo (Gardermoen) 22. - 24. mai 2009.

Se også:


Høyre (H):

Partiets valgprogram ble vedtatt på landsmøtet i Oslo 8. - 10. mai 2009.

Se også:


Kristelig Folkeparti (Krf):

Partiets program ble vedtatt på landsmøtet 30. april - 3 mai 2009.

  • Politisk program 2009-2013

Se også:

 


Senterpartiet (Sp):

Partiets program ble vedtatt på landsmøtet i Ålesund 26. - 29. mars 2009.

  • Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram 2009-2013 

Se også:


Sosialistisk Venstreparti (SV):

Partiets program ble vedtatt på landsmøtet i Bergen 19. – 22. mars 2009.

  • Arbeidsprogram for stortingsperioden 2009-2013

Se også:


Venstre (V):

Partiets program ble vedtatt på landsmøtet i april 2009.

  • Program 2009-2013

Se også:

 


 

Rødt:


Søk:

Avansert søk

Utdrag fra programutkastene:


"Noen tiår tilbake var bistand en av de viktigste pilarene for utvikling i flere fattige land. Bistand er fortsatt betydningsfull, men handel, naturressurser og pengestrømmer fra arbeidsmigranter er blitt viktigere. Dersom bistand og utviklingspolitikk skal være effektiv må den tilpasses nye globale forhold."

Fra Arbeiderpartiets debatthefte: Utvikling i Sør

"Det er gjennom utvidet handel med u-landene vi kan gi våre beste bidrag. At norske bedrifter også kan ha utbytte av dette, ser Fremskrittspartiet som positivt.

Tradisjonell bistandspolitikk har slått feil. Erfaringene har vist at land som har mottatt mest norsk u-hjelp er blitt helt avhengige av u-hjelpen, og at u-hjelpen har bremset nødvendige økonomiske og demokratiske reformer i utviklingsland. Forskning indikerer at utenlandske bistandspenger kan forsterke korrupsjonen i fattige land, siden det blir mer lønnsomt å arbeide for å få mer u-hjelp enn å skape egne verdier."

Fra FrPs 2. utkast til handlingsprogram 2009-2013

"Norge har nytt svært godt av en åpen verden og en relativt fri handel, og det er i vår interesse å bidra aktivt til at globaliseringen ikke møtes med proteksjonisme. Globaliseringen har i løpet av kort tid bidratttil å løfte flere hundre millioner mennesker ut av pur fattigdom og frem til nye muligheter og økt velstand. Norge bør spille en aktiv rolle i arbeidet for å gi enda flere land og mennesker de samme mulighetene til åstå på egne ben – bistand fra rike land kan aldri erstatte kostnaden ved en proteksjonisme som nekterfattige land muligheten til å utvikle sine egne økonomier."

Fra Høyres utkast til stortingsvalgprgram

"KrF står for en helhetlig utviklingspolitikk der både bistand, gjeldsslette, handel og investeringer er helt avgjørende for å gi utviklingslandene reelle muligheter til å skape utvikling. Utviklingslandene må få en sterkere posisjon i internasjonale fora. Norge må tale de fattige landenes sak internasjonalt, og være en pådriver for økt bistand, gjeldsslette og bedre handelsvilkår."

Fra KrF's utkast til politisk program

"Fordeling av fellesgoder, verdens ressurser, kunnskap og makt er en forutsetning for å oppnå rettferdig, stabil og bærekraftig utvikling. Senterpartiet vil arbeide for å sikre alle land kontroll over egne ressurser, økonomisk og politisk utvikling. Internasjonal handelspolitikk må styres og utvikles slik at handel kan bli bærekraftig og et virkemiddel for å omfordele fra rike til fattige land. Senterpartiet mener at Norge som et rikt land skal ha et høyt nivå på utviklingshjelp og nødhjelp til land som trenger det."

Fra Senterpartiets utkast til prinsipp- og handlingsprogram 2009-2013

"SVs visjon er en rettferdig verden der alle mennesker får dekket sine grunnleggende behov uten at det ødelegger klodens klima, og der konflikter håndteres fredelig. Det krever en kraftfull global miljøpolitikk, et sterkt FN og utjevning av de enorme forskjellene i levekår som preger dagens verden. Våre mål om fred og utvikling i verden avhenger i dag mer enn noe annet av at en dramatisk global oppvarming unngås. SVs internasjonale politikk må derfor ses i lys av vår politikk for å stoppe klimaendringene, som er nærmere beskrevet i miljødelen av dette programmet."

Fra SVs utkast til nytt arbeidsprogram

"Venstres utviklingspolitikk har tre elementer; å fremme demokratisk styre, bedre handelsbetingelser for utviklingsland og å yte bistand. Venstre ønsker å styrke det multilaterale utviklingsarbeidet i regi av FN, og sikre at demokratiske land gis mulighet til å styre egen utvikling. Venstre mener vi må ta i bruk flere virkemidler i utviklingspolitikken, blant annet handel, næring, bilateralt og multilateralt samarbeid, kapitalforvaltning, forskning og utdanning og forbrukerpolitikk."

Fra Venstres utkast til stortingsvalgprogram 2009-2013

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 13. juli
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?